Go to top

Kennisbank RVSRSS

Klik hier om naar de kennisbank van ALUMINIUM te gaan.

Deze kennisbank bevat honderden publicaties van deskundigen op het gebied van het materiaal roestvast staal. 


Voor een compleet overzicht van alle publicaties klik hier!

Additive manufacturing

3-D printen van roestvast staal componenten

De berichtgevingen over 3D printen van metaalonderdelen stapelen zich de laatste tijd steeds verder op. Er gaat haast geen vakbeurs of congres meer voorbij of men kan kennismaken met deze geavanceerde manier van produceren. Was men enige jaren geleden over dit thema nog als een roepende in de woestijn en nauwelijks serieus genomen, tegenwoordig is dat geheel anders omdat de moderne maatschappij daar blijkbaar gewoon aan toe is.

Event Industrieel Printen 2016 geeft verhelderende inzichten

Eind mei organiseerde IIR het event Industrieel Printen. Ruim 40 deelnemers hadden zich hiervoor aangemeld en zij werden in de loop van de dag getrakteerd op acht presentaties en een paneldiscussie op het gebied van uiteenlopende aspecten van Additive Manufacturing oftewel 3D (metaal) printen.

KMWE 3DP en DutchAero: samenspel tussen nieuw en oud vakgebied

DutchAero, sinds februari 2014 onderdeel van KMWE in Eindhoven, is onder andere specialist in thermal spray coatings voor aerospace en non-aerospace onderdelen. KMWE 3DP, actief sinds januari 2014, biedt engineering en 3D (metaal)printing services en ondersteunt haar klanten in de technische en commerciële afweging tussen de unieke mogelijkheden van 3D printen en de bestaande verspanende technologieën. Samen hebben zij de handen ineengeslagen om ieder met de eigen kunde en kennis te komen tot unieke producten.

Ko Buijs: enthousiast metaalkundige en pleitbezorger van Additive Manufacturing

Duurzaamheid en eigenschappen van 3D-geprinte metaalproducten versus machinaal geproduceerde onderdelen.

Sinteren van Roestvast Staal

Sinteren van roestvast staal kan zich in hernieuwde belangstelling verheugen mede als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van 3D printen. Aangezien het met deze manier van onderdelenfabricage ook mogelijk is om werkstukken van metaal te vervaardigen, komt ook roestvast staal in aanmerking. De vraag is alleen in welke vorm. Metaalpoeder is een mogelijk printmateriaal, waarmee een groene vorm kan worden geprint, die vervolgens moet worden gesinterd om tot een bruikbaar werkstuk te komen.

Willem Vermeend 3D printing verandert de wereld spectaculair

Over twintig jaar ziet de wereld er totaal anders uit. Sterker nog: in combinatie met internet, robotica en open software zal 3D printing leiden tot een nieuwe industriële revolutie met ingrijpende gevolgen voor onze economie, bedrijven en het onderwijs. Dat is de stellige overtuiging van internetondernemer en bijzonder hoogleraar Economics and E-business dr. Willem Vermeend, oud Staatssecretaris van Financiën en voormalig Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderwijs is daarbij van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een nieuwe maakindustrie.

Aerospace

Het metaal tantaal

Tantaal is een witgrijs metaal en het wordt door elektrolyse vrijgemaakt uit het tantaliet- en columbieterts. Er worden steeds meer tantaallegeringen op de markt gebracht en het wordt ook als legeringelement gebruikt in bepaalde staalkwaliteiten en nikkelsuperlegeringen. Tantaal is vooral populair als legeringelement in allerlei metaallegeringen t.b.v. turbinebladen voor zowel stationaire als vliegende turbines (vliegtuigmotoren).

Nieuw soort sterk RVS ontwikkeld voor toepassing in luchtvaartindustrie’

‘Niemand ter wereld heeft computermodellen ontwikkeld zoals wij, waarmee we metalen kunnen bedenken met optimale eigenschappen. We hebben inmiddels een nieuw soort RVS ontwikkeld, voor het toepassen in de luchtvaartindustrie. Deze kan goed concurreren met titaan en koolstofcomposieten.’

Precipitatiehardend roestvast staal in de luchtvaart

Vliegtulgen worden nog steeds voor het overgrote deel ontworpen en gebouwd, met zeer geavanceerde aluminiumlegeringen, waarbij de eigenschappen nog steeds worden verbeterd. De toepassing van vezelversterkte kunststoffen is gegroeid. Titaniumlegeringen vertonen een constant tot groeiend aandeel in de verschillende gebruikte materialen in de vliegtuigbouw. Een constante hoeveelheid staalsoorten worden en zullen blijvend worden gebruikt.

Afsluiters en Koppelingen Roestvast Staal

Cavitatie in afsluiters en pompen

Cavitatie is het snel verdampen en condenseren van een vloeistof. Het proces vertoont enige overeenkomst met koken. Door de temperatuur te verhogen, terwijl de druk constant blijft, ontstaan er bij het koken uit zogenaamde ‘kiemen’ dampbelletjes in de vloeistof. Naarmate de temperatuur toeneemt, zullen deze dampbelletjes tenslotte het vloeistofoppervlak bereiken. Terwijl de dampbelletjes opstijgen, zetten ze uit door de afnemende omringende vloeistofdruk en toenemende verdamping. Aan het oppervlak spatten de dampbelletjes uiteen en maken de weg van de opgesloten damp vrij naar de atmosfeer.

RVS voor proceswaterinstallaties

Voor de constructie van apparaten en leidingwerk voor de drinkwatervoorziening kan gebruik worden gemaakt van roestvast staal van de typen AISI 304L (1.4306)en 316L (1.4404). De voornaamste reden om roestvast staal te gebruiken is gelegen in het feit dat ze het proceswater vrijwel niet verontreinigen door het afstaan van metaalionen.

Algemeen

Basis Roestvast staal les 1 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Basis Roestvast staal les 2 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Chroom-6 in de metaalindustrie wat is Chroom-6?

Dat chroom-6 (hexavalent chroom) giftig is en kankerverwekkend is, is nu wijdverbreid bekend. Door wet en regelgeving komen er steeds meer beperkingen in toepassing van chroom-6 bij de oppervlaktebehandeling van metalen. Chroom-6 staat voor hexavalent chroom, ook bekend als het chroom ion Cr 6+. Chroom-6 is met name giftig als het verstuift in de atmosfeer en als mensen het dan inademen. Bij defensie is dit verstuiven berucht omdat het op grote schaal gebeurde bij het schuren aan de vliegtuigen en het rijdend en varend materieel en bij het spuiten hiervan.

Kruip: een fenomeen om rekening mee te houden

Kruip is tijdsafhankelijke vervorming onder constante belasting en dan vooral bij hoge temperatuur. Na het aanbrengen van een spanning cr op werkstuk of proefstuk streeft de rek ε niet naar, zoals dat bij gewone plasticiteit het geval is, een totale rek εtot' die is samengesteld uit een elastisch gedeelte εel en een (irreversibel) plastisch gedeelte εpl.

Ontwerpen met Roestvast Staal

Roestvast staal is niet moeilijker te bewerken dan koolstofstaal, het is alleen anders. Het zich bewust zijn van de fysische en mechanische eigenschappen stelt de ontwerper in staat om profijt te trekken van de vele mogelijkheden die roestvast staal biedt, zoals hoge sterkte, hoog spiegelend vermogen en uitstekende reinigbaarheid, om er enkele te noemen.

Roestvast staal Deel 1

Roestvast staal is een materiaal dat aan nogal wat mythevorming onderhevig is. Zo werkt de naam alleen al zeer misleidend. De benaming roestvast of liever roestvrij. zoals het algemene spraakgebruik wil. suggereert dat het onder geen enkele omstandigheid roest. Welnu niets is minder waar. Roestvast staal roest, maar de manier waarop wijkt zo sterk af van wat we gewend zijn bij koolstof staal, dat het niet als zodanig wordt herkend.

Roestvast staal Deel 2

Plaatselijke aantasting in een chloridehoudende omgeving zoals zeewater, staat bekend als spleetcorrosie en behoort te zamen met putcorrosie en spanningscorrosie tot de hinderlijkste vormen van aantasting waaraan roestvast staal kan lijden.

Roestvast staal Deel 3

Alle lasbare rvs-typen kunnen worden verbonden met de verschillende booglasmethodes. Variaties in samenstelling en fysische en mechanische eigenschappen zijn echter van invloed op hun relatieve lasbaarheid net als fabricageomstandigheden en gebruikscondities.

Roestvast staal Deel 4

In het vorige artikel is ingegaan op het lassen van austenitisch roestvast staal. Nu zal de lasbaarheid van de martensitische, semi-ferritische en ferritische soorten worden behandeld. Wat betreft de lasbaarheid verschillen deze soorten nogal van het austenitische roestvaste staal. De kans op scheuring en verbrossing in lasmetaal en warmtebeïnvloede zone is veel groter en vergt dan ook speciale voorzorgsmaatregelen. Bij naleving van deze maatregelen zal echter blijken, dat ook martensitisch, semi-ferritisch en ferritisch roestvast staal zeer wellasbaar zijn.

Roestvast staal Deel 5

Aangezien de bestaande lastechnieken zich voornamelijk hebben gericht op austenitisch rvs, is het wenselijk ze ook toe te passen voor duplex rvs. De afwijkende eigenschappen van het duplex rvs vergen echter bepaalde aanpassingen, zowel van het staal als van de lasparameters.

Roestvast staal Deel 6

In dit laatste artikel zal nader worden ingegaan op de verschijnselen, die bij hoge temperaturen optreden, zoals oxidatie, sulfadatie en opkoling. Op de aan deze verschijnselen ten grondslag liggende reactiemechanismen zal niet of nauwelijks worden ingegaan, omdat dit theoretisch nogal ver voert en niet in de laatste plaats, omdat er nogal wat leemten in de kennis aanwezig zijn. Er is veel meer getracht om praktische gegevens te verzamelen die van dienst kunnen zijn bij materiaalselectie.

Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 1)

Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen.

Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 2)

Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen.

Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 3)

Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen. Door de vorming van galvanische elementen kan een versnelde corrosie van het minder edele materiaal voorkomen. Dit kan gepaard gaan met een veel hogere corrosiesnelheid dan wat men kan verwachten als er geen contact is met het edelere metaal.

Alu

Blog Ko Buijs - Aluminiumbrons

Aluminiumbrons betreft een legering van koper en aluminium. Daarnaast zijn er ook geregeld andere legeringelementen aanwezig zoals nikkel, mangaan, ijzer en silicium. De veelzijdigheid van dergelijke legeringen komen vooral tot uiting in de gunstige combinatie van mechanische sterkte en corrosiebestendigheid

Blog Ko Buijs - Het stabiliseren van roestvast staal

Over het stabiliseren van roestvast staal zijn nuttige dingen geschreven maar ik maak ook regelmatig mee dat er opmerkingen worden gemaakt die a.h.w. mijn tenen enigszins laten krommen. Termen als ‘meer hittebestendig’ en ‘meer corrosiebestendig’ als een gevolg van het stabiliseren blijken in de praktijk meestal onterecht te zijn.

Het metaal Zirkoon

Zirkoonsilicaat (ZrSiO4) kan dankzij het Kroll-proces kan men door een vrij gecompliceerd reductieproces er metallisch zirkoon van maken.

Processen optimaal ingericht met QRM

De Metaalunie staat voor de MKB in de metaalsector in Nederland. Bedrijven van 1 tot circa 100 medewerkers, zo’n 13.000, van Terneuzen tot Delftzijl. Wat veel MKB-bedrijven gemeen hebben is productie van klantspecifieke producten; maatwerk in kleine series en aantallen. Daarom zijn MKB en QRM twee zaken die uitstekend bij elkaar passen. QRM, voluit Quick Response Manufacturing, is een werkwijze waarmee je bedrijfsprocessen uiterst effectief kunt inrichten.

Analyse-Instrumenten

Analyse van thermische deklagen en oxide films

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zal worden getoond hoe met AES, SIMS, RBS en XPS de nodige informatie kan worden vergaard en welke conclusie dan kunnen worden getrokken

De winst van het testen, of het verlies van het wel geloven Deel1

Veel materialen worden aangekocht met materiaalcertificaten, bijvoorbeeld volgens EN 10204. Ook worden producten vaak voorzien van certificaten of keurmerken. Die certificaten en/of keurmerken moeten vertrouwen geven aan de koper van het materiaal. De koper mag juistheid van de gegevens op het certificaat en/of keurmerk verwachten. Als de koper zoekt naar de combinatie van betrouwbaarheid van de gegevens op het certificaat en/of keurmerk en een laagste prijs voor het materiaal of product, dan moet hij/zij zich werkelijk afvragen of goed en goedkoop wel echt samengaan.

De winst van het testen, of het verlies van het wel geloven Deel2

Veel materialen worden aangekocht met materiaalcertificaten, bijvoorbeeld volgens EN 10204. Ook worden producten vaak voorzien van keurmerken en geleverd met certificaten. Die keurmerken en/of certificaten moeten vertrouwen geven aan de koper van het materiaal. De koper mag juistheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk verwachten. Als de koper zoekt naar de combinatie van betrouwbaarheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk en een laagste prijs voor het materiaal of product, dan moet hij/zij zich werkelijk afvragen of goed en goedkoop wel echt samengaan. Dat goedkoop nog veelvuldig duurkoop blijkt te zijn, zal in dit artikel worden geïllustreerd.

Draagbare analyse-instrumenten

De veelzijdigheid van de XRF-techniek in het algemeen is alom bekend. De beperkingen van draagbare XRFtoestellen in het bijzonder werden voor lief genomen omdat er voor PMI geen veelzijdiger alternatief is

FSM Inspection Tool’ (FSM-IT) systeem

De FSM is een gevoelige monitoring techniek welke met name in de offshore en onshore olie- en gasproductie wordt toegepast sinds 1991 op meer dan 80 locaties wereldwijd, zowel ‘subsea’ als ‘topside’.

Het meten met wervelstroom

Wervelstroommeting is een zeer veelzijdige elektrische meetmethode. In dit artikel wordt het basisprincipe van deze meettechniek besproken. Verder worden een aantal meetspoelvormen behandeld en worden een aantal toepassingsvoorbeelden gegeven.

Kathodische bescherming (3)

Noodzakelijke voorzieningen aan een kathodisch te beschermen buizennet. Met name dient er gelet te worden op de bekleding der buizen, de isolatie t.o.v. andere geleiders en buizenstelsels, die de beschermingsstroom onbenut zouden laten wegvloeien.

Lasrookmetingen

Een meetprotocol voor het meten van lasrook. Na het succes van de Verbetercheck Lasrook is het Meetprotocol Lasrook het nieuwste product van 5xBeter, Werken is gezond. Het lijkt echter een overbodige toevoeging nu bedrijven met behulp van de Verbetercheck digitaal en zonder dure metingen kunnen berekenen of ze aan de grenswaarde lasrook voldoen. Waarom dan toch nog een meetprotocol? 'Er zijn altijd situaties waarbij de Verbetercheck niet helemaal naadloos aansluit', legt Verbetercoach Peter Kanters uit. 'Voor dat soort situaties is het meetprotocol in het leven geroepen.'

Materiaalkeuze roestvast staal Deel 1

De prestaties van ieder materiaal, maar zeker van roestvast staal, zijn in grote mate afhankelijk van de conditie waarin het materiaal wordt geleverd

Materiaalkeuze roestvast staal Deel 2

Veel materialen worden aangekocht met materiaalcertificaten, bijvoorbeeld volgens EN 10204. Ook worden producten vaak voorzien van keurmerken en geleverd met certificaten. Die keurmerken en/of certificaten moeten vertrouwen geven aan de koper van het materiaal. De koper mag juistheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk verwachten. Als de koper zoekt naar de combinatie van betrouwbaarheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk en een laagste prijs voor het materiaal of product, dan moet hij/zij zich werkelijk afvragen of goed en goedkoop wel echt samengaan.

Mechanische eigenschappen van RVS bij temperaturen onder nul

Alle constructiemetalen ondergaan verandering van hun eigenschappen als ze worden afgekoeld van kamertemperatuur tot temperaturen onder 0°C.

Meetmethode voor de controle van een kathodische bescherming (2)

Chemische controle-mogelijkheden voor beklede en begraven stalen buisleidingen, niet gebaseerd is op theoretische principes, maar op de resultaten van duizenden proefmetingen.

Meting van werktuigkundige installaties, een praktijkvoorbeeld

Een grote kraaninstallatie werd uitgerust met een nieuwe bandrem. Alle subsystemen en componenten waren geleverd door gerenommeerde leveranciers. Na korte tijd trad er breuk op aan een van de spanners van de remband (zie afbeelding 3). Inspectie van de breukoppervlakken toonde onmiskenbaar aan dat hier sprake was van vermoeiingsbreuk.

Passend onderzoek ten behoeve van het opsporen van faal- en degradatie mechanisme in austenitisch RVS in de gebruiksfase

In een breed scala van industrieën wordt gebruik gemaakt van austenische roestvaststalen apparaten en leidingen voor de opslag en bewerking van vloeistoffen en gassen. Deels zal deze apparatuur periodieke keuringen moeten ondergaan op basis van het Warenwetbesluit drukapparatuur. Op de rest van de apparatuur is de zorgplicht van toepassing volgens de Arbowetgeving.

Roestvast stalen producten… wat valt er te keuren?

Roestvast staal wordt in de praktijk gekozen omdat dit staal een aantal bijzondere eigenschappen bezit, zoals een verhoogde corrosievastheid, een verhoogde temperatuur oxidatievastheid, een hoge ductiliteit, en voor bepaalde typen hoge mechanische eigenschappen. Het succes bij het toepassen van roestvast staal is, net als bij de toepassing van andere materialen, afhankelijk van de materiaalkeuze en het gehele fabricageproces van het uiteindelijke product.

Thermografie

Thermografie wordt veel ingezet voor bijvoorbeeld inspectiedoeleinden in verschillende disciplines.

Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 1

Roestvast staal wordt om verschillende redenen toegepast. Dit kan zijn vanwege het uiterlijk (kunstwerken en straatmeubilair), vanwege de hygiënische eisen (voedingsmiddelenindustrie) of, zoals in de olie en gas producerende en verwerkende industrie, vanwege de corrosiebestendigheid.

Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 2

Twee belangrijke stadia, waarin men zich bewust moet zijn hoe het optreden van putcorrosie van roestvast staal tijdens het afpersen kan worden beperkt. Het eerste stadium is dat van de inkoop van 'betrouwbaar' materiaal en de fabricage, waarbij men moet streven naar optimalisatie van de kwaliteit van de lassen en minimalisatie van de afname van de kwaliteit van de oxidefilm. Het tweede stadium is dat van de afname (het afpersen), waarin de agressiviteit van het persmedium moet worden geminimaliseerd.

Apparatenbouw RVS

Alloy C-276 als materiaal voor tankbouw

Tankbouw, In dit artikel zal worden ingegaan op de bewerking en verwerking van Alloy C-276

Basis Roestvast staal les 1 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Corrosiepreventie door het juiste ontwerp

Bij design van apparatuur is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met een optimale executieve lasbaarheid. Zoals eerder vermeld heeft lassen veelal de voorkeur boven bout- en klinknagelverbindingen, vooropgesteld dat de lasverbindingen correct zijn uitgevoerd. Indien het optreden van spleetcorrosie is te verwachten dient een spleetvrije ‘full-penetration’ las te worden uitgevoerd.

Corrosiviteit van voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen zijn, net als andere chemische stoffen, verantwoordelijk in alle procesfazen (inclusief verpakken) voor corrosieve effecten van verscheidene aard op constructiemateriaal. Deze effecten worden bovendien beïnvloed door condities die heersen in het milieu zoals temperatuur, stromingssnelheden en wisselende spanningen die op kunnen treden in delen van de procesapparatuur. De aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof is in het algemeen van belang met betrekking tot de mate waarin corrosie zich voordoet.

Lastechnisch construeren van RVS apparaten

Lastechnisch construeren in rvs apparaten, noodzakelijk voor de realisatie van betrouwbare verbindingen, vereist kennis van lasmetaalkunde, lastechnologie en gebruiksomstandigheden.

Materiaaleisen voor procesapparatuur in de voedingswarenindustrie

Bij het verwerken van voedingswaren worden tal van processen gevolgd die tezamen met de verwerkte voedingswaren elk hun eigen eisen stellen aan apparatuur en het materiaal waarvan deze apparatuur is vervaardigd. In vogelvlucht volgt hier een overzicht van een aantal veelvoorkomende processen alsmede van de eigenschappen van een aantal voedingsmiddelen.

Mechanische eigenschappen van RVS bij temperaturen onder nul

Alle constructiemetalen ondergaan verandering van hun eigenschappen als ze worden afgekoeld van kamertemperatuur tot temperaturen onder 0°C.

Ontwerpen met Roestvast Staal

Roestvast staal is niet moeilijker te bewerken dan koolstofstaal, het is alleen anders. Het zich bewust zijn van de fysische en mechanische eigenschappen stelt de ontwerper in staat om profijt te trekken van de vele mogelijkheden die roestvast staal biedt, zoals hoge sterkte, hoog spiegelend vermogen en uitstekende reinigbaarheid, om er enkele te noemen.

Ontwikkelingen in RVS in de (Petro-)Chemie

Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

Roestvast staal voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie - kies het juiste materiaal

Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast

RVS voor proceswaterinstallaties

Voor de constructie van apparaten en leidingwerk voor de drinkwatervoorziening kan gebruik worden gemaakt van roestvast staal van de typen AISI 304L (1.4306)en 316L (1.4404). De voornaamste reden om roestvast staal te gebruiken is gelegen in het feit dat ze het proceswater vrijwel niet verontreinigen door het afstaan van metaalionen.

Super duplex roestvast staal voor warmtewisselaars

Duplex roestvast staal heeft in de loop der jaren de nodige verbeteringen ondergaan, met name op het gebied van de verwerkbaarheid en verdere verhoging van de weerstand tegen corrosie, en heeft inmiddels de status van super duplex roestvast staal verkregen.

Toepassing van CuNi 90/10 legeringen voor zeewater condensors en koelers (deel 1)

Gedurende tientallen jaren worden de koperlegeringen 90/10 (90% koper en 10% nikkel) succesvol toegepast als piping materiaal, maar ook als pijpen voor koelers, in de scheepvaart en offshore industrie. Deze legeringen blijken goed bestand te zijn tegen zeewater, zelfs tegen gechloreerd zeewater. Ook blijkt de weerstand tegen MIC (microbiological influenced corrosion) hoog te zijn, koperionen fungeren immers als biocide. Dit impliceert alsmede dat Cu/Ni legeringen biofouling (gedeeltelijk) tegengaan.

Toepassing van CuNi 90/10 legeringen voor zeewater condensors en koelers (deel 2)

Gedurende tientallen jaren worden de koperlegeringen 90/10 (90% koper en 10% nikkel) succesvol toegepast als piping materiaal, maar ook als pijpen voor koelers, in de scheepvaart en offshore industrie. Deze legeringen blijken goed bestand te zijn tegen zeewater, zelfs tegen gechloreerd zeewater. Ook blijkt de weerstand tegen MIC (microbiological influenced corrosion) hoog te zijn, koperionen fungeren immers als biocide. Dit impliceert alsmede dat Cu/Ni legeringen biofouling (gedeeltelijk) tegengaan. Deel 1 ging over de invloed van legeringselementen en over algemene corrosie. Dit deel, het laatste deel, gaat over Putcorrosie, MIC, Effecten van vervuild water, Effecten van ijzerverbindingen, Erosie-corrosie, Effecten van chloreren, Galvanische corrosie en Invloeden van kathodische bescherming.

Appendages

RVS voor proceswaterinstallaties

Voor de constructie van apparaten en leidingwerk voor de drinkwatervoorziening kan gebruik worden gemaakt van roestvast staal van de typen AISI 304L (1.4306)en 316L (1.4404). De voornaamste reden om roestvast staal te gebruiken is gelegen in het feit dat ze het proceswater vrijwel niet verontreinigen door het afstaan van metaalionen.

Beitsen en passiveren van RVS

Beitsbaar ontwerpen en construeren in roestvast staal

Oppervlaktebehandeling van roestvast staal kan meer dan één doel dienen. Verfraaiing is er een van. Het voorkomen van procesverontreiniging een tweede. Verbetering van de corrosiebestendigheid is echter een aspect dat vrijwel altijd meespeelt en vaak de belangrijkste reden is. Omdat de doeleinden van de oppervlaktebehandeling sterk kunnen verschillen, evenals de problemen die moeten worden opgelost, bestaan er veel methoden, die elk hun voor- en nadelen hebben. Het beitsen neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Beitsen en passiveren van roestvast staal

Roestvast staal (RVS) wordt verkregen wanneer er minimaal 12% vrije chroom aanwezig is in het rooster. Bij oxidatie op hoge temperaturen en voldoende zuurstof wordt een poreuze thermische oxidelaag gevormd zoals bij de meeste andere metalen. Echter, bij oxidatie op lage temperaturen en voldoende zuurstof ontstaat een uiterst dunne ‘kleurloze’ chroom-oxidelaag (Cr2O3), ook wel passiveerlaag genoemd. Het materiaal gedraagt zich passief (zie tabel 1), zoals in alledaagse toepassingen bekend is. Beschadiging van deze passiveerlaag zal op natuurlijke wijze worden ‘gerepareerd’ (autopassiveren). Onderstaand artikel is geschreven op basis van literatuurstudie.

Beitsmethode van duplex RVS-Leidingwerk

Dit artikel gaat over het herstellen van corrosieweerstand van duplex RVS soorten. Met name duplex RVS Leidingwerk. In de praktijk blijkt dat ook duplex roestvast staal in bepaalde milieus gevoelig kan zijn voor corrosie, met name daar waar verkleuringen (oxiden) door warmte-inbreng niet zijn verwijderd.

Kleuren van roestvast staal

Al vroeg in de geschiedenis is de mens begonnen met het kleuren van metaal om uiteenlopende redenen; zoals bescherming, fraai uiterlijk, het maken van onderscheid door middel van coderingskleuren. Voor dit doel zijn tal van methodes bedacht die wel of geen succes hadden. Ook roestvast staal, dat eigenlijk geen extra oppervlaktebedekking van node heeft, onkwam niet aan de kleurwoede.

Oppervlaktebehandelingen: Deel 1 Ontvetten

Ontvetten van roestvast staal is een belangrijke tussenstap die voorafgaat aan een oppervlaktebehandeling.

Oppervlaktebehandelingen: Deel 2 Het verwijderen van hoge-temperatuuroxiden

Nadat het roestvast staal zelf is vervaardigd ondergaat het een aantal kenmerkende omzettingen die afhangen van het uiteindelijke gebruik.

Oppervlaktebehandelingen: Deel 3 Beitsen

Al naar gelang hun voorbewerking ondergaat roestvast staal een bepaald aantal specifieke omzettingen die afhangen van het uiteindelijke gebruiksdoel. De voornaamste omzettingsbehandelingen zijn: - warm- of koudwalsen voor het verkrijgen van vlakke producten en trekken voor het verkrijgen van langwerpige producten.

Oppervlaktetoestand na bewerking

Als een voorwerp is gefabriceerd, kan de oppervlaktetoestand van het uitgangsmetaal worden gehandhaafd met weinig of geen modificaties afhankelijk van de fabricage eisen. Als het verkregen oppervlak voldoet, zijn er geen verdere oppervlaktebehandelingen noodzakelijk.

Reinigen, beitsen en passiveren van RVS tanks

Technisch artikel over het reinigen en passiveren van RVS tanks en RVS leidingen.

Sproeibeitsen van roestvast staal

Sproeibeitsen is een activiteit die bij veel metaalverwerkende bedrijven uitgevoerd wordt. In de praktijk is het vaak een hele klus om een groot object mooi en egaal te sproeibeitsen. Daarnaast is de verwerking van sproeibeits niet altijd even eenvoudig. Klontjes en verdikkingen zorgen vaak voor verstopping in de vernevel-apparatuur en het is uitermate belangrijk jezelf en het milieu tegen de dampen en afvalstromen, die vrijkomen bij het sproeibeitsen, te beschermen. In dit artikel geeft de auteur een aantal praktische tips en zet een aantal maatregelen en feiten nog eens op een rijtje.

Beugels en pijpbeugels

Roestvast stalen leidingwerken

Technisch artikel over correcte keuze van ontwerp en materiaal (RVS) zorgen voor een lange levensduur van fabriek en/of installatie.

Bevestigingsmaterialen RVS

HET FALEN VAN BOUTVERBINDINGEN

Je ziet ze bijna in alle samengestelde constructies, boutverbindingen. In allerlei vormen, formaten, typen en materialen. Keuze genoeg om de goede te kiezen, maar als je niet exact weet wat je moet toepassen is de kans op een verkeerde keuze groot. En dan hebben we het alleen nog maar over het kiezen van de juiste boutverbinding. Als namelijk een goede keuze van de boutverbinding is gemaakt kan deze alsnog verkeerd toegepast worden, door foutieve montage of door andere boutbelastingen in de constructie dan waarvan uitgegaan is. Gelukkig gaat het in de praktijk vaak goed, niet zo zeer omdat de boutverbinding juist uitgelegd is, maar eerder omdat een boutverbinding vaak veel meer kan verdragen dan waar in beginsel vanuit gegaan wordt.

Lijmverbindingen in de architectuur

Lijmverbindinigen in roestvaststalen constructies. Het gaat daarbij dan vooral om plaatmateriaal waarbij het vermogen van lijm om ongelijksoortige materialen met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld bekleden van kernmateriaal), terwijl dit zonder ontsierende mechanische verbindingen aan het zichtbare oppervlak plaats kan vinden.

Materiaalkeuze van bevestigingsmiddelen en ophangconstructies in de atmosfeer van binnenzwembaden

De atmosfeer in binnenzwembaden behoort tot de meest corrosieve milieus die zich in bouwwerken kunnen voordoen. Tot de factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn behoren het warme, vochtige milieu met een hoge concentratie aan chlooraminen.

Mechanische verbindingen in de architectuur

Als delen van een constructie demontabel moeten zijn, wordt er meestal gebruikgemaakt van boutverbindingen of combinaties van draadeinden met moeren. Dergelijke verbindingen zijn relatief kostbaar.

Modern hardsolderen van roestvast staal

Atmosfeerintegriteit en atmosfeerbeheersing zijn sleutels voor het met succes hardsolderen van roestvast staal. Als gevolg van de sterke bindingsneiging van roestvast staal met zuurstof bij hoge temperatuur, zal in de ovenatmosfeer aanwezig zuurstof of vocht het RVS-oppervlak oxideren met als gevolg een defectieve soldeerverbinding

Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 3)

Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen. Door de vorming van galvanische elementen kan een versnelde corrosie van het minder edele materiaal voorkomen. Dit kan gepaard gaan met een veel hogere corrosiesnelheid dan wat men kan verwachten als er geen contact is met het edelere metaal.

Slijtagevormen die optreden bij roestvaststalen bevestigingsmiddelen

Van roestvast staal is bekend dat het een sterke neiging tot vreten vertoont en dat het heel lastig is om een goede verbinding tot stand te brengen tussen bijvoorbeeld bouten en moeren: de moer moet met grote zorgvuldigheid op de bout worden geschroefd wil zij niet direct vast gaan zitten. Toch is het heel goed mogelijk om een vlotte verbinding tot stand te brengen, die herhaaldelijk kan worden gelost en weer bevestigd. Het gemak waarmee dit gaat hangt sterk af van de toestand waarin het staal verkeert. Er kunnen zich verder twee vormen van slijtage voordoen die van grote invloed zijn op het gebruik van bevestigingsmiddelen die zijn voorzien van schroefdraad, te weten adhesieve slijtage en vretende slijtage.

Stainless Steel Fasteners in the atmosphere of indoor swimming pools!

On November 1st 2011 two speaker boxes landed on a mother and her child in swimming pool ‘de Reeshof’ in Tilburg NL. The baby sadly died and her mother was injured. The cause of this accident, is probably stress corrosion cracking of stainless steel bolts. This accident has never been investigated; it’s unconfirmed what material the bolts were made of. The rumor goes they were made of the exotic stainless steel 1.4529 (a 6% Molybdenum stainless steel). The Dutch parliament demanded for a Law on this subject, the Bouwbesluit art. 5.12. Since July 1st 2016 stainless steel loaded elements in the atmosphere of swimming pools are forbidden in the Netherlands.

Waterstofverbrossing in bevestigingsmiddelen in de omgevingslucht

De rol van 'vervalste' bevestigingsmiddelen (dat zijn bevestigingsmiddelen die niet voldoen aan de gestelde voorschriften) heeft veel publiciteit ontvangen. Een potentieel veel groter gevaar, dat van plotselinge breuk van bevestigingsmiddelen als gevolg van waterstofverbrossing, wordt daarentegen nog onvoldoende onderkend.

Wetenswaardigheden over speciale verbindingstechnieken t.b.v. roestvast staal

Roestvast staal wordt door ontelbare bedrijven dagelijks gelast en dat gebeurt meestal met het TIG-lasproces. In mindere mate geschiedt dit ook met het MIG- en STT-lasproces maar ook m.b.v. onderpoederdeklassen en andere speciale technieken zoals het verbinden met explosieven en frictie.

Bewerken van RVS

Basis Roestvast staal les 1 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Basis Roestvast staal les 2 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Bewerken van roestvast staal

Roestvast staal kan worden gestanst, doorboord, vervormd en getrokken met behulp van in wezen dezelfde pers - gereedschappen en machines als die welke worden gebruikt voor andere metalen.

Bewerken van roestvast staal constructies

Aan de oppervlaktebehandeling van roestvast staal wordt doorgaans hoge eisen gesteld gezien de vaak decoratieve functie van het materiaal. Mechanisch nabewerken van roestvast staal kan door correct uitvoeren van voorafgaande stappen als snijden, plooien en lassen tot een minimum beperkt worden.

Bewerking van roestvast staal

Voor het frezen van roestvast staal wordt in het algemeen gebruik gemaakt van snijgereedschap dat is gemaakt van snelstaal, hoewel ook gereedschap kan worden gebruikt dat is voorzien van carbide-inzetstukken, met name voor legeringen die moeilijk zijn te verspanen.

Buigen en expanderen van roestvast stalen pijp en buis

Roestvast stalen pijpen en buizen maken meestal deel uit van een groter geheel. Voor dit doel worden over het algemeen standaard lengtes gebruikt. Om een leidingsysteem te construeren dient meer dan eens een bocht te worden aangebracht. Soms kunnen hiervoor losse bochten worden gebruikt maar sommige bochten zijn van dien aard dat een pijp/buis moet worden gebogen om te komen tot de vereiste geometrie. Soms moet ook de diameter aan de uiteinden worden vergroot.

Diverse vormen van oppervlakteschade Roestvast Staal

De toestand van het oppervlak van roestvast staal is in hoge mate bepalend voor de prestaties tijdens gebruik. Er wordt veel moeite gedaan om het oppervlak in een conditie te brengen die ervoor zorgt dat het onderliggende metaal wordt beschermd tegen allerlei schadelijke inwerkingen. Het is dan ook van het allerhoogste belang om tijdens opvolgende bewerkingen dit oppervlak zoveel mogelijk in takt te houden. Dat dat niet altijd lukt wordt hier getoond aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

Eigenschappen van RVS bij hoge temperaturen

Austenitisch RVS staat bekend om zijn hoge sterkte en buitengewone taaiheid en vervormbaarheid. Als een klasse vertoont het aanzienlijk betere corrosieweerstand dan martensitisch en ferritisch RVS en het bezit ook uitstekende weerstand tegen oxidatie bij verhoogde temperaturen.

Energie- en kosten besparen door inzet van moderne laserbronnen

In de Nederlandse maakindustrie staan naar schatting 3.500 lasersnijmachines, circa 25 laserlasinstallaties en naar schatting 5 lasercladinstallaties opgesteld. Deze werken zonder problemen, maar de daarin toegepaste laserbronnen (de CO2- laserbron voor het snijden en de Nd:YAG laserbron voor het lassen) hebben een zeer laag energetisch rendement. Circa 2% van het ingangsvermogen van een Nd:YAG laserbron wordt omgezet in de werkzame laserbundel.

Fysische eigenschappen van roestvast staal (deel 1)

Fysische eigenschappen die belangrijk zijn voor succesvol gebruik van roestvast staal omvatten dichtheid en elasticiteitsmodulus, thermische eigenschappen, waaronder smelttraject, uitzettingscoëfficiënt, geleidbaarheid en soortelijke warmte, magnetische eigenschappen en dan met name magnetische permeabiliteit en elektrische weerstand.

Fysische eigenschappen van roestvast staal (deel 2)

Het magnetisch gedrag van roestvast staal varieert aanzienlijk, lopend van paramagnetisch (niet-magnetisch) bij volledig austenitische typen, tot hard of permanent magnetisch gedrag bij de geharde martensitische typen, tot zacht magnetisch bij ferritisch roestvast staal.

Het aanbrengen van deklagen van roestvast staal

Een met roestvast staal bekleed metaal of legering is een composiet die bestaat uit een dunne laag roestvast staal in de vorm van een fineerlaag die integraal is verbonden met beide oppervlakken van de ondergrond.

Het effect van oppervlakteafwerking op het corrosiegedrag van roestvast staal

Bij de verwerking van roestvast stalen walsproducten tot een eindproduct ondergaat het oppervlak aanzienlijke ver anderingen. De veranderingen omvatten onder meer mechanische beschadigingen (bijvoorbeeld krassen en slijppatronen), ingedrukte ijzerdeeltjes, effecten van lassen of andere warmtebehandelingen en algemene ver ontreiniging van het oppervlak. De meeste fabrikanten van roestvast stalen apparatuur zullen het oppervlak een nabehandeling geven om de corrosieweerstand te herstel len. Hierbij speelt de vraag welke methode het meest geschikt is voor het verkrijgen van de optimale corrosie weerstand. Daarnaast is ook de oppervlaktetoestand waarin het uitgangsmateriaal wordt geleverd van belang voor het corrosiegedrag dat het eindproduct in de praktijk zal vertonen.

Het tappen van Roestvast Staal

Waar mogelijk is het aan te bevelen om verspaanbare typen te gebruiken voor tappen, zeker als blinde gaten zijn gespecificeerd. Dit alles ter vermindering van verwijderen en afvoeren van spanen. De zich rubberachtig gedragende, langgerekte spanen die ontstaan bij het verspanen van niet speciaal verspaanbare typen vormen een bron van moeilijkheden bij tappen.

Kleuren van roestvast staal

Al vroeg in de geschiedenis is de mens begonnen met het kleuren van metaal om uiteenlopende redenen; zoals bescherming, fraai uiterlijk, het maken van onderscheid door middel van coderingskleuren. Voor dit doel zijn tal van methodes bedacht die wel of geen succes hadden. Ook roestvast staal, dat eigenlijk geen extra oppervlaktebedekking van node heeft, onkwam niet aan de kleurwoede.

Koudvervormen van roestvast staal

Roestvast staal wordt gewoonlijk gekozen op grond van zijn specifieke eigenschappen, zoals corrosievastheid of weerstand tegen hoge temperatuur, sterkte, taaiheid, enzovoort.

Lasertechnologie: een overzicht: Laserlassen, lasersnijden, lasergraveren.

Lasertechnologie komen we in diverse industrieën tegen en het aandeel laser in de productieprocessen neemt steeds meer toe. Deels komt dat door de ontwikkelingen in het vakgebied, deels ook omdat langzaam aan steeds meer bedrijven de voordelen van laser als productiemiddel voor hun bedrijf inzien. Wel heeft de laser te kampen met een aantal vooroordelen zoals de hoge investering. In dit artikel een overzicht over de mogelijkheden van moderne lasertechnologie bij de bewerking van RVS.

Nieuw soort sterk RVS ontwikkeld voor toepassing in luchtvaartindustrie’

‘Niemand ter wereld heeft computermodellen ontwikkeld zoals wij, waarmee we metalen kunnen bedenken met optimale eigenschappen. We hebben inmiddels een nieuw soort RVS ontwikkeld, voor het toepassen in de luchtvaartindustrie. Deze kan goed concurreren met titaan en koolstofcomposieten.’

Ontwerpen met Roestvast Staal

Roestvast staal is niet moeilijker te bewerken dan koolstofstaal, het is alleen anders. Het zich bewust zijn van de fysische en mechanische eigenschappen stelt de ontwerper in staat om profijt te trekken van de vele mogelijkheden die roestvast staal biedt, zoals hoge sterkte, hoog spiegelend vermogen en uitstekende reinigbaarheid, om er enkele te noemen.

Oppervlaktebehandeling d.m.v lasersmelten

Voor constructeurs is het doel van een oppervlaktebehandeling het verkrijgen van betere prestaties van het werkstuk indien het wordt blootgesteld aan slijtage en/of hoge temperaturen en of/corrosieve media.

Oppervlaktetoestand na bewerking

Als een voorwerp is gefabriceerd, kan de oppervlaktetoestand van het uitgangsmetaal worden gehandhaafd met weinig of geen modificaties afhankelijk van de fabricage eisen. Als het verkregen oppervlak voldoet, zijn er geen verdere oppervlaktebehandelingen noodzakelijk.

Principe van vervormen

Voor vervormen moeten er krachten op het materiaal worden uitgeoefend. Aan de hand van het soort krachten kan een indeling worden gemaakt van het type vervorming. De samenhang met de eigenschappen van het materiaal is van dien aard dat de bereikbare mate van vervorming afneemt volgens de reeks persen, eenassig-trekken, meerassig-trekken. Buigen is een combinatie van trek- en drukbelasting, waarbij de vervormbaarheid van het materiaal vaak door de vervormbaarheid van de uiterste op trek belaste vezels wordt begrensd.

Recente verspaanbare roestvast-staallegeringen

UGIMA® NSU (volgens Euronorm EN 10088-3: 1.4305; X8CrNiS18-9) De legering wordt gegloeid bij een temperatuur tussen 1000 en 1100°C, gevolgd door snelle koeling in lucht of in water. In deze toestand beschikt de legering over de volgende eigenschappen: - treksterkte: 500-750 MPa - 0,2-rekgrens: 225 MPa - rek bij breuk: 35%

Sinteren van Roestvast Staal

Sinteren van roestvast staal kan zich in hernieuwde belangstelling verheugen mede als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van 3D printen. Aangezien het met deze manier van onderdelenfabricage ook mogelijk is om werkstukken van metaal te vervaardigen, komt ook roestvast staal in aanmerking. De vraag is alleen in welke vorm. Metaalpoeder is een mogelijk printmateriaal, waarmee een groene vorm kan worden geprint, die vervolgens moet worden gesinterd om tot een bruikbaar werkstuk te komen.

Speciale oppervlakteafwerking van roestvast staal plaat

De keuze van een afwerking mag nooit worden overgelaten aan de leverancier en de specificatie mag nooit los geformuleerde omschrijvingen bevatten in de trant van ‘type 304 met een geborsteld oppervlak’ of ‘geëmbosseerd oppervlak’.

Toevoegingen ter verbetering van de verspaanbaarheid van roestvast staal

De belangrijkste toevoegingen ter verbetering van de verspaanbaarheid zijn die welke insluitsels vormen in het metaal. Zulke toevoegingen omvatten zwavel, seleen, telluur, lood, bismut en bepaalde oxiden. De rol van deze insluitsels bij het verbeteren van de verspaanbaarheid is onderwerp geweest van tal van studies en theorieën waarbij ook de smering, spaanverbrossing en spanningsconcentratie- effecten werden betrokken als mogelijke mechanismen die de verspaning zouden verbeteren.

Verbetering vermoeiingslevensduur van austenitisch roestvast staal door borstelen

Een eenvoudige behandeling zoals borstelen van een oppervlak van austenitisch roestvast staal kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de weerstand tegen vermoeiing.

Verspaanbaarheid van roestvast staal

Verspaanbaarheid heeft betrekking op verscheidene specifieke aspecten van het verspanen van een materiaal en de definitie moet precies worden gegeven voor een bepaalde toepassing. Enkele van de specifieke criteria voor het definiëren van verspaanbaarheid omvatten:

Verspanen van roestvast staal

Verspaanbaarheid kan door een groot aantal factoren worden beïnvloed, maar er zullen uit praktische overwegingen slechts die worden beschouwd die makkelijk kunnen worden waargenomen of worden gemeten, zoals spaanbreuk, standtijd gereedschap, verspaand oppervlak (ruwheid) en opgenomen vermogen. De productiviteit zal dan afhangen van de snijcondities en van de rangschikking van het te bewerken materiaal met betrekking tot deze criteria.

Vervormbaarheid van roestvast staal

Roestvast staal wordt in tal van uitvoeringsvormen van warmtewisselaars toegepast. Er wordt in dat soort gevallen een beroep gedaan op de weerstand van het materiaal tegen de milieus waarmee de betreffende warmtewisselaars in aanraking komen, waarbij de geringere warmtegeleidbaarheid op de koop toe wordt genomen. Het is dan ook een groot geluk dat roestvast staal zich zo makkelijk laat vervormen en verbinden. Toch zijn er een aantal aspecten die roestvast staal onderscheiden van koolstofstaal en daarmee moet bij de fabricage van warmtewisselaars terdege rekening worden gehouden. Hier zal de aandacht worden gericht op vervorming van roestvast plaatstaal ten behoeve van platenwarmtewisselaars.

Waarom Roestvaststaal?

Omstreeks 3000-2000 v.Chr. begon in onze regionen het bronzen tijdperk. Het waren de Kelten (figuur1), een groep van stammen, over West-Europa verspreid, die de grote ijzersmeden werden. Hun “metaalcultuur” bereikte reeds grote hoogte, enkele eeuwen voor de Romeinen. Grote vechtlust en voor die tijd superieure “ijzeren” wapenen maakte hen de onbetwiste heersers over een gebied, dat zich uitstrekte van Klein-Azië tot Ierland, met als grens de Alpen. Ze zullen het zich nooit gerealiseerd hebben, maar hun ijzer roestte lang zo vlug niet als het onze! Alhoewel hoog ontwikkeld in bewerkingskunst, was hun fabricagemethode vrij primitief: het product was ijzer, met een laag tot zeer laag koolstofgehalte en/of andere elementen. De verontreiniginggraad was dus laag, en dientengevolge ontbrak wat we heden noemen het “lokaalelement”. Corrosie van metaal wordt in hoge mate beïnvloed door de wijze van oxidevorming en het ontstaan van z.g. lokaalelementen, door verschillen in samenstelling van het metaal aan het oppervlak.

Warmtebehandeling van roestvast staal

Alle austenitische RVS-typen kunnen worden blank-gegloeid in, of zuivere waterstof of gedissocieerde ammoniak, op voorwaarde dat het dauwpunt van de atmosfeer lager ligt dan -50°C. En de werkstukken bij het binnengaan van de oven, droog en angstvallig schoon zijn. De ovens die worden gebruikt voor blankgloeien dienen ook schoon te zijn, vochtvrij en dicht, wil men lage dauwpunten kunnen handhaven. Als er geen laag dauwpunt wordt gehandhaafd, dan vormt zich een dun groenachtig oxide op het werkstuk.

Bodems en rompplaten RVS

Oppervlakte afwerking van rvs halffabrikaten

Roestvast-staalplaat wordt gewoonlijk geproduceerd door middel van warmwalsen van plakken die zijn gegoten of gewalst van ingots. Sommige platen kunnen zijn geproduceerd door middel van direct walsen van de ingot.

Bouw

HET FALEN VAN BOUTVERBINDINGEN

Je ziet ze bijna in alle samengestelde constructies, boutverbindingen. In allerlei vormen, formaten, typen en materialen. Keuze genoeg om de goede te kiezen, maar als je niet exact weet wat je moet toepassen is de kans op een verkeerde keuze groot. En dan hebben we het alleen nog maar over het kiezen van de juiste boutverbinding. Als namelijk een goede keuze van de boutverbinding is gemaakt kan deze alsnog verkeerd toegepast worden, door foutieve montage of door andere boutbelastingen in de constructie dan waarvan uitgegaan is. Gelukkig gaat het in de praktijk vaak goed, niet zo zeer omdat de boutverbinding juist uitgelegd is, maar eerder omdat een boutverbinding vaak veel meer kan verdragen dan waar in beginsel vanuit gegaan wordt.

ROESTVAST STAAL IN DE BOUW Deel 1

Roestvast staal wordt het steeds vaker gebruikt in de bouw voor toepassingen waarbij vooral het fraaie uiterlijk van het staal tot uitdrukking moet komen. Een toepassing in de bouw waarbij het uiterlijk van het roestvast staal geen enkele rol speelt is die als wapening van beton. In het recente verleden zijn er bij tal van bouwwerken ernstige beschadigingen geconstateerd van het gewapende beton. Diverse onderzoekingen hebben uitgewezen dat er sprake was van toetreding van corrosieve milieus. Een voor de hand liggende remedie kan worden gevonden in het gebruik van roestvast staal. De vraag die dan rijst is: welke soort en welk type? Om een goed gefundeerd antwoord op deze vraag te kunnen geven wordt er al gedurende een tiental jaren onderzoek verricht naar het gedrag van roestvast staal in diverse van zijn verschijningsvormen in beton, dat in aanraking komt met allerlei meer en minder agressieve milieus. In het nu volgende zal verslag worden gedaan over de huidige stand van zaken.

ROESTVAST STAAL IN DE BOUW Deel 2

ROESTVAST STAAL IN DE BOUW

Buigtechniek

Buigen en expanderen van roestvast stalen pijp en buis

Roestvast stalen pijpen en buizen maken meestal deel uit van een groter geheel. Voor dit doel worden over het algemeen standaard lengtes gebruikt. Om een leidingsysteem te construeren dient meer dan eens een bocht te worden aangebracht. Soms kunnen hiervoor losse bochten worden gebruikt maar sommige bochten zijn van dien aard dat een pijp/buis moet worden gebogen om te komen tot de vereiste geometrie. Soms moet ook de diameter aan de uiteinden worden vergroot.

Hydrovorming van buisvormige voorwerpen

Hydrovorming van buis is al bekend vanaf de jaren 1950. Het proces is echter dankzij de recente ontwikkelingen op het gebied van computerbesturing en hydraulische systemen die hoge drukken kunnen ontwikkelen een bruikbare methode geworden voor massaproductie, zeker als er gebruik wordt gemaakt van interne drukken van 400 bar.

Buizen, fittingen en pijpen RVS

Buigen en expanderen van roestvast stalen pijp en buis

Roestvast stalen pijpen en buizen maken meestal deel uit van een groter geheel. Voor dit doel worden over het algemeen standaard lengtes gebruikt. Om een leidingsysteem te construeren dient meer dan eens een bocht te worden aangebracht. Soms kunnen hiervoor losse bochten worden gebruikt maar sommige bochten zijn van dien aard dat een pijp/buis moet worden gebogen om te komen tot de vereiste geometrie. Soms moet ook de diameter aan de uiteinden worden vergroot.

Corrosie bron van zorg, ook bij roestvast staal

“In de praktijk wordt vaak gekozen voor roestvast staal. Men denkt dat het overal tegen kan, maar dat is een misvatting. Elk materiaal heeft zijn toepassingsgebied en heeft zijn toepassingsbeperkingen. Roestvast staal kan wel degelijk corroderen”, aldus Karin van Thoor, corrosie-ingenieur. Zij is momenteel adviseur van de Corrosie Advies Dienst van het Nederlands Corrosie Centrum (NCC).

Corrosiepreventie door het juiste ontwerp

Bij design van apparatuur is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met een optimale executieve lasbaarheid. Zoals eerder vermeld heeft lassen veelal de voorkeur boven bout- en klinknagelverbindingen, vooropgesteld dat de lasverbindingen correct zijn uitgevoerd. Indien het optreden van spleetcorrosie is te verwachten dient een spleetvrije ‘full-penetration’ las te worden uitgevoerd.

Corrosieve watersystemen en de invloed van δ-ferriet

De angst om ziek te worden is zo oud als de mensheid. Iedereen wil gezond zijn. De meeste medicijnen die elke dag duizenden mensenlevens redden zijn niet ouder dan 30 jaar. De medische wetenschap staat dus in de kinderschoenen en ontwikkelingen op dit gebied zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Met name de laatste jaren wordt de druk op producerende bedrijven in de bio-farmacie steeds groter. De kosten om nieuwe ontwikkelingen te kunnen produceren zijn zeer hoog, terwijl de terugverdientijd alleen maar korter wordt. Hierdoor draait alles om de vraag: hoe snel kan een medicijn op de markt worden geïntroduceerd? Dit artikel gaat in op een aantal belangrijke facetten in dit hele proces: de materiaalkwaliteit, de oppervlaktegesteldheid en de lasverbindingen die bij de ontwikkeling en productie van een medicijn worden toegepast.

Elasticiteitscriterium voor leidingsystemen

Bij de planning van buisleidingen die een medium vervoeren dat een hogere temperatuur bezit dan de omgeving zal de buisleiding warmte opnemen, in temperatuur stijgen en uitzetten, gaat het erom vast te kunnen stellen of het systeem kan meegeven.

FSM Inspection Tool’ (FSM-IT) systeem

De FSM is een gevoelige monitoring techniek welke met name in de offshore en onshore olie- en gasproductie wordt toegepast sinds 1991 op meer dan 80 locaties wereldwijd, zowel ‘subsea’ als ‘topside’.

Gelaste roestvast stalen warmtewisselaar pijpen

Gelaste roestvast stalen pijpen en buizen worden gebruikt in verscheidene toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid, sterkte en corrosie weerstand. De austenitische typen UNS S31254 en UNS N08904 en de ferritisch-austenitische typen UNS S32304, UNS S31803 en UNS S 32750 bezitten een hoge weerstand tegen corrosie. Sleutel tot het succes van deze staaltypen zijn de met behulp van de computer ontworpen chemische samenstellingen met nauwe grenzen voor elk legeringselement om niet alleen de eigenschappen te optimaliseren maar ook de fabricage en laswerk. Belangrijke factoren zijn lassen, warmtebehandeling en beitsen van de buisvormige producten.

Kathodische bescherming (3)

Noodzakelijke voorzieningen aan een kathodisch te beschermen buizennet. Met name dient er gelet te worden op de bekleding der buizen, de isolatie t.o.v. andere geleiders en buizenstelsels, die de beschermingsstroom onbenut zouden laten wegvloeien.

Kathodische bescherming (4)

Kathodische bescherming op begraven stalen tanks en buisleidingen. Voor de tanks maakt men meestal gebruik van opofferingsanaden bestaande uit zink of uit een speciale magnesium-legering. Voor pijpleidingen zal men meestal zijn toevlucht nemen tot de installatie van een gelijkrichter met een bijbehorend grondbed.

Leidingwerk voor hoogzuivere doeleinden

Technisch artikel over het gebruik van RVS Leidingwerk voor met name hoog zuivere doeleinden. En wat is het verschil tussen RVS pijp en RVS buis. Dit onderscheid is met name van belang bij het automatisch lassen van hoogwaardig RVS leidingwerk.

Lijmverbindingen in de architectuur

Lijmverbindinigen in roestvaststalen constructies. Het gaat daarbij dan vooral om plaatmateriaal waarbij het vermogen van lijm om ongelijksoortige materialen met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld bekleden van kernmateriaal), terwijl dit zonder ontsierende mechanische verbindingen aan het zichtbare oppervlak plaats kan vinden.

Meetmethode voor de controle van een kathodische bescherming (2)

Chemische controle-mogelijkheden voor beklede en begraven stalen buisleidingen, niet gebaseerd is op theoretische principes, maar op de resultaten van duizenden proefmetingen.

Passend onderzoek ten behoeve van het opsporen van faal- en degradatie mechanisme in austenitisch RVS in de gebruiksfase

In een breed scala van industrieën wordt gebruik gemaakt van austenische roestvaststalen apparaten en leidingen voor de opslag en bewerking van vloeistoffen en gassen. Deels zal deze apparatuur periodieke keuringen moeten ondergaan op basis van het Warenwetbesluit drukapparatuur. Op de rest van de apparatuur is de zorgplicht van toepassing volgens de Arbowetgeving.

Rendementsverbetering bij warmteoverdracht

De Tornadoflow-buizen zijn aluminium geëxtrudeerde buizen voor gebruik in warmtewisselaars. Om deze buizen breed te kunnen inzetten, worden ze ook geleverd met een buitenmantel van roestvast staal. De aluminium buizen worden dan middels hydroexpanxie in de RVS-buis geperst waardoor er optimale warmteoverdracht kan plaatsvinden.

Roestvast staal voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie - kies het juiste materiaal

Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast

Roestvast stalen leidingwerken

Technisch artikel over correcte keuze van ontwerp en materiaal (RVS) zorgen voor een lange levensduur van fabriek en/of installatie.

RVS voor proceswaterinstallaties

Voor de constructie van apparaten en leidingwerk voor de drinkwatervoorziening kan gebruik worden gemaakt van roestvast staal van de typen AISI 304L (1.4306)en 316L (1.4404). De voornaamste reden om roestvast staal te gebruiken is gelegen in het feit dat ze het proceswater vrijwel niet verontreinigen door het afstaan van metaalionen.

Supermartensitisch pijpenstaal

Het geleidelijk opraken van vroeger makkelijk bereikbare koolwaterstoffen heeft geleid tot de productie van olie en gas uit diepe, hete putten. Met de ontwikkeling van diepe putten die CO2 en H2S bevatten, grepen veel exploitanten naar corrosievaste legeringen. Er zijn nu verscheidene van zulke legeringen leverbaar in een aantal pijpmaten. Uit kosten overwegingen wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van martensitische roestvast-staaltypen.

Verbindingen in roestvaststalen buisleidingen en hun corrosiegevoeligheid

Buizen van roestvast staal kunnen op verscheidene manieren met elkaar worden verbonden. Lassen is de vaakst voorkomende verbindingswijze, maar ook hardsolderen en het gebruik van fittingen behoort tot de mogelijkheden.

Zeewatersystemen ontworpen met roestvast staal en RCP-anodes

Inwendige kathodische bescherming met behulp van door weerstanden gecontroleerde anodes - Resistor controlled Cathodic Proteetion (RCP) - is ingevoerd als alternatieve methode voor de preventie van plaatselijke corrosie van zeewatertransportsystemen.

Chemie- en petrochemie

Bacterien ook destructief voor RVS

Leidingsystemen worden in de zuivelindustrie veelvuldig uitgevoerd in roestvast staal van het type AIS I 304. Roestvast staal wordt in de zuivelindustrie toegepast omwille van de corrosievastheid, de hygiëne, de inertie ten opzichte van het product en daarmee het voorkomen van verontreiniging van het product.

Basis Roestvast staal les 1 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Basis Roestvast staal les 2 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Cavitatie in afsluiters en pompen

Cavitatie is het snel verdampen en condenseren van een vloeistof. Het proces vertoont enige overeenkomst met koken. Door de temperatuur te verhogen, terwijl de druk constant blijft, ontstaan er bij het koken uit zogenaamde ‘kiemen’ dampbelletjes in de vloeistof. Naarmate de temperatuur toeneemt, zullen deze dampbelletjes tenslotte het vloeistofoppervlak bereiken. Terwijl de dampbelletjes opstijgen, zetten ze uit door de afnemende omringende vloeistofdruk en toenemende verdamping. Aan het oppervlak spatten de dampbelletjes uiteen en maken de weg van de opgesloten damp vrij naar de atmosfeer.

controles voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen­indus­trie

Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen­indus­trie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast. Immers, iedere verontreiniging veroorzaakt door schoonmaakmiddelen, achtergebleven product of corrosieproduct kan verontreiniging van het uiteindelijke te maken product betekenen, en dat is niet toelaatbaar.

Corrosie overwegingen bij het ontwerpen van chemische en petrochemische fabrieken en installaties (deel 1: algemene corrosie)

De chemische en petrochemische industrie zijn zeer kapitaalintensief en dat heeft twee belangrijke implicaties voor de ontwerper van een installatie. De kapitaal dat nodig is voor het financieren van een nieuwe fabriek is een alles bepalende factor bij het bepalen of een dergelijke investering levensvatbaar is of niet

Corrosie overwegingen bij het ontwerpen van chemische en petrochemische fabrieken en installaties (deel 2: Lokale Corrosie)

De diverse vormen van lokale corrosie zijn een grotere bron van zorg voor de ontwerper (en beheerder) van een installatie of fabriek omdat het doorgaans moeilijk is om een accurate penetratiesnelheid te voorspellen, moeilijk is te volgen en het kan als gevolg daarvan, met name in het geval van scheurvormende spanningscorrosie, onverwacht plaatsvinden.

Corrosieve watersystemen en de invloed van δ-ferriet

De angst om ziek te worden is zo oud als de mensheid. Iedereen wil gezond zijn. De meeste medicijnen die elke dag duizenden mensenlevens redden zijn niet ouder dan 30 jaar. De medische wetenschap staat dus in de kinderschoenen en ontwikkelingen op dit gebied zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Met name de laatste jaren wordt de druk op producerende bedrijven in de bio-farmacie steeds groter. De kosten om nieuwe ontwikkelingen te kunnen produceren zijn zeer hoog, terwijl de terugverdientijd alleen maar korter wordt. Hierdoor draait alles om de vraag: hoe snel kan een medicijn op de markt worden geïntroduceerd? Dit artikel gaat in op een aantal belangrijke facetten in dit hele proces: de materiaalkwaliteit, de oppervlaktegesteldheid en de lasverbindingen die bij de ontwikkeling en productie van een medicijn worden toegepast.

Cryogene temperaturen, invloed op metaal en enkele toepassingen

De bepaling van de sterkte van materialen bij cryogene temperaturen is van vitaal belang om te kunnen komen tot een veilig ontwerp van cryogene apparaten, omdat lage temperaturen een uitgesproken invloed hebben op de fysische eigenschappen van vele materialen en in veel gevallen een rampzalige mate van brosheid veroorzaken

Inchromeren

Machineonderdelen die worden gebruikt voor het produceren en verwerken van bepaalde chemicaliën, voedingsmiddelen en kunststoffen zijn in het algemeen onderhevig aan corrosie, respectievelijk slijtage. Het ligt voor de hand dat voor de bewuste machineonderdelen materialen worden gekozen die weerstand tegen deze verschijnselen kunnen bieden. Materiaalkeuze op grond van alleen deze gegevens is niet voldoende. Er moet ook rekening worden gehouden met de functie van de onderdelen in de constructie en dus met de mechanische eigenschappen. In de meeste gevallen moet er dan een compromis worden gesloten.- Bij de tot nog toe gebruikte materialen blijkt goede slijtvastheid niet zonder meer samen te gaan met goede corrosievastheid. De vraag is nu: wat kan hieraan gedaan worden?

Lean duplex toepassingen in petrochemie

Zuivere koolwaterstoffen zijn niet corrosief. De hulpstoffen, katalysatoren en verontreinigingen kunnen zeer corrosief zijn. Materiaalkeuze in de petrochemie is een complex proces. De volgende corrosieve media, ook combinaties, kunnen aanwezig zijn: zeewater, zwavel-waterstof (H2S), zoutzuur, zwavelzuur, waterstof fluoride, natronloog, organische zuren.

Ontwikkelingen en ervaringen m.b.t. duplex roestvast staal in de chemische industrie

Indien staal gelegeerd wordt met chroom, een ferriet vormer, om de corrosievastheid te verbeteren resulteert dit in een material met een bcc kristal rooster.

Ontwikkelingen in RVS in de (Petro-)Chemie

Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

Roestvast Staal in cijfers

Dit artikel biedt aan geïnteresseerden feiten en cijfers omtrent roestvast staal en de ontwikkelingen op de mondiale markt voor dit opmerkelijke materiaal.

Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel1

Roestvast staal wordt primair gebruikt om corrosieve aantasting het hoofd te bieden in milieus die vrij gematigd zijn, zoals gootsteenbakken in keukens of juist heel zwaar zoals bij leidingwerk in de chemische procesindustrie. Door het chroomgehalte te verhogen en door toevoeging van andere elementen, zoals nikkel of molybdeen, kan er een heel traject van toenemende corrosievastheid worden gerealiseerd.

Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel 3, Slijtagegegevens

In dit artikel worden resultaten getoond die zijn behaald voor een groot aantal RVS-typen en speciaal voor slijtagewerende toepassing ontwikkelde legeringen.

Wetenswaardigheden over nikkellegeringen van de 600-serie

De belangstelling voor nikkellegeringen is in de laatste decennia behoorlijk toegenomen vanwege steeds maar toenemende milieu- en veiligheidseisen alsmede door de arbeidskosten t.b.v. onderhoud en reparatie die per tijdseenheid enorm zijn gestegen.

Constructies RVS

Bewerken van roestvast staal constructies

Aan de oppervlaktebehandeling van roestvast staal wordt doorgaans hoge eisen gesteld gezien de vaak decoratieve functie van het materiaal. Mechanisch nabewerken van roestvast staal kan door correct uitvoeren van voorafgaande stappen als snijden, plooien en lassen tot een minimum beperkt worden.

Corrosie in waterige milieus Deel 2

De aantasting van betonconstructies in de civiele gezondheidstechniek wordt nader beschouwd. Er wordt ingegaan op een aantal mechanismen, welke bij de biochemische aantasting een rol spelen. De (uiteraard ook mogelijke) fysische of mechanische aantasting wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten.

Eigenschappen van roestvast staal bij lage temperaturen

Alle constructiemetalen ondergaan veranderingen in eigenschappen als ze worden afgekoeld van kamertemperatuur tot temperaturen onder het vriespunt.

Elektrochemische NDO-methode voor bepaling gevoeligheid van austenitisch roestvast staal voor ic

Gevoeligheid voor interkristallijne corrosie van austenitisch roestvast staal kan zich voordoen na bepaalde behandelingen, bijvoorbeeld als gevolg van lasbewerkingen of gloeien.

HET FALEN VAN BOUTVERBINDINGEN

Je ziet ze bijna in alle samengestelde constructies, boutverbindingen. In allerlei vormen, formaten, typen en materialen. Keuze genoeg om de goede te kiezen, maar als je niet exact weet wat je moet toepassen is de kans op een verkeerde keuze groot. En dan hebben we het alleen nog maar over het kiezen van de juiste boutverbinding. Als namelijk een goede keuze van de boutverbinding is gemaakt kan deze alsnog verkeerd toegepast worden, door foutieve montage of door andere boutbelastingen in de constructie dan waarvan uitgegaan is. Gelukkig gaat het in de praktijk vaak goed, niet zo zeer omdat de boutverbinding juist uitgelegd is, maar eerder omdat een boutverbinding vaak veel meer kan verdragen dan waar in beginsel vanuit gegaan wordt.

Inchromeren

Machineonderdelen die worden gebruikt voor het produceren en verwerken van bepaalde chemicaliën, voedingsmiddelen en kunststoffen zijn in het algemeen onderhevig aan corrosie, respectievelijk slijtage. Het ligt voor de hand dat voor de bewuste machineonderdelen materialen worden gekozen die weerstand tegen deze verschijnselen kunnen bieden. Materiaalkeuze op grond van alleen deze gegevens is niet voldoende. Er moet ook rekening worden gehouden met de functie van de onderdelen in de constructie en dus met de mechanische eigenschappen. In de meeste gevallen moet er dan een compromis worden gesloten.- Bij de tot nog toe gebruikte materialen blijkt goede slijtvastheid niet zonder meer samen te gaan met goede corrosievastheid. De vraag is nu: wat kan hieraan gedaan worden?

Kruip: een fenomeen om rekening mee te houden

Kruip is tijdsafhankelijke vervorming onder constante belasting en dan vooral bij hoge temperatuur. Na het aanbrengen van een spanning cr op werkstuk of proefstuk streeft de rek ε niet naar, zoals dat bij gewone plasticiteit het geval is, een totale rek εtot' die is samengesteld uit een elastisch gedeelte εel en een (irreversibel) plastisch gedeelte εpl.

Lastechnisch construeren van RVS apparaten

Lastechnisch construeren in rvs apparaten, noodzakelijk voor de realisatie van betrouwbare verbindingen, vereist kennis van lasmetaalkunde, lastechnologie en gebruiksomstandigheden.

Materiaalkeuze van bevestigingsmiddelen en ophangconstructies in de atmosfeer van binnenzwembaden

De atmosfeer in binnenzwembaden behoort tot de meest corrosieve milieus die zich in bouwwerken kunnen voordoen. Tot de factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn behoren het warme, vochtige milieu met een hoge concentratie aan chlooraminen.

Mechanische verbindingen in de architectuur

Als delen van een constructie demontabel moeten zijn, wordt er meestal gebruikgemaakt van boutverbindingen of combinaties van draadeinden met moeren. Dergelijke verbindingen zijn relatief kostbaar.

Naspeurbaarheid van samenstelling, essentieel voor de toepassing van metalen producten

Verschillende materialen worden om steeds weer andere redenen toegepast, van esthetiek en constructief tot redenen vanwege corrosie- of oxidatiebestendigheid, of gewoon vanwege de kostprijs en verkrijgbaarheid. In het ontwerp- en constructieproces is de materiaalkeuze dus essentieel. Immers, de gebruiksomstandigheden zoals druk, temperatuur, en medium zijn bepalend voor de toepasbaarheid van een bepaald materiaal met haar specifieke eigenschappen.

Nikkel en nikkellegeringen Deel 1

Nikkel is een zeer geschikt constructiemateriaal voor vele technische toepassingen. Het bezit de FCC kristal structuur, waardoor het taai en goed vervormbaar is. Het bezit verder goede mechanische eigenschappen, zowel bij lage als bij hoge temperatuur.

Nikkel en nikkellegeringen Deel 2

Nikkel is een zeer geschikt constructie materiaal voor vele technische toepassingen. Het bezit de FCC kristal structuur, waardoor het taai en vervormbaar is. Het bezit verder goede mechanische eigenschappen, zowel bij lage als hoge temperatuur.

Onderhoud en oppervlaktebehandeling bij constructie of installatie

Wat is onderhoud en hoeveel onderhoud is nodig om een constructie of installatie bedrijfszeker en veilig te houden?

Ontwerpen met Roestvast Staal

Roestvast staal is niet moeilijker te bewerken dan koolstofstaal, het is alleen anders. Het zich bewust zijn van de fysische en mechanische eigenschappen stelt de ontwerper in staat om profijt te trekken van de vele mogelijkheden die roestvast staal biedt, zoals hoge sterkte, hoog spiegelend vermogen en uitstekende reinigbaarheid, om er enkele te noemen.

Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 2)

Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen.

RVS voor proceswaterinstallaties

Voor de constructie van apparaten en leidingwerk voor de drinkwatervoorziening kan gebruik worden gemaakt van roestvast staal van de typen AISI 304L (1.4306)en 316L (1.4404). De voornaamste reden om roestvast staal te gebruiken is gelegen in het feit dat ze het proceswater vrijwel niet verontreinigen door het afstaan van metaalionen.

Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 1

Roestvast staal wordt om verschillende redenen toegepast. Dit kan zijn vanwege het uiterlijk (kunstwerken en straatmeubilair), vanwege de hygiënische eisen (voedingsmiddelenindustrie) of, zoals in de olie en gas producerende en verwerkende industrie, vanwege de corrosiebestendigheid.

Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 2

Twee belangrijke stadia, waarin men zich bewust moet zijn hoe het optreden van putcorrosie van roestvast staal tijdens het afpersen kan worden beperkt. Het eerste stadium is dat van de inkoop van 'betrouwbaar' materiaal en de fabricage, waarbij men moet streven naar optimalisatie van de kwaliteit van de lassen en minimalisatie van de afname van de kwaliteit van de oxidefilm. Het tweede stadium is dat van de afname (het afpersen), waarin de agressiviteit van het persmedium moet worden geminimaliseerd.

Corrosiewering van Roestvast Staal

'Droog' vaststellen van weerstand tegen interkristallijne corrosie

Voldoende gestabiliseerd roestvast staal bezit een goede weerstand tegen zowel interkristallijne corrosie als tegen spanningscorrosie in tal van waterige procesoplossingen bij verhoogde temperatuur en druk.

Atmosferische corrosie van gelast roestvast staal

Roestvast staal wordt op grote schaal toegepast in de proces- en voedingsmiddelenindustrie. Een toepassingsgebied in opkomst is de architectuur. Gevelbekleding en dakbekleding worden steeds meer uitgevoerd in roestvast staal.

Basis Roestvast staal les 1 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Basis Roestvast staal les 2 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Biofilms in roestvaststalen leidingen en installaties

Artikel over het gebruik van biofilm engineering in RVS leidingen en RVS leidingsystemen en RVS installaties.

Breuk van een roestvaststalen opslagtank

Een geïsoleerde roestvaststalen opslagtank voor warm water met een inhoud van 20.000 liter begaf het na vijf jaar dienst te heben gedaan, als gevolg van het uitbreken van een deel van de wand in de nabijheid van de tankbodem. Bij nader onderzoek werden er diverse scheuren in de buitenste tankwand aangetroffen.

controles voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen­indus­trie

Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen­indus­trie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast. Immers, iedere verontreiniging veroorzaakt door schoonmaakmiddelen, achtergebleven product of corrosieproduct kan verontreiniging van het uiteindelijke te maken product betekenen, en dat is niet toelaatbaar.

Corrosie

Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

Corrosiebeproeving (Deel 1)

De fysieke en financiële risico’s waarmee de keuze van roestvast staal voor bepaalde doeleinden gepaard gaat, kan worden gereduceerd door het uitvoeren van corrosieproeven. Er moet echter goed worden nagedacht alvorens een corrosieproef te kiezen. De proef moet zijn gerelateerd aan het bij gebruik te verwachten type corrosie.

Corrosiebeproeving (Deel 2)

De fysieke en financiële risico’s waarmee de keuze van roestvast staal voor bepaalde doeleinden gepaard gaat, kan worden gereduceerd door het uitvoeren van corrosieproeven. Er moet echter goed worden nagedacht alvorens een corrosieproef te kiezen. De proef moet zijn gerelateerd aan het bij gebruik te verwachten type corrosie.

Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 5 Putcorrosie en spleetcorrosie

Voor plaatselijke corrosievormen zoals putcorrosie of spleetcorrosie hebben gewichtsafnamemetingen, die bij uniforme corrosie een duidelijk beeld van de te verwachten corrosiesnelheid geven, weinig betekenis. Om de weerstand van verschillende, vaak passieve, legeringen met elkaar te kunnen vergelijken zijn speciale versnelde corrosietests ontwikkeld.

Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 6: Interkristallijne corrosie

Het beproeven van roestvast staal op gevoeligheid voor interkristallijne corrosie is kritiek voor de procesindustrie en energieopwekkende industrie. Voor dergelijke doeleinden is het essentieel dat de legeringen in optimale metallurgische conditie verkeren willen ze weerstand kunnen bieden aan de diverse vormen van corrosie die worden veroorzaakt door uitscheidingen van carbiden op korrelgrenzen of van sigma-fase.

Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 7: Uniforme corrosie

De corrosieresultaten van proeven waarbij de verliezen uniform zijn worden gewoonlijk uitgedrukt in mm per jaar. Vanzelfsprekend kunnen die worden omgezet in andere eenheden (zie de conversie tabel).

Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 8: Beproeving op vermoeiingscorrosie, erosie-corrosie, galvanische corrosie

Al deze beproevingen worden uitgevoerd met een gevarieerd instrumentarium, dat is ontworpen voor specifieke doeleinden en waarmee merendeels slechts vergelijkende resultaten van diverse materialen zijn te behalen.

Corrosiebeproeving van roestvast staal Deel 1, 2 en 3

Net als andere materialen behoeft roestvast staal een eigen evaluatie van de mechanische en corrosie eigenschappen om er zeker van te kunnen zijn dat het geschikt is voor een bepaalde toepassing. De mechanische eigenschappen zijn belangrijk omdat ze bepalend zijn voor de mogelijkheid om er wat van te maken en voor het vermogen van een onderdeel om de bedrijfslasten te weerstaan

Corrosie bron van zorg, ook bij roestvast staal

“In de praktijk wordt vaak gekozen voor roestvast staal. Men denkt dat het overal tegen kan, maar dat is een misvatting. Elk materiaal heeft zijn toepassingsgebied en heeft zijn toepassingsbeperkingen. Roestvast staal kan wel degelijk corroderen”, aldus Karin van Thoor, corrosie-ingenieur. Zij is momenteel adviseur van de Corrosie Advies Dienst van het Nederlands Corrosie Centrum (NCC).

Corrosiegedrag van autenitisch roestvast lasmetaal

Austenitisch roestvast lasmetaal beschikt in het algemeen over een geringere corrosieweerstand in vergelijking met het basismetaal van hetzelfde type. Dit is het gevolg van het feit dat lasmetaal een stengelvormige en ongelijkmatige microstructuur bezit waarin uitscheidingen aanwezig zijn van hoofdlegeringselementen, zoals Cr, Mo en Ni alsmede nevenelementen zoals S en P.

Corrosiegedrag van hoog gelegeerd RVS-lastoevoegmetaal, lassen en oplassingen in gestandaardiseerde corrosieproeven

Dit artikel geeft een overzicht van de gestandaardiseerde proeven die voor praktijkgebruik voor typische materiaalsoorten gangbaar zijn. Verder worden er enige resultaten getoond van proeven met lassen en lastoevoegmetaal waaruit de invloed van de verschillende thermische cycli, legeringen, oppervlaktetoestanden en beschermgassen op het corrosiegedrag kan worden afgeleid.

Corrosiegedrag van roestvast staal in organische zuren

Organische zuren vormen een groep van de belangrijkste chemicaliën die in de industrie worden gebruikt. De zuren worden eerder geproduceerd als uitgangsstof voor andere chemicaliën dan als eindproduct op zichzelf. Azijnzuur is het bekendste lid van

Corrosie in chemische milieus

Bij warmte-overdrachtstoepassingen, zoals in het geval van warmtewisselaars, resulteert een hogere wandtemperatuur in hogere corrosiesnelheden dan zou worden verwacht aan de hand van de lagere temperatuur van de bulkoplossing. Deze en andere zaken vergen aandacht bij de keuze van een geschikt RVS-type.

Corrosie in waterige milieus Deel 1

In dit eerste deel komen de factoren aan de orde welke van invloed zijn op het corrosiegedrag van metalen en legeringen. Voorbeelden zijn: de pH-waarde, het chloridegehalte, de aanwezigheid van micro-organismen, de temperatuur, de stroomsnelheid, de legeringssamenstelling van het materiaal en de oppervlaktegesteldheid van het materiaal.

Corrosie in waterige milieus Deel 2

De aantasting van betonconstructies in de civiele gezondheidstechniek wordt nader beschouwd. Er wordt ingegaan op een aantal mechanismen, welke bij de biochemische aantasting een rol spelen. De (uiteraard ook mogelijke) fysische of mechanische aantasting wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten.

Corrosie in waterige milieus Deel 3

In dit laatste deel wordt vanuit meer praktische hoek verder ingegaan op de componenten welke van invloed zijn op corrosie in waterige milieus. Ditmaal wordt er uitgegaan van de verschillende watertypen als leidingwater, afvalwater, oppervlaktewater en zeewater.

Corrosiemonitoring volgens het elektrische weerstand principe

In de olie- en gasproductie wordt 'corrosiemonitoring middels het meten van de elektrische weerstand van het metaal" sind de zestiger jaren wijdverbreid toegepast. De markt voor deze meetsystemen loopt in de tientallen miljoenen euro's per jaar. Niet alleen corrosie wordt gemeten maar ook dikteafname t.g.v. erosie.

Corrosie onder invloed van voedingswaren

Voedingswaren zijn, net als alle andere chemische stoffen in alle fasen van bewerking, inclusief verpakking, verantwoordelijk voor corrosieve invloeden van uiteenlopende aard op de constructiematerialen. Deze invloeden worden op hun beurt weer beïnvloed door de procesomstandigheden, zoals bijvoorbeeld de heersende temperatuur, stromingssnelheid, zeker in geval van erosie onder invloed van hoge stromingssnelheden, en door wisselende spanningen die in een onderdeel van de procesapparatuur kunnen optreden; dit effect wordt aangeduid als spanningscorrosie. Het al of niet aanwezig zijn van zuurstof is in het algemeen van grote invloed op het corrosiegedrag van metalen en legeringen. Op de corrosieve inwerking van enkele voedingswaren zal in dit artikel wat dieper worden ingegaan.

Corrosieonderzoek met electrochemische-ruisanalyse

Gedurende de afgelopen dertig jaar zijn er nieuwe elektrochemische testmethodes ontwikkeld die meer en sneller informatie verschaffen over corrosiereacties. Analyse van het dynamische gedrag van een corrosiesysteem vereist speciale technieken, die essentieel afwijkend zijn van de conventionele gelijkstroomtechnieken, zoals het meten van de evenwichtspotentiaal, polarisatiekrommen, gewichtsverlies, of andere fysisch-chemische parameters. Elektrochemische-ruisanalyse is een van die nieuwe technieken.

Corrosie overwegingen bij het ontwerpen van chemische en petrochemische fabrieken en installaties (deel 1: algemene corrosie)

De chemische en petrochemische industrie zijn zeer kapitaalintensief en dat heeft twee belangrijke implicaties voor de ontwerper van een installatie. De kapitaal dat nodig is voor het financieren van een nieuwe fabriek is een alles bepalende factor bij het bepalen of een dergelijke investering levensvatbaar is of niet

Corrosie overwegingen bij het ontwerpen van chemische en petrochemische fabrieken en installaties (deel 2: Lokale Corrosie)

De diverse vormen van lokale corrosie zijn een grotere bron van zorg voor de ontwerper (en beheerder) van een installatie of fabriek omdat het doorgaans moeilijk is om een accurate penetratiesnelheid te voorspellen, moeilijk is te volgen en het kan als gevolg daarvan, met name in het geval van scheurvormende spanningscorrosie, onverwacht plaatsvinden.

Corrosiepreventie door het juiste ontwerp

Bij design van apparatuur is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met een optimale executieve lasbaarheid. Zoals eerder vermeld heeft lassen veelal de voorkeur boven bout- en klinknagelverbindingen, vooropgesteld dat de lasverbindingen correct zijn uitgevoerd. Indien het optreden van spleetcorrosie is te verwachten dient een spleetvrije ‘full-penetration’ las te worden uitgevoerd.

Corrosieproeven als hulp procesapparatuur

Het komt meer dan eens voor dat een apparaat wordt gebouwd of aangeschaft zonder dat er wordt stilgestaan bij het te verwerken medium. Het is ook lastig om van allerlei processtoffen gegevens te vinden aangaande de corrosiviteit voor bepaalde legeringen.

Corrosie van enkele nikkellegeringen in anorganische zuren

Nikkellegeringen veel minder gevoelig dan roestvast staal voor scheurvormende spanningscorrosie, putcorrosie en spleetcorrosie in hete, chloridehoudende oplossingen.

Corrosie van fluoriden

Fluoriden, waarbij hier uitsluitend metaalzouten worden bedoeld van waterstoffluoride en ammoniumfluoride, worden in tal van chemische processen toegepast.

Corrosie van lassen (deel 1)

Lassen vertonen kenmerkende microstructuurverschijnselen die dienen te worden onderkend en begrepen teneinde een voorspelling te kunnen doen aangaande hun corrosievastheid tijdens gebruik.

Corrosie van lassen (deel 2)

Lassen vertonen kenmerkende microstructuurverschijnselen die dienen te worden onderkend en begrepen teneinde een voorspelling te kunnen doen aangaande hun corrosievastheid tijdens gebruik

Corrosie van lassen in ferritisch roestvast staal

Ferritisch roestvast staal kan worden ingedeeld in drie groepen. Groep I omvat de standaard, eerste generatie legeringen. Groep II de tweede generatie legeringen, in feite zijn dit gemodificeerde eerste generatie legeringen. Groep III omvat legeringen die een laag gehalte interstitiële elementen bevatten, of stabiliserende elementen ter verhoging van de weerstand tegen corrosie en de lasbaarheid.

Corrosie van nikkellegeringen

Nikkel en nikkellegeringen zijn van vitaal belang voor de moderne industrie vanwege hun vermogen om weerstand te bieden tegen een grote verscheidenheid van bedrijfsomstandigheden, waaronder corrosieve milieus, hoge temperaturen, hoge mechanische spanningen en combinaties van deze factoren.

Corrosie van Roestvast staal Deel 1

Roestvast staal roest, maar de manier waarop, wijkt dermate af van wat we gewend zijn bij koolstof staal, dat het niet altijd als zodanig wordt herkend.

Corrosie van Roestvast staal Deel 2

Zoals de naam al doet vermoeden; putcorrosie is een vorm van lokale aantasting, welke het ontstaan van putjes in het oppervlak tot gevolg heeft. Deze corrosievorm is vooral gevaarlijk als de putten het metaal perforeren. Uit economisch oogpunt wordt vorming van brede ondiepe putten in sommige gevallen aanvaard.

Corrosie van Roestvast staal Deel 3

Spleetcorrosie is een corrosievorm welke alleen voor kan komen in nauwe ruimten als spleten. Vele constructies bevatten spleten, hierbij kan b.v. aan spleten tussen flenzen in leidingsystemen of spleten welke t.g.v. overlappingsnaden ontstaan worden gedacht.

Corrosie van Roestvast staal Deel 4

Interkristallijne corrosie van rvs komt meestal voor na een warmtebehandeling. Hierbij kan aan b.v. lassen worden gedacht. Vandaar dat bij het lassen van roestvast staal waakzaamheid m.b.t. interkristallijne corrosie is geboden.

Corrosie van Roestvast staal Deel 5

Corrosievormen als put-, spleet- en interkristallijne corrosie zijn te verklaren aan de hand van galvanische corrosie. Spanningscorrosie wordt veroorzaakt door een combinatie van spanningen en een corrosief milieu.

Corrosie van roestvast staal in alkaliën en hypochloriet

Bijtende soda (NaOH), kaliloog (KOH) en gecalcineerde soda (Na2CO3) zijn ware alkalische chemicaliën. Technisch gesproken zijn hypochlorieten alkalische oxiderende zouten, maar ze vertonen een gedrag dat sterk verschilt van dat van alkaliën.

Corrosie van RVS leidingen onder ongedefinieerde bedrijfsomstandigheden

Bedrijfsomstandigheden kunnen afwijken van eerdere uitgangspunten tijdens de engineeringsfase en daardoor kunnen er grote afwijkingen van het verwachte corrosiegedrag optreden.

Corrosieve watersystemen en de invloed van δ-ferriet

De angst om ziek te worden is zo oud als de mensheid. Iedereen wil gezond zijn. De meeste medicijnen die elke dag duizenden mensenlevens redden zijn niet ouder dan 30 jaar. De medische wetenschap staat dus in de kinderschoenen en ontwikkelingen op dit gebied zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Met name de laatste jaren wordt de druk op producerende bedrijven in de bio-farmacie steeds groter. De kosten om nieuwe ontwikkelingen te kunnen produceren zijn zeer hoog, terwijl de terugverdientijd alleen maar korter wordt. Hierdoor draait alles om de vraag: hoe snel kan een medicijn op de markt worden geïntroduceerd? Dit artikel gaat in op een aantal belangrijke facetten in dit hele proces: de materiaalkwaliteit, de oppervlaktegesteldheid en de lasverbindingen die bij de ontwikkeling en productie van een medicijn worden toegepast.

Corrosieweerstand van gesinterd roestvast staal

Zowel poeder als verwerkingsvereisten voor het verbeteren van de corrosieweerstand zijn vandaag de dag goed gedefinieerd en er zijn roestvast-staalpoeders verkrijgbaar met uitstekende eigenschappen.

Corrosiviteit van voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen zijn, net als andere chemische stoffen, verantwoordelijk in alle procesfazen (inclusief verpakken) voor corrosieve effecten van verscheidene aard op constructiemateriaal. Deze effecten worden bovendien beïnvloed door condities die heersen in het milieu zoals temperatuur, stromingssnelheden en wisselende spanningen die op kunnen treden in delen van de procesapparatuur. De aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof is in het algemeen van belang met betrekking tot de mate waarin corrosie zich voordoet.

De doorlaszijde, vaak een vergeten gebied

In de praktijk blijkt veelal dat men de kwaliteit van een lasverbinding in leidingsystemen beoordeelt aan wat men aan de buitenkant ziet. Het is echter maar zeer de vraag of een mooi uitziende buitenkant automatisch inhoudt dat de lasverbinding inderdaad van voldoende kwaliteit is.

Deformatieharding in koudgestuikte en schroefgerolde schroeven van austenitisch roestvast staal

Koudvervormen heeft over het algemeen een nadelige invloed op de corrosieweerstand van austenitisch roestvast staal en het kan inwendige trekspanningen introduceren die na verloop van tijd aanleiding kunnen geven tot scheurvorming.

Diffusie-hardsolderen van roestvast staal en andere metalen

Het is heel goed mogelijk om met behulp van diffusie-hard-solderen austenitisch roestvast staal te verbinden, maar ook austenitisch roestvast staal met andersoortig materiaal.

Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 2

Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol. Te denken valt bijvoorbeeld aan installaties voor de behandeling van vervuild oppervlaktewater, proceswater, bluswaterleidingen, maar ook aan offshore installaties, chemische en petrochemische installaties.

Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 3

Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol.

Droog ijsstralen van roestvaststaal

Er zijn veel misverstanden over de corrosieprestaties van roestvast staal in zeewater maar zeker ook bij het gebruik in de buurt van de kust. In het algemeen wordt gesteld dat het RVS- type AISI 316 geschikt is in maritieme omgevingen maar daar kan het nodige over gezegd worden omdat het vaker mis loopt dan dat het goed gaat

Dunne keramische lagen ter bescherming van Roestvast Staal

Om slijtage aan machineonderdelen en gereedschappen te verminderen wordt al sinds geruime tijd gebruik gemaakt van dunne, harde keramische lagen, zoals titaannitride en titaancarbide. Deze lagen worden bij Philips CMTI aangebracht via Chemicl Vapour Deposition (CVD). Dergelijke lagen worden bij corrosie- en slijtageproblemen met roestvast staal nog weinig toegepast. In dit artikel worden twee toepassingen beschreven voor het beschermen van roestvast staal met CVD-Iagen.

Duplex Roestvast Staal: Deel 1, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Dit artikel gaat over de historische ontwikkelingen van duplex RVS, Duplex roestvast staal.

Duplex Roestvast Staal: Deel 2, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Vervormen en verspanen. Koudvervormen, duplex roestvast staal bezit hogere mechanische sterkte en lagere ductiliteit in vergelijking met austenitisch roestvast staal.

Duplex Roestvast Staal: Deel 3, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Dit artikel gaat over de fysische en meganische eigenschappen van duplex RVS.

Duplex Roestvast Staal: Deel 4, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

De corrosie-eigenschappen van duplex roestvast staal en van roestvast staal in het algemeen, worden hoofdzakelijk bepaald door het vermogen om te passiveren en in de passieve toestand te blijven in het bedrijfsmilieu. Er bestaan echter fundamentele verschillen in het legeringsontwerp van duplex en van austenitisch roestvast staal, hetgeen leidt tot aanzienlijke variaties in hun corrosiegedrag, met name in milieus waar uniforme corrosie plaats vindt. Daar staat tegenover dat austenitisch en duplex roestvast staal met equivalente PREN vaak overeenkomstige kritische putcorrosie- en spleetcorrosietemperaturen vertonen in chloride milieus.

Duplex Roestvast Staal: Deel 5, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Een van de meest voorkomende breukmechanismen in roestvast staal is door chloride geïnduceerde scheurvormende spanningscorrosie (SSC). Vooral conventioneel austenitisch roestvast staal is gevoelig voor deze vorm van breuk.

Duplex Roestvast Staal: Deel 6, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Dit artikel gaat over het lassen van duplex RVS.

Duplex Roestvast Staal: Deel 7, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Eigenschappen van lassen, gesteld dat er gebruik is gemaakt van geschikt duplex lastoevoegmetaal, staat niets in de weg om te voldoen aan de treksterktewaarden zoals die zijn gespecificeerd voor het basismetaal binnen het temperatuurtraject dat normaal wordt gehanteerd voor duplex roestvast staal. Er is verder weinig verandering waar te nemen in de trekeigenschappen over een breed gebied aan ferrietniveaus in het lasmetaal

Een putcorrosie test in de praktijk

Een grote variëteit aan producten wordt in tankwagens over de weg vervoerd. Om ongewenste verontreinigingen van deze producten (bijvoorbeeld met ijzer-ionen) te voorkomen worden de tanks die voor bulktransporten worden gebruikt meestal gemaakt van roestvast staal. Voor de meeste producten voldoet daarbij het type AISI 316 resp. AISI 316L. Om te voorkomen dat kleine restanten van het ene transport in de tanks achter kunnen blijven (en vervolgens nog aanwezig zijn bij het volgende transport),

Effect van micropeenbehandeling
Eigenschappen van RVS bij hoge temperaturen

Austenitisch RVS staat bekend om zijn hoge sterkte en buitengewone taaiheid en vervormbaarheid. Als een klasse vertoont het aanzienlijk betere corrosieweerstand dan martensitisch en ferritisch RVS en het bezit ook uitstekende weerstand tegen oxidatie bij verhoogde temperaturen.

Elektrochemische corrosie: Deel 1 en 2, uniforme aantasting: Uniforme corrosie in de passieve toestand.

Zoals eerder gezegd veroorzaakt uniforme corrosie een gelijkmatige wanddikteafname. De corrosievorm is minder gevreesd omdat de corrosiesnelheid vaak uit ervaring of aan de hand van metingen goed kan worden voorspeld.

Elektrochemische corrosie: Deel 3, uniforme aantasting: Uniforme corrosie in de actieve toestand.

Een lage corrosiesnelheid is behalve in de passieve toestand ook mogelijk als het roestvast staal in de actieve toestand verkeert. Deze toestand komt overeen met corrosiepotentiaal 1 (Ecorr-1) op afbeelding 1 met bijbehorende netto-stroomdichtheid i1. Deze situatie doet zich voor bij roestvast staal dat in aanraking komt met verdund zwavelzuur. Het roestvast staal corrodeert actief.

Elektrochemische corrosie: Deel 4, uniforme aantasting: Transpassief corrosiegedrag

In salpeterzuur vertoont roestvast staal met 18% chroom doorgaans een passief corrosiegedrag in een wijd gebied van concentraties en temperaturen.

Elektrochemische corrosie: Deel 5, uniforme aantasting: Uniforme corrosie van roestvast staal in diverse milieus

Milieus waarin uniforme corrosie van roestvast staal optreedt zijn te verdelen in anorganische zuren, organische zuren en basen. Om inzicht te verkrijgen aangaande de toepassing van welke roestvaststaaltypen onder welke omstandigheden zal een reeks gangbare media nader worden besproken. I

Elektrochemische corrosie: Deel 6, uniforme aantasting: Natriumhydroxide

Uit ervaring is bekend dat een hoger mechanisch spanningsniveau in het roestvast staal, bijvoorbeeld door koudvervorming, bij een hoge concentratie NaOH en hoge temperatuur een wat hogere aantastingssnelheid veroorzaakt ten opzichte van spanningsarm roestvast staal. Handelszuiver nikkel is bij uitstek geschikt voor toepassing in natriumhydroxide. De corrosiesnelheid ligt aanzienlijk lager dan die van austenitisch roestvast staal en bovendien is handelszuiver nikkel 200 en 201 vrijwel ongevoelig voor spanningscorrosie.

Elektrochemische corrosie: Deel 7, uniforme aantasting: Atmosferische corrosie

Atmosferische corrosie doet zich voor bij metalen die worden blootgesteld aan weersinvloeden. Atmosferische corrosie van koolstofstaal heeft een gelijkmatige wanddikteafname tot gevolg en is hiermee een voorbeeld van uniforme corrosie. De mate waarin corrosie optreedt wordt bepaald door twee belangrijke factoren: de vervuiling van de lucht (vaste en gasvormige verontreiniging) en het vochtgehalte van de lucht.

Elektrochemische corrosie: Deel 8, uniforme aantasting: Duplex roestvast staal

In de voorgaande verhandeling over de weerstand van diverse roestvaststaaltypen tegen uniforme corrosie in zuren en natriumhydroxide is duplex roestvast staal niet genoemd. De reden hiervoor is dat het corrosiegedrag van roestvast staal in diverse specifieke milieus al in een vroeg stadium zeer grondig is onderzocht. Veel corrosiegegevens waarvan nu gebruik wordt gemaakt zijn relatief lang geleden verzameld.

Elektrochemische corrosie: fundamentele begrippen: Deel 1 en 2 Inleiding

Roestvast staal dankt zijn nog steeds toenemende toepassingsbereik, evenals zijn naam aan het gunstige corrosiegedrag dat het materiaal onder vele omstandigheden vertoont. Het kiezen van een geschikt roestvaststaaltype voor een bepaalde toepassing vangt aan met het beoordelen van de corrosieweerstand van een aantal kandidaat-legeringen in het betreffende milieu.

Elektrochemische corrosie: fundamentele begrippen: Deel 3 Corrosievormen

Uniforme corrosie kenmerkt zich door een redelijk gelijkmatige wanddikteafname. Deze corrosievorm wordt doorgaans als minst gevaarlijk beschouwd omdat de corrosiesnelheid uit ervaring bekend is of door experimenten en metingen vrij nauwkeurig is vast te stellen. Hierdoor is de levensduur voorspelbaar en kunnen aan de hand van eenvoudige wanddiktemetingen controles

Elektrochemische corrosie: fundamentele begrippen: Deel 4, Corrosiepotentiaal

de kathodische en anodische deelreacties, die verlopen aan een aan zichzelf overgelaten stuk metaal in een waterig milieu. Na verloop van tijd stelt zich een toestand in waarin de stroomsterkten die met deze deelreacties gepaard gaan gelijk zijn aan elkaar.

Elektrochemische corrosie: fundamentele begrippen: Deel 5, Actief en passief corrosiegedrag

Tot hiertoe zijn, om de bespreking wat te simplificeren de effecten van de reacties die volgen op de anodische metaaloplosreactie buiten beschouwing gelaten. De vorming van beschermende oppervlaktelagen en neerslagen van corrosieproducten kan de anodische metaaloplosreactie bemoeilijken waardoor het corrosiegedrag en de corrosiepotentiaal drastisch worden beïnvloed.

Elektrochemische NDO-methode voor bepaling gevoeligheid van austenitisch roestvast staal voor ic

Gevoeligheid voor interkristallijne corrosie van austenitisch roestvast staal kan zich voordoen na bepaalde behandelingen, bijvoorbeeld als gevolg van lasbewerkingen of gloeien.

Enkele warmtebehandelingen van roestvast staal

Warmtebehandelingen van metalen zijn vooral bekend bij de toepassing van ongelegeerd en laaggelegeerd staal. Voorbeelden zijn het voorwarmen of spanningsarmgloeien van lasconstructies met grote materiaaldikte of stijfheid, en het harden van gereedschapstalen in de gereedschapsfabricage en de machinebouw. Ook bij roestvast staal kunnen warmtebehandelingen een groot effect hebben op de geschiktheid voor gebruik van het betreffende roestvast staal. In dit artikel zal enig licht geworpen worden op het fenomeen warmtebehandeling bij roestvast staal, met name op het oplosgloeien en het spanningsverlagend gloeien.

Fabricage en karakteristieken van roestvast-staalpoeders

Poedermetallurgische (PM) voorwerpen die zijn gemaakt van corrosievaste legeringen vormen een groeiend bestanddeel van PM toepassingen, waarvan roestvast staal PM legeringen in diverse takken van industrie worden aangetroffen, waaronder lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie, chemische procesindustrie, medische apparatuur.

Factoren die van invloed zijn op de corrosie van lassen

Er zijn tal van factoren die hun nadelige invloed kunnen doen gelden op de corrosieweerstand van lassen in roestvast staal. Hier wordt een aantal van de belangrijkste ervan nader beschreven.

Ferritisch RVS in Grootkeukentoepassingen

De belangrijkste eigenschap – de corrosiebestendigheid – wordt bekomen door tijdens het smeltproces minstens 10,5% chroom aan de reeds vanuit het koolstofstaal gekende legeringselementen ijzer en koolstof toe te voegen.

FSM Inspection Tool’ (FSM-IT) systeem

De FSM is een gevoelige monitoring techniek welke met name in de offshore en onshore olie- en gasproductie wordt toegepast sinds 1991 op meer dan 80 locaties wereldwijd, zowel ‘subsea’ als ‘topside’.

Functie van legeringelementen in roestvast staal en nikkellegeringen

Een legering is een metaalmengsel dat in vloeibare toestand tot stand is gekomen waarbij de structuur en eigenschappen afhangen van het oplossend vermogen van de metalen in elkaar. Door staal met andere elementen te legeren kan men de technologische en mechanische eigenschappen van het staal binnen ruime grenzen beinvloeden.

Functie van legeringelementen in RVS en nikkellegeringen

Een legering is een metaalmengsel dat in vloeibare toestand tot stand is gekomen waarbij de structuur en eigenschappen afhangen van het oplossend vermogen van de metalen in elkaar. Door staal met andere elementen te legeren kan men de technologische en mechanische eigenschappen van het staal binnen ruime grenzen beinvloeden.

Gelaste roestvast stalen warmtewisselaar pijpen

Gelaste roestvast stalen pijpen en buizen worden gebruikt in verscheidene toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid, sterkte en corrosie weerstand. De austenitische typen UNS S31254 en UNS N08904 en de ferritisch-austenitische typen UNS S32304, UNS S31803 en UNS S 32750 bezitten een hoge weerstand tegen corrosie. Sleutel tot het succes van deze staaltypen zijn de met behulp van de computer ontworpen chemische samenstellingen met nauwe grenzen voor elk legeringselement om niet alleen de eigenschappen te optimaliseren maar ook de fabricage en laswerk. Belangrijke factoren zijn lassen, warmtebehandeling en beitsen van de buisvormige producten.

Gevaren bij het lassen van roestvast staal (2 en 3)

Het lassen van roestvast staal vereist de nodige kennis om kwalitatief goede verbindingen te verkrijgen, zonder onverwachte calamiteiten. In dit artikel wordt ingegaan op de lasaspecten en de eventuele risico's die voortvloeien bij onoordeelkundig lassen van roestvast staal. Verder in dit artikel, warmscheuren als gevolg van het lassen en een samenvattend overzicht van bepaalde lasaspecten.

Hardfacing legeringen

Hardfacing legeringen beslaan een groot aantal legeringen, carbiden en combinaties hiervan. Conventionele hardfacing legeringen worden gewoonlijk geclassificeerd als carbiden (WC-Co), nikkel legeringen, kobalt legeringen en ferro legeringen (hoog-chroom wit ijzer, laaggelegeerd staal, austenitisch mangaan staal en roestvast staal).

Hechting van bacterien op RVS

Adhesie van bacteriën is in de voedingsmiddelenindustrie niet alleen verantwoordelijk voor tal van hygiënische problemen maar ook voor economische problemen, omdat de productie regelmatig moet worden stopgezet om de apparatuur te reinigen.

Het bestrijden van roestvorming op roestvast staal

In de praktijk blijkt vaak hoezeer men er onterecht van uitgaat dat roestvast staal een onderhoudsvrij materiaal is omdat het immers een roestvrij materiaal zou betreffen.

Het construeren in en het lassen van corrosievaste staalsoorten

In de meeste gevallen wordt roestvaststaal toegepast vanwege de weerstand tegen verschillende vormen van corrosie in een bepaalde omgeving. Voor een aantal toepassingen is echter de sterkte van primair belang, hetzij om dunner te kunnen construeren of vanuit praktische overwegingen voor de specifieke toepassing.

HET FALEN VAN BOUTVERBINDINGEN

Je ziet ze bijna in alle samengestelde constructies, boutverbindingen. In allerlei vormen, formaten, typen en materialen. Keuze genoeg om de goede te kiezen, maar als je niet exact weet wat je moet toepassen is de kans op een verkeerde keuze groot. En dan hebben we het alleen nog maar over het kiezen van de juiste boutverbinding. Als namelijk een goede keuze van de boutverbinding is gemaakt kan deze alsnog verkeerd toegepast worden, door foutieve montage of door andere boutbelastingen in de constructie dan waarvan uitgegaan is. Gelukkig gaat het in de praktijk vaak goed, niet zo zeer omdat de boutverbinding juist uitgelegd is, maar eerder omdat een boutverbinding vaak veel meer kan verdragen dan waar in beginsel vanuit gegaan wordt.

Het gebruik van roestvast staal voor drinkwaterleidingen

Overal ter wereld investeert de waterindustrie miljoenen om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar water. Roestvast staal kan hierin een rol van betekenis spelen omdat het beschikt over de volgende eigenschappen:

Het nut van corrosietesten voor bijvoorbeeld dubbelwandige verwarmingssystemen en leidingen

Technisch artikel over corrosietesten van dubbelwandige RVS opslagvaten, RVS tanks en RVS leidingsystemen.

Het optimaal beheersen van biofouling, corrosie en scalingvorming in warmtewisselaars

Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

Het tegengaan van corrosie die het gevolg is van biofilms

Onderzoek naar invloed en eigenschappen van biofilms die zich afzetten op hooggelegeerd roestvast staal in Europese kustwateren. Als roestvast staal wordt blootgesteld aan zeewater, dan wordt er een verschuiving waargenomen van de vrije potentiaal naar edeler waarden. Deze verschuiving blijkt onafhankelijk te zijn van het seizoen waarin de expositie plaatsvindt en van de geografische ligging [1-4]. Dit verschijnsel kan grote gevolgen hebben

Hoe om te gaan met corrosie op roestvast stalen gevelbeplating

Hoe om te gaan met corrosie op roestvast stalen gevelbeplating. In de utiliteitsbouw wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van metalen gevelbeplating. Veel daarvan wordt voorzien van een deklaag die zowel metallisch als niet metallisch kan zijn.

Hoe verwijdert en voorkomt men vliegroest op roestvast staal?

Vliegroest, ook wel vlugroest genoemd, wordt o.a. veroorzaakt door kleine staaldeeltjes die op een roestvast staaloppervlak neerkomen c.q. neerdwarrelen. Met vocht gaan deze snel in oplossing vanwege het onedele karakter van de staaldeeltjes.

Hoge-temperatuur corrosie van roestvast staal

Metalen of legeringen zijn in het algemeen gevoelig voor opkoling als ze worden blootgesteld aan milieus die CO, CH4 of ander koolwaterstof gassen, zoals propaan (C3H8) bij hoge temperaturen. Opkoling leidt in het algemeen tot de vorming van inwendige carbiden, die vaak verbrossing van de legering tot gevolg hebben alsmede degradatie van andere mechanische eigenschappen.

Hoge druk hoge snelheid opspuitsystemen (HP/HVOF) voor metaal- en carbidedeklagen

Hitte, slijtage, corrosie en erosie zijn vier belangrijke schadeoorzaken die huishouden onder industriële installaties en apparaten. Oplossingen voor deze problemen werden gezocht in hoogvastere materialen zoals roestvast staal, titanium en keramiek. Aanbrengen van een beschermende laag via thermisch spuiten van hoogvast materiaal vormde een andere benadering van het probleem. Recente ontwikkelingen hebben inmiddels geleid tot toepassingen die tot voor kort niet mogelijk waren met een thermisch gespoten deklaag.

Hoge temperatuur corrosie

Hoge-temperatuur corrosie speelt een belangrijke rol bij de keuze van materiaal voor tal van industriële toepassingen variërend van gasturbines tot leidingwerk. Oxidatie is de belangrijkste corrosiereactie bij hoge temperatuur. Vaak zijn legeringen afhankelijk van de oxidatiereactie om een beschermende oxidelaag te kunnen vormen die hen beschermt tegen verdere aantasting in de vorm van bijvoorbeeld sulfadatie, opkoling en corrosie onder as/zout-neerslagen. Milieus worden in termen van

Juiste oppervlaktebehandeling vermindert kans op corrosie

Er zijn verschillende redenen om na het vervaardigen van een RVS-constructie een oppervlaktebehandeling uit te voeren. Uit esthetisch oogpunt, om een egaal uiterlijk te verkrijgen, maar belangrijker ook uit kwaliteits- en productietechnische overwegingen. Het is van groot belang om de corrosieweerstand van roestvast staal na een bewerking te herstellen en zo een lange levensduur van het materiaal te kunnen garanderen.

Kathodische bescherming (1)

Kathodische bescherming is een proces, waarbij het (tegen corrosie) te beschermen metalen object geheel tot kathode wordt gemaakt.

Kathodische en anodische bescherming van roestvast staal

Kathodische bescherming kan veel kosten kan besparen, in gevallen waarbij een kans bestaat op het optreden van lokale corrosie (putcorrosie, spleetcorrosie of selectieve aantasting van lassen) in een zeewater omgeving.

Lasbederf en knife-line attack in gelast austenitisch roestvast staal

Bij temperaturen boven ongeveer 1035°C lossen chroomcarbiden volledig op in austenitisch roestvast staal. Als dit staal echter langzaam wordt afgekoeld van deze hoge temperatuur of opnieuw wordt verwarmd tot in het temperatuursgebied van 425 tot 815°C, dan treedt er uitscheiding op van chroomcarbiden op de korrelgrenzen. Deze carbiden bevatten meer chroom dan de matrix. Als gevolg van deze carbideuitscheiding raakt de aangrenzende matrix verarmd aan chroom.

Lastoevoegmateriaal voor het lassen van 6% Mo- en stikstofgelegeerde duplex-staalsoorten

Dit artikel gaat over lastoevoegmaterialen voor duplex RVS soorten.

Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 1 en 2

Lokale corrosiemechanismen die zich afspelen bij passiveerbare metalen, waarbij roestvast staal de eerste plaats inneemt, bepalen in hoge mate de grenzen waarbinnen ze kunnen worden gebruikt in milieus waar uniforme corrosie nihil is als gevolg van de beschermende passieve laag. Lokale corrosie gaat gepaard met een anodische oplosreactie die zich beperkt tot een klein deel van het metaaloppervlak, terwijl de rest van het metaaloppervlak beschermd blijft door een passieve laag.

Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 3: Invloed van de samenstelling van het milieu

Putpotentiaal De putpotentiaal is de potentiaal waarbij de passiviteit van het roestvaststaaloppervlak plaatselijk wordt doorbroken. De putpotentiaal kan voor een bepaalde metaal-milieucombinatie worden afgelezen uit een polarisatiecurve die is bepaald in het betreffende milieu met een proefstrip van het betreffende roestvast staal.

Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 4: Invloed van de legeringssamenstelling

De weerstand van roestvast staal tegen putcorrosie is in eerste instantie afhankelijk van de legeringssamenstelling. Om de weerstand tegen putcorrosie van verschillende roestvast - staaltypen met elkaar te kunnen vergelijken is het bepalen van de putpotentiaal een zeer geschikte en vooral snelle methode.

Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 5: Invloed van metallurgische variabelen

Er is eerder gesteld dat putcorrosie wordt geïnitieerd door de adsorptie van agressieve ionen op zwakke plaatsen in het passieve oppervlak. In een ideale legering zullen roosterfouten zoals korrelgrenzen en dislocaties de belangrijkste verzwakkingen veroorzaken. In werkelijkheid blijkt dat de belangrijkste bron van zwakke plaatsen in het passieve oppervlak wordt gevormd door uitscheidingen en insluitsels die zich aan het metaaloppervlak bevinden.

Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 6: Invloed van oppervlakteafwerking

Omdat de weerstand tegen putcorrosie in grote mate afhankelijk is van de kwaliteit van de passieve laag aan het metaaloppervlak en van potentiële initiatiepunten in de vorm van verzwakkingen die hierin aanwezig zijn, speelt de oppervlakteafwerking een belangrijke rol. Om te kunnen beslissen over een eventueel nog uit te voeren oppervlaktebehandeling moet er eerst bekendheid zijn met de manier waarop de oppervlaktebehandeling de corrosieweerstand verbetert. De uiteindelijke toepassing is ook van belang bij het kiezen van een geschikte oppervlaktebehandeling.

Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 7: Preventie

Bescherming op materiaalniveau De keuze van een materiaal dat voor de heersende condities beschikt over een voldoende hoge putpotentiaal is van doorslaggevend belang. Er mag hierbij niet over het hoofd worden gezien dat de putpotentiaal geen materiaaleigenschap is. Deze potentiaal hangt in sterke mate af van de wijze waarop het oppervlak is bewerkt. Materialen waarvan bekend is dat ze putcorrosie vertonen in een gegeven milieu of neigen tot putcorrosie moeten niet worden toegepast voor het vervaardigen van een installatie die dienst moet doen in dat milieu.

Lokale corrosievormen: spleetcorrosie Deel 1: Het Mechanisme

Sterke plaatselijke aantasting doet zich vaak voor in spleten en aan andere afgeschermde delen van metalen oppervlakken die zijn blootgesteld aan een corrosief milieu. Dit type aantasting wordt doorgaans gekenmerkt door een klein volume stilstaande oplossing veroorzaakt door holtes, aanliggende metaaloppervlakken, oppervlakken onder pakkingmateriaal, overlapnaden en spleten onder bouten en klinknagels. Om deze reden wordt er gespoken van spleetcorrosie en soms van ‘under deposit attack’ (corrosie onder afzettingen). Spleetcorrosie is een verschijnsel dat zich niet tot roestvast staal beperkt en zich ook voordoet bij titanium-, aluminium- en koperlegeringen. Met name in zeewater is spleetcorrosie een veelvoorkomend probleem.

Lokale corrosievormen: spleetcorrosie Deel 2: Chloride spanningscorrosie

Spanningscorrosie is een corrosievorm waarbij de gelijktijdige aanwezigheid van mechanische spanningen en specifiek corrosief milieu resulteren in scheurvormige aantasting. Spanningscorrosie doet zich voor bij een aantal min of meer specifieke combinaties van legeringen en milieus. Als voorbeelden van voor spanningscorrosie gevoelige

Lokale corrosievormen: spleetcorrosie Deel 3: Waterstofverbrossing

Waterstofverbrossing is een probleem dat zich voordoet bij hoogsterke staaltypen. De informatie die is verzameld op dit gebied heeft niet specifiek betrekking op roestvast staal maar is zeker van toepassing op de hoog-vaste martensitische en precipitatiehardende roestvaststaaltypen.

Materiaaleisen voor procesapparatuur in de voedingswarenindustrie

Bij het verwerken van voedingswaren worden tal van processen gevolgd die tezamen met de verwerkte voedingswaren elk hun eigen eisen stellen aan apparatuur en het materiaal waarvan deze apparatuur is vervaardigd. In vogelvlucht volgt hier een overzicht van een aantal veelvoorkomende processen alsmede van de eigenschappen van een aantal voedingsmiddelen.

Materiaalkeuze van bevestigingsmiddelen en ophangconstructies in de atmosfeer van binnenzwembaden

De atmosfeer in binnenzwembaden behoort tot de meest corrosieve milieus die zich in bouwwerken kunnen voordoen. Tot de factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn behoren het warme, vochtige milieu met een hoge concentratie aan chlooraminen.

Mechanische eigenschappen van RVS bij temperaturen onder nul

Alle constructiemetalen ondergaan verandering van hun eigenschappen als ze worden afgekoeld van kamertemperatuur tot temperaturen onder 0°C.

Metaalbescherming met magnesium

Een nieuwe coating op basis van magnesium, ontwikkeld voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, is veelbelovend als chromaatvrij, hoogwaardig corrosiebestrijdingssysteem.

Micropeenbehandeling tegen scheurvormende spanningscorrosie

Bij de micropeenbehandeling wordt het metaaloppervlak gehamerd met ronde glaspareltjes, waarvan de diameter ligt tussen 50 en 5000 mm. Daarbij is niet alleen de kwaliteit van het medium maar ook het vakmanschap van de uitvoerder en de bijbehorende apparatuur bepalend voor het resultaat.

Naspeurbaarheid van samenstelling, essentieel voor de toepassing van metalen producten

Verschillende materialen worden om steeds weer andere redenen toegepast, van esthetiek en constructief tot redenen vanwege corrosie- of oxidatiebestendigheid, of gewoon vanwege de kostprijs en verkrijgbaarheid. In het ontwerp- en constructieproces is de materiaalkeuze dus essentieel. Immers, de gebruiksomstandigheden zoals druk, temperatuur, en medium zijn bepalend voor de toepasbaarheid van een bepaald materiaal met haar specifieke eigenschappen.

Nikkel en nikkellegeringen Deel 2

Nikkel is een zeer geschikt constructie materiaal voor vele technische toepassingen. Het bezit de FCC kristal structuur, waardoor het taai en vervormbaar is. Het bezit verder goede mechanische eigenschappen, zowel bij lage als hoge temperatuur.

Nikkel en nikkellegeringen Deel 3

Corrosie eigenschappen van een aantal nikkel legeringen in verschillende agressieve milieus.

Niobium

Als legeringelement is niobium bekend, doch niet als gebruiksmateriaal. Het materiaal heeft bijzondere eigenschappen die zeker aanleiding kunnen zijn om het meer te gaan toepassen. Niobium is een relatief zacht en duetiel metaal dat probleemloos koudvervormd kan worden tot een deformatie graad van maar liefst 90% voordat gloeien noodzakelijk is.

Nitreren van roestvast staal

Opkolen/Nitreren van roestvast staal zonder nadelige gevolgen voor de corrosievastheid Een aangepaste vorm van het traditionele oppervlakte-hardingsproces, door middel van opkolen of nitreren, kan ook roestvast staal een harde oppervlaktelaag verschaffen, zonder dat dit gepaard gaat met nadelige gevolgen voor de corrosievastheid.

Onderhoud en oppervlaktebehandeling bij constructie of installatie

Wat is onderhoud en hoeveel onderhoud is nodig om een constructie of installatie bedrijfszeker en veilig te houden?

Ontwikkelingen in RVS in de (Petro-)Chemie

Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

Ontwikkeling van toevoegmaterialen voor oxiderende chloridehoudende procesmilieus

Het gebruik van hoog gelegeerd austenitisch en duplex roestvast staal is gestaag toegenomen in moderne procesapparatuur, als gevolg van nieuwe processen en agressievere milieus. Het lassen van dit staal stelt echter hogere eisen en dit vraagt om de ontwikkeling van nieuw, corrosievaster lastoevoegmateriaal, zeker voor chloridehoudende en oxiderende procesmilieus waarin lasmetaal transpassief in oplossing gaat.

Oppervlaktebehandelingen: Passiveren

De weerstand van roestvast staal tegen allerlei vormen van corrosie ontleent het hoofdzakelijk aan de aanwezigheid van een passieve oppervlaktelaag.

Oppervlaktetoestand en corrosie van RVS producten

De toepassing van roestvast staal is gebaseerd op de aanwezigheid van een goed hechtende en goed afsluitende laag chroomoxiden op het oppervlak van betreffende producten. Deze oxidelaag is zeer dun en kan gemakkelijk worden beschadigd. Als dat gebeurt in onvoldoende zuurstofhoudende omgeving zal corrosie van het dan onbeschermde verse roestvast staal optreden.

Optimale corrosiebestrijding met intelligente anodes

Kathodische bescherming is een bekende wijze om corrosie van metalen te bestrijden. Het wordt al meer dan 100 jaar succesvol toegepast. Een voorwaarde is wel dat er een geleidende vloeistof zoals water aanwezig is. Dat noemt men een elektrolyt.

Passiviteit van roestvaststalen tanks

Roestvaststaal (RVS) in een elektrolyt (water met zout) gedraagt zich in het algemeen passief. Dat wil zeggen dat zich een uitermate dun beschermend laagje van chroomoxide op het oppervlak heeft gevormd. Roestvaststalen tanks in schepen, zeevaart en binnenvaart, bij het wegtransport en het railtransport worden met (grote) regelmaat geleegd en gereinigd. Tijdens het reinigen zal het oppervlak van het RVS zich weer herstellen en passief worden. De mate van passiviteit wordt gemeten met de Oxilyser3.

Putcorrosie en spleetcorrosie in lassen

Plaatselijke aantasting van het lasmetaal en de warmte­beïnvloede zone (WBZ) treden op in de vorm van putcorrosie en spleetcorrosie, in het bijzonder in waterige, chloorhoudende milieus.

Reiniging van RVS warmtewisselaars, behoud en rendement

De goede corrosieweerstand van roestvast staal is vaak een doorslaggevende reden bij de keuze om een warmtewisselaar en andere procesapparatuur uit dit materiaal te construeren.

Roestvast-staal-van-gewoon-tot gewoon-bijzonder

Het materiaal roestvast staal is gewoon, zoals de naam zegt, volgens velen roestvast. En als een materiaal roestvast is, dan kan je het overal voor gebruiken, onder alle omstandigheden. Was dat maar waar!

Roestvast staal en zuurstof

Dit artikel gaat dieper in op de rol van zuurstof, en op de passieve chroomoxidelaag op roestvast staal. Een onzichtbare transparante chroomoxidelaag bepaalt de corrosieweerstand van roestvast staal. Dankzij deze laag gedraagt RVS zich als een passieve legering in vele omgevingen zoals de meeste watertypes, salpeterzuur, loog, en vele chemicaliën, dranken en voedingsmiddelen

Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 1)

Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen.

Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 2)

Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen.

Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 3)

Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen. Door de vorming van galvanische elementen kan een versnelde corrosie van het minder edele materiaal voorkomen. Dit kan gepaard gaan met een veel hogere corrosiesnelheid dan wat men kan verwachten als er geen contact is met het edelere metaal.

Roestvast staal onderhoudsvrij ?

Roestvast staal is een ijzerlegering met chroom en vaak ook nikkel dat een zekere vastheid geniet tegen corrosie, mits men aan de voorwaarden voldoet. Daarom mag men dergelijke legeringen ook geen roestvrij staal noemen, want dat is in principe alleen voorbehouden aan edele metalen zoals goud, zilver en platina.

Roestvast staal voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie - kies het juiste materiaal

Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast

Roestvast stalen leidingwerken

Technisch artikel over correcte keuze van ontwerp en materiaal (RVS) zorgen voor een lange levensduur van fabriek en/of installatie.

RVS voor proceswaterinstallaties

Voor de constructie van apparaten en leidingwerk voor de drinkwatervoorziening kan gebruik worden gemaakt van roestvast staal van de typen AISI 304L (1.4306)en 316L (1.4404). De voornaamste reden om roestvast staal te gebruiken is gelegen in het feit dat ze het proceswater vrijwel niet verontreinigen door het afstaan van metaalionen.

Schade voorkomen pijpenwarmtewisselaar

Bij de productie van diverse levensmiddelen worden warmtewisselaars toegepast. Er zijn qua ontwerp verschillende type warmtewisselaars, zoals pijp in pijpwisselaars, platen warmtewisselaars, zogenaamde kussenplaten en de veel toegepaste warmtewisselaars met een pijpenbundel. Selectiecriteria voor de toepassing van de verschillende typen warmtewisselaars zijn kostprijs, warmteoverdracht vermogen (koelend/verwarmend oppervlak), viscositeit van het te verwarmen/ koelen medium, inspecteerbaarheid en repareerbaarheid, mogelijkheden tot reiniging en voor de warmtewisselaar beschikbare plaats in een productieplant.

Scheurvormende spanningscorrosie en een schadegeval

Lassen in austenitisch roestvast staal zijn vaak onderhevig aan corrosieve aantasting. De aard van deze aantasting is een functie van thermische voorgeschiedenis van de las, de bedrijfstemperatuur en milieu, alsmede het spanningsniveau van zowel aangelegde spanningen als inwendige restspanningen. Hier zal de aandacht worden gericht op scheurvormende spanningscorrosie.

Scheurvormende spanningscorrosie van lassen in KWR bedrijf (1/2)

Gedurende meer dan dertig jaar hebben KWR leidingsystemen, gefabriceerd van austenitisch roestvast staal, te lijden gehad van scheurvormende spanningscorrosie, afgekort SSC. Dit heeft geresulteerd in verlies aan capaciteit, hogere elektriciteitskosten en meer blootstelling aan straling van personeel dat inspecties en reparaties moest uitvoeren.

Scheurvormende spanningscorrosie van lassen in KWR bedrijf (2/2)

Er staan verscheidene technieken ter beschikking om IKSSC in KWRs tegen te gaan. Ze kunnen worden onderverdeeld in algemene categorieën waarin wordt ingegrepen in materiaal, spanning en milieu. Enkele van de remedies werken in op twee van de drie factoren die tegelijkertijd werkzaam moeten zijn wil er IKSSC optreden.

Stainless Steel Fasteners in the atmosphere of indoor swimming pools!

On November 1st 2011 two speaker boxes landed on a mother and her child in swimming pool ‘de Reeshof’ in Tilburg NL. The baby sadly died and her mother was injured. The cause of this accident, is probably stress corrosion cracking of stainless steel bolts. This accident has never been investigated; it’s unconfirmed what material the bolts were made of. The rumor goes they were made of the exotic stainless steel 1.4529 (a 6% Molybdenum stainless steel). The Dutch parliament demanded for a Law on this subject, the Bouwbesluit art. 5.12. Since July 1st 2016 stainless steel loaded elements in the atmosphere of swimming pools are forbidden in the Netherlands.

Sulfidatie van Roestvast Staal

Zwavel is een van de meest voorkomende corrosieve verontreinigingen in industriële omgevingen waar hoge temperaturen heersen en komt direct op de tweede plaats na oxidatie in frequentie van optreden.

Sulfide spanningscorrosie Deel1

Er is aangetoond dat gereduceerd waterstof het anodisch in oplossing gaan van tal van overgangsmetalen, waaronder ijzer en nikkel, bevordert. Omdat de oplossnelheid van de edeler bestanddelen (voornamelijk nikkel en molybdeen) waarschijnlijk de kinetiek bepalen van actieve oplossing van roestvast staal, kan de invloed van zwavelhoudende stoffen kritiek blijken te zijn bij de stabilisering van plaatselijke corrosieprocessen.

Sulfide spanningscorrosie Deel2

Er is aangetoond dat gereduceerd waterstof het anodisch in oplossing gaan van tal van overgangsmetalen, waaronder ijzer en nikkel, bevordert. Omdat de oplossnelheid van de edeler bestanddelen (voornamelijk nikkel en molybdeen) waarschijnlijk de kinetiek bepalen van actieve oplossing van roestvast staal, kan de invloed van zwavelhoudende stoffen kritiek blijken te zijn bij de stabilisering van plaatselijke corrosieprocessen. Invloed van waterstofsulfide bij het ontstaan van scheuren en de rol die een aantal belangrijke parameters daarbij spelen.

Super duplex roestvast staal voor warmtewisselaars

Duplex roestvast staal heeft in de loop der jaren de nodige verbeteringen ondergaan, met name op het gebied van de verwerkbaarheid en verdere verhoging van de weerstand tegen corrosie, en heeft inmiddels de status van super duplex roestvast staal verkregen.

Te weinig kennis over corrosie rvs

'Er is nog altijd te weinig kennis bij het ontwerp, het lassen en het gebruik van rvs-leidingwerk in de (voedingsmiddelen)industrie." Dat zegt Peter van Houten, metaalkundige/schadeonderzoeker bij het Schielab BV in Breda, een metaalkundig laboratorium dat mechanische testen en chemische analyses doet, en schadeonderzoek. Bij dat laatste moet je met name denken aan breuken en corrosie. Er wordt in dit kader ook onderzoek gedaan aan roestvaststaal, waarbij volgens hem toch nog veel corrosie voorkomt. Regelmatig komen ook problemen binnen vanuit de voedingsmiddelenindustrie, waar veel rvs leidingwerk wordt toegepast.

Theevlekvormige aantasting van RVS-oppervlakken

Het uiterlijk van roestvast staal kan worden aangetast door de vorming van bruingele vlekken. Deze vlekken hebben geen nadelige invloed op het constructieve gedrag van het roestvast staal, maar ze kunnen de esthetiek ervan danig bederven. De vlekken waarvan hier sprake is, staan bekend als theevlekken.

Toepassing van breukmechanica op de uitbreiding vermoeiingsscheuren in austenitisch roestvast staal

Beschikbare breukmechanische gegevens voor austenitisch roestvast staal beperken zich hoofdzakelijk tot groei van vermoeiingsscheuren in lucht en in verscheidene andere milieus en bij hoge en cryogene temperaturen.

Toepassing van CuNi 90/10 legeringen voor zeewater condensors en koelers (deel 1)

Gedurende tientallen jaren worden de koperlegeringen 90/10 (90% koper en 10% nikkel) succesvol toegepast als piping materiaal, maar ook als pijpen voor koelers, in de scheepvaart en offshore industrie. Deze legeringen blijken goed bestand te zijn tegen zeewater, zelfs tegen gechloreerd zeewater. Ook blijkt de weerstand tegen MIC (microbiological influenced corrosion) hoog te zijn, koperionen fungeren immers als biocide. Dit impliceert alsmede dat Cu/Ni legeringen biofouling (gedeeltelijk) tegengaan.

Toepassing van CuNi 90/10 legeringen voor zeewater condensors en koelers (deel 2)

Gedurende tientallen jaren worden de koperlegeringen 90/10 (90% koper en 10% nikkel) succesvol toegepast als piping materiaal, maar ook als pijpen voor koelers, in de scheepvaart en offshore industrie. Deze legeringen blijken goed bestand te zijn tegen zeewater, zelfs tegen gechloreerd zeewater. Ook blijkt de weerstand tegen MIC (microbiological influenced corrosion) hoog te zijn, koperionen fungeren immers als biocide. Dit impliceert alsmede dat Cu/Ni legeringen biofouling (gedeeltelijk) tegengaan. Deel 1 ging over de invloed van legeringselementen en over algemene corrosie. Dit deel, het laatste deel, gaat over Putcorrosie, MIC, Effecten van vervuild water, Effecten van ijzerverbindingen, Erosie-corrosie, Effecten van chloreren, Galvanische corrosie en Invloeden van kathodische bescherming.

Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel1

Roestvast staal wordt primair gebruikt om corrosieve aantasting het hoofd te bieden in milieus die vrij gematigd zijn, zoals gootsteenbakken in keukens of juist heel zwaar zoals bij leidingwerk in de chemische procesindustrie. Door het chroomgehalte te verhogen en door toevoeging van andere elementen, zoals nikkel of molybdeen, kan er een heel traject van toenemende corrosievastheid worden gerealiseerd.

Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel 2

soorten slijtage die kunnen optreden tijdens bewegend contact van twee gelijksoortige of ongelijksoortige metalen. In dit deel zal een overzicht worden geschetst van de factoren die van invloed zijn op zowel slijtage- als vreeteigenschappen, alsmede een overzicht van de proeven die ter beschikking staan om de weerstand van metalen en legeringen tegen deze vormen van aantasting te bepalen.

Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel 3, Slijtagegegevens

In dit artikel worden resultaten getoond die zijn behaald voor een groot aantal RVS-typen en speciaal voor slijtagewerende toepassing ontwikkelde legeringen.

Tweeslachtigheid in falen van een warmtewisselaar

Warmtewisselaars zijn er in vele maten en soorten, en kunnen worden gemaakt van diverse materialen, voornamelijk metalen. Zo zijn er platenwisselaars of warmtewisselaars met bundels bestaande uit rechte, spiraalvormige pijpen of gevinde pijpen. Ieder type warmtewisselaar heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen en ook een eigen theoretisch maximaal vermogen van warmteoverdracht.

Verbetering vermoeiingslevensduur van austenitisch roestvast staal door borstelen

Een eenvoudige behandeling zoals borstelen van een oppervlak van austenitisch roestvast staal kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de weerstand tegen vermoeiing.

Verbindingen in roestvaststalen buisleidingen en hun corrosiegevoeligheid

Buizen van roestvast staal kunnen op verscheidene manieren met elkaar worden verbonden. Lassen is de vaakst voorkomende verbindingswijze, maar ook hardsolderen en het gebruik van fittingen behoort tot de mogelijkheden.

Verbrossing van roestvast staal (deel 1)

Roestvast kan gevoelig zijn voor verbrossing, dat wil zeggen het ernstig verlies van taaiheid of sterkte of beide, tijdens warmtebehandeling of gebruik op hoge temperatuur. De vormen van verbrossing die roestvast staal het meest treffen zijn sensitisering, 475°-verbrossing en sigmafase verbrossing.

Verbrossing van roestvast staal (deel 2)

Roestvast kan gevoelig zijn voor verbrossing, dat wil zeggen het ernstig verlies van taaiheid of sterkte of beide, tijdens warmtebehandeling of gebruik op hoge temperatuur. De vormen van verbrossing die roestvast staal het meest treffen zijn sensitisering, 475°-verbrossing en sigmafase verbrossing.

Vermoeiingsscheurinitiatie

Tests voor de initiatie van vermoeiingsscheuren zijn procedures waarbij proefstukken of onderdelen wordt onderworpen aan cyclische belasting tot er breuk optreedt. Een groot deel van het totale aantal wisselingen bij deze tests zijn nodig voor het initiëren van de scheur

Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(1/3)

Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten en legeringen op nikkelbasis (Ni-basis) vormen belangrijke groepen van hoogwaardige materialen voor zuurbestendige en hittevaste constructies.

Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(2/3)

Voorbeelden van eigenschappen van de lasmaterialen en hun toepassingen Tabel 4 toont een overzicht van mechanische eigenschappen en corrosie-beproevingsresultaten van lasmaterialen voor natchemische toepassingen. Verder zijn van elk van de lasmateriaaltypen de karakteristieken kort omschreven.

Waarom roestvast staal in de voedingswarenindustrie?

Roestvast staal heeft zich sedert zijn ontdekking rond 1912 volledig gevestigd als het materiaal bij uitstek voor gebruik met voedingswaren van allerhande aard. Er bestaat geen twijfel over het gemak waarmee dit materiaal kan worden gereinigd en dat van zichzelf vrijwel geen stoffen afscheidt die ingrediënten en voedingsmiddelen kunnen besmetten [1, 2]. Het metaal heeft zich bewezen als een belangrijk gereedschap ter vermijding van risico's met betrekking tot voedselvergiftiging, voedselbereiding en voedseldistributie.

Warmtebehandeling van roestvast staal

Alle austenitische RVS-typen kunnen worden blank-gegloeid in, of zuivere waterstof of gedissocieerde ammoniak, op voorwaarde dat het dauwpunt van de atmosfeer lager ligt dan -50°C. En de werkstukken bij het binnengaan van de oven, droog en angstvallig schoon zijn. De ovens die worden gebruikt voor blankgloeien dienen ook schoon te zijn, vochtvrij en dicht, wil men lage dauwpunten kunnen handhaven. Als er geen laag dauwpunt wordt gehandhaafd, dan vormt zich een dun groenachtig oxide op het werkstuk.

Warmtebeïnvloede zones in roestvast staal

De structuurveranderingen die optreden in de warmtebeïnvloede zone (WBZ) van lassen in roestvast staal zijn in staat om de sterkte, taaiheid en corrosieweerstand te verlagen. Het is daarom van belang om te begrijpen welke RVS-typen gevoelig zijn en welke soorten degradatie kunnen optreden.

Waterstofverbrossing in roestvast staal

Waterstof treedt staal binnen als dat in aanraking komt met een neutrale natriumchloride oplossing bij zowel anodische als kathodische potentialen. Er wordt aangenomen dat bij hoogvast roestvast staal waterstofverbrossing de drijvende kracht is achter de scheurvoortplanting onder zowel anodische als kathodische condities.

Wetenswaardigheden over diverse begrippen in de corrosieleer

Uit onderzoek van een aantal praktijkgevallen van lekkages in RVS-leidingen komt naar voren dat in neutrale waterige milieus aantasting van het roestvast staal op kan treden onafhankelijk van het lasuiterlijk. De oorzaak van de aantastingen moet zeer waarschijnlijk gezocht worden in de activiteiten van vooral ijzer- en mangaanoxiderende bacteriën

Zeewatersystemen ontworpen met roestvast staal en RCP-anodes

Inwendige kathodische bescherming met behulp van door weerstanden gecontroleerde anodes - Resistor controlled Cathodic Proteetion (RCP) - is ingevoerd als alternatieve methode voor de preventie van plaatselijke corrosie van zeewatertransportsystemen.

Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 1

Roestvast staal wordt om verschillende redenen toegepast. Dit kan zijn vanwege het uiterlijk (kunstwerken en straatmeubilair), vanwege de hygiënische eisen (voedingsmiddelenindustrie) of, zoals in de olie en gas producerende en verwerkende industrie, vanwege de corrosiebestendigheid.

Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 2

Twee belangrijke stadia, waarin men zich bewust moet zijn hoe het optreden van putcorrosie van roestvast staal tijdens het afpersen kan worden beperkt. Het eerste stadium is dat van de inkoop van 'betrouwbaar' materiaal en de fabricage, waarbij men moet streven naar optimalisatie van de kwaliteit van de lassen en minimalisatie van de afname van de kwaliteit van de oxidefilm. Het tweede stadium is dat van de afname (het afpersen), waarin de agressiviteit van het persmedium moet worden geminimaliseerd.

Dieptrekken van RVS

Dieptrekken-van-Roestvast Staal Deel1

Dieptrekken wordt vooral gebruikt voor de fabricage van holle voorwerpen, uitgaande van een vlak stuk dunne plaat. Het goede trekgedrag van roestvast staal maakt dat dit vervormingsproces veel wordt toegepast op dit materiaal.

DIEPTREKKEN VAN ROESTVAST STAAL Deel 2

Dieptrekken wordt vooral gebruikt voor de fabricage van holle voorwerpen, uitgaande van een vlak stuk dunne plaat. Het goede trekgedrag van roestvast staal maakt dat dit vervormingsproces veel wordt toegepast op dit materiaal.

Het bestrijden van roestvorming op roestvast staal

In de praktijk blijkt vaak hoezeer men er onterecht van uitgaat dat roestvast staal een onderhoudsvrij materiaal is omdat het immers een roestvrij materiaal zou betreffen.

Draadfittingen RVS

Verbindingen in roestvaststalen buisleidingen en hun corrosiegevoeligheid

Buizen van roestvast staal kunnen op verscheidene manieren met elkaar worden verbonden. Lassen is de vaakst voorkomende verbindingswijze, maar ook hardsolderen en het gebruik van fittingen behoort tot de mogelijkheden.

Duplex Roestvast Staal

Beitsmethode van duplex RVS-Leidingwerk

Dit artikel gaat over het herstellen van corrosieweerstand van duplex RVS soorten. Met name duplex RVS Leidingwerk. In de praktijk blijkt dat ook duplex roestvast staal in bepaalde milieus gevoelig kan zijn voor corrosie, met name daar waar verkleuringen (oxiden) door warmte-inbreng niet zijn verwijderd.

Corrosie van lassen in duplex roestvast staal

Dit artikel gaat over de prestaties van duplex RVS welke kunnen worden beïnvloed door lassen. Corrosie van lassen in RVS duplex.

Duplex Roestvast Staal: Deel 1, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Dit artikel gaat over de historische ontwikkelingen van duplex RVS, Duplex roestvast staal.

Duplex Roestvast Staal: Deel 2, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Vervormen en verspanen. Koudvervormen, duplex roestvast staal bezit hogere mechanische sterkte en lagere ductiliteit in vergelijking met austenitisch roestvast staal.

Duplex Roestvast Staal: Deel 3, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Dit artikel gaat over de fysische en meganische eigenschappen van duplex RVS.

Duplex Roestvast Staal: Deel 4, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

De corrosie-eigenschappen van duplex roestvast staal en van roestvast staal in het algemeen, worden hoofdzakelijk bepaald door het vermogen om te passiveren en in de passieve toestand te blijven in het bedrijfsmilieu. Er bestaan echter fundamentele verschillen in het legeringsontwerp van duplex en van austenitisch roestvast staal, hetgeen leidt tot aanzienlijke variaties in hun corrosiegedrag, met name in milieus waar uniforme corrosie plaats vindt. Daar staat tegenover dat austenitisch en duplex roestvast staal met equivalente PREN vaak overeenkomstige kritische putcorrosie- en spleetcorrosietemperaturen vertonen in chloride milieus.

Duplex Roestvast Staal: Deel 5, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Een van de meest voorkomende breukmechanismen in roestvast staal is door chloride geïnduceerde scheurvormende spanningscorrosie (SSC). Vooral conventioneel austenitisch roestvast staal is gevoelig voor deze vorm van breuk.

Duplex Roestvast Staal: Deel 6, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Dit artikel gaat over het lassen van duplex RVS.

Duplex Roestvast Staal: Deel 7, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Eigenschappen van lassen, gesteld dat er gebruik is gemaakt van geschikt duplex lastoevoegmetaal, staat niets in de weg om te voldoen aan de treksterktewaarden zoals die zijn gespecificeerd voor het basismetaal binnen het temperatuurtraject dat normaal wordt gehanteerd voor duplex roestvast staal. Er is verder weinig verandering waar te nemen in de trekeigenschappen over een breed gebied aan ferrietniveaus in het lasmetaal

Duplex Roestvast Staal deel 2

Fusielassen is tot op heden verreweg de meest toegepaste lasmethode voor het verbinden van roestvast staal, vooral voor die toepassingen die corrosievastheid vragen. Het is daarom een eerste vereiste om de laskarakteristieken van een legering goed vast te leggen, teneinde te kunnen komen tot verbindingen die in de praktijk geen problemen veroorzaken en om de aandacht te vestigen op bepaalde probleemgebieden waar verder onderzoeks- en ontwikkelingswerk noodzakelijk zijn.

Duplex Roestvast Staal deel 3

In dit laatste artikel zal wat nader worden ingegaan op de mogelijke stollingsmechanismen en de invloed daarvan op de microstructuur. Verder zal aandacht worden besteed aan een aantal secundaire fasen, die niet of nauwelijks voorkomen bij austenitisch roestvast staal, maar wel bij het ferriet houdende duplex roestvast staal.

Duplex staal: kort verleden doch een grote toekomst (1/2)

Corrosievaste RVS-soorten zijn onder te verdelen in enkele grote groepen. Indien men dit doet aan de hand van de structuur, dan zijn de hoofdgroepen ferritisch Cr-staal, martensitisch Cr-staal, austenitisch Cr-Ni-staal en duplex staal. Elke hoofdgroep kan weer onderverdeeld worden in meerdere subgroepen. Bij elk van de genoemde RVS-soort is het element Cr het meest belangrijke element. Het element Cr draagt zorg voor de corrosievastheid. In bepaalde media en bij bepaalde temperaturen spelen ook de elementen Mo-Ti-Nb- en stikstof een belangrijke rol.

Duplex staal: kort verleden doch een grote toekomst (2/2)

Corrosievaste RVS-soorten zijn onder te verdelen in enkele grote groepen. Indien men dit doet aan de hand van de structuur, dan zijn de hoofdgroepen ferritisch Cr-staal, martensitisch Cr-staal, austenitisch Cr-Ni-staal en duplex staal. Elke hoofdgroep kan weer onderverdeeld worden in meerdere subgroepen.

Elektrochemische corrosie: Deel 8, uniforme aantasting: Duplex roestvast staal

In de voorgaande verhandeling over de weerstand van diverse roestvaststaaltypen tegen uniforme corrosie in zuren en natriumhydroxide is duplex roestvast staal niet genoemd. De reden hiervoor is dat het corrosiegedrag van roestvast staal in diverse specifieke milieus al in een vroeg stadium zeer grondig is onderzocht. Veel corrosiegegevens waarvan nu gebruik wordt gemaakt zijn relatief lang geleden verzameld.

Lasbaarheid van duplex roestvast staal

Dit artikel gaat over de lasbaarheid van duplex roestvast staal. Komt uit de kennisbank van Roestvaststaal.

Lasprocedure voor dikwandige leidingsystemen in Super Duplex 2507

Super Duplex 2507 wordt vaak gebruikt in toepassingen waar extra hoge eisen worden gesteld aan de corrosiebestendigheid. Om aan de gestelde voorwaarden van de opdrachtgever te voldoen is een correct uitgevoerde lasprocedure van cruciaal belang.

Lassen van super duplex roestvast staal met flux en met metaal gevulde draad

Artikel over het lassen van super duplex roestvast staal met flux en metaal gevulde draad. Kennisbank Roestvaststaal

Lastoevoegmateriaal voor het lassen van 6% Mo- en stikstofgelegeerde duplex-staalsoorten

Dit artikel gaat over lastoevoegmaterialen voor duplex RVS soorten.

Lean duplex toepassingen in petrochemie

Zuivere koolwaterstoffen zijn niet corrosief. De hulpstoffen, katalysatoren en verontreinigingen kunnen zeer corrosief zijn. Materiaalkeuze in de petrochemie is een complex proces. De volgende corrosieve media, ook combinaties, kunnen aanwezig zijn: zeewater, zwavel-waterstof (H2S), zoutzuur, zwavelzuur, waterstof fluoride, natronloog, organische zuren.

Ontwikkelingen en ervaringen m.b.t. duplex roestvast staal in de chemische industrie

Indien staal gelegeerd wordt met chroom, een ferriet vormer, om de corrosievastheid te verbeteren resulteert dit in een material met een bcc kristal rooster.

Ontwikkelingen in RVS in de (Petro-)Chemie

Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

Ontwikkeling van toevoegmaterialen voor oxiderende chloridehoudende procesmilieus

Het gebruik van hoog gelegeerd austenitisch en duplex roestvast staal is gestaag toegenomen in moderne procesapparatuur, als gevolg van nieuwe processen en agressievere milieus. Het lassen van dit staal stelt echter hogere eisen en dit vraagt om de ontwikkeling van nieuw, corrosievaster lastoevoegmateriaal, zeker voor chloridehoudende en oxiderende procesmilieus waarin lasmetaal transpassief in oplossing gaat.

Sulfide spanningscorrosie Deel1

Er is aangetoond dat gereduceerd waterstof het anodisch in oplossing gaan van tal van overgangsmetalen, waaronder ijzer en nikkel, bevordert. Omdat de oplossnelheid van de edeler bestanddelen (voornamelijk nikkel en molybdeen) waarschijnlijk de kinetiek bepalen van actieve oplossing van roestvast staal, kan de invloed van zwavelhoudende stoffen kritiek blijken te zijn bij de stabilisering van plaatselijke corrosieprocessen.

Superduplex in de chemische procesindustrie

RVS, Roestvast staal, chemische procesindustrie

Super duplex roestvast staal voor warmtewisselaars

Duplex roestvast staal heeft in de loop der jaren de nodige verbeteringen ondergaan, met name op het gebied van de verwerkbaarheid en verdere verhoging van de weerstand tegen corrosie, en heeft inmiddels de status van super duplex roestvast staal verkregen.

Wetenswaardigheden warmtebehandelen van RVS

Warmtebehandelen van roestvast staal en praktische aanbevelingen en werkwijzen die nodig zijn bij verschillende kwaliteiten teneinde tot een goed resultaat te komen.

Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 1

Roestvast staal wordt om verschillende redenen toegepast. Dit kan zijn vanwege het uiterlijk (kunstwerken en straatmeubilair), vanwege de hygiënische eisen (voedingsmiddelenindustrie) of, zoals in de olie en gas producerende en verwerkende industrie, vanwege de corrosiebestendigheid.

Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 2

Twee belangrijke stadia, waarin men zich bewust moet zijn hoe het optreden van putcorrosie van roestvast staal tijdens het afpersen kan worden beperkt. Het eerste stadium is dat van de inkoop van 'betrouwbaar' materiaal en de fabricage, waarbij men moet streven naar optimalisatie van de kwaliteit van de lassen en minimalisatie van de afname van de kwaliteit van de oxidefilm. Het tweede stadium is dat van de afname (het afpersen), waarin de agressiviteit van het persmedium moet worden geminimaliseerd.

Elektrolytisch polijsten van RVS

Elektrolytisch polijsten van roestvast staal

Voor alle industrieën en toepassingen die met aankleef- en reinigingsproblemen te maken hebben kan het elektrolytisch polijsten een oplossing bieden. In veel gevallen zijn de investeringskosten binnen een jaar terugverdiend. Soms zijn de investeringskosten lager dan één onderhoudsbeurt. Voor toepassingen die met hygiëne te maken hebben wordt het elektrolytisch polijsten een noodzaak. In zeer veel toepassingen waar corrosieproblemen optreden kan elektrolytisch polijsten een oplossing brengen.

Elektrolytisch reinigen, elektrolytisch polijsten, galvaniseren

Langs elektrolytische weg kunnen verscheidene oppervlaktebehandelingen worden uitgevoerd bij roestvast staal. Er zal hier nader worden ingegaan op het reinigen, polijsten en galvaniseren van roestvast staal.

Energie en Duurzaamheid

NEN-EN 1090, ook voor roestvast staal verwerkende industrie!

De norm EN 1090 is het praktische sluitstuk van de nieuwe Europese normen voor staalconstructies. EN 1990 behandelt de (algemene) grondslagen voor het ontwerp en de berekening. De EN 1991-serie geeft de voorschriften voor de belastingen. De EN 1993-serie (Eurocode 3) geeft voorschriften en rekenregels voor het ontwerp (berekening) van staalconstructies

Roestvast Staal in cijfers

Dit artikel biedt aan geïnteresseerden feiten en cijfers omtrent roestvast staal en de ontwikkelingen op de mondiale markt voor dit opmerkelijke materiaal.

Waarom Roestvaststaal?

Omstreeks 3000-2000 v.Chr. begon in onze regionen het bronzen tijdperk. Het waren de Kelten (figuur1), een groep van stammen, over West-Europa verspreid, die de grote ijzersmeden werden. Hun “metaalcultuur” bereikte reeds grote hoogte, enkele eeuwen voor de Romeinen. Grote vechtlust en voor die tijd superieure “ijzeren” wapenen maakte hen de onbetwiste heersers over een gebied, dat zich uitstrekte van Klein-Azië tot Ierland, met als grens de Alpen. Ze zullen het zich nooit gerealiseerd hebben, maar hun ijzer roestte lang zo vlug niet als het onze! Alhoewel hoog ontwikkeld in bewerkingskunst, was hun fabricagemethode vrij primitief: het product was ijzer, met een laag tot zeer laag koolstofgehalte en/of andere elementen. De verontreiniginggraad was dus laag, en dientengevolge ontbrak wat we heden noemen het “lokaalelement”. Corrosie van metaal wordt in hoge mate beïnvloed door de wijze van oxidevorming en het ontstaan van z.g. lokaalelementen, door verschillen in samenstelling van het metaal aan het oppervlak.

Flenzen Roestvast Staal

Ontwerpen, bouwen en onderhouden van RVS leidingwerken

Artikel over RVS leidingsystemen, RVS installatiesystemen en fabrieken. Hoe het juiste ontwerp en keuze van het staaltype, goede specificaties en controle over de fabricagemethodes, correcte bestel- en bedrijfspraktijken voor een lange levensduur zorgen.

Galvaniseren van Roestvast Staal

Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 1)

Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen.

Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 2)

Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen.

Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 3)

Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen. Door de vorming van galvanische elementen kan een versnelde corrosie van het minder edele materiaal voorkomen. Dit kan gepaard gaan met een veel hogere corrosiesnelheid dan wat men kan verwachten als er geen contact is met het edelere metaal.

Gieterijen en gietwerk RVS

Ferrietgetal versus ferrietpercentage

De ferrietgetalschaal is een willekeurige schaal. Zij is gedefinieerd in termen van magnetische aantrekking tot niet-magnetische deklaagstandaarden.

Het metaal Zirkoon

Zirkoonsilicaat (ZrSiO4) kan dankzij het Kroll-proces kan men door een vrij gecompliceerd reductieproces er metallisch zirkoon van maken.

Roestvast gietstaal

Roestvast gietstaal wordt gewoonlijk geclassificeerd als hetzij corrosievast gietwerk (dat wordt gebruikt in waterige milieus beneden 650°C), of als hittevaste gietlegeringen (geschikt voor bedrijfstemperaturen boven 650°C).

Waarom Roestvaststaal?

Omstreeks 3000-2000 v.Chr. begon in onze regionen het bronzen tijdperk. Het waren de Kelten (figuur1), een groep van stammen, over West-Europa verspreid, die de grote ijzersmeden werden. Hun “metaalcultuur” bereikte reeds grote hoogte, enkele eeuwen voor de Romeinen. Grote vechtlust en voor die tijd superieure “ijzeren” wapenen maakte hen de onbetwiste heersers over een gebied, dat zich uitstrekte van Klein-Azië tot Ierland, met als grens de Alpen. Ze zullen het zich nooit gerealiseerd hebben, maar hun ijzer roestte lang zo vlug niet als het onze! Alhoewel hoog ontwikkeld in bewerkingskunst, was hun fabricagemethode vrij primitief: het product was ijzer, met een laag tot zeer laag koolstofgehalte en/of andere elementen. De verontreiniginggraad was dus laag, en dientengevolge ontbrak wat we heden noemen het “lokaalelement”. Corrosie van metaal wordt in hoge mate beïnvloed door de wijze van oxidevorming en het ontstaan van z.g. lokaalelementen, door verschillen in samenstelling van het metaal aan het oppervlak.

Handboek Roestvast Staal

Soorten roestvast staal en hun eigenschappen

Compleet overzicht van de verschillende soorten Roestvast Staal en hun Eigenschappen. Gratis beschikbaar op ALURVS.nl

Harden van Roestvast Staal

Basis Roestvast staal les 1 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Basis Roestvast staal les 2 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Enkele warmtebehandelingen van roestvast staal

Warmtebehandelingen van metalen zijn vooral bekend bij de toepassing van ongelegeerd en laaggelegeerd staal. Voorbeelden zijn het voorwarmen of spanningsarmgloeien van lasconstructies met grote materiaaldikte of stijfheid, en het harden van gereedschapstalen in de gereedschapsfabricage en de machinebouw. Ook bij roestvast staal kunnen warmtebehandelingen een groot effect hebben op de geschiktheid voor gebruik van het betreffende roestvast staal. In dit artikel zal enig licht geworpen worden op het fenomeen warmtebehandeling bij roestvast staal, met name op het oplosgloeien en het spanningsverlagend gloeien.

Warmtebehandeling van roestvast staal

Alle austenitische RVS-typen kunnen worden blank-gegloeid in, of zuivere waterstof of gedissocieerde ammoniak, op voorwaarde dat het dauwpunt van de atmosfeer lager ligt dan -50°C. En de werkstukken bij het binnengaan van de oven, droog en angstvallig schoon zijn. De ovens die worden gebruikt voor blankgloeien dienen ook schoon te zijn, vochtvrij en dicht, wil men lage dauwpunten kunnen handhaven. Als er geen laag dauwpunt wordt gehandhaafd, dan vormt zich een dun groenachtig oxide op het werkstuk.

Wetenswaardigheden warmtebehandelen van RVS

Warmtebehandelen van roestvast staal en praktische aanbevelingen en werkwijzen die nodig zijn bij verschillende kwaliteiten teneinde tot een goed resultaat te komen.

Hittebestendigematerialen RVS

Basis Roestvast staal les 1 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Basis Roestvast staal les 2 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Mechanische eigenschappen van RVS bij temperaturen onder nul

Alle constructiemetalen ondergaan verandering van hun eigenschappen als ze worden afgekoeld van kamertemperatuur tot temperaturen onder 0°C.

Roestvast gietstaal

Roestvast gietstaal wordt gewoonlijk geclassificeerd als hetzij corrosievast gietwerk (dat wordt gebruikt in waterige milieus beneden 650°C), of als hittevaste gietlegeringen (geschikt voor bedrijfstemperaturen boven 650°C).

Industriele gassen

Cryogene temperaturen, invloed op metaal en enkele toepassingen

De bepaling van de sterkte van materialen bij cryogene temperaturen is van vitaal belang om te kunnen komen tot een veilig ontwerp van cryogene apparaten, omdat lage temperaturen een uitgesproken invloed hebben op de fysische eigenschappen van vele materialen en in veel gevallen een rampzalige mate van brosheid veroorzaken

Passend onderzoek ten behoeve van het opsporen van faal- en degradatie mechanisme in austenitisch RVS in de gebruiksfase

In een breed scala van industrieën wordt gebruik gemaakt van austenische roestvaststalen apparaten en leidingen voor de opslag en bewerking van vloeistoffen en gassen. Deels zal deze apparatuur periodieke keuringen moeten ondergaan op basis van het Warenwetbesluit drukapparatuur. Op de rest van de apparatuur is de zorgplicht van toepassing volgens de Arbowetgeving.

Kathodische bescherming

Kathodische bescherming (1)

Kathodische bescherming is een proces, waarbij het (tegen corrosie) te beschermen metalen object geheel tot kathode wordt gemaakt.

Kathodische bescherming (3)

Noodzakelijke voorzieningen aan een kathodisch te beschermen buizennet. Met name dient er gelet te worden op de bekleding der buizen, de isolatie t.o.v. andere geleiders en buizenstelsels, die de beschermingsstroom onbenut zouden laten wegvloeien.

Kathodische bescherming (4)

Kathodische bescherming op begraven stalen tanks en buisleidingen. Voor de tanks maakt men meestal gebruik van opofferingsanaden bestaande uit zink of uit een speciale magnesium-legering. Voor pijpleidingen zal men meestal zijn toevlucht nemen tot de installatie van een gelijkrichter met een bijbehorend grondbed.

Kathodische en anodische bescherming van roestvast staal

Kathodische bescherming kan veel kosten kan besparen, in gevallen waarbij een kans bestaat op het optreden van lokale corrosie (putcorrosie, spleetcorrosie of selectieve aantasting van lassen) in een zeewater omgeving.

Meetmethode voor de controle van een kathodische bescherming (2)

Chemische controle-mogelijkheden voor beklede en begraven stalen buisleidingen, niet gebaseerd is op theoretische principes, maar op de resultaten van duizenden proefmetingen.

Waterstofverbrossing als gevolg van kathodische bescherming in zee

Hoogvaste bouten voor onderzeese toepassingen, zoals flensverbindingen, zeewater-inlaatkasten en grout-reparatieklemmen, kunnen bros worden door waterstof die ontstaat als gevolg van de werking van kathodische beschermingssystemen die werken met opgedrukte stroom of met opofferingsanodes

Laboratoria

Corrosiegedrag van roestvast staal in organische zuren

Organische zuren vormen een groep van de belangrijkste chemicaliën die in de industrie worden gebruikt. De zuren worden eerder geproduceerd als uitgangsstof voor andere chemicaliën dan als eindproduct op zichzelf. Azijnzuur is het bekendste lid van

Cryogene temperaturen, invloed op metaal en enkele toepassingen

De bepaling van de sterkte van materialen bij cryogene temperaturen is van vitaal belang om te kunnen komen tot een veilig ontwerp van cryogene apparaten, omdat lage temperaturen een uitgesproken invloed hebben op de fysische eigenschappen van vele materialen en in veel gevallen een rampzalige mate van brosheid veroorzaken

Draagbare analyse-instrumenten

De veelzijdigheid van de XRF-techniek in het algemeen is alom bekend. De beperkingen van draagbare XRFtoestellen in het bijzonder werden voor lief genomen omdat er voor PMI geen veelzijdiger alternatief is

Enkele warmtebehandelingen van roestvast staal

Warmtebehandelingen van metalen zijn vooral bekend bij de toepassing van ongelegeerd en laaggelegeerd staal. Voorbeelden zijn het voorwarmen of spanningsarmgloeien van lasconstructies met grote materiaaldikte of stijfheid, en het harden van gereedschapstalen in de gereedschapsfabricage en de machinebouw. Ook bij roestvast staal kunnen warmtebehandelingen een groot effect hebben op de geschiktheid voor gebruik van het betreffende roestvast staal. In dit artikel zal enig licht geworpen worden op het fenomeen warmtebehandeling bij roestvast staal, met name op het oplosgloeien en het spanningsverlagend gloeien.

Het metaal Zirkoon

Zirkoonsilicaat (ZrSiO4) kan dankzij het Kroll-proces kan men door een vrij gecompliceerd reductieproces er metallisch zirkoon van maken.

Materiaalkeuze roestvast staal Deel 1

De prestaties van ieder materiaal, maar zeker van roestvast staal, zijn in grote mate afhankelijk van de conditie waarin het materiaal wordt geleverd

Materiaalkeuze roestvast staal Deel 2

Veel materialen worden aangekocht met materiaalcertificaten, bijvoorbeeld volgens EN 10204. Ook worden producten vaak voorzien van keurmerken en geleverd met certificaten. Die keurmerken en/of certificaten moeten vertrouwen geven aan de koper van het materiaal. De koper mag juistheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk verwachten. Als de koper zoekt naar de combinatie van betrouwbaarheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk en een laagste prijs voor het materiaal of product, dan moet hij/zij zich werkelijk afvragen of goed en goedkoop wel echt samengaan.

Nieuw soort sterk RVS ontwikkeld voor toepassing in luchtvaartindustrie’

‘Niemand ter wereld heeft computermodellen ontwikkeld zoals wij, waarmee we metalen kunnen bedenken met optimale eigenschappen. We hebben inmiddels een nieuw soort RVS ontwikkeld, voor het toepassen in de luchtvaartindustrie. Deze kan goed concurreren met titaan en koolstofcomposieten.’

Waarom Roestvaststaal?

Omstreeks 3000-2000 v.Chr. begon in onze regionen het bronzen tijdperk. Het waren de Kelten (figuur1), een groep van stammen, over West-Europa verspreid, die de grote ijzersmeden werden. Hun “metaalcultuur” bereikte reeds grote hoogte, enkele eeuwen voor de Romeinen. Grote vechtlust en voor die tijd superieure “ijzeren” wapenen maakte hen de onbetwiste heersers over een gebied, dat zich uitstrekte van Klein-Azië tot Ierland, met als grens de Alpen. Ze zullen het zich nooit gerealiseerd hebben, maar hun ijzer roestte lang zo vlug niet als het onze! Alhoewel hoog ontwikkeld in bewerkingskunst, was hun fabricagemethode vrij primitief: het product was ijzer, met een laag tot zeer laag koolstofgehalte en/of andere elementen. De verontreiniginggraad was dus laag, en dientengevolge ontbrak wat we heden noemen het “lokaalelement”. Corrosie van metaal wordt in hoge mate beïnvloed door de wijze van oxidevorming en het ontstaan van z.g. lokaalelementen, door verschillen in samenstelling van het metaal aan het oppervlak.

Lasersnijden

Lasertechnologie: een overzicht: Laserlassen, lasersnijden, lasergraveren.

Lasertechnologie komen we in diverse industrieën tegen en het aandeel laser in de productieprocessen neemt steeds meer toe. Deels komt dat door de ontwikkelingen in het vakgebied, deels ook omdat langzaam aan steeds meer bedrijven de voordelen van laser als productiemiddel voor hun bedrijf inzien. Wel heeft de laser te kampen met een aantal vooroordelen zoals de hoge investering. In dit artikel een overzicht over de mogelijkheden van moderne lasertechnologie bij de bewerking van RVS.

Lassen van RVS

Artikel 18

In publikaties en artikelen, waarin sprake is van metalen en legeringen en de vele manieren waarop die aan elkaar kunnen worden verbonden, duikt dikwijls het begrip TIG lasproces op. Onderstaand artikel wil nader ingaan op een aantal facetten van dit lasproces. opdat duidelijk mag worden waar en hoe dit proces het voordeligst kan worden toegepast.

Beeldvorming bij radiografie NDO

Radiografie is een niet-destructieve methode van onderzoek die voor talrijke toepassing geschikt is. Vooral in de laswereld wordt er intensief gebruik van gemaakt. In dit artikel zal kort worden ingegaan op de toepasbaarheid en de beperkingen en zal de meeste aandacht worden geschonken aan de beeldvorming die met deze onderzoekstechniek wordt verkregen.

Bewerken van roestvast staal constructies

Aan de oppervlaktebehandeling van roestvast staal wordt doorgaans hoge eisen gesteld gezien de vaak decoratieve functie van het materiaal. Mechanisch nabewerken van roestvast staal kan door correct uitvoeren van voorafgaande stappen als snijden, plooien en lassen tot een minimum beperkt worden.

Blog Ko Buijs - Hittebestendig titanium

Titanium is een metaal dat niet onbeschermd verhit mag worden boven de 300⁰C want boven deze temperatuur zal het oppervlak allerlei gassen in zich opnemen. Voorbeelden zijn gassen zoals zuurstof, waterstof, stikstof e.d. Het titaan metaalrooster biedt namelijk boven die temperatuur de gelegenheid om deze gassen te laten diffunderen in het oppervlak waardoor verbrossing ontstaat. Dat is ook de reden dat tijdens het lasproces de afkoelende las ook beschermd moet worden met het inerte argon. Dat betekent dat achter de toorts een extra schoen aanwezig moet zijn die het argongas als een deken op de afkoelende las neerlegt. Een voorbeeld hiervan is te zien op afbeelding 1.

Corrosiegedrag van autenitisch roestvast lasmetaal

Austenitisch roestvast lasmetaal beschikt in het algemeen over een geringere corrosieweerstand in vergelijking met het basismetaal van hetzelfde type. Dit is het gevolg van het feit dat lasmetaal een stengelvormige en ongelijkmatige microstructuur bezit waarin uitscheidingen aanwezig zijn van hoofdlegeringselementen, zoals Cr, Mo en Ni alsmede nevenelementen zoals S en P.

Corrosiegedrag van hoog gelegeerd RVS-lastoevoegmetaal, lassen en oplassingen in gestandaardiseerde corrosieproeven

Dit artikel geeft een overzicht van de gestandaardiseerde proeven die voor praktijkgebruik voor typische materiaalsoorten gangbaar zijn. Verder worden er enige resultaten getoond van proeven met lassen en lastoevoegmetaal waaruit de invloed van de verschillende thermische cycli, legeringen, oppervlaktetoestanden en beschermgassen op het corrosiegedrag kan worden afgeleid.

Corrosiepreventie door het juiste ontwerp

Bij design van apparatuur is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met een optimale executieve lasbaarheid. Zoals eerder vermeld heeft lassen veelal de voorkeur boven bout- en klinknagelverbindingen, vooropgesteld dat de lasverbindingen correct zijn uitgevoerd. Indien het optreden van spleetcorrosie is te verwachten dient een spleetvrije ‘full-penetration’ las te worden uitgevoerd.

Corrosie van lassen (deel 1)

Lassen vertonen kenmerkende microstructuurverschijnselen die dienen te worden onderkend en begrepen teneinde een voorspelling te kunnen doen aangaande hun corrosievastheid tijdens gebruik.

Corrosie van lassen (deel 2)

Lassen vertonen kenmerkende microstructuurverschijnselen die dienen te worden onderkend en begrepen teneinde een voorspelling te kunnen doen aangaande hun corrosievastheid tijdens gebruik

Corrosie van lassen in duplex roestvast staal

Dit artikel gaat over de prestaties van duplex RVS welke kunnen worden beïnvloed door lassen. Corrosie van lassen in RVS duplex.

Corrosie van lassen in ferritisch roestvast staal

Ferritisch roestvast staal kan worden ingedeeld in drie groepen. Groep I omvat de standaard, eerste generatie legeringen. Groep II de tweede generatie legeringen, in feite zijn dit gemodificeerde eerste generatie legeringen. Groep III omvat legeringen die een laag gehalte interstitiële elementen bevatten, of stabiliserende elementen ter verhoging van de weerstand tegen corrosie en de lasbaarheid.

Corrosie van Roestvast staal Deel 4

Interkristallijne corrosie van rvs komt meestal voor na een warmtebehandeling. Hierbij kan aan b.v. lassen worden gedacht. Vandaar dat bij het lassen van roestvast staal waakzaamheid m.b.t. interkristallijne corrosie is geboden.

Corrosieve watersystemen en de invloed van δ-ferriet

De angst om ziek te worden is zo oud als de mensheid. Iedereen wil gezond zijn. De meeste medicijnen die elke dag duizenden mensenlevens redden zijn niet ouder dan 30 jaar. De medische wetenschap staat dus in de kinderschoenen en ontwikkelingen op dit gebied zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Met name de laatste jaren wordt de druk op producerende bedrijven in de bio-farmacie steeds groter. De kosten om nieuwe ontwikkelingen te kunnen produceren zijn zeer hoog, terwijl de terugverdientijd alleen maar korter wordt. Hierdoor draait alles om de vraag: hoe snel kan een medicijn op de markt worden geïntroduceerd? Dit artikel gaat in op een aantal belangrijke facetten in dit hele proces: de materiaalkwaliteit, de oppervlaktegesteldheid en de lasverbindingen die bij de ontwikkeling en productie van een medicijn worden toegepast.

De doorlaszijde, vaak een vergeten gebied

In de praktijk blijkt veelal dat men de kwaliteit van een lasverbinding in leidingsystemen beoordeelt aan wat men aan de buitenkant ziet. Het is echter maar zeer de vraag of een mooi uitziende buitenkant automatisch inhoudt dat de lasverbinding inderdaad van voldoende kwaliteit is.

Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 1

Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol. Te denken valt bijvoorbeeld aan installaties voor de behandeling van vervuild oppervlaktewater, proceswater, bluswaterleidingen, maar ook aan offshore installaties, chemische en petrochemische installaties.

Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 2

Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol. Te denken valt bijvoorbeeld aan installaties voor de behandeling van vervuild oppervlaktewater, proceswater, bluswaterleidingen, maar ook aan offshore installaties, chemische en petrochemische installaties.

Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 3

Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol.

Drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen deel 1

Er worden steeds hogere eisen gesteld door de chemische, petrochemische en gaswinningindustrie aan de toe te passen materialen. Daarbij zijn corrosie- en hittebestendigheid belangrijke eigenschappen. Deze eigenschappen, die stand moeten houden onder hoge en lage temperaturen en drukken, vindt men terug in zeer bijzondere typen corrosievast staal en in nikkellegeringen. In dit drieluik wordt dieper ingegaan op de toepassing van nikkel en nikkellegeringen.

Drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen Deel 2

In het eerste deel van de drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen in de chemische, petrochemische en gaswinningindustrie, zijn de vereiste eigenschappen van genoemde materialen binnen deze omgevingen behandeld. In deel twee van deze drieluik wordt dieper ingegaan op de effecten van warmtebehandelingen en op aandachtspunten bij lassen van nikkel en nikkellegeringen.

Drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen Deel 3

Toepassing van nikkel en nikkellegeringen in de chemische, petrochemische en gaswinningindustrie, vereist bepaalde eigenschappen van genoemde materialen. Warmtebehandeling kan de mechanische eigenschappen beïnvloeden en er zijn specifieke aandachtspunten bij lassen van nikkel en nikkellegeringen. Hierover is reeds meer geschreven in deel 1 en 2 van dit drieluik. In deel 3 komen de lasprocessen zelf aan bod; welke lasprocessen kunnen worden ingezet bij nikkellegeringen en wat zijn de regels daarbij?

Duplex Roestvast Staal deel 2

Fusielassen is tot op heden verreweg de meest toegepaste lasmethode voor het verbinden van roestvast staal, vooral voor die toepassingen die corrosievastheid vragen. Het is daarom een eerste vereiste om de laskarakteristieken van een legering goed vast te leggen, teneinde te kunnen komen tot verbindingen die in de praktijk geen problemen veroorzaken en om de aandacht te vestigen op bepaalde probleemgebieden waar verder onderzoeks- en ontwikkelingswerk noodzakelijk zijn.

Elektrochemische NDO-methode voor bepaling gevoeligheid van austenitisch roestvast staal voor ic

Gevoeligheid voor interkristallijne corrosie van austenitisch roestvast staal kan zich voordoen na bepaalde behandelingen, bijvoorbeeld als gevolg van lasbewerkingen of gloeien.

Energie- en kosten besparen door inzet van moderne laserbronnen

In de Nederlandse maakindustrie staan naar schatting 3.500 lasersnijmachines, circa 25 laserlasinstallaties en naar schatting 5 lasercladinstallaties opgesteld. Deze werken zonder problemen, maar de daarin toegepaste laserbronnen (de CO2- laserbron voor het snijden en de Nd:YAG laserbron voor het lassen) hebben een zeer laag energetisch rendement. Circa 2% van het ingangsvermogen van een Nd:YAG laserbron wordt omgezet in de werkzame laserbundel.

Enkele warmtebehandelingen van roestvast staal

Warmtebehandelingen van metalen zijn vooral bekend bij de toepassing van ongelegeerd en laaggelegeerd staal. Voorbeelden zijn het voorwarmen of spanningsarmgloeien van lasconstructies met grote materiaaldikte of stijfheid, en het harden van gereedschapstalen in de gereedschapsfabricage en de machinebouw. Ook bij roestvast staal kunnen warmtebehandelingen een groot effect hebben op de geschiktheid voor gebruik van het betreffende roestvast staal. In dit artikel zal enig licht geworpen worden op het fenomeen warmtebehandeling bij roestvast staal, met name op het oplosgloeien en het spanningsverlagend gloeien.

Factoren die van invloed zijn op de corrosie van lassen

Er zijn tal van factoren die hun nadelige invloed kunnen doen gelden op de corrosieweerstand van lassen in roestvast staal. Hier wordt een aantal van de belangrijkste ervan nader beschreven.

Gelaste roestvast stalen warmtewisselaar pijpen

Gelaste roestvast stalen pijpen en buizen worden gebruikt in verscheidene toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid, sterkte en corrosie weerstand. De austenitische typen UNS S31254 en UNS N08904 en de ferritisch-austenitische typen UNS S32304, UNS S31803 en UNS S 32750 bezitten een hoge weerstand tegen corrosie. Sleutel tot het succes van deze staaltypen zijn de met behulp van de computer ontworpen chemische samenstellingen met nauwe grenzen voor elk legeringselement om niet alleen de eigenschappen te optimaliseren maar ook de fabricage en laswerk. Belangrijke factoren zijn lassen, warmtebehandeling en beitsen van de buisvormige producten.

Gevaren bij het lassen van roestvast staal (1)

Aangaande het verwerken van roestvast staal bestaat nog veel onbegrip en zelfs gebrek aan kennis. Vooral ten aanzien van het verbinden van componenten met behulp van het thermische lasproces blijkt veel onkunde te zijn, waardoor regelmatig onnodig corrosieschade ontstaat. In drie artikelen wordt getracht meer duidelijkheid te geven aan iedereen die bij het verwerken van roestvast staal betrokken is. Naast de kansen en bedreigingen die gepaard gaan met het lasproces, wordt ook beperkt ingegaan op het metallurgische aspect van het fenomeen roestvast staal.

Gevaren bij het lassen van roestvast staal (2 en 3)

Het lassen van roestvast staal vereist de nodige kennis om kwalitatief goede verbindingen te verkrijgen, zonder onverwachte calamiteiten. In dit artikel wordt ingegaan op de lasaspecten en de eventuele risico's die voortvloeien bij onoordeelkundig lassen van roestvast staal. Verder in dit artikel, warmscheuren als gevolg van het lassen en een samenvattend overzicht van bepaalde lasaspecten.

Gevulde nikkel-draadelektrodes

Gevulde nikkel-draadelektrodes worden met succes gebruikt voor het lassen van homogene en heterogene verbindingen, cryogene verbindingen en moeilijke herstellingswerken, waar er vraag is naar specifiek toevoegmateriaal.

Het construeren in en het lassen van corrosievaste staalsoorten

In de meeste gevallen wordt roestvaststaal toegepast vanwege de weerstand tegen verschillende vormen van corrosie in een bepaalde omgeving. Voor een aantal toepassingen is echter de sterkte van primair belang, hetzij om dunner te kunnen construeren of vanuit praktische overwegingen voor de specifieke toepassing.

Het explosief lassen van metalen in een vacuüm omgeving

Er is door de jaren heen al wat geschreven over het fenomeen explosieve metaalbewerking. Hierbij denkt men dan vooral aan het explosief lassen en plateren van metalen hoewel explosieven ook gebruikt kunnen worden voor vormgeving, snijden en oppervlakteharding van metalen. In diverse literatuur is het nodige te vinden over dit onderwerp en regelmatig leest men dat er diverse theorieën zijn ontstaan over het bindingsmechanisme.

Het lassen van conventioneel RVS en corrosievaste hoge-temperatuurlegeringen.

Inleiding In de (petro)chemische industrie worden allerlei legeringen ingezet afhankelijk van het procesmedium; van koolstofstaal tot exoten als titanium- en zirconiumlegeringen. Van de roestvaste legeringen zijn 304L en 316L de bekende "werkpaarden", die zich uitstekend laten lassen. Ze tolereren grote variaties in warmte-inbreng en zijn niet gevoelig voor verbrossing of scheurvorming indien ze juist worden toegepast.

Het lassen van roestvaste staalsoorten voor toepassing op hoge temperatuur

De eigenschappen die aan roestvaststaal voor toepassingen op hoge temperatuur worden gesteld zijn te onderscheiden in twee belangrijke categorieën. Ten eerste is dat de weerstand tegen hoge temperatuurcorrosie, zoals de bestendigheid tegen oxidatie, carburisatie, sulfidatie en chlorinatie. Ten tweede zijn dat de mechanisch/metallurgische eigenschappen op hoge temperatuur zoals sterkte, kruipsterkte, kerftaaiheid, weerstand tegen verbrossing en de gevoeligheid voor warmscheuren.

Het lassen van roestvaststalen leidingen voor cryogeen gebruik

Austenitisch roestvast staal is zeer geschikt voor opslagvaten en leidingwerk voor gebruik bij cryogene temperaturen, omdat het dan nog steeds beschikt over uitstekende mechanische eigenschappen. Gassen worden vaak op efficiënte wijze opgeslagen en vervoerd als vloeistoffen bij cryogene temperaturen. Zuivere gassen die gewoonlijk worden opgeslagen bij temperaturen onder hun kookpunt zijn onder andere zuurstof -183°C, argon -186°C, stikstof -196°C, waterstof -253°C en helium -269°C.

Het nut van corrosietesten voor bijvoorbeeld dubbelwandige verwarmingssystemen en leidingen

Technisch artikel over corrosietesten van dubbelwandige RVS opslagvaten, RVS tanks en RVS leidingsystemen.

Lasbaarheid van duplex roestvast staal

Dit artikel gaat over de lasbaarheid van duplex roestvast staal. Komt uit de kennisbank van Roestvaststaal.

Lasbaarheid van ferritisch rvs

Ferritisch RVS kan worden ingedeeld in groep I-legeringen, dat zijn de standaardtypen, groep II-legeringen, dat zijn aangepaste versies van de groep I-legeringen en dan de groep III-legeringen, die heel weinig interstitiële elementen (koolstof, stikstof en zuurstof) bevatten of stabiliserende elementen ter verbetering van de corrosievastheid en taaiheid in de gelaste toestand.

Lasbederf en knife-line attack in gelast austenitisch roestvast staal

Bij temperaturen boven ongeveer 1035°C lossen chroomcarbiden volledig op in austenitisch roestvast staal. Als dit staal echter langzaam wordt afgekoeld van deze hoge temperatuur of opnieuw wordt verwarmd tot in het temperatuursgebied van 425 tot 815°C, dan treedt er uitscheiding op van chroomcarbiden op de korrelgrenzen. Deze carbiden bevatten meer chroom dan de matrix. Als gevolg van deze carbideuitscheiding raakt de aangrenzende matrix verarmd aan chroom.

Lascoördinatie anno 2019?

Een paar jaar geleden werd in de ISO-normcommissie TC 44 begonnen met de vernieuwing van een voor de lasindustrie belangrijke norm die de positionering van een lascoördinator beschrijft. Een norm die niet meer paste bij de uitgangspunten van CEN en ISO met betrekking tot de internationale wet- en regelgeving. In de nieuwe editie van deze norm (ISO 14731:2019) is de oude bijlage A daardoor verdwenen (hoewel deze "informatief" was). De specifieke reden was dat verwijzingen naar opleidingsprogramma's van andere organisaties niet in overeenstemming zijn met CENCENELECGids 31 (“Mededingingsrecht voor deelnemers aan CEN/CENELEC-activiteiten; Editie 1, 2015-12”). De ISO 14731 wordt in veel recente en/of ondersteunende normen genoemd en is daarom een erg essentiële norm voor het beheersen van de laskwaliteit in de productie. Maar hoe hanteren wij deze nieuwe norm optimaal?

Laserfusielassen

Metaalbinding gaat gepaard met het uitwisselen van elektronen tussen een of meer metaalatomen. De metaalatomen kunnen dezelfde of verschillende atoomstructuren hebben. Metaalatomen hebben de neiging om de elektronen uit hun buitenste elektronrnschillen los te laten, waardoor er min of meer vrij bewegende elektronen onstaan die tezamen het 'elektronengas" vormen.

Lasertechnologie: een overzicht: Laserlassen, lasersnijden, lasergraveren.

Lasertechnologie komen we in diverse industrieën tegen en het aandeel laser in de productieprocessen neemt steeds meer toe. Deels komt dat door de ontwikkelingen in het vakgebied, deels ook omdat langzaam aan steeds meer bedrijven de voordelen van laser als productiemiddel voor hun bedrijf inzien. Wel heeft de laser te kampen met een aantal vooroordelen zoals de hoge investering. In dit artikel een overzicht over de mogelijkheden van moderne lasertechnologie bij de bewerking van RVS.

Lasprocedure voor dikwandige leidingsystemen in Super Duplex 2507

Super Duplex 2507 wordt vaak gebruikt in toepassingen waar extra hoge eisen worden gesteld aan de corrosiebestendigheid. Om aan de gestelde voorwaarden van de opdrachtgever te voldoen is een correct uitgevoerde lasprocedure van cruciaal belang.

Lassen van martensitisch roestvast staal

Het lassen van austenitisch roestvast is redelijk recht toe recht aan, omdat vrijwel alles zich afspeelt binnen het bereik van een faze: de austenietfaze. Bij martensitisch roestvast staal ligt dit geheel anders. Er doen zich bij het doorlopen van de diverse temperatuurgebieden, verscheidene fazen voor met elk hun eigenaardigheden. Dit alles maakt dat het lassen van dit roestvast staal meer aandacht vergt.

Lassen van roestvast staal: constitutie diagrammen

Roestvast lasmetaal kan gevoelig zijn voor zowel warmscheuring als koudscheuring. Welke van de twee zou kunnen optreden hangt in sterke mate af van de structuur: is het lasmetaal volledig austenitisch of is er ook wat ferriet aanwezig

Lassen van roestvast staal aan regels gebonden…

Sinds 1 januari 2011 is een vernieuwde Europese norm, de EN 1090-1, geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat wanneer men volgens deze norm werkt, het vermoeden van conformiteit mag worden uitgesproken ten opzichte van de Europese wetgeving, de European Construction Products Directive, “CPD”. (Zie Publicatieblad van de Europese Unie C344 van 17 december 2010.) Deze “Directive” (richtlijn) betreft niet alleen bouwdelen van staal maar ook van roestvast staal en zelfs aluminium.

Lassen van super duplex roestvast staal met flux en met metaal gevulde draad

Artikel over het lassen van super duplex roestvast staal met flux en metaal gevulde draad. Kennisbank Roestvaststaal

Lastechnisch construeren van RVS apparaten

Lastechnisch construeren in rvs apparaten, noodzakelijk voor de realisatie van betrouwbare verbindingen, vereist kennis van lasmetaalkunde, lastechnologie en gebruiksomstandigheden.

Lastoevoegmateriaal voor het lassen van 6% Mo- en stikstofgelegeerde duplex-staalsoorten

Dit artikel gaat over lastoevoegmaterialen voor duplex RVS soorten.

Leidingwerk voor hoogzuivere doeleinden

Technisch artikel over het gebruik van RVS Leidingwerk voor met name hoog zuivere doeleinden. En wat is het verschil tussen RVS pijp en RVS buis. Dit onderscheid is met name van belang bij het automatisch lassen van hoogwaardig RVS leidingwerk.

Magnetisch-roerlassen en ultrasoon onderzoek

Austenitisch roestvast staal vertoont een enkelfasige, kubisch vlakken gecentreerde structuur, die over een groot temperatuurtraject in stand blijft. Deze structuur is het resultaat van een evenwicht in die legeringselementen die de austenietfase stabiliseren vanaf hoge temperaturen tot cryogene temperaturen. Afhankelijk van de legeringssamenstelling kan austenitisch roestvast staal na het lassen stollen met een microstructuur die wat restferriet bevat bij kamertemperatuur.

NEN-EN 1090, ook voor roestvast staal verwerkende industrie!

De norm EN 1090 is het praktische sluitstuk van de nieuwe Europese normen voor staalconstructies. EN 1990 behandelt de (algemene) grondslagen voor het ontwerp en de berekening. De EN 1991-serie geeft de voorschriften voor de belastingen. De EN 1993-serie (Eurocode 3) geeft voorschriften en rekenregels voor het ontwerp (berekening) van staalconstructies

Ontwikkeling van toevoegmaterialen voor oxiderende chloridehoudende procesmilieus

Het gebruik van hoog gelegeerd austenitisch en duplex roestvast staal is gestaag toegenomen in moderne procesapparatuur, als gevolg van nieuwe processen en agressievere milieus. Het lassen van dit staal stelt echter hogere eisen en dit vraagt om de ontwikkeling van nieuw, corrosievaster lastoevoegmateriaal, zeker voor chloridehoudende en oxiderende procesmilieus waarin lasmetaal transpassief in oplossing gaat.

Proceskeuze van moderne lastechnieken in roestvast staal

Het gebruik van specifieke en daardoor vaak dure materialen komt alleen tot zijn recht als de materiaalkeuze gepaard gaat met een verbindingstechniek die de materiaaleigenschappen slechts in geringe mate beïnvloedt. In dit artikel wordt ingegaan op de meest gebruikte en moderne lastechnieken voor het lassen van roestvast staal. De voor- en nadelen van bepaalde lastechnieken worden besproken en er worden een aantal toepassingsgebieden gegeven.

Putcorrosie en spleetcorrosie in lassen

Plaatselijke aantasting van het lasmetaal en de warmte­beïnvloede zone (WBZ) treden op in de vorm van putcorrosie en spleetcorrosie, in het bijzonder in waterige, chloorhoudende milieus.

Roestvast stalen lasconstructies die scheuren voor gebruik

Veelal wordt gedacht dat roestvast stalen lasconstructies zonder problemen in de open lucht kunnen worden opgesteld of opgeslagen. Vaak is dat ook inderdaad mogelijk. Er kunnen zich echter ook tijdens de opslag een aantal typische corrosievormen voordoen

Rutiel gevulde draad voor het lassen van Super Duplex in alle posities

Het gebruik van Super Duplex neemt toe in industriesegmenten zoals olie en gas, offshore, papier, voedingsmiddelen, waterbehandelings- en ontziltingsinstallaties. Ook in de tankbouw voor opslag van olie en chemicaliën, chemische industrie en rookgasbehandelingssystemen in de energiecentrales.

Scheurvormende spanningscorrosie en een schadegeval

Lassen in austenitisch roestvast staal zijn vaak onderhevig aan corrosieve aantasting. De aard van deze aantasting is een functie van thermische voorgeschiedenis van de las, de bedrijfstemperatuur en milieu, alsmede het spanningsniveau van zowel aangelegde spanningen als inwendige restspanningen. Hier zal de aandacht worden gericht op scheurvormende spanningscorrosie.

Scheurvormende spanningscorrosie van lassen in KWR bedrijf (1/2)

Gedurende meer dan dertig jaar hebben KWR leidingsystemen, gefabriceerd van austenitisch roestvast staal, te lijden gehad van scheurvormende spanningscorrosie, afgekort SSC. Dit heeft geresulteerd in verlies aan capaciteit, hogere elektriciteitskosten en meer blootstelling aan straling van personeel dat inspecties en reparaties moest uitvoeren.

Scheurvormende spanningscorrosie van lassen in KWR bedrijf (2/2)

Er staan verscheidene technieken ter beschikking om IKSSC in KWRs tegen te gaan. Ze kunnen worden onderverdeeld in algemene categorieën waarin wordt ingegrepen in materiaal, spanning en milieu. Enkele van de remedies werken in op twee van de drie factoren die tegelijkertijd werkzaam moeten zijn wil er IKSSC optreden.

Slimme constructie werkt kostenbesparend

Mogelijkheden om constructie-elementen met elkaar te verbinden zijn bouten, moeren, klinken, popnagelen, lijmen, solderen en lassen. Verbinden, maar lassen en solderen in het bijzonder: een lastig vak voor de constructeur. In dit artikel enige overwegingen.

Supermartensitisch 13% Cr roestvast staal lastoevoegmetaal voor rondlassen in pijpleidingen (deel 1)

Momenteel is er geen commercieel verkrijgbaar GMAWlastoevoegmetaal voorhanden dat overeenkomt met de eigenschappen van supermartensitisch metaal voor pijpleidingen. Lassen met massieve draad vereist een actief gas zoals CO2 om gebrekkige fusie tegen te gaan en dit leidt tot hogere koolstof- en zuurstofgehalten in het lasmetaal en dus tot minder gunstige mechanische eigenschappen.

Supermartensitisch 13% Cr roestvast staal lastoevoegmetaal voor rondlassen in pijpleidingen (deel 2)

Momenteel is er geen commercieel verkrijgbaar GMAWlastoevoegmetaal voorhanden dat overeenkomt met de eigenschappen van supermartensitisch metaal voor pijpleidingen. Lassen met massieve draad vereist een actief gas zoals CO2 om gebrekkige fusie tegen te gaan en dit leidt tot hogere koolstof- en zuurstofgehalten in het lasmetaal en dus tot minder gunstige mechanische eigenschappen.

Te weinig kennis over corrosie rvs

'Er is nog altijd te weinig kennis bij het ontwerp, het lassen en het gebruik van rvs-leidingwerk in de (voedingsmiddelen)industrie." Dat zegt Peter van Houten, metaalkundige/schadeonderzoeker bij het Schielab BV in Breda, een metaalkundig laboratorium dat mechanische testen en chemische analyses doet, en schadeonderzoek. Bij dat laatste moet je met name denken aan breuken en corrosie. Er wordt in dit kader ook onderzoek gedaan aan roestvaststaal, waarbij volgens hem toch nog veel corrosie voorkomt. Regelmatig komen ook problemen binnen vanuit de voedingsmiddelenindustrie, waar veel rvs leidingwerk wordt toegepast.

Verbindingen in roestvaststalen buisleidingen en hun corrosiegevoeligheid

Buizen van roestvast staal kunnen op verscheidene manieren met elkaar worden verbonden. Lassen is de vaakst voorkomende verbindingswijze, maar ook hardsolderen en het gebruik van fittingen behoort tot de mogelijkheden.

Verbinding tussen koolstofstaal en roestvast staal

Er komen tal van toepassingen voor in de industrie waarbij er een verbinding moet worden gemaakt tussen koolstofstaal en roestvast staal. Bij gewone lasverbindingen doet zich echter al te vaak breuk voor. Dergelijke breuk wordt in het algemeen toegeschreven aan de scherpe overgang in samenstelling en microstructuur die zich ter plaatse van de las voordoen, alsmede het ontstaan van plaatselijk hoge spanningen als gevolg van het verschil in uitzetting tussen koolstofstaal enerzijds en roestvast staal anderzijds

Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(1/3)

Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten en legeringen op nikkelbasis (Ni-basis) vormen belangrijke groepen van hoogwaardige materialen voor zuurbestendige en hittevaste constructies.

Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(2/3)

Voorbeelden van eigenschappen van de lasmaterialen en hun toepassingen Tabel 4 toont een overzicht van mechanische eigenschappen en corrosie-beproevingsresultaten van lasmaterialen voor natchemische toepassingen. Verder zijn van elk van de lasmateriaaltypen de karakteristieken kort omschreven.

Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(3/3)

Keuze van lastoevoegmaterialen voor lasverbindingen in hittevaste materialen Bij de keuze van lastoevoegmaterialen voor nieuwbouw wordt gestreefd naar lasmaterialen met een overeenkomstige samenstelling als het basismateriaal. Een belangrijke reden hiervoor is geen verschil in oxidatiebestendigheid en lineaire uitzettingscoëfficiënt. Immers een verschil in lineaire uitzetting zoals bestaat tussen CrNi-staalsoorten en nikkelbasislegeringen (afbeelding 9), creëert extra spanningen hetgeen

Warmtebeïnvloede zones in roestvast staal

De structuurveranderingen die optreden in de warmtebeïnvloede zone (WBZ) van lassen in roestvast staal zijn in staat om de sterkte, taaiheid en corrosieweerstand te verlagen. Het is daarom van belang om te begrijpen welke RVS-typen gevoelig zijn en welke soorten degradatie kunnen optreden.

Wetenswaardigheden over lassen van titaan en zirkoon

Het metaal titaan is uitstekend lasbaar waardoor het mede daardoor steeds meer aan populariteit is gaan winnen. Toch gebeurt het nog regelmatig dat men zich niet volledig houdt aan de spelregels die voor het lassen zijn opgesteld en de vraag is dan hoe men kan zien of de kwaliteit van de las goed is. Een van de belangrijkste regels is dat de laszone tijdens het lassen zeer goed beschermd moet worden tegen zuurstof vanuit de atmosfeer omdat titaan zo enorm reactief is.

Wetenswaardigheden over speciale verbindingstechnieken t.b.v. roestvast staal

Roestvast staal wordt door ontelbare bedrijven dagelijks gelast en dat gebeurt meestal met het TIG-lasproces. In mindere mate geschiedt dit ook met het MIG- en STT-lasproces maar ook m.b.v. onderpoederdeklassen en andere speciale technieken zoals het verbinden met explosieven en frictie.

Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 1

Roestvast staal wordt om verschillende redenen toegepast. Dit kan zijn vanwege het uiterlijk (kunstwerken en straatmeubilair), vanwege de hygiënische eisen (voedingsmiddelenindustrie) of, zoals in de olie en gas producerende en verwerkende industrie, vanwege de corrosiebestendigheid.

Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 2

Twee belangrijke stadia, waarin men zich bewust moet zijn hoe het optreden van putcorrosie van roestvast staal tijdens het afpersen kan worden beperkt. Het eerste stadium is dat van de inkoop van 'betrouwbaar' materiaal en de fabricage, waarbij men moet streven naar optimalisatie van de kwaliteit van de lassen en minimalisatie van de afname van de kwaliteit van de oxidefilm. Het tweede stadium is dat van de afname (het afpersen), waarin de agressiviteit van het persmedium moet worden geminimaliseerd.

Legeringen

Artikel 18

In publikaties en artikelen, waarin sprake is van metalen en legeringen en de vele manieren waarop die aan elkaar kunnen worden verbonden, duikt dikwijls het begrip TIG lasproces op. Onderstaand artikel wil nader ingaan op een aantal facetten van dit lasproces. opdat duidelijk mag worden waar en hoe dit proces het voordeligst kan worden toegepast.

Ferrietgetal versus ferrietpercentage

De ferrietgetalschaal is een willekeurige schaal. Zij is gedefinieerd in termen van magnetische aantrekking tot niet-magnetische deklaagstandaarden.

Functie van legeringelementen in roestvast staal en nikkellegeringen

Een legering is een metaalmengsel dat in vloeibare toestand tot stand is gekomen waarbij de structuur en eigenschappen afhangen van het oplossend vermogen van de metalen in elkaar. Door staal met andere elementen te legeren kan men de technologische en mechanische eigenschappen van het staal binnen ruime grenzen beinvloeden.

Gevaren bij het lassen van roestvast staal (2 en 3)

Het lassen van roestvast staal vereist de nodige kennis om kwalitatief goede verbindingen te verkrijgen, zonder onverwachte calamiteiten. In dit artikel wordt ingegaan op de lasaspecten en de eventuele risico's die voortvloeien bij onoordeelkundig lassen van roestvast staal. Verder in dit artikel, warmscheuren als gevolg van het lassen en een samenvattend overzicht van bepaalde lasaspecten.

Hardfacing legeringen

Hardfacing legeringen beslaan een groot aantal legeringen, carbiden en combinaties hiervan. Conventionele hardfacing legeringen worden gewoonlijk geclassificeerd als carbiden (WC-Co), nikkel legeringen, kobalt legeringen en ferro legeringen (hoog-chroom wit ijzer, laaggelegeerd staal, austenitisch mangaan staal en roestvast staal).

Het lassen van conventioneel RVS en corrosievaste hoge-temperatuurlegeringen.

Inleiding In de (petro)chemische industrie worden allerlei legeringen ingezet afhankelijk van het procesmedium; van koolstofstaal tot exoten als titanium- en zirconiumlegeringen. Van de roestvaste legeringen zijn 304L en 316L de bekende "werkpaarden", die zich uitstekend laten lassen. Ze tolereren grote variaties in warmte-inbreng en zijn niet gevoelig voor verbrossing of scheurvorming indien ze juist worden toegepast.

Hooggelegeerde roestvast staal soorten en nikkellegeringen

Daar waar conventioneel roestvast staal niet meer kan worden toegepast gaat de praktijk over naar stabiel hoger gelegeerd roestvast staal en naar nikkellegeringen.

Invloed van legeringselementen op de sterkte van austenitisch roestvast staal

Austenitisch roestvast kan niet worden gehard met de methodes die gangbaar zijn voor koolstofstaal, omdat het bij verwarmen niet overgaat in ferriet, waarna bij afschrikken vanaf voldoende hoge temperatuur de harde martensietfaze kan ontstaan. Harding en versteviging moet komen van de invloed van de diverse aanwezige legeringselementen.

Niobium

Als legeringelement is niobium bekend, doch niet als gebruiksmateriaal. Het materiaal heeft bijzondere eigenschappen die zeker aanleiding kunnen zijn om het meer te gaan toepassen. Niobium is een relatief zacht en duetiel metaal dat probleemloos koudvervormd kan worden tot een deformatie graad van maar liefst 90% voordat gloeien noodzakelijk is.

Soorten roestvast staal en hun eigenschappen

Compleet overzicht van de verschillende soorten Roestvast Staal en hun Eigenschappen. Gratis beschikbaar op ALURVS.nl

Technieken voor het karakteriseren van metalen en legeringen

Wegens de hoge reactiviteit van metalen in tal van gassen en vloeistoffen, worden zuivere metallische vormen van de meeste metalen niet in de natuur aangetroffen maar komen voor in de vorm van oxiden en mineralen, waaruit ze moeten worden vrijgemaakt. Tijdens gebruik bestaat de kans dat de vrijgemaakte metalen weer terug zullen keren naar hun oorspronkelijke toestand. Het is dan ook van technologisch en wetenschappelijk belang om er achter te komen welke wisselwerking er plaatsvindt tussen zulke vrijgemaakte metalen en legeringen en de vele milieus waarin ze worden gebruikt

Vanadium

Vanadium is meer dan alleen maar een legeringelement. Vanadium is bij vele technici bekend als een legeringelement in gereedschapsstaal. De oplettende 'sleutelaar' zal ongetwijfeld op zijn steeksleutels de term 'chroom-vanadium' gelezen hebben.

Leidingwerk RVS

Bacterien ook destructief voor RVS

Leidingsystemen worden in de zuivelindustrie veelvuldig uitgevoerd in roestvast staal van het type AIS I 304. Roestvast staal wordt in de zuivelindustrie toegepast omwille van de corrosievastheid, de hygiëne, de inertie ten opzichte van het product en daarmee het voorkomen van verontreiniging van het product.

Beitsmethode van duplex RVS-Leidingwerk

Dit artikel gaat over het herstellen van corrosieweerstand van duplex RVS soorten. Met name duplex RVS Leidingwerk. In de praktijk blijkt dat ook duplex roestvast staal in bepaalde milieus gevoelig kan zijn voor corrosie, met name daar waar verkleuringen (oxiden) door warmte-inbreng niet zijn verwijderd.

Biofilms in roestvaststalen leidingen en installaties

Artikel over het gebruik van biofilm engineering in RVS leidingen en RVS leidingsystemen en RVS installaties.

Corrosie bron van zorg, ook bij roestvast staal

“In de praktijk wordt vaak gekozen voor roestvast staal. Men denkt dat het overal tegen kan, maar dat is een misvatting. Elk materiaal heeft zijn toepassingsgebied en heeft zijn toepassingsbeperkingen. Roestvast staal kan wel degelijk corroderen”, aldus Karin van Thoor, corrosie-ingenieur. Zij is momenteel adviseur van de Corrosie Advies Dienst van het Nederlands Corrosie Centrum (NCC).

Corrosie van Roestvast staal Deel 3

Spleetcorrosie is een corrosievorm welke alleen voor kan komen in nauwe ruimten als spleten. Vele constructies bevatten spleten, hierbij kan b.v. aan spleten tussen flenzen in leidingsystemen of spleten welke t.g.v. overlappingsnaden ontstaan worden gedacht.

Corrosie van RVS leidingen onder ongedefinieerde bedrijfsomstandigheden

Bedrijfsomstandigheden kunnen afwijken van eerdere uitgangspunten tijdens de engineeringsfase en daardoor kunnen er grote afwijkingen van het verwachte corrosiegedrag optreden.

Corrosieve watersystemen en de invloed van δ-ferriet

De angst om ziek te worden is zo oud als de mensheid. Iedereen wil gezond zijn. De meeste medicijnen die elke dag duizenden mensenlevens redden zijn niet ouder dan 30 jaar. De medische wetenschap staat dus in de kinderschoenen en ontwikkelingen op dit gebied zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Met name de laatste jaren wordt de druk op producerende bedrijven in de bio-farmacie steeds groter. De kosten om nieuwe ontwikkelingen te kunnen produceren zijn zeer hoog, terwijl de terugverdientijd alleen maar korter wordt. Hierdoor draait alles om de vraag: hoe snel kan een medicijn op de markt worden geïntroduceerd? Dit artikel gaat in op een aantal belangrijke facetten in dit hele proces: de materiaalkwaliteit, de oppervlaktegesteldheid en de lasverbindingen die bij de ontwikkeling en productie van een medicijn worden toegepast.

De doorlaszijde, vaak een vergeten gebied

In de praktijk blijkt veelal dat men de kwaliteit van een lasverbinding in leidingsystemen beoordeelt aan wat men aan de buitenkant ziet. Het is echter maar zeer de vraag of een mooi uitziende buitenkant automatisch inhoudt dat de lasverbinding inderdaad van voldoende kwaliteit is.

Elasticiteitscriterium voor leidingsystemen

Bij de planning van buisleidingen die een medium vervoeren dat een hogere temperatuur bezit dan de omgeving zal de buisleiding warmte opnemen, in temperatuur stijgen en uitzetten, gaat het erom vast te kunnen stellen of het systeem kan meegeven.

Erosie in leidingsystemen

Slijtage die wordt veroorzaakt door deeltjes die inslaan op een oppervlak wordt erosie genoemd. Zulke deeltjes kunnen worden meegevoerd door een gasstroom of door een vloeistof. De snelheden die de deeltjes kunnen bezitten liggen tussen de 5 en 500 m/s, hoewel buiten dit snelheidsgebied de term erosie evengoed kan gelden. Als de deeltjes worden meegevoerd door een vloeistof, dan wordt zo'n systeem ook wel slurrie genoemd.

FSM Inspection Tool’ (FSM-IT) systeem

De FSM is een gevoelige monitoring techniek welke met name in de offshore en onshore olie- en gasproductie wordt toegepast sinds 1991 op meer dan 80 locaties wereldwijd, zowel ‘subsea’ als ‘topside’.

Het gebruik van roestvast staal voor drinkwaterleidingen

Overal ter wereld investeert de waterindustrie miljoenen om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar water. Roestvast staal kan hierin een rol van betekenis spelen omdat het beschikt over de volgende eigenschappen:

Het lassen van roestvaststalen leidingen voor cryogeen gebruik

Austenitisch roestvast staal is zeer geschikt voor opslagvaten en leidingwerk voor gebruik bij cryogene temperaturen, omdat het dan nog steeds beschikt over uitstekende mechanische eigenschappen. Gassen worden vaak op efficiënte wijze opgeslagen en vervoerd als vloeistoffen bij cryogene temperaturen. Zuivere gassen die gewoonlijk worden opgeslagen bij temperaturen onder hun kookpunt zijn onder andere zuurstof -183°C, argon -186°C, stikstof -196°C, waterstof -253°C en helium -269°C.

Het nut van corrosietesten voor bijvoorbeeld dubbelwandige verwarmingssystemen en leidingen

Technisch artikel over corrosietesten van dubbelwandige RVS opslagvaten, RVS tanks en RVS leidingsystemen.

Hoge temperatuur corrosie

Hoge-temperatuur corrosie speelt een belangrijke rol bij de keuze van materiaal voor tal van industriële toepassingen variërend van gasturbines tot leidingwerk. Oxidatie is de belangrijkste corrosiereactie bij hoge temperatuur. Vaak zijn legeringen afhankelijk van de oxidatiereactie om een beschermende oxidelaag te kunnen vormen die hen beschermt tegen verdere aantasting in de vorm van bijvoorbeeld sulfadatie, opkoling en corrosie onder as/zout-neerslagen. Milieus worden in termen van

Kathodische bescherming (3)

Noodzakelijke voorzieningen aan een kathodisch te beschermen buizennet. Met name dient er gelet te worden op de bekleding der buizen, de isolatie t.o.v. andere geleiders en buizenstelsels, die de beschermingsstroom onbenut zouden laten wegvloeien.

Kathodische bescherming (4)

Kathodische bescherming op begraven stalen tanks en buisleidingen. Voor de tanks maakt men meestal gebruik van opofferingsanaden bestaande uit zink of uit een speciale magnesium-legering. Voor pijpleidingen zal men meestal zijn toevlucht nemen tot de installatie van een gelijkrichter met een bijbehorend grondbed.

Lean duplex toepassingen in petrochemie

Zuivere koolwaterstoffen zijn niet corrosief. De hulpstoffen, katalysatoren en verontreinigingen kunnen zeer corrosief zijn. Materiaalkeuze in de petrochemie is een complex proces. De volgende corrosieve media, ook combinaties, kunnen aanwezig zijn: zeewater, zwavel-waterstof (H2S), zoutzuur, zwavelzuur, waterstof fluoride, natronloog, organische zuren.

Leidingwerk voor hoogzuivere doeleinden

Technisch artikel over het gebruik van RVS Leidingwerk voor met name hoog zuivere doeleinden. En wat is het verschil tussen RVS pijp en RVS buis. Dit onderscheid is met name van belang bij het automatisch lassen van hoogwaardig RVS leidingwerk.

Naspeurbaarheid van samenstelling, essentieel voor de toepassing van metalen producten

Verschillende materialen worden om steeds weer andere redenen toegepast, van esthetiek en constructief tot redenen vanwege corrosie- of oxidatiebestendigheid, of gewoon vanwege de kostprijs en verkrijgbaarheid. In het ontwerp- en constructieproces is de materiaalkeuze dus essentieel. Immers, de gebruiksomstandigheden zoals druk, temperatuur, en medium zijn bepalend voor de toepasbaarheid van een bepaald materiaal met haar specifieke eigenschappen.

Ontwerpen, bouwen en onderhouden van RVS leidingwerken

Artikel over RVS leidingsystemen, RVS installatiesystemen en fabrieken. Hoe het juiste ontwerp en keuze van het staaltype, goede specificaties en controle over de fabricagemethodes, correcte bestel- en bedrijfspraktijken voor een lange levensduur zorgen.

Ontwikkelingen in RVS in de (Petro-)Chemie

Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

Reinigen, beitsen en passiveren van RVS tanks

Technisch artikel over het reinigen en passiveren van RVS tanks en RVS leidingen.

Roestvast staal t.b.v. drinkwater Deel 1

Sinds diverse jaren wordt er nationaal en internationaal gesproken over de rol die roestvast staal zou kunnen gaan spelen indien dit materiaal de taak van koper over zou kunnen nemen t.b.v. de drinkwatersector. Daarbij wordt vooral gewezen op de specifieke voordelen van roestvast staal hoewel men ook (meestal onterecht) snel stuit op de beperkingen t.a.v. het verwerken ervan. Daarom volgt onderstaand een opsomming van feiten die de laatste maanden zijn verzameld op verzoek van de Staalfederatie.

Roestvast staal t.b.v. drinkwater Deel 2

Sinds diverse jaren wordt er nationaal en internationaal gesproken over de rol die roestvast staal zou kunnen gaan spelen indien dit materiaal de taak van koper over zou kunnen nemen t.b.v. de drinkwatersector. Daarbij wordt vooral gewezen op de specifieke voordelen van roestvast staal hoewel men ook (meestal onterecht) snel stuit op de beperkingen t.a.v. het verwerken ervan. Daarom volgt onderstaand een opsomming van feiten die de laatste maanden zijn verzameld op verzoek van de Staalfederatie.

Roestvast staal voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie - kies het juiste materiaal

Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast

Roestvast stalen leidingwerken

Technisch artikel over correcte keuze van ontwerp en materiaal (RVS) zorgen voor een lange levensduur van fabriek en/of installatie.

RVS voor proceswaterinstallaties

Voor de constructie van apparaten en leidingwerk voor de drinkwatervoorziening kan gebruik worden gemaakt van roestvast staal van de typen AISI 304L (1.4306)en 316L (1.4404). De voornaamste reden om roestvast staal te gebruiken is gelegen in het feit dat ze het proceswater vrijwel niet verontreinigen door het afstaan van metaalionen.

Scheurvormende spanningscorrosie van lassen in KWR bedrijf (1/2)

Gedurende meer dan dertig jaar hebben KWR leidingsystemen, gefabriceerd van austenitisch roestvast staal, te lijden gehad van scheurvormende spanningscorrosie, afgekort SSC. Dit heeft geresulteerd in verlies aan capaciteit, hogere elektriciteitskosten en meer blootstelling aan straling van personeel dat inspecties en reparaties moest uitvoeren.

Supermartensitisch 13% Cr roestvast staal lastoevoegmetaal voor rondlassen in pijpleidingen (deel 1)

Momenteel is er geen commercieel verkrijgbaar GMAWlastoevoegmetaal voorhanden dat overeenkomt met de eigenschappen van supermartensitisch metaal voor pijpleidingen. Lassen met massieve draad vereist een actief gas zoals CO2 om gebrekkige fusie tegen te gaan en dit leidt tot hogere koolstof- en zuurstofgehalten in het lasmetaal en dus tot minder gunstige mechanische eigenschappen.

Supermartensitisch 13% Cr roestvast staal lastoevoegmetaal voor rondlassen in pijpleidingen (deel 2)

Momenteel is er geen commercieel verkrijgbaar GMAWlastoevoegmetaal voorhanden dat overeenkomt met de eigenschappen van supermartensitisch metaal voor pijpleidingen. Lassen met massieve draad vereist een actief gas zoals CO2 om gebrekkige fusie tegen te gaan en dit leidt tot hogere koolstof- en zuurstofgehalten in het lasmetaal en dus tot minder gunstige mechanische eigenschappen.

Supermartensitisch pijpenstaal

Het geleidelijk opraken van vroeger makkelijk bereikbare koolwaterstoffen heeft geleid tot de productie van olie en gas uit diepe, hete putten. Met de ontwikkeling van diepe putten die CO2 en H2S bevatten, grepen veel exploitanten naar corrosievaste legeringen. Er zijn nu verscheidene van zulke legeringen leverbaar in een aantal pijpmaten. Uit kosten overwegingen wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van martensitische roestvast-staaltypen.

Te weinig kennis over corrosie rvs

'Er is nog altijd te weinig kennis bij het ontwerp, het lassen en het gebruik van rvs-leidingwerk in de (voedingsmiddelen)industrie." Dat zegt Peter van Houten, metaalkundige/schadeonderzoeker bij het Schielab BV in Breda, een metaalkundig laboratorium dat mechanische testen en chemische analyses doet, en schadeonderzoek. Bij dat laatste moet je met name denken aan breuken en corrosie. Er wordt in dit kader ook onderzoek gedaan aan roestvaststaal, waarbij volgens hem toch nog veel corrosie voorkomt. Regelmatig komen ook problemen binnen vanuit de voedingsmiddelenindustrie, waar veel rvs leidingwerk wordt toegepast.

Toepassing van CuNi 90/10 legeringen voor zeewater condensors en koelers (deel 1)

Gedurende tientallen jaren worden de koperlegeringen 90/10 (90% koper en 10% nikkel) succesvol toegepast als piping materiaal, maar ook als pijpen voor koelers, in de scheepvaart en offshore industrie. Deze legeringen blijken goed bestand te zijn tegen zeewater, zelfs tegen gechloreerd zeewater. Ook blijkt de weerstand tegen MIC (microbiological influenced corrosion) hoog te zijn, koperionen fungeren immers als biocide. Dit impliceert alsmede dat Cu/Ni legeringen biofouling (gedeeltelijk) tegengaan.

Toepassing van CuNi 90/10 legeringen voor zeewater condensors en koelers (deel 2)

Gedurende tientallen jaren worden de koperlegeringen 90/10 (90% koper en 10% nikkel) succesvol toegepast als piping materiaal, maar ook als pijpen voor koelers, in de scheepvaart en offshore industrie. Deze legeringen blijken goed bestand te zijn tegen zeewater, zelfs tegen gechloreerd zeewater. Ook blijkt de weerstand tegen MIC (microbiological influenced corrosion) hoog te zijn, koperionen fungeren immers als biocide. Dit impliceert alsmede dat Cu/Ni legeringen biofouling (gedeeltelijk) tegengaan. Deel 1 ging over de invloed van legeringselementen en over algemene corrosie. Dit deel, het laatste deel, gaat over Putcorrosie, MIC, Effecten van vervuild water, Effecten van ijzerverbindingen, Erosie-corrosie, Effecten van chloreren, Galvanische corrosie en Invloeden van kathodische bescherming.

Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel1

Roestvast staal wordt primair gebruikt om corrosieve aantasting het hoofd te bieden in milieus die vrij gematigd zijn, zoals gootsteenbakken in keukens of juist heel zwaar zoals bij leidingwerk in de chemische procesindustrie. Door het chroomgehalte te verhogen en door toevoeging van andere elementen, zoals nikkel of molybdeen, kan er een heel traject van toenemende corrosievastheid worden gerealiseerd.

Verbindingen in roestvaststalen buisleidingen en hun corrosiegevoeligheid

Buizen van roestvast staal kunnen op verscheidene manieren met elkaar worden verbonden. Lassen is de vaakst voorkomende verbindingswijze, maar ook hardsolderen en het gebruik van fittingen behoort tot de mogelijkheden.

Waarom roestvast staal in de voedingswarenindustrie?

Roestvast staal heeft zich sedert zijn ontdekking rond 1912 volledig gevestigd als het materiaal bij uitstek voor gebruik met voedingswaren van allerhande aard. Er bestaat geen twijfel over het gemak waarmee dit materiaal kan worden gereinigd en dat van zichzelf vrijwel geen stoffen afscheidt die ingrediënten en voedingsmiddelen kunnen besmetten [1, 2]. Het metaal heeft zich bewezen als een belangrijk gereedschap ter vermijding van risico's met betrekking tot voedselvergiftiging, voedselbereiding en voedseldistributie.

Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 1

Roestvast staal wordt om verschillende redenen toegepast. Dit kan zijn vanwege het uiterlijk (kunstwerken en straatmeubilair), vanwege de hygiënische eisen (voedingsmiddelenindustrie) of, zoals in de olie en gas producerende en verwerkende industrie, vanwege de corrosiebestendigheid.

Leveranciers Roestvast Staal

Corrosiviteit van voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen zijn, net als andere chemische stoffen, verantwoordelijk in alle procesfazen (inclusief verpakken) voor corrosieve effecten van verscheidene aard op constructiemateriaal. Deze effecten worden bovendien beïnvloed door condities die heersen in het milieu zoals temperatuur, stromingssnelheden en wisselende spanningen die op kunnen treden in delen van de procesapparatuur. De aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof is in het algemeen van belang met betrekking tot de mate waarin corrosie zich voordoet.

Diverse toepassingen van roestvast staal

Roestvast staal wordt voor tal van toepassingen gebruikt. Voor sommigen van die toepassingen moesten bestaande roestvast-staaltypen worden aangepast en soms moesten er geheel nieuwe legeringen worden ontworpen. Hier volgt een kort overzicht.

Materiaaleisen voor procesapparatuur in de voedingswarenindustrie

Bij het verwerken van voedingswaren worden tal van processen gevolgd die tezamen met de verwerkte voedingswaren elk hun eigen eisen stellen aan apparatuur en het materiaal waarvan deze apparatuur is vervaardigd. In vogelvlucht volgt hier een overzicht van een aantal veelvoorkomende processen alsmede van de eigenschappen van een aantal voedingsmiddelen.

Ontwerpen met Roestvast Staal

Roestvast staal is niet moeilijker te bewerken dan koolstofstaal, het is alleen anders. Het zich bewust zijn van de fysische en mechanische eigenschappen stelt de ontwerper in staat om profijt te trekken van de vele mogelijkheden die roestvast staal biedt, zoals hoge sterkte, hoog spiegelend vermogen en uitstekende reinigbaarheid, om er enkele te noemen.

Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 2)

Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen.

Roestvast staal voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie - kies het juiste materiaal

Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast

Soorten roestvast staal en hun eigenschappen

Compleet overzicht van de verschillende soorten Roestvast Staal en hun Eigenschappen. Gratis beschikbaar op ALURVS.nl

Micropeenen

Drie toepassingen van Micropeenen, theorie en praktijk

Het voorkomen van scheurspanningscorrosie en corrosievermoeiing. Micropeenen bouwt een drukspanning op in een oppervlaktelaag van ongeveer 200 µm. Deze drukspanning kan met Röntgen diffractie worden gekwantificeerd.

Effect van micropeenbehandeling
Micropeenbehandeling tegen scheurvormende spanningscorrosie

Bij de micropeenbehandeling wordt het metaaloppervlak gehamerd met ronde glaspareltjes, waarvan de diameter ligt tussen 50 en 5000 mm. Daarbij is niet alleen de kwaliteit van het medium maar ook het vakmanschap van de uitvoerder en de bijbehorende apparatuur bepalend voor het resultaat.

Niet destructief onderzoek

Analyse van thermische deklagen en oxide films

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zal worden getoond hoe met AES, SIMS, RBS en XPS de nodige informatie kan worden vergaard en welke conclusie dan kunnen worden getrokken

Beeldvorming bij radiografie NDO

Radiografie is een niet-destructieve methode van onderzoek die voor talrijke toepassing geschikt is. Vooral in de laswereld wordt er intensief gebruik van gemaakt. In dit artikel zal kort worden ingegaan op de toepasbaarheid en de beperkingen en zal de meeste aandacht worden geschonken aan de beeldvorming die met deze onderzoekstechniek wordt verkregen.

Corrosieonderzoek met electrochemische-ruisanalyse

Gedurende de afgelopen dertig jaar zijn er nieuwe elektrochemische testmethodes ontwikkeld die meer en sneller informatie verschaffen over corrosiereacties. Analyse van het dynamische gedrag van een corrosiesysteem vereist speciale technieken, die essentieel afwijkend zijn van de conventionele gelijkstroomtechnieken, zoals het meten van de evenwichtspotentiaal, polarisatiekrommen, gewichtsverlies, of andere fysisch-chemische parameters. Elektrochemische-ruisanalyse is een van die nieuwe technieken.

Een putcorrosie test in de praktijk

Een grote variëteit aan producten wordt in tankwagens over de weg vervoerd. Om ongewenste verontreinigingen van deze producten (bijvoorbeeld met ijzer-ionen) te voorkomen worden de tanks die voor bulktransporten worden gebruikt meestal gemaakt van roestvast staal. Voor de meeste producten voldoet daarbij het type AISI 316 resp. AISI 316L. Om te voorkomen dat kleine restanten van het ene transport in de tanks achter kunnen blijven (en vervolgens nog aanwezig zijn bij het volgende transport),

FSM Inspection Tool’ (FSM-IT) systeem

De FSM is een gevoelige monitoring techniek welke met name in de offshore en onshore olie- en gasproductie wordt toegepast sinds 1991 op meer dan 80 locaties wereldwijd, zowel ‘subsea’ als ‘topside’.

Het nut van corrosietesten voor bijvoorbeeld dubbelwandige verwarmingssystemen en leidingen

Technisch artikel over corrosietesten van dubbelwandige RVS opslagvaten, RVS tanks en RVS leidingsystemen.

Materiaalkeuze roestvast staal Deel 1

De prestaties van ieder materiaal, maar zeker van roestvast staal, zijn in grote mate afhankelijk van de conditie waarin het materiaal wordt geleverd

Materiaalkeuze roestvast staal Deel 2

Veel materialen worden aangekocht met materiaalcertificaten, bijvoorbeeld volgens EN 10204. Ook worden producten vaak voorzien van keurmerken en geleverd met certificaten. Die keurmerken en/of certificaten moeten vertrouwen geven aan de koper van het materiaal. De koper mag juistheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk verwachten. Als de koper zoekt naar de combinatie van betrouwbaarheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk en een laagste prijs voor het materiaal of product, dan moet hij/zij zich werkelijk afvragen of goed en goedkoop wel echt samengaan.

Naspeurbaarheid van samenstelling, essentieel voor de toepassing van metalen producten

Verschillende materialen worden om steeds weer andere redenen toegepast, van esthetiek en constructief tot redenen vanwege corrosie- of oxidatiebestendigheid, of gewoon vanwege de kostprijs en verkrijgbaarheid. In het ontwerp- en constructieproces is de materiaalkeuze dus essentieel. Immers, de gebruiksomstandigheden zoals druk, temperatuur, en medium zijn bepalend voor de toepasbaarheid van een bepaald materiaal met haar specifieke eigenschappen.

NDO met ultrasoon geluid

Niet-destructief onderzoek (NDO) wordt al gedurende vele tientallen jaren beoefend met aanvankelijk zeer snelle ontwikkelingen in het instrumentarium, aangespoord door technologische ontwikkelingen die zich voordeden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende defensie-inspanningen.

Roestvast staal voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie - kies het juiste materiaal

Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast

Roestvast stalen producten… wat valt er te keuren?

Roestvast staal wordt in de praktijk gekozen omdat dit staal een aantal bijzondere eigenschappen bezit, zoals een verhoogde corrosievastheid, een verhoogde temperatuur oxidatievastheid, een hoge ductiliteit, en voor bepaalde typen hoge mechanische eigenschappen. Het succes bij het toepassen van roestvast staal is, net als bij de toepassing van andere materialen, afhankelijk van de materiaalkeuze en het gehele fabricageproces van het uiteindelijke product.

Nieuws

Beitsbaar ontwerpen en construeren in roestvast staal

Oppervlaktebehandeling van roestvast staal kan meer dan één doel dienen. Verfraaiing is er een van. Het voorkomen van procesverontreiniging een tweede. Verbetering van de corrosiebestendigheid is echter een aspect dat vrijwel altijd meespeelt en vaak de belangrijkste reden is. Omdat de doeleinden van de oppervlaktebehandeling sterk kunnen verschillen, evenals de problemen die moeten worden opgelost, bestaan er veel methoden, die elk hun voor- en nadelen hebben. Het beitsen neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Blog Ko Buijs - Aluminiumbrons

Aluminiumbrons betreft een legering van koper en aluminium. Daarnaast zijn er ook geregeld andere legeringelementen aanwezig zoals nikkel, mangaan, ijzer en silicium. De veelzijdigheid van dergelijke legeringen komen vooral tot uiting in de gunstige combinatie van mechanische sterkte en corrosiebestendigheid

Blog Ko Buijs - Het stabiliseren van roestvast staal

Over het stabiliseren van roestvast staal zijn nuttige dingen geschreven maar ik maak ook regelmatig mee dat er opmerkingen worden gemaakt die a.h.w. mijn tenen enigszins laten krommen. Termen als ‘meer hittebestendig’ en ‘meer corrosiebestendig’ als een gevolg van het stabiliseren blijken in de praktijk meestal onterecht te zijn.

Het metaal Zirkoon

Zirkoonsilicaat (ZrSiO4) kan dankzij het Kroll-proces kan men door een vrij gecompliceerd reductieproces er metallisch zirkoon van maken.

KMWE 3DP en DutchAero: samenspel tussen nieuw en oud vakgebied

DutchAero, sinds februari 2014 onderdeel van KMWE in Eindhoven, is onder andere specialist in thermal spray coatings voor aerospace en non-aerospace onderdelen. KMWE 3DP, actief sinds januari 2014, biedt engineering en 3D (metaal)printing services en ondersteunt haar klanten in de technische en commerciële afweging tussen de unieke mogelijkheden van 3D printen en de bestaande verspanende technologieën. Samen hebben zij de handen ineengeslagen om ieder met de eigen kunde en kennis te komen tot unieke producten.

Processen optimaal ingericht met QRM

De Metaalunie staat voor de MKB in de metaalsector in Nederland. Bedrijven van 1 tot circa 100 medewerkers, zo’n 13.000, van Terneuzen tot Delftzijl. Wat veel MKB-bedrijven gemeen hebben is productie van klantspecifieke producten; maatwerk in kleine series en aantallen. Daarom zijn MKB en QRM twee zaken die uitstekend bij elkaar passen. QRM, voluit Quick Response Manufacturing, is een werkwijze waarmee je bedrijfsprocessen uiterst effectief kunt inrichten.

Nikkel en nikkellegeringen

Corrosiegedrag van nikkel en zijn legeringen

Nikkel is thermodynamisch stabiel in neutrale en matig basische oplossingen, maar niet in zure of sterk basische oplossingen. Het metaal zal naar verwachting oplossen in zure oplossingen waarbij Ni2+ ionen worden gevormd en er H2 vrijkomt.

Corrosie van enkele nikkellegeringen in anorganische zuren

Nikkellegeringen veel minder gevoelig dan roestvast staal voor scheurvormende spanningscorrosie, putcorrosie en spleetcorrosie in hete, chloridehoudende oplossingen.

Corrosie van nikkellegeringen

Nikkel en nikkellegeringen zijn van vitaal belang voor de moderne industrie vanwege hun vermogen om weerstand te bieden tegen een grote verscheidenheid van bedrijfsomstandigheden, waaronder corrosieve milieus, hoge temperaturen, hoge mechanische spanningen en combinaties van deze factoren.

Drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen deel 1

Er worden steeds hogere eisen gesteld door de chemische, petrochemische en gaswinningindustrie aan de toe te passen materialen. Daarbij zijn corrosie- en hittebestendigheid belangrijke eigenschappen. Deze eigenschappen, die stand moeten houden onder hoge en lage temperaturen en drukken, vindt men terug in zeer bijzondere typen corrosievast staal en in nikkellegeringen. In dit drieluik wordt dieper ingegaan op de toepassing van nikkel en nikkellegeringen.

Drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen Deel 2

In het eerste deel van de drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen in de chemische, petrochemische en gaswinningindustrie, zijn de vereiste eigenschappen van genoemde materialen binnen deze omgevingen behandeld. In deel twee van deze drieluik wordt dieper ingegaan op de effecten van warmtebehandelingen en op aandachtspunten bij lassen van nikkel en nikkellegeringen.

Drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen Deel 3

Toepassing van nikkel en nikkellegeringen in de chemische, petrochemische en gaswinningindustrie, vereist bepaalde eigenschappen van genoemde materialen. Warmtebehandeling kan de mechanische eigenschappen beïnvloeden en er zijn specifieke aandachtspunten bij lassen van nikkel en nikkellegeringen. Hierover is reeds meer geschreven in deel 1 en 2 van dit drieluik. In deel 3 komen de lasprocessen zelf aan bod; welke lasprocessen kunnen worden ingezet bij nikkellegeringen en wat zijn de regels daarbij?

Duplex Roestvast Staal: Deel 1, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Dit artikel gaat over de historische ontwikkelingen van duplex RVS, Duplex roestvast staal.

Duplex Roestvast Staal: Deel 2, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Vervormen en verspanen. Koudvervormen, duplex roestvast staal bezit hogere mechanische sterkte en lagere ductiliteit in vergelijking met austenitisch roestvast staal.

Duplex Roestvast Staal: Deel 3, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Dit artikel gaat over de fysische en meganische eigenschappen van duplex RVS.

Duplex Roestvast Staal: Deel 4, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

De corrosie-eigenschappen van duplex roestvast staal en van roestvast staal in het algemeen, worden hoofdzakelijk bepaald door het vermogen om te passiveren en in de passieve toestand te blijven in het bedrijfsmilieu. Er bestaan echter fundamentele verschillen in het legeringsontwerp van duplex en van austenitisch roestvast staal, hetgeen leidt tot aanzienlijke variaties in hun corrosiegedrag, met name in milieus waar uniforme corrosie plaats vindt. Daar staat tegenover dat austenitisch en duplex roestvast staal met equivalente PREN vaak overeenkomstige kritische putcorrosie- en spleetcorrosietemperaturen vertonen in chloride milieus.

Duplex Roestvast Staal: Deel 5, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Een van de meest voorkomende breukmechanismen in roestvast staal is door chloride geïnduceerde scheurvormende spanningscorrosie (SSC). Vooral conventioneel austenitisch roestvast staal is gevoelig voor deze vorm van breuk.

Duplex Roestvast Staal: Deel 6, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Dit artikel gaat over het lassen van duplex RVS.

Duplex Roestvast Staal: Deel 7, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

Eigenschappen van lassen, gesteld dat er gebruik is gemaakt van geschikt duplex lastoevoegmetaal, staat niets in de weg om te voldoen aan de treksterktewaarden zoals die zijn gespecificeerd voor het basismetaal binnen het temperatuurtraject dat normaal wordt gehanteerd voor duplex roestvast staal. Er is verder weinig verandering waar te nemen in de trekeigenschappen over een breed gebied aan ferrietniveaus in het lasmetaal

Functie van legeringelementen in roestvast staal en nikkellegeringen

Een legering is een metaalmengsel dat in vloeibare toestand tot stand is gekomen waarbij de structuur en eigenschappen afhangen van het oplossend vermogen van de metalen in elkaar. Door staal met andere elementen te legeren kan men de technologische en mechanische eigenschappen van het staal binnen ruime grenzen beinvloeden.

Functie van legeringelementen in RVS en nikkellegeringen

Een legering is een metaalmengsel dat in vloeibare toestand tot stand is gekomen waarbij de structuur en eigenschappen afhangen van het oplossend vermogen van de metalen in elkaar. Door staal met andere elementen te legeren kan men de technologische en mechanische eigenschappen van het staal binnen ruime grenzen beinvloeden.

Het metaal nikkel

De belangstelling van de industrie voor nikkel en nikkellegeringen blijft nog steeds toenemen ondanks de relatief hoge prijs in de afgelopen jaren. De reden hiervoor is dat men steeds meer behoefte heeft gekre­gen aan metalen die een hogere weerstand bieden tegen allerlei agressieve chemische belastingen

Het metaal tantaal

Tantaal is een witgrijs metaal en het wordt door elektrolyse vrijgemaakt uit het tantaliet- en columbieterts. Er worden steeds meer tantaallegeringen op de markt gebracht en het wordt ook als legeringelement gebruikt in bepaalde staalkwaliteiten en nikkelsuperlegeringen. Tantaal is vooral populair als legeringelement in allerlei metaallegeringen t.b.v. turbinebladen voor zowel stationaire als vliegende turbines (vliegtuigmotoren).

Hooggelegeerde roestvast staal soorten en nikkellegeringen

Daar waar conventioneel roestvast staal niet meer kan worden toegepast gaat de praktijk over naar stabiel hoger gelegeerd roestvast staal en naar nikkellegeringen.

Nikkel en nikkellegeringen Deel 1

Nikkel is een zeer geschikt constructiemateriaal voor vele technische toepassingen. Het bezit de FCC kristal structuur, waardoor het taai en goed vervormbaar is. Het bezit verder goede mechanische eigenschappen, zowel bij lage als bij hoge temperatuur.

Nikkel en nikkellegeringen Deel 2

Nikkel is een zeer geschikt constructie materiaal voor vele technische toepassingen. Het bezit de FCC kristal structuur, waardoor het taai en vervormbaar is. Het bezit verder goede mechanische eigenschappen, zowel bij lage als hoge temperatuur.

Nikkel en nikkellegeringen Deel 3

Corrosie eigenschappen van een aantal nikkel legeringen in verschillende agressieve milieus.

Ontwikkelingen in RVS in de (Petro-)Chemie

Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

Roestvast staal onderhoudsvrij ?

Roestvast staal is een ijzerlegering met chroom en vaak ook nikkel dat een zekere vastheid geniet tegen corrosie, mits men aan de voorwaarden voldoet. Daarom mag men dergelijke legeringen ook geen roestvrij staal noemen, want dat is in principe alleen voorbehouden aan edele metalen zoals goud, zilver en platina.

Toepassing van CuNi 90/10 legeringen voor zeewater condensors en koelers (deel 1)

Gedurende tientallen jaren worden de koperlegeringen 90/10 (90% koper en 10% nikkel) succesvol toegepast als piping materiaal, maar ook als pijpen voor koelers, in de scheepvaart en offshore industrie. Deze legeringen blijken goed bestand te zijn tegen zeewater, zelfs tegen gechloreerd zeewater. Ook blijkt de weerstand tegen MIC (microbiological influenced corrosion) hoog te zijn, koperionen fungeren immers als biocide. Dit impliceert alsmede dat Cu/Ni legeringen biofouling (gedeeltelijk) tegengaan.

Toepassing van CuNi 90/10 legeringen voor zeewater condensors en koelers (deel 2)

Gedurende tientallen jaren worden de koperlegeringen 90/10 (90% koper en 10% nikkel) succesvol toegepast als piping materiaal, maar ook als pijpen voor koelers, in de scheepvaart en offshore industrie. Deze legeringen blijken goed bestand te zijn tegen zeewater, zelfs tegen gechloreerd zeewater. Ook blijkt de weerstand tegen MIC (microbiological influenced corrosion) hoog te zijn, koperionen fungeren immers als biocide. Dit impliceert alsmede dat Cu/Ni legeringen biofouling (gedeeltelijk) tegengaan. Deel 1 ging over de invloed van legeringselementen en over algemene corrosie. Dit deel, het laatste deel, gaat over Putcorrosie, MIC, Effecten van vervuild water, Effecten van ijzerverbindingen, Erosie-corrosie, Effecten van chloreren, Galvanische corrosie en Invloeden van kathodische bescherming.

Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(2/3)

Voorbeelden van eigenschappen van de lasmaterialen en hun toepassingen Tabel 4 toont een overzicht van mechanische eigenschappen en corrosie-beproevingsresultaten van lasmaterialen voor natchemische toepassingen. Verder zijn van elk van de lasmateriaaltypen de karakteristieken kort omschreven.

Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(3/3)

Keuze van lastoevoegmaterialen voor lasverbindingen in hittevaste materialen Bij de keuze van lastoevoegmaterialen voor nieuwbouw wordt gestreefd naar lasmaterialen met een overeenkomstige samenstelling als het basismateriaal. Een belangrijke reden hiervoor is geen verschil in oxidatiebestendigheid en lineaire uitzettingscoëfficiënt. Immers een verschil in lineaire uitzetting zoals bestaat tussen CrNi-staalsoorten en nikkelbasislegeringen (afbeelding 9), creëert extra spanningen hetgeen

Wetenswaardigheden over nikkellegeringen van de 600-serie

De belangstelling voor nikkellegeringen is in de laatste decennia behoorlijk toegenomen vanwege steeds maar toenemende milieu- en veiligheidseisen alsmede door de arbeidskosten t.b.v. onderhoud en reparatie die per tijdseenheid enorm zijn gestegen.

Ontbraam en polijstmachines

Elektrolytisch polijsten van roestvast staal

Voor alle industrieën en toepassingen die met aankleef- en reinigingsproblemen te maken hebben kan het elektrolytisch polijsten een oplossing bieden. In veel gevallen zijn de investeringskosten binnen een jaar terugverdiend. Soms zijn de investeringskosten lager dan één onderhoudsbeurt. Voor toepassingen die met hygiëne te maken hebben wordt het elektrolytisch polijsten een noodzaak. In zeer veel toepassingen waar corrosieproblemen optreden kan elektrolytisch polijsten een oplossing brengen.

Oppervlaktebehandeling RVS

Analyse van thermische deklagen en oxide films

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zal worden getoond hoe met AES, SIMS, RBS en XPS de nodige informatie kan worden vergaard en welke conclusie dan kunnen worden getrokken

Basis Roestvast staal les 1 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Basis Roestvast staal les 2 (zelfstudie)

Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

Beitsbaar ontwerpen en construeren in roestvast staal

Oppervlaktebehandeling van roestvast staal kan meer dan één doel dienen. Verfraaiing is er een van. Het voorkomen van procesverontreiniging een tweede. Verbetering van de corrosiebestendigheid is echter een aspect dat vrijwel altijd meespeelt en vaak de belangrijkste reden is. Omdat de doeleinden van de oppervlaktebehandeling sterk kunnen verschillen, evenals de problemen die moeten worden opgelost, bestaan er veel methoden, die elk hun voor- en nadelen hebben. Het beitsen neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Beitsen en passiveren van roestvast staal

Roestvast staal (RVS) wordt verkregen wanneer er minimaal 12% vrije chroom aanwezig is in het rooster. Bij oxidatie op hoge temperaturen en voldoende zuurstof wordt een poreuze thermische oxidelaag gevormd zoals bij de meeste andere metalen. Echter, bij oxidatie op lage temperaturen en voldoende zuurstof ontstaat een uiterst dunne ‘kleurloze’ chroom-oxidelaag (Cr2O3), ook wel passiveerlaag genoemd. Het materiaal gedraagt zich passief (zie tabel 1), zoals in alledaagse toepassingen bekend is. Beschadiging van deze passiveerlaag zal op natuurlijke wijze worden ‘gerepareerd’ (autopassiveren). Onderstaand artikel is geschreven op basis van literatuurstudie.

Bewerken van roestvast staal

Roestvast staal kan worden gestanst, doorboord, vervormd en getrokken met behulp van in wezen dezelfde pers - gereedschappen en machines als die welke worden gebruikt voor andere metalen.

Bewerken van roestvast staal constructies

Aan de oppervlaktebehandeling van roestvast staal wordt doorgaans hoge eisen gesteld gezien de vaak decoratieve functie van het materiaal. Mechanisch nabewerken van roestvast staal kan door correct uitvoeren van voorafgaande stappen als snijden, plooien en lassen tot een minimum beperkt worden.

Biologische aangroei op oppervlakken

Van roestvast staal wordt doorgaans aangenomen dat er zich, gezien het uitgebreide gebruik voor allerlei hygiënische toepassingen, weinig tot geen organisch stoffen op het oppervlak afzetten. Niets is echter minder waar. Ook roestvast staal is niet immuun voor de vorming van bacteriekolonies.

Corrosiegedrag van hoog gelegeerd RVS-lastoevoegmetaal, lassen en oplassingen in gestandaardiseerde corrosieproeven

Dit artikel geeft een overzicht van de gestandaardiseerde proeven die voor praktijkgebruik voor typische materiaalsoorten gangbaar zijn. Verder worden er enige resultaten getoond van proeven met lassen en lastoevoegmetaal waaruit de invloed van de verschillende thermische cycli, legeringen, oppervlaktetoestanden en beschermgassen op het corrosiegedrag kan worden afgeleid.

De opmars van metaalcomposieten

Reeds vele jaren heeft de industrie gezocht naar coatings die qua uiterlijk zoveel mogelijk op een metaal lijken, en daar is men qua kleurstelling behoorlijk goed in geslaagd. De meeste van deze deklagen worden synthetisch bereid en dankzij hoogwaardige pigmenten kan men inmiddels bevredigende resultaten bereiken

Diverse vormen van oppervlakteschade Roestvast Staal

De toestand van het oppervlak van roestvast staal is in hoge mate bepalend voor de prestaties tijdens gebruik. Er wordt veel moeite gedaan om het oppervlak in een conditie te brengen die ervoor zorgt dat het onderliggende metaal wordt beschermd tegen allerlei schadelijke inwerkingen. Het is dan ook van het allerhoogste belang om tijdens opvolgende bewerkingen dit oppervlak zoveel mogelijk in takt te houden. Dat dat niet altijd lukt wordt hier getoond aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

Droog ijsstralen van roestvaststaal

Er zijn veel misverstanden over de corrosieprestaties van roestvast staal in zeewater maar zeker ook bij het gebruik in de buurt van de kust. In het algemeen wordt gesteld dat het RVS- type AISI 316 geschikt is in maritieme omgevingen maar daar kan het nodige over gezegd worden omdat het vaker mis loopt dan dat het goed gaat

Dunne keramische lagen ter bescherming van Roestvast Staal

Om slijtage aan machineonderdelen en gereedschappen te verminderen wordt al sinds geruime tijd gebruik gemaakt van dunne, harde keramische lagen, zoals titaannitride en titaancarbide. Deze lagen worden bij Philips CMTI aangebracht via Chemicl Vapour Deposition (CVD). Dergelijke lagen worden bij corrosie- en slijtageproblemen met roestvast staal nog weinig toegepast. In dit artikel worden twee toepassingen beschreven voor het beschermen van roestvast staal met CVD-Iagen.

Effect van micropeenbehandeling
Elektrolytisch polijsten van roestvast staal

Voor alle industrieën en toepassingen die met aankleef- en reinigingsproblemen te maken hebben kan het elektrolytisch polijsten een oplossing bieden. In veel gevallen zijn de investeringskosten binnen een jaar terugverdiend. Soms zijn de investeringskosten lager dan één onderhoudsbeurt. Voor toepassingen die met hygiëne te maken hebben wordt het elektrolytisch polijsten een noodzaak. In zeer veel toepassingen waar corrosieproblemen optreden kan elektrolytisch polijsten een oplossing brengen.

Elektrolytisch reinigen, elektrolytisch polijsten, galvaniseren

Langs elektrolytische weg kunnen verscheidene oppervlaktebehandelingen worden uitgevoerd bij roestvast staal. Er zal hier nader worden ingegaan op het reinigen, polijsten en galvaniseren van roestvast staal.

Het aanbrengen van deklagen van roestvast staal

Een met roestvast staal bekleed metaal of legering is een composiet die bestaat uit een dunne laag roestvast staal in de vorm van een fineerlaag die integraal is verbonden met beide oppervlakken van de ondergrond.

Het effect van oppervlakteafwerking op het corrosiegedrag van roestvast staal

Bij de verwerking van roestvast stalen walsproducten tot een eindproduct ondergaat het oppervlak aanzienlijke ver anderingen. De veranderingen omvatten onder meer mechanische beschadigingen (bijvoorbeeld krassen en slijppatronen), ingedrukte ijzerdeeltjes, effecten van lassen of andere warmtebehandelingen en algemene ver ontreiniging van het oppervlak. De meeste fabrikanten van roestvast stalen apparatuur zullen het oppervlak een nabehandeling geven om de corrosieweerstand te herstel len. Hierbij speelt de vraag welke methode het meest geschikt is voor het verkrijgen van de optimale corrosie weerstand. Daarnaast is ook de oppervlaktetoestand waarin het uitgangsmateriaal wordt geleverd van belang voor het corrosiegedrag dat het eindproduct in de praktijk zal vertonen.

Hoge druk hoge snelheid opspuitsystemen (HP/HVOF) voor metaal- en carbidedeklagen

Hitte, slijtage, corrosie en erosie zijn vier belangrijke schadeoorzaken die huishouden onder industriële installaties en apparaten. Oplossingen voor deze problemen werden gezocht in hoogvastere materialen zoals roestvast staal, titanium en keramiek. Aanbrengen van een beschermende laag via thermisch spuiten van hoogvast materiaal vormde een andere benadering van het probleem. Recente ontwikkelingen hebben inmiddels geleid tot toepassingen die tot voor kort niet mogelijk waren met een thermisch gespoten deklaag.

HVOF-spuittechnologie

HVOF thermisch spuiten wordt steeds vaker gebruikt voor nieuwe toepassingen als resultaat van voortdurende vorderingen op het gebied van spuitapparatuur en deklaagmaterialen. HVOF (high-velocity oxyfuel) thermisch spuiten is de significantste ontwikkeling in de thermische spuitindustrie sedert de ontwikkeling van het plasmaspuiten. Volgens een recent marktonderzoek, uitgevoerd door J.W. Kaufman & Co., wordt de waarde van de HVOF-deklaagindustrie in de Verenigde Staten geschat op jaarlijks $80 miljoen. Het getal voor buiten de Verenigde Staten, inclusief Canada, de Europese gemeenschap, de landen rondom de Stille Oceaan en Zuid-Amerika is nagenoeg hetzelfde.

Inchromeren

Machineonderdelen die worden gebruikt voor het produceren en verwerken van bepaalde chemicaliën, voedingsmiddelen en kunststoffen zijn in het algemeen onderhevig aan corrosie, respectievelijk slijtage. Het ligt voor de hand dat voor de bewuste machineonderdelen materialen worden gekozen die weerstand tegen deze verschijnselen kunnen bieden. Materiaalkeuze op grond van alleen deze gegevens is niet voldoende. Er moet ook rekening worden gehouden met de functie van de onderdelen in de constructie en dus met de mechanische eigenschappen. In de meeste gevallen moet er dan een compromis worden gesloten.- Bij de tot nog toe gebruikte materialen blijkt goede slijtvastheid niet zonder meer samen te gaan met goede corrosievastheid. De vraag is nu: wat kan hieraan gedaan worden?

Juiste oppervlaktebehandeling vermindert kans op corrosie

Er zijn verschillende redenen om na het vervaardigen van een RVS-constructie een oppervlaktebehandeling uit te voeren. Uit esthetisch oogpunt, om een egaal uiterlijk te verkrijgen, maar belangrijker ook uit kwaliteits- en productietechnische overwegingen. Het is van groot belang om de corrosieweerstand van roestvast staal na een bewerking te herstellen en zo een lange levensduur van het materiaal te kunnen garanderen.

Kleuren van roestvast staal

Al vroeg in de geschiedenis is de mens begonnen met het kleuren van metaal om uiteenlopende redenen; zoals bescherming, fraai uiterlijk, het maken van onderscheid door middel van coderingskleuren. Voor dit doel zijn tal van methodes bedacht die wel of geen succes hadden. Ook roestvast staal, dat eigenlijk geen extra oppervlaktebedekking van node heeft, onkwam niet aan de kleurwoede.

Koudvervormen van roestvast staal

Roestvast staal wordt gewoonlijk gekozen op grond van zijn specifieke eigenschappen, zoals corrosievastheid of weerstand tegen hoge temperatuur, sterkte, taaiheid, enzovoort.

Lage temperatuur thermochemische oppervlaktebehandeling van roestvast staal; Van wetenschap naar technologie

Onderstaand artikel beschrijft de fundamentele wetenschappelijke aspecten van lage temperatuur thermochemische oppervlaktebehandeling van roestvast staal.

Lijmverbindingen in de architectuur

Lijmverbindinigen in roestvaststalen constructies. Het gaat daarbij dan vooral om plaatmateriaal waarbij het vermogen van lijm om ongelijksoortige materialen met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld bekleden van kernmateriaal), terwijl dit zonder ontsierende mechanische verbindingen aan het zichtbare oppervlak plaats kan vinden.

Micropeenbehandeling tegen scheurvormende spanningscorrosie

Bij de micropeenbehandeling wordt het metaaloppervlak gehamerd met ronde glaspareltjes, waarvan de diameter ligt tussen 50 en 5000 mm. Daarbij is niet alleen de kwaliteit van het medium maar ook het vakmanschap van de uitvoerder en de bijbehorende apparatuur bepalend voor het resultaat.

Nieuw soort sterk RVS ontwikkeld voor toepassing in luchtvaartindustrie’

‘Niemand ter wereld heeft computermodellen ontwikkeld zoals wij, waarmee we metalen kunnen bedenken met optimale eigenschappen. We hebben inmiddels een nieuw soort RVS ontwikkeld, voor het toepassen in de luchtvaartindustrie. Deze kan goed concurreren met titaan en koolstofcomposieten.’

Nitreren van roestvast staal

Opkolen/Nitreren van roestvast staal zonder nadelige gevolgen voor de corrosievastheid Een aangepaste vorm van het traditionele oppervlakte-hardingsproces, door middel van opkolen of nitreren, kan ook roestvast staal een harde oppervlaktelaag verschaffen, zonder dat dit gepaard gaat met nadelige gevolgen voor de corrosievastheid.

Onderhoud en oppervlaktebehandeling bij constructie of installatie

Wat is onderhoud en hoeveel onderhoud is nodig om een constructie of installatie bedrijfszeker en veilig te houden?

Oppervlakteafwerking van roestvast staal

De oppervlakteafwerking is een belangrijk element in elke specificatie van roestvast staal ongeacht het uiteindelijk gebruik. Voor die toepassingen waar uiterlijk belangrijk is, is afwerking een ontwerpelement en dient te worden gespecificeerd. Voor die toepassingen waar afwerking minder belangrijk is, dient het toch te worden gespecificeerd om te voorkomen dat het staal een afwerking blijkt te hebben die ongeschikt is voor de toepassing in kwestie.

Oppervlakte afwerking van rvs halffabrikaten

Roestvast-staalplaat wordt gewoonlijk geproduceerd door middel van warmwalsen van plakken die zijn gegoten of gewalst van ingots. Sommige platen kunnen zijn geproduceerd door middel van direct walsen van de ingot.

Oppervlaktebehandeling d.m.v lasersmelten

Voor constructeurs is het doel van een oppervlaktebehandeling het verkrijgen van betere prestaties van het werkstuk indien het wordt blootgesteld aan slijtage en/of hoge temperaturen en of/corrosieve media.

Oppervlaktebehandelingen: Deel 1 Ontvetten

Ontvetten van roestvast staal is een belangrijke tussenstap die voorafgaat aan een oppervlaktebehandeling.

Oppervlaktebehandelingen: Deel 2 Het verwijderen van hoge-temperatuuroxiden

Nadat het roestvast staal zelf is vervaardigd ondergaat het een aantal kenmerkende omzettingen die afhangen van het uiteindelijke gebruik.

Oppervlaktebehandelingen: Deel 3 Beitsen

Al naar gelang hun voorbewerking ondergaat roestvast staal een bepaald aantal specifieke omzettingen die afhangen van het uiteindelijke gebruiksdoel. De voornaamste omzettingsbehandelingen zijn: - warm- of koudwalsen voor het verkrijgen van vlakke producten en trekken voor het verkrijgen van langwerpige producten.

Oppervlaktebehandelingen: Passiveren

De weerstand van roestvast staal tegen allerlei vormen van corrosie ontleent het hoofdzakelijk aan de aanwezigheid van een passieve oppervlaktelaag.

Oppervlaktebehandeling van groot belang

Roestvast staal (RVS) wordt breed toegepast in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Het materiaal laat zich gemakkelijk reinigen en scheidt geen stoffen af die in het eindproduct terecht zouden kunnen komen. Vandaar dat voor de productie, opslag en transport van voedingsmiddelen gekozen wordt voor RVS als constructiemateriaal. Een van de belangrijkste criteria voor het gebruik van RVS in relatie tot voedingsmiddelen is het hygiëneaspect, dat in directe relatie staat tot de oppervlakteruwheid.

Oppervlaktebehandeling van roestvast staal

Roestvast staal wordt breed toegepast in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie; het materiaal laat zich gemakkelijk reinigen, en scheidt geen stoffen af die in het eindproduct terecht zouden kunnen komen.

Oppervlaktebehandeling van titaan (deel 1)

In het algemeen kan men stellen dat oppervlaktebehandelingen van metalen het doel hebben om de slijtvastheid te vergroten, de wrijvingsweerstand te verlagen en om aan bepaalde esthetische eisen te kunnen voldoen. Per definitie levert een oppervlaktebehandeling een verandering van de eigenschappen van dit oppervlak op. In dit opzicht verschilt de doelstelling van een oppervlaktebehandeling niet als we aan het metaal titaan denken. Het oppervlak van titaan kan zowel mechanisch, metallurgisch als chemisch veranderd worden.

Oppervlaktebehandeling van titaan (deel 2)

Per definitie levert een oppervlaktebehandeling een verandering van de eigenschappen van dit oppervlak op. In dit opzicht verschilt de doelstelling van een oppervlaktebehandeling niet als we aan het metaal titaan denken. Het oppervlak van titaan kan zowel mechanisch, metallurgisch als chemisch veranderd worden.

Oppervlaktetoestand en corrosie van RVS producten

De toepassing van roestvast staal is gebaseerd op de aanwezigheid van een goed hechtende en goed afsluitende laag chroomoxiden op het oppervlak van betreffende producten. Deze oxidelaag is zeer dun en kan gemakkelijk worden beschadigd. Als dat gebeurt in onvoldoende zuurstofhoudende omgeving zal corrosie van het dan onbeschermde verse roestvast staal optreden.

Oppervlaktetoestand na bewerking

Als een voorwerp is gefabriceerd, kan de oppervlaktetoestand van het uitgangsmetaal worden gehandhaafd met weinig of geen modificaties afhankelijk van de fabricage eisen. Als het verkregen oppervlak voldoet, zijn er geen verdere oppervlaktebehandelingen noodzakelijk.

Roestvast Staal in cijfers

Dit artikel biedt aan geïnteresseerden feiten en cijfers omtrent roestvast staal en de ontwikkelingen op de mondiale markt voor dit opmerkelijke materiaal.

Roestvast staal onderhoudsvrij ?

Roestvast staal is een ijzerlegering met chroom en vaak ook nikkel dat een zekere vastheid geniet tegen corrosie, mits men aan de voorwaarden voldoet. Daarom mag men dergelijke legeringen ook geen roestvrij staal noemen, want dat is in principe alleen voorbehouden aan edele metalen zoals goud, zilver en platina.

Schoonmaken van roestvast stalen oppervlakken

Verschillende oppervlaktebehandelingen voor roestvaststalen producten, ter verfraaiing van de oppervlakken, maar ook om een zo optimaal mogelijke chroomoxidelaag te krijgen.

Speciale oppervlakteafwerking van roestvast staal plaat

De keuze van een afwerking mag nooit worden overgelaten aan de leverancier en de specificatie mag nooit los geformuleerde omschrijvingen bevatten in de trant van ‘type 304 met een geborsteld oppervlak’ of ‘geëmbosseerd oppervlak’.

Sproeibeitsen van roestvast staal

Sproeibeitsen is een activiteit die bij veel metaalverwerkende bedrijven uitgevoerd wordt. In de praktijk is het vaak een hele klus om een groot object mooi en egaal te sproeibeitsen. Daarnaast is de verwerking van sproeibeits niet altijd even eenvoudig. Klontjes en verdikkingen zorgen vaak voor verstopping in de vernevel-apparatuur en het is uitermate belangrijk jezelf en het milieu tegen de dampen en afvalstromen, die vrijkomen bij het sproeibeitsen, te beschermen. In dit artikel geeft de auteur een aantal praktische tips en zet een aantal maatregelen en feiten nog eens op een rijtje.

Stollingswijzen van opgelast roestvast staal op C-staal

Het oplassen van een deklaag op het oppervlak van een werkstuk wordt onder andere toegepast ter verhoging van de corrosievastheid, slijtvastheid, weerstand tegen hoge temperaturen.

Technieken voor het karakteriseren van metalen en legeringen

Wegens de hoge reactiviteit van metalen in tal van gassen en vloeistoffen, worden zuivere metallische vormen van de meeste metalen niet in de natuur aangetroffen maar komen voor in de vorm van oxiden en mineralen, waaruit ze moeten worden vrijgemaakt. Tijdens gebruik bestaat de kans dat de vrijgemaakte metalen weer terug zullen keren naar hun oorspronkelijke toestand. Het is dan ook van technologisch en wetenschappelijk belang om er achter te komen welke wisselwerking er plaatsvindt tussen zulke vrijgemaakte metalen en legeringen en de vele milieus waarin ze worden gebruikt

Theevlekvormige aantasting van RVS-oppervlakken

Het uiterlijk van roestvast staal kan worden aangetast door de vorming van bruingele vlekken. Deze vlekken hebben geen nadelige invloed op het constructieve gedrag van het roestvast staal, maar ze kunnen de esthetiek ervan danig bederven. De vlekken waarvan hier sprake is, staan bekend als theevlekken.

Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel1

Roestvast staal wordt primair gebruikt om corrosieve aantasting het hoofd te bieden in milieus die vrij gematigd zijn, zoals gootsteenbakken in keukens of juist heel zwaar zoals bij leidingwerk in de chemische procesindustrie. Door het chroomgehalte te verhogen en door toevoeging van andere elementen, zoals nikkel of molybdeen, kan er een heel traject van toenemende corrosievastheid worden gerealiseerd.

Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel 2

soorten slijtage die kunnen optreden tijdens bewegend contact van twee gelijksoortige of ongelijksoortige metalen. In dit deel zal een overzicht worden geschetst van de factoren die van invloed zijn op zowel slijtage- als vreeteigenschappen, alsmede een overzicht van de proeven die ter beschikking staan om de weerstand van metalen en legeringen tegen deze vormen van aantasting te bepalen.

Verbeteren van de oppervlaktehardheid en slijtvastheid(304)

De diverse lasprocessen zijn grotendeels gedurende de laatste jaren ontwikkeld. De grote souplesse van deze processen staat het gebruik van lassen toe voor verscheidene industriële toepassingen, waarvan oppervlaktebehandeling er een van is.

Verbetering vermoeiingslevensduur van austenitisch roestvast staal door borstelen

Een eenvoudige behandeling zoals borstelen van een oppervlak van austenitisch roestvast staal kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de weerstand tegen vermoeiing.

Vermoeiingsscheuren en hun bestrijding

Omstandigheden waaronder vermoeiingsscheur ontstaan, worden gecreëerd door onwetendheid, hetzij door nalatigheid.

Plaat

Corrosiepreventie door het juiste ontwerp

Bij design van apparatuur is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met een optimale executieve lasbaarheid. Zoals eerder vermeld heeft lassen veelal de voorkeur boven bout- en klinknagelverbindingen, vooropgesteld dat de lasverbindingen correct zijn uitgevoerd. Indien het optreden van spleetcorrosie is te verwachten dient een spleetvrije ‘full-penetration’ las te worden uitgevoerd.

Hoe om te gaan met corrosie op roestvast stalen gevelbeplating

Hoe om te gaan met corrosie op roestvast stalen gevelbeplating. In de utiliteitsbouw wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van metalen gevelbeplating. Veel daarvan wordt voorzien van een deklaag die zowel metallisch als niet metallisch kan zijn.

Lijmverbindingen in de architectuur

Lijmverbindinigen in roestvaststalen constructies. Het gaat daarbij dan vooral om plaatmateriaal waarbij het vermogen van lijm om ongelijksoortige materialen met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld bekleden van kernmateriaal), terwijl dit zonder ontsierende mechanische verbindingen aan het zichtbare oppervlak plaats kan vinden.

Nieuwe technologie plasma snijden

Voor veel metaalbedrijven is het goed kunnen doorsteken van metaalplaten een eerste vereiste. Gebruikmaking van plasma geniet de voorkeur in plaats van zuurstofgas voor verschillende redenen. Plasma betekent sneller doorsteken, sneller snijden en een schoner eindproduct. En iedereen weet dat een hogere snelheid zich vertaalt in een hogere productiviteit en een hogere winstgevendheid.

Oppervlakte afwerking van rvs halffabrikaten

Roestvast-staalplaat wordt gewoonlijk geproduceerd door middel van warmwalsen van plakken die zijn gegoten of gewalst van ingots. Sommige platen kunnen zijn geproduceerd door middel van direct walsen van de ingot.

Speciale oppervlakteafwerking van roestvast staal plaat

De keuze van een afwerking mag nooit worden overgelaten aan de leverancier en de specificatie mag nooit los geformuleerde omschrijvingen bevatten in de trant van ‘type 304 met een geborsteld oppervlak’ of ‘geëmbosseerd oppervlak’.

Plasmasnijden

Bewerken van roestvast staal constructies

Aan de oppervlaktebehandeling van roestvast staal wordt doorgaans hoge eisen gesteld gezien de vaak decoratieve functie van het materiaal. Mechanisch nabewerken van roestvast staal kan door correct uitvoeren van voorafgaande stappen als snijden, plooien en lassen tot een minimum beperkt worden.

Nieuwe technologie plasma snijden

Voor veel metaalbedrijven is het goed kunnen doorsteken van metaalplaten een eerste vereiste. Gebruikmaking van plasma geniet de voorkeur in plaats van zuurstofgas voor verschillende redenen. Plasma betekent sneller doorsteken, sneller snijden en een schoner eindproduct. En iedereen weet dat een hogere snelheid zich vertaalt in een hogere productiviteit en een hogere winstgevendheid.

Poedercoaten en natlakken

Metaalbescherming met magnesium

Een nieuwe coating op basis van magnesium, ontwikkeld voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, is veelbelovend als chromaatvrij, hoogwaardig corrosiebestrijdingssysteem.

Pompen

Cavitatie in afsluiters en pompen

Cavitatie is het snel verdampen en condenseren van een vloeistof. Het proces vertoont enige overeenkomst met koken. Door de temperatuur te verhogen, terwijl de druk constant blijft, ontstaan er bij het koken uit zogenaamde ‘kiemen’ dampbelletjes in de vloeistof. Naarmate de temperatuur toeneemt, zullen deze dampbelletjes tenslotte het vloeistofoppervlak bereiken. Terwijl de dampbelletjes opstijgen, zetten ze uit door de afnemende omringende vloeistofdruk en toenemende verdamping. Aan het oppervlak spatten de dampbelletjes uiteen en maken de weg van de opgesloten damp vrij naar de atmosfeer.

Procesindustrie

Bacterien ook destructief voor RVS

Leidingsystemen worden in de zuivelindustrie veelvuldig uitgevoerd in roestvast staal van het type AIS I 304. Roestvast staal wordt in de zuivelindustrie toegepast omwille van de corrosievastheid, de hygiëne, de inertie ten opzichte van het product en daarmee het voorkomen van verontreiniging van het product.

Biofilms in roestvaststalen leidingen en installaties

Artikel over het gebruik van biofilm engineering in RVS leidingen en RVS leidingsystemen en RVS installaties.

controles voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen­indus­trie

Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen­indus­trie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast. Immers, iedere verontreiniging veroorzaakt door schoonmaakmiddelen, achtergebleven product of corrosieproduct kan verontreiniging van het uiteindelijke te maken product betekenen, en dat is niet toelaatbaar.

Corrosiviteit van voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen zijn, net als andere chemische stoffen, verantwoordelijk in alle procesfazen (inclusief verpakken) voor corrosieve effecten van verscheidene aard op constructiemateriaal. Deze effecten worden bovendien beïnvloed door condities die heersen in het milieu zoals temperatuur, stromingssnelheden en wisselende spanningen die op kunnen treden in delen van de procesapparatuur. De aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof is in het algemeen van belang met betrekking tot de mate waarin corrosie zich voordoet.

Materiaaleisen voor procesapparatuur in de voedingswarenindustrie

Bij het verwerken van voedingswaren worden tal van processen gevolgd die tezamen met de verwerkte voedingswaren elk hun eigen eisen stellen aan apparatuur en het materiaal waarvan deze apparatuur is vervaardigd. In vogelvlucht volgt hier een overzicht van een aantal veelvoorkomende processen alsmede van de eigenschappen van een aantal voedingsmiddelen.

Materiaalkeuze bij de fabricage van detergenten

In de procesindustrie wordt men geconfronteerd met tal van stoffen, uiteenlopend van grondstoffen tot halffabrikaten en eindproducten. Al deze stoffen moeten in eerste instantie worden vervoerd en opgeslagen. Ze ondergaan diverse bewerkingen in verscheidene installaties, waarbij uiteenlopende reacties verlopen onder soms zeer uiteenlopende condities van temperatuur en druk.

Mechanische eigenschappen van RVS bij temperaturen onder nul

Alle constructiemetalen ondergaan verandering van hun eigenschappen als ze worden afgekoeld van kamertemperatuur tot temperaturen onder 0°C.

Microstructuur van austenitisch roestvast kneedstaal

microstructuur van austenitisch roestvast kneedstaal kan vrij complex zijn. Matrixstructuren variëren al naar gelang het soort staal, zoals ferritisch, austenitisch, martensitisch, precipitatiehardend en duplex.

Roestvast Staal in cijfers

Dit artikel biedt aan geïnteresseerden feiten en cijfers omtrent roestvast staal en de ontwikkelingen op de mondiale markt voor dit opmerkelijke materiaal.

Waarom Roestvaststaal?

Omstreeks 3000-2000 v.Chr. begon in onze regionen het bronzen tijdperk. Het waren de Kelten (figuur1), een groep van stammen, over West-Europa verspreid, die de grote ijzersmeden werden. Hun “metaalcultuur” bereikte reeds grote hoogte, enkele eeuwen voor de Romeinen. Grote vechtlust en voor die tijd superieure “ijzeren” wapenen maakte hen de onbetwiste heersers over een gebied, dat zich uitstrekte van Klein-Azië tot Ierland, met als grens de Alpen. Ze zullen het zich nooit gerealiseerd hebben, maar hun ijzer roestte lang zo vlug niet als het onze! Alhoewel hoog ontwikkeld in bewerkingskunst, was hun fabricagemethode vrij primitief: het product was ijzer, met een laag tot zeer laag koolstofgehalte en/of andere elementen. De verontreiniginggraad was dus laag, en dientengevolge ontbrak wat we heden noemen het “lokaalelement”. Corrosie van metaal wordt in hoge mate beïnvloed door de wijze van oxidevorming en het ontstaan van z.g. lokaalelementen, door verschillen in samenstelling van het metaal aan het oppervlak.

Recycling

Roestvast Staal in cijfers

Dit artikel biedt aan geïnteresseerden feiten en cijfers omtrent roestvast staal en de ontwikkelingen op de mondiale markt voor dit opmerkelijke materiaal.

Roestvast staal recycling

Ruim 80% van het afgedankte RVS schroot wordt gerecycled. Eurofer, de Europese Confederatie van IJzer- en Staalindustrieën, wil deze recovery laten groeien met een betere inzameling. Staalproductie met afgedankt schroot is namelijk goedkoper en milieuvriendelijker dan productie met materiaal bereid uit ertsen.

Toepassing van selectieve chemische kleuring voor de recycling van roestvast staal

Wanneer geschuurde zware non-ferrodeeltjes afzonderlijk van elkaar met zwavelzuur behandeld worden, kleuren roestvaststaal- en zinkdeeltjes binnen enkele minuten donkergrijs. Op basis van zwartwitbeeldanalyse, met een zwarte achtergrond en met als threshold-waarde de laagste grijswaarde waarmee gekleurde roestvaststaaldeeltjes níet gedetecteerd worden, kunnen dan door optische scheiding niet-roestvaststaal- en niet-zinkdeeltjes gedetecteerd en afgescheiden worden

Roestvast Staal soorten

Ontwerpen met Roestvast Staal

Roestvast staal is niet moeilijker te bewerken dan koolstofstaal, het is alleen anders. Het zich bewust zijn van de fysische en mechanische eigenschappen stelt de ontwerper in staat om profijt te trekken van de vele mogelijkheden die roestvast staal biedt, zoals hoge sterkte, hoog spiegelend vermogen en uitstekende reinigbaarheid, om er enkele te noemen.

RVS

Beitsbaar ontwerpen en construeren in roestvast staal

Oppervlaktebehandeling van roestvast staal kan meer dan één doel dienen. Verfraaiing is er een van. Het voorkomen van procesverontreiniging een tweede. Verbetering van de corrosiebestendigheid is echter een aspect dat vrijwel altijd meespeelt en vaak de belangrijkste reden is. Omdat de doeleinden van de oppervlaktebehandeling sterk kunnen verschillen, evenals de problemen die moeten worden opgelost, bestaan er veel methoden, die elk hun voor- en nadelen hebben. Het beitsen neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Blog Ko Buijs - Het stabiliseren van roestvast staal

Over het stabiliseren van roestvast staal zijn nuttige dingen geschreven maar ik maak ook regelmatig mee dat er opmerkingen worden gemaakt die a.h.w. mijn tenen enigszins laten krommen. Termen als ‘meer hittebestendig’ en ‘meer corrosiebestendig’ als een gevolg van het stabiliseren blijken in de praktijk meestal onterecht te zijn.

Chroom-6 in de metaalindustrie wat is Chroom-6?

Dat chroom-6 (hexavalent chroom) giftig is en kankerverwekkend is, is nu wijdverbreid bekend. Door wet en regelgeving komen er steeds meer beperkingen in toepassing van chroom-6 bij de oppervlaktebehandeling van metalen. Chroom-6 staat voor hexavalent chroom, ook bekend als het chroom ion Cr 6+. Chroom-6 is met name giftig als het verstuift in de atmosfeer en als mensen het dan inademen. Bij defensie is dit verstuiven berucht omdat het op grote schaal gebeurde bij het schuren aan de vliegtuigen en het rijdend en varend materieel en bij het spuiten hiervan.

Het metaal Zirkoon

Zirkoonsilicaat (ZrSiO4) kan dankzij het Kroll-proces kan men door een vrij gecompliceerd reductieproces er metallisch zirkoon van maken.

KMWE 3DP en DutchAero: samenspel tussen nieuw en oud vakgebied

DutchAero, sinds februari 2014 onderdeel van KMWE in Eindhoven, is onder andere specialist in thermal spray coatings voor aerospace en non-aerospace onderdelen. KMWE 3DP, actief sinds januari 2014, biedt engineering en 3D (metaal)printing services en ondersteunt haar klanten in de technische en commerciële afweging tussen de unieke mogelijkheden van 3D printen en de bestaande verspanende technologieën. Samen hebben zij de handen ineengeslagen om ieder met de eigen kunde en kennis te komen tot unieke producten.

Processen optimaal ingericht met QRM

De Metaalunie staat voor de MKB in de metaalsector in Nederland. Bedrijven van 1 tot circa 100 medewerkers, zo’n 13.000, van Terneuzen tot Delftzijl. Wat veel MKB-bedrijven gemeen hebben is productie van klantspecifieke producten; maatwerk in kleine series en aantallen. Daarom zijn MKB en QRM twee zaken die uitstekend bij elkaar passen. QRM, voluit Quick Response Manufacturing, is een werkwijze waarmee je bedrijfsprocessen uiterst effectief kunt inrichten.

Schadeonderzoek

De winst van het testen, of het verlies van het wel geloven Deel1

Veel materialen worden aangekocht met materiaalcertificaten, bijvoorbeeld volgens EN 10204. Ook worden producten vaak voorzien van certificaten of keurmerken. Die certificaten en/of keurmerken moeten vertrouwen geven aan de koper van het materiaal. De koper mag juistheid van de gegevens op het certificaat en/of keurmerk verwachten. Als de koper zoekt naar de combinatie van betrouwbaarheid van de gegevens op het certificaat en/of keurmerk en een laagste prijs voor het materiaal of product, dan moet hij/zij zich werkelijk afvragen of goed en goedkoop wel echt samengaan.

De winst van het testen, of het verlies van het wel geloven Deel2

Veel materialen worden aangekocht met materiaalcertificaten, bijvoorbeeld volgens EN 10204. Ook worden producten vaak voorzien van keurmerken en geleverd met certificaten. Die keurmerken en/of certificaten moeten vertrouwen geven aan de koper van het materiaal. De koper mag juistheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk verwachten. Als de koper zoekt naar de combinatie van betrouwbaarheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk en een laagste prijs voor het materiaal of product, dan moet hij/zij zich werkelijk afvragen of goed en goedkoop wel echt samengaan. Dat goedkoop nog veelvuldig duurkoop blijkt te zijn, zal in dit artikel worden geïllustreerd.

Slijpen en polijsten

Bewerken van roestvast staal constructies

Aan de oppervlaktebehandeling van roestvast staal wordt doorgaans hoge eisen gesteld gezien de vaak decoratieve functie van het materiaal. Mechanisch nabewerken van roestvast staal kan door correct uitvoeren van voorafgaande stappen als snijden, plooien en lassen tot een minimum beperkt worden.

Diverse vormen van oppervlakteschade Roestvast Staal

De toestand van het oppervlak van roestvast staal is in hoge mate bepalend voor de prestaties tijdens gebruik. Er wordt veel moeite gedaan om het oppervlak in een conditie te brengen die ervoor zorgt dat het onderliggende metaal wordt beschermd tegen allerlei schadelijke inwerkingen. Het is dan ook van het allerhoogste belang om tijdens opvolgende bewerkingen dit oppervlak zoveel mogelijk in takt te houden. Dat dat niet altijd lukt wordt hier getoond aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

Elektrolytisch polijsten van roestvast staal

Voor alle industrieën en toepassingen die met aankleef- en reinigingsproblemen te maken hebben kan het elektrolytisch polijsten een oplossing bieden. In veel gevallen zijn de investeringskosten binnen een jaar terugverdiend. Soms zijn de investeringskosten lager dan één onderhoudsbeurt. Voor toepassingen die met hygiëne te maken hebben wordt het elektrolytisch polijsten een noodzaak. In zeer veel toepassingen waar corrosieproblemen optreden kan elektrolytisch polijsten een oplossing brengen.

Oppervlakte afwerking van rvs halffabrikaten

Roestvast-staalplaat wordt gewoonlijk geproduceerd door middel van warmwalsen van plakken die zijn gegoten of gewalst van ingots. Sommige platen kunnen zijn geproduceerd door middel van direct walsen van de ingot.

Oppervlaktetoestand na bewerking

Als een voorwerp is gefabriceerd, kan de oppervlaktetoestand van het uitgangsmetaal worden gehandhaafd met weinig of geen modificaties afhankelijk van de fabricage eisen. Als het verkregen oppervlak voldoet, zijn er geen verdere oppervlaktebehandelingen noodzakelijk.

Speciale oppervlakteafwerking van roestvast staal plaat

De keuze van een afwerking mag nooit worden overgelaten aan de leverancier en de specificatie mag nooit los geformuleerde omschrijvingen bevatten in de trant van ‘type 304 met een geborsteld oppervlak’ of ‘geëmbosseerd oppervlak’.

Smeden (smeedwerk en smeedstukken)

Corrosieweerstand van gesinterd roestvast staal

Zowel poeder als verwerkingsvereisten voor het verbeteren van de corrosieweerstand zijn vandaag de dag goed gedefinieerd en er zijn roestvast-staalpoeders verkrijgbaar met uitstekende eigenschappen.

Smeden van Roestvast Staal

In termen van smeeddruk- en belastingsvereisten is roestvast staal aanzienlijk moeilijker te smeden dan koolstofstaal of laaggelegeerd staal.

Smeedstukken van titaan

Ten onrechte wordt in de industrie vaak aangenomen dat smeedstukken van titaan alleen te vinden zijn als onderdelen voor de luchtvaartindustrie en daarom is het van belang om door middel van dit artikel meer duidelijkheid te verstrekken waar dergelijke smeedstukken nog meer hun weg vinden, opdat er mogelijk nog meer toepassingen gevonden kunnen worden. Ook hier geldt 'onbekend maakt onbemind', waardoor men ook de unieke eigenschappen van titaan misloopt. Wat men vaak niet beseft is dat titaan in de vorm van smeedstukken al zo'n 45 jaar worden toegepast met dezelfde afmetingen en vormvrijheid die men ook met andere metaallegeringen heeft. Dankzij de ervaring en expertise die men heeft verworven met de smeedprocessen gecombineerd met de karakteristieken van het metaal bij hoge temperatuur heeft het metaal veel meer toepassingen gekregen in diverse takken van de industrie.

Solderen

Diffusie-hardsolderen van roestvast staal en andere metalen

Het is heel goed mogelijk om met behulp van diffusie-hard-solderen austenitisch roestvast staal te verbinden, maar ook austenitisch roestvast staal met andersoortig materiaal.

Modern hardsolderen van roestvast staal

Atmosfeerintegriteit en atmosfeerbeheersing zijn sleutels voor het met succes hardsolderen van roestvast staal. Als gevolg van de sterke bindingsneiging van roestvast staal met zuurstof bij hoge temperatuur, zal in de ovenatmosfeer aanwezig zuurstof of vocht het RVS-oppervlak oxideren met als gevolg een defectieve soldeerverbinding

Slimme constructie werkt kostenbesparend

Mogelijkheden om constructie-elementen met elkaar te verbinden zijn bouten, moeren, klinken, popnagelen, lijmen, solderen en lassen. Verbinden, maar lassen en solderen in het bijzonder: een lastig vak voor de constructeur. In dit artikel enige overwegingen.

Verlijmen van warmtewisselaars als alternatief voor (hard) solderen

Hardsolderen is een verbindingsmethode die al vele jaren wordt gebruikt om een warmtewisselaar te verbinden aan een eindstuk. De methode kent echter diverse nadelen ten aanzien van onder meer de gezondheid en veiligheid tijdens het soldeerproces zelf.

Wetenswaardigheden over lassen van titaan en zirkoon

Het metaal titaan is uitstekend lasbaar waardoor het mede daardoor steeds meer aan populariteit is gaan winnen. Toch gebeurt het nog regelmatig dat men zich niet volledig houdt aan de spelregels die voor het lassen zijn opgesteld en de vraag is dan hoe men kan zien of de kwaliteit van de las goed is. Een van de belangrijkste regels is dat de laszone tijdens het lassen zeer goed beschermd moet worden tegen zuurstof vanuit de atmosfeer omdat titaan zo enorm reactief is.

Wetenswaardigheden over speciale verbindingstechnieken t.b.v. roestvast staal

Roestvast staal wordt door ontelbare bedrijven dagelijks gelast en dat gebeurt meestal met het TIG-lasproces. In mindere mate geschiedt dit ook met het MIG- en STT-lasproces maar ook m.b.v. onderpoederdeklassen en andere speciale technieken zoals het verbinden met explosieven en frictie.

Tanks

Breuk van een roestvaststalen opslagtank

Een geïsoleerde roestvaststalen opslagtank voor warm water met een inhoud van 20.000 liter begaf het na vijf jaar dienst te heben gedaan, als gevolg van het uitbreken van een deel van de wand in de nabijheid van de tankbodem. Bij nader onderzoek werden er diverse scheuren in de buitenste tankwand aangetroffen.

Corrosiegedrag van roestvast staal in organische zuren

Organische zuren vormen een groep van de belangrijkste chemicaliën die in de industrie worden gebruikt. De zuren worden eerder geproduceerd als uitgangsstof voor andere chemicaliën dan als eindproduct op zichzelf. Azijnzuur is het bekendste lid van

Corrosiviteit van voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen zijn, net als andere chemische stoffen, verantwoordelijk in alle procesfazen (inclusief verpakken) voor corrosieve effecten van verscheidene aard op constructiemateriaal. Deze effecten worden bovendien beïnvloed door condities die heersen in het milieu zoals temperatuur, stromingssnelheden en wisselende spanningen die op kunnen treden in delen van de procesapparatuur. De aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof is in het algemeen van belang met betrekking tot de mate waarin corrosie zich voordoet.

Een putcorrosie test in de praktijk

Een grote variëteit aan producten wordt in tankwagens over de weg vervoerd. Om ongewenste verontreinigingen van deze producten (bijvoorbeeld met ijzer-ionen) te voorkomen worden de tanks die voor bulktransporten worden gebruikt meestal gemaakt van roestvast staal. Voor de meeste producten voldoet daarbij het type AISI 316 resp. AISI 316L. Om te voorkomen dat kleine restanten van het ene transport in de tanks achter kunnen blijven (en vervolgens nog aanwezig zijn bij het volgende transport),

Eigenschappen van roestvast staal bij lage temperaturen

Alle constructiemetalen ondergaan veranderingen in eigenschappen als ze worden afgekoeld van kamertemperatuur tot temperaturen onder het vriespunt.

Het nut van corrosietesten voor bijvoorbeeld dubbelwandige verwarmingssystemen en leidingen

Technisch artikel over corrosietesten van dubbelwandige RVS opslagvaten, RVS tanks en RVS leidingsystemen.

Kathodische bescherming (4)

Kathodische bescherming op begraven stalen tanks en buisleidingen. Voor de tanks maakt men meestal gebruik van opofferingsanaden bestaande uit zink of uit een speciale magnesium-legering. Voor pijpleidingen zal men meestal zijn toevlucht nemen tot de installatie van een gelijkrichter met een bijbehorend grondbed.

Materiaaleisen voor procesapparatuur in de voedingswarenindustrie

Bij het verwerken van voedingswaren worden tal van processen gevolgd die tezamen met de verwerkte voedingswaren elk hun eigen eisen stellen aan apparatuur en het materiaal waarvan deze apparatuur is vervaardigd. In vogelvlucht volgt hier een overzicht van een aantal veelvoorkomende processen alsmede van de eigenschappen van een aantal voedingsmiddelen.

Passiviteit van roestvaststalen tanks

Roestvaststaal (RVS) in een elektrolyt (water met zout) gedraagt zich in het algemeen passief. Dat wil zeggen dat zich een uitermate dun beschermend laagje van chroomoxide op het oppervlak heeft gevormd. Roestvaststalen tanks in schepen, zeevaart en binnenvaart, bij het wegtransport en het railtransport worden met (grote) regelmaat geleegd en gereinigd. Tijdens het reinigen zal het oppervlak van het RVS zich weer herstellen en passief worden. De mate van passiviteit wordt gemeten met de Oxilyser3.

Reinigen, beitsen en passiveren van RVS tanks

Technisch artikel over het reinigen en passiveren van RVS tanks en RVS leidingen.

Roestvast staal voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie - kies het juiste materiaal

Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast

Roestvast stalen leidingwerken

Technisch artikel over correcte keuze van ontwerp en materiaal (RVS) zorgen voor een lange levensduur van fabriek en/of installatie.

Tanks RVS

Alloy C-276 als materiaal voor tankbouw

Tankbouw, In dit artikel zal worden ingegaan op de bewerking en verwerking van Alloy C-276

Breuk van een roestvaststalen opslagtank

Een geïsoleerde roestvaststalen opslagtank voor warm water met een inhoud van 20.000 liter begaf het na vijf jaar dienst te heben gedaan, als gevolg van het uitbreken van een deel van de wand in de nabijheid van de tankbodem. Bij nader onderzoek werden er diverse scheuren in de buitenste tankwand aangetroffen.

Corrosiegedrag van roestvast staal in organische zuren

Organische zuren vormen een groep van de belangrijkste chemicaliën die in de industrie worden gebruikt. De zuren worden eerder geproduceerd als uitgangsstof voor andere chemicaliën dan als eindproduct op zichzelf. Azijnzuur is het bekendste lid van

Corrosiviteit van voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen zijn, net als andere chemische stoffen, verantwoordelijk in alle procesfazen (inclusief verpakken) voor corrosieve effecten van verscheidene aard op constructiemateriaal. Deze effecten worden bovendien beïnvloed door condities die heersen in het milieu zoals temperatuur, stromingssnelheden en wisselende spanningen die op kunnen treden in delen van de procesapparatuur. De aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof is in het algemeen van belang met betrekking tot de mate waarin corrosie zich voordoet.

Een putcorrosie test in de praktijk

Een grote variëteit aan producten wordt in tankwagens over de weg vervoerd. Om ongewenste verontreinigingen van deze producten (bijvoorbeeld met ijzer-ionen) te voorkomen worden de tanks die voor bulktransporten worden gebruikt meestal gemaakt van roestvast staal. Voor de meeste producten voldoet daarbij het type AISI 316 resp. AISI 316L. Om te voorkomen dat kleine restanten van het ene transport in de tanks achter kunnen blijven (en vervolgens nog aanwezig zijn bij het volgende transport),

Eigenschappen van roestvast staal bij lage temperaturen

Alle constructiemetalen ondergaan veranderingen in eigenschappen als ze worden afgekoeld van kamertemperatuur tot temperaturen onder het vriespunt.

Lastechnisch construeren van RVS apparaten

Lastechnisch construeren in rvs apparaten, noodzakelijk voor de realisatie van betrouwbare verbindingen, vereist kennis van lasmetaalkunde, lastechnologie en gebruiksomstandigheden.

Materiaaleisen voor procesapparatuur in de voedingswarenindustrie

Bij het verwerken van voedingswaren worden tal van processen gevolgd die tezamen met de verwerkte voedingswaren elk hun eigen eisen stellen aan apparatuur en het materiaal waarvan deze apparatuur is vervaardigd. In vogelvlucht volgt hier een overzicht van een aantal veelvoorkomende processen alsmede van de eigenschappen van een aantal voedingsmiddelen.

Passiviteit van roestvaststalen tanks

Roestvaststaal (RVS) in een elektrolyt (water met zout) gedraagt zich in het algemeen passief. Dat wil zeggen dat zich een uitermate dun beschermend laagje van chroomoxide op het oppervlak heeft gevormd. Roestvaststalen tanks in schepen, zeevaart en binnenvaart, bij het wegtransport en het railtransport worden met (grote) regelmaat geleegd en gereinigd. Tijdens het reinigen zal het oppervlak van het RVS zich weer herstellen en passief worden. De mate van passiviteit wordt gemeten met de Oxilyser3.

Reinigen, beitsen en passiveren van RVS tanks

Technisch artikel over het reinigen en passiveren van RVS tanks en RVS leidingen.

Roestvast staal voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie - kies het juiste materiaal

Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast

Titanium

Blog Ko Buijs - Hittebestendig titanium

Titanium is een metaal dat niet onbeschermd verhit mag worden boven de 300⁰C want boven deze temperatuur zal het oppervlak allerlei gassen in zich opnemen. Voorbeelden zijn gassen zoals zuurstof, waterstof, stikstof e.d. Het titaan metaalrooster biedt namelijk boven die temperatuur de gelegenheid om deze gassen te laten diffunderen in het oppervlak waardoor verbrossing ontstaat. Dat is ook de reden dat tijdens het lasproces de afkoelende las ook beschermd moet worden met het inerte argon. Dat betekent dat achter de toorts een extra schoen aanwezig moet zijn die het argongas als een deken op de afkoelende las neerlegt. Een voorbeeld hiervan is te zien op afbeelding 1.

Dunne keramische lagen ter bescherming van Roestvast Staal

Om slijtage aan machineonderdelen en gereedschappen te verminderen wordt al sinds geruime tijd gebruik gemaakt van dunne, harde keramische lagen, zoals titaannitride en titaancarbide. Deze lagen worden bij Philips CMTI aangebracht via Chemicl Vapour Deposition (CVD). Dergelijke lagen worden bij corrosie- en slijtageproblemen met roestvast staal nog weinig toegepast. In dit artikel worden twee toepassingen beschreven voor het beschermen van roestvast staal met CVD-Iagen.

Het metaal titaan

Titaan is een bijzonder en relatief licht metaal met een zilverachtige kleur dat bepaald niet schaars aanwezig is in de aardbodem. Sterker nog, het is op vier na het meest voorkomende element in onze aardkorst. De vraag is dan ook gerechtvaardigd waarom dit metaal zo relatief duur is en dat komt voor een groot deel door de kostbare winning.

Oppervlaktebehandeling van titaan (deel 1)

In het algemeen kan men stellen dat oppervlaktebehandelingen van metalen het doel hebben om de slijtvastheid te vergroten, de wrijvingsweerstand te verlagen en om aan bepaalde esthetische eisen te kunnen voldoen. Per definitie levert een oppervlaktebehandeling een verandering van de eigenschappen van dit oppervlak op. In dit opzicht verschilt de doelstelling van een oppervlaktebehandeling niet als we aan het metaal titaan denken. Het oppervlak van titaan kan zowel mechanisch, metallurgisch als chemisch veranderd worden.

Oppervlaktebehandeling van titaan (deel 2)

Per definitie levert een oppervlaktebehandeling een verandering van de eigenschappen van dit oppervlak op. In dit opzicht verschilt de doelstelling van een oppervlaktebehandeling niet als we aan het metaal titaan denken. Het oppervlak van titaan kan zowel mechanisch, metallurgisch als chemisch veranderd worden.

Smeedstukken van titaan

Ten onrechte wordt in de industrie vaak aangenomen dat smeedstukken van titaan alleen te vinden zijn als onderdelen voor de luchtvaartindustrie en daarom is het van belang om door middel van dit artikel meer duidelijkheid te verstrekken waar dergelijke smeedstukken nog meer hun weg vinden, opdat er mogelijk nog meer toepassingen gevonden kunnen worden. Ook hier geldt 'onbekend maakt onbemind', waardoor men ook de unieke eigenschappen van titaan misloopt. Wat men vaak niet beseft is dat titaan in de vorm van smeedstukken al zo'n 45 jaar worden toegepast met dezelfde afmetingen en vormvrijheid die men ook met andere metaallegeringen heeft. Dankzij de ervaring en expertise die men heeft verworven met de smeedprocessen gecombineerd met de karakteristieken van het metaal bij hoge temperatuur heeft het metaal veel meer toepassingen gekregen in diverse takken van de industrie.

Wetenswaardigheden over lassen van titaan en zirkoon

Het metaal titaan is uitstekend lasbaar waardoor het mede daardoor steeds meer aan populariteit is gaan winnen. Toch gebeurt het nog regelmatig dat men zich niet volledig houdt aan de spelregels die voor het lassen zijn opgesteld en de vraag is dan hoe men kan zien of de kwaliteit van de las goed is. Een van de belangrijkste regels is dat de laszone tijdens het lassen zeer goed beschermd moet worden tegen zuurstof vanuit de atmosfeer omdat titaan zo enorm reactief is.

Transportbanden

Materiaaleisen voor procesapparatuur in de voedingswarenindustrie

Bij het verwerken van voedingswaren worden tal van processen gevolgd die tezamen met de verwerkte voedingswaren elk hun eigen eisen stellen aan apparatuur en het materiaal waarvan deze apparatuur is vervaardigd. In vogelvlucht volgt hier een overzicht van een aantal veelvoorkomende processen alsmede van de eigenschappen van een aantal voedingsmiddelen.

Warmtewisselaars RVS

Corrosie in chemische milieus

Bij warmte-overdrachtstoepassingen, zoals in het geval van warmtewisselaars, resulteert een hogere wandtemperatuur in hogere corrosiesnelheden dan zou worden verwacht aan de hand van de lagere temperatuur van de bulkoplossing. Deze en andere zaken vergen aandacht bij de keuze van een geschikt RVS-type.

Corrosiepreventie door het juiste ontwerp

Bij design van apparatuur is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met een optimale executieve lasbaarheid. Zoals eerder vermeld heeft lassen veelal de voorkeur boven bout- en klinknagelverbindingen, vooropgesteld dat de lasverbindingen correct zijn uitgevoerd. Indien het optreden van spleetcorrosie is te verwachten dient een spleetvrije ‘full-penetration’ las te worden uitgevoerd.

Gelaste roestvast stalen warmtewisselaar pijpen

Gelaste roestvast stalen pijpen en buizen worden gebruikt in verscheidene toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid, sterkte en corrosie weerstand. De austenitische typen UNS S31254 en UNS N08904 en de ferritisch-austenitische typen UNS S32304, UNS S31803 en UNS S 32750 bezitten een hoge weerstand tegen corrosie. Sleutel tot het succes van deze staaltypen zijn de met behulp van de computer ontworpen chemische samenstellingen met nauwe grenzen voor elk legeringselement om niet alleen de eigenschappen te optimaliseren maar ook de fabricage en laswerk. Belangrijke factoren zijn lassen, warmtebehandeling en beitsen van de buisvormige producten.

Het optimaal beheersen van biofouling, corrosie en scalingvorming in warmtewisselaars

Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

Materiaaleisen voor procesapparatuur in de voedingswarenindustrie

Bij het verwerken van voedingswaren worden tal van processen gevolgd die tezamen met de verwerkte voedingswaren elk hun eigen eisen stellen aan apparatuur en het materiaal waarvan deze apparatuur is vervaardigd. In vogelvlucht volgt hier een overzicht van een aantal veelvoorkomende processen alsmede van de eigenschappen van een aantal voedingsmiddelen.

Materialen voor Warmtewisselaars

Warmtewisselaars zijn er in vele maten en soorten, en kunnen worden gemaakt van diverse materialen, voornamelijk metalen. Zo zijn er platenwisselaars of warmtewisselaars met bundels bestaande uit rechte, spiraalvormige pijpen of gevinde pijpen. Ieder type warmtewisselaar heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen en ook een eigen theoretisch maximaal vermogen van warmteoverdracht.

Ontwikkelingen in RVS in de (Petro-)Chemie

Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

Ontwikkeling van een automatische inspectielijn voor warmtewisselaarplaten

Elke warmtewisselaar is min of meer een vastomschreven ontwerp waarbij een aantal factoren in beschouwing worden genomen, waaronder de in- en uitgangstemperatuur en -druk, stromingssnelheden van de vloeistoffen, de viscositeit, het corrosieve karakter van de vloeistoffen en nog zo het een ander

Reiniging van RVS warmtewisselaars, behoud en rendement

De goede corrosieweerstand van roestvast staal is vaak een doorslaggevende reden bij de keuze om een warmtewisselaar en andere procesapparatuur uit dit materiaal te construeren.

Rendementsverbetering bij warmteoverdracht

De Tornadoflow-buizen zijn aluminium geëxtrudeerde buizen voor gebruik in warmtewisselaars. Om deze buizen breed te kunnen inzetten, worden ze ook geleverd met een buitenmantel van roestvast staal. De aluminium buizen worden dan middels hydroexpanxie in de RVS-buis geperst waardoor er optimale warmteoverdracht kan plaatsvinden.

Schade voorkomen pijpenwarmtewisselaar

Bij de productie van diverse levensmiddelen worden warmtewisselaars toegepast. Er zijn qua ontwerp verschillende type warmtewisselaars, zoals pijp in pijpwisselaars, platen warmtewisselaars, zogenaamde kussenplaten en de veel toegepaste warmtewisselaars met een pijpenbundel. Selectiecriteria voor de toepassing van de verschillende typen warmtewisselaars zijn kostprijs, warmteoverdracht vermogen (koelend/verwarmend oppervlak), viscositeit van het te verwarmen/ koelen medium, inspecteerbaarheid en repareerbaarheid, mogelijkheden tot reiniging en voor de warmtewisselaar beschikbare plaats in een productieplant.

Spiraalvormige keerschotten in pijpenwarmtewisselaars

De huidige trend in procesontwerp vereist een hoge mate van warmteterugwinning en vraagt om de plaatsing van een veel groter warmtewisselend oppervlak dan vroeger gewoon was. Het bijplaatsen van nog wat warmtewisselaars in de processtroom resulteerde in hogere drukverliezen en een hoger pompvermogen. Dit is een allesbehalve economische oplossing. Er doen zich situaties voor waarin toevoegen van meer warmtewisselend oppervlak niet mogelijk is, in het bijzonder in het geval van het opknappen van bestaande apparatuur, waarbij de pompcapaciteit kan worden begrensd door de bestaande installatie, en eveneens als het oorspronkelijke ontwerp vanwege beperkte ruimte weinig mogelijkheden overlaat.

Super duplex roestvast staal voor warmtewisselaars

Duplex roestvast staal heeft in de loop der jaren de nodige verbeteringen ondergaan, met name op het gebied van de verwerkbaarheid en verdere verhoging van de weerstand tegen corrosie, en heeft inmiddels de status van super duplex roestvast staal verkregen.

Thermische vermoeiing in pijpenwarmtewisselaars

Tijdens bedrijf bestaan de mechanische belastingen op onderdelen veelal uit een combinatie van statische en wisselende componenten. Wisselende (trek)spanningen kunnen resulteren in een zeer plaatselijke plastische vervorming, waardoor er kans op vermoeiingsschade ontstaat.

Tweeslachtigheid in falen van een warmtewisselaar

Warmtewisselaars zijn er in vele maten en soorten, en kunnen worden gemaakt van diverse materialen, voornamelijk metalen. Zo zijn er platenwisselaars of warmtewisselaars met bundels bestaande uit rechte, spiraalvormige pijpen of gevinde pijpen. Ieder type warmtewisselaar heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen en ook een eigen theoretisch maximaal vermogen van warmteoverdracht.

Verlijmen van warmtewisselaars als alternatief voor (hard) solderen

Hardsolderen is een verbindingsmethode die al vele jaren wordt gebruikt om een warmtewisselaar te verbinden aan een eindstuk. De methode kent echter diverse nadelen ten aanzien van onder meer de gezondheid en veiligheid tijdens het soldeerproces zelf.

Vervormbaarheid van roestvast staal

Roestvast staal wordt in tal van uitvoeringsvormen van warmtewisselaars toegepast. Er wordt in dat soort gevallen een beroep gedaan op de weerstand van het materiaal tegen de milieus waarmee de betreffende warmtewisselaars in aanraking komen, waarbij de geringere warmtegeleidbaarheid op de koop toe wordt genomen. Het is dan ook een groot geluk dat roestvast staal zich zo makkelijk laat vervormen en verbinden. Toch zijn er een aantal aspecten die roestvast staal onderscheiden van koolstofstaal en daarmee moet bij de fabricage van warmtewisselaars terdege rekening worden gehouden. Hier zal de aandacht worden gericht op vervorming van roestvast plaatstaal ten behoeve van platenwarmtewisselaars.

Warmtebehandeling van roestvast staal

Alle austenitische RVS-typen kunnen worden blank-gegloeid in, of zuivere waterstof of gedissocieerde ammoniak, op voorwaarde dat het dauwpunt van de atmosfeer lager ligt dan -50°C. En de werkstukken bij het binnengaan van de oven, droog en angstvallig schoon zijn. De ovens die worden gebruikt voor blankgloeien dienen ook schoon te zijn, vochtvrij en dicht, wil men lage dauwpunten kunnen handhaven. Als er geen laag dauwpunt wordt gehandhaafd, dan vormt zich een dun groenachtig oxide op het werkstuk.

Warmtewisselaars, de spanning om te komen tot een oplossing

Warmtewisselaars bestaan veelal uit een vat met daarin platen of pijpen. Tussen deze onderdelen worden twee of meer van elkaar gescheiden ruimten gecreëerd. In en door deze ruimten worden dezelfde of volledig van elkaar verschillende media gevoerd die warmte aan elkaar moeten overdragen. In een aantal gevallen kan contact door deze media, denk bijvoorbeeld aan water en natrium, desastreuze gevolgen hebben.

Warmtewisselaars in recirculerend-koelwater-service

Koelwater in de procesindustrie stroomt in vele gedaantes. Om een proceskoeler-warmtewisselaar te ontwerpen en resistente materialen te selecteren is een soms onderschatte taak. Hoewel de gevolgen in termen van directe gevaarzetting niet altijd groot zijn, is een koelwatercircuit wel een essentiële functie voor het proces en kunnen de financiële gevolgen van het down gaan van een fabriek groot zijn

Warmtewisselaars voor gebruik geothermische energie

Voor het opwekken van geothermische energie voldoet in principe een warmtewisselaar die tot op de bodem van de put wordt neergelaten. Deze warmtewisselaar bestaat uit een simpele U-vormig gebogen pijp, die wordt verbonden met het verwarmingssysteem van het huis of gebouw.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium en Roestvast Staal branche.

Velden met een * zijn verplicht