Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

Corrosiewering van Roestvast StaalRSS

 • 'Corrosiewerende pigmenten, lood-en chromaatvrij' Wat is de juiste keuze?

  Een paar belangrijke factoren die het noodzakelijk maken voorwerpen, met name staalprodukten, te voorzien van (te bedekken met) een organische of anorganische deklaag zijn: -Bescherming tegen corrosie; Volgens Prof. Dr. P.J. Gellings schommelt de corrosieschade voor Neder.land tussen de tien à twaalf miljard gulden per jaar. Daarvan kan 20% worden voorkomen als de juiste maatregelen worden getroffen. Dat wil zeggen dat circa 2 miljard kan worden teruggevoerd op roestschadel [Lit.1].· -Het verkrijgen van een beter esthetisch uiterlijk.

  Lees verder

 • 'Droog' vaststellen van weerstand tegen interkristallijne corrosie

  Voldoende gestabiliseerd roestvast staal bezit een goede weerstand tegen zowel interkristallijne corrosie als tegen spanningscorrosie in tal van waterige procesoplossingen bij verhoogde temperatuur en druk.

  Lees verder

 • Adhesieve slijtage van Roestvast Staal

  Roestvast staal kan op meerdere manieren slijten en dat wordt in de praktijk ingedeeld in adhesieve en vretende slijtage, indien er geen vreemde deeltjes in het spel zijn. Dit in tegenstelling tot erosie waar wel vreemde deeltjes verantwoordelijk zijn voor de ontstane slijtage. Dat zijn deeltjes die vanuit een gasstroom of vloeistof op het roestvast staaloppervlak terecht zijn komen. In dit artikel wordt hoofdzakelijk stilgestaan bij adhesieve en vretende slijtage en het mogelijk voorkomen ervan.  

  Lees verder

 • Aluminiumbrons, een koperlegering om rekening mee te houden

  Zij die nog nooit in aanraking zijn geweest met het materiaal 'aluminiumbrons' zullen snel de neiging hebben om te denken dat een dergelijk artikel als dit thuishoort in bijvoorbeeld het vakblad 'Aluminium'. Hoewel dat helemaal niet zou misstaan, is het toch logischer dat een dergelijke publikatie verschijnt in het vakblad 'Roestvast Staal' omdat dit tijdschrift ook ruimte laat voor andere hoogwaardige legeringen. Onder deze laatstgenoemde categorie kunnen we zonder meer de aluminiumbronzen scharen, omdat aluminiumbrons in veel gevallen kan wedijveren met deze legeringen.

  Lees verder

 • ASTM-tests ter bepaling van gevoeligheid voor interkristallijne corrosie

  Interkristallijne corrosie is een verschijnsel dat tot enorme schade kan leiden. Het is daarom niet onverstandig om roestvast staal alvorens het in te kopen een of meer controles op gevoeligheid voor dit verschijnsel te laten ondergaan. In ASTMA A 262 zijn vijf van dergelijke tests opgenomen. Dit artikel wil hiervan een overzicht geven.

  Lees verder

 • Atmosferische corrosie van gelast roestvast staal

  Roestvast staal wordt op grote schaal toegepast in de proces- en voedingsmiddelenindustrie. Een toepassingsgebied in opkomst is de architectuur. Gevelbekleding en dakbekleding worden steeds meer uitgevoerd in roestvast staal.

  Lees verder

 • Austenitisch met mangaan gelegeerd roestvast staal: de AISI 200 serie (deel 3)

  In voorliggend en laatste deel over mangaanhoudend roestvast staal wordt een beschrijving gegeven van de corrosiebestendigheid. Hierbij worden vergelijkingen gemaakt met equivalente roestvast staal typen uit de AISI 200 serie. Met name als het gaat om de corrosiebestendigheid in specifieke milieus blijken enkele kwaliteiten uit de AISI 200 serie zeer geschikt te zijn of vertonen zelfs buitengewoon hoge corrosiebestendigheid t.o.v. de AISI 300 typen.

  Lees verder

 • Basis Roestvast staal les 1

  Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

  Lees verder

 • Basis Roestvast staal les 2

  Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

  Lees verder

 • Bepalen van de gevoeligheid voor spanningscorrosiescheuring van RVS in zeer zuiver water bij hoge temperatuur

  In de voedings- en genotmiddelenindustrie is er een trend waarneembaar naar het gebruik van steeds zuiverder water met steeds hogere temperatuur. De agressiviteit van een dergelijk milieu heeft geleid tot veel onverwachte schade aan roestvaststalen leidingen, apparaten en installaties.

  Lees verder

 • Bescherming tegen corrosie van statische verbindingen in de zuivel-, voedings-en genotmiddelenindustrie

  Toepassing van smeermiddelen in de levensmiddelenindustrie kan een probleem zijn. Vooral als de kans bestaat dat het smeermiddel in aanraking komt met het produkt. Toch zijn ook in voedselverwerkende installaties anticorrosie-en anti-vreetsmeermiddelen onontbeerlijk. De problemen bij demontage van vastgeroeste bouten en moeren zijn legio. Daarbij optredende galvanische werking, koudlas en vastvreten maken onderhoudswerk extra moeilijk. Inspecties van Volksgezondheid zien erop toe, dat er uitsluitend anti-corrosiesmeermiddelen worden gebruikt die geen gevaar opleveren als ze per ongeluk in aanraking komen met levensmiddelen. In de Verenigde Staten is hiervoor door de FDA (Federal Drugs Administration) zelfs een speciaal toelatingsnummer vastgesteld. Ook de horeca en ziekenhuizen bijvoorbeeld vallen onder deze regels.

  Lees verder

 • Betrouwbare corrosievastheid 255-legering voor FGD-toepassingen

  Tegenwoordig hebben diverse industriële verwerkingstechnieken speciale verontreinigingsbewakingssytemen nodig om gasvormige en vloeibare emissies te beperken tot een voor het milieu acceptabel niveau. In op kolen werkende energiecentrales worden met name gasvormige zwavelemissies door FGD-systemen gereguleerd. Voor gebruik in gasvormige en vloeibare slurrydelen van de FGD-installatie is gekozen voor FERRALIUM 255, een 25 CR (Cu + N) duplex roestvast-staaltype.

  Lees verder

 • Bijzonderheden van diverse lasmethoden

  Roestvast staal is goed lasbaar. Toch vraagt dit materiaal van de ontwerper en van de opsteller van lasprocedures een iets andere benadering ten opzichte van koolstofstaal. In dit en een hieropvolgend artikel zullen deze verschillen per lasproces worden bekeken.

  Lees verder

 • Biofilms in roestvaststalen leidingen en installaties

  Biofilm engineering is een relatief nieuwe technische discipline die de laatste jaren sterk in de belangstelling staat vanwege problematiek met ziekteverwekkers als legionella en salmonella en met corrosie. Aan de andere kant kunnen blofilms ook voordelen opleveren getuige sterke belangstelling voor de ontwikkeling van 'biofilm reactors' waarbij de micro-organismen in blofilms worden gebruikt voor de fabricage van allerlei stoffen. Vanwege corrosieproblemen en gezondheidsaspecten (Arbo) groeit de aandacht voor blofilmvorming bij de olie en gaswinning, raffinaderijen en bij de procesindustrie.

  Lees verder

 • Breuk van een roestvaststalen opslagtank

  Een geïsoleerde roestvaststalen opslagtank voor warm water met een inhoud van 20.000 liter begaf het na vijf jaar dienst te heben gedaan, als gevolg van het uitbreken van een deel van de wand in de nabijheid van de tankbodem. Bij nader onderzoek werden er diverse scheuren in de buitenste tankwand aangetroffen.

  Lees verder

 • Buisvormige toepassingen van SAF 2304

  Er wordt steeds vaker de voorkeur gegeven aan duplex roestvast staal boven standaard austenitisch roestvast staal. De reden daarvan zijn een aantal technische voordelen, die in combinatie met goede verkrijgbaarheid de basis vormen voor prijsgunstige ontwerpen. Dit artikel geeft een overzicht van de basiseigenschappen van het moderne duplex roestvast-staaltype SAF 2304 en het geeft voorbeelden van typische gevallen waarin dit type met succes wordt toegepast. Verder wordt er een algemeen beeld geschetst van de brede toepasbaarheid van het duplextype SAF 2304.

  Lees verder

 • Controleren van de reinheid van metaaloppervlakken

  Afhankelijk van de vereiste reinheidsgraad variëren verontreinigingen van ongewenste verontreinigingen, zoals corrosieprodukten, stof en bezwete handen tot corrosiewerende stoffen, smeermiddelen en vetten die met opzet tijdens de desbetreffende bewerkingsstappen op het metaaloppervlak zijn aangebracht. De methoden die worden toegepast om de mate van reinheid te beproeven zijn daarom net zo gevarieerd als de optredende vormen van verontreiniging.

  Lees verder

 • controles voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen­indus­trie

  Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen­indus­trie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast. Immers, iedere verontreiniging veroorzaakt door schoonmaakmiddelen, achtergebleven product of corrosieproduct kan verontreiniging van het uiteindelijke te maken product betekenen, en dat is niet toelaatbaar.

  Lees verder

 • Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 5 Putcorrosie en spleetcorrosie

  Voor plaatselijke corrosievormen zoals putcorrosie of spleetcorrosie hebben gewichtsafnamemetingen, die bij uniforme corrosie een duidelijk beeld van de te verwachten corrosiesnelheid geven, weinig betekenis. Om de weerstand van verschillende, vaak passieve, legeringen met elkaar te kunnen vergelijken zijn speciale versnelde corrosietests ontwikkeld.

  Lees verder

 • Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 6: Interkristallijne corrosie

  Het beproeven van roestvast staal op gevoeligheid voor interkristallijne corrosie is kritiek voor de procesindustrie en energieopwekkende industrie. Voor dergelijke doeleinden is het essentieel dat de legeringen in optimale metallurgische conditie verkeren willen ze weerstand kunnen bieden aan de diverse vormen van corrosie die worden veroorzaakt door uitscheidingen van carbiden op korrelgrenzen of van sigma-fase.

  Lees verder

 • Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 7: Uniforme corrosie

  De corrosieresultaten van proeven waarbij de verliezen uniform zijn worden gewoonlijk uitgedrukt in mm per jaar. Vanzelfsprekend kunnen die worden omgezet in andere eenheden (zie de conversie tabel).

  Lees verder

 • Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 8: Beproeving op vermoeiingscorrosie, erosie-corrosie, galvanische corrosie

  Al deze beproevingen worden uitgevoerd met een gevarieerd instrumentarium, dat is ontworpen voor specifieke doeleinden en waarmee merendeels slechts vergelijkende resultaten van diverse materialen zijn te behalen.

  Lees verder

 • Corrosiebeproeving van roestvast staal Deel 1, 2 en 3

  Net als andere materialen behoeft roestvast staal een eigen evaluatie van de mechanische en corrosie eigenschappen om er zeker van te kunnen zijn dat het geschikt is voor een bepaalde toepassing. De mechanische eigenschappen zijn belangrijk omdat ze bepalend zijn voor de mogelijkheid om er wat van te maken en voor het vermogen van een onderdeel om de bedrijfslasten te weerstaan

  Lees verder

 • Corrosiebestendige legeringen voor hoge sterkte toepassingen

  De toepassing van materialen in zeer corrosieve milieus en onder zware belastingen vereist materiaalsoorten welke een hoge (spannings-) corrosiebestendigheid verbinden met hoge mechanische eigenschappen.

  Lees verder

 • Corrosie bron van zorg, ook bij roestvast staal

  “In de praktijk wordt vaak gekozen voor roestvast staal. Men denkt dat het overal tegen kan, maar dat is een misvatting. Elk materiaal heeft zijn toepassingsgebied en heeft zijn toepassingsbeperkingen. Roestvast staal kan wel degelijk corroderen”, aldus Karin van Thoor, corrosie-ingenieur. Zij is momenteel adviseur van de Corrosie Advies Dienst van het Nederlands Corrosie Centrum (NCC).

  Lees verder

 • Corrosie eigenschappen van een aantal nikkel legeringen

  In dit artikel zal nader worden ingegaan op de corrosie eigenschappen van een aantal nikkel legeringen in verschillende agressieve milieus.

  Lees verder

 • Corrosie en de bestrijding ervan

  Corrosie komt in de praktijk in verschillende vormen voor. Iedere corrosievorm vraagt de nodige aandacht van de constructeur en procestechnoloog met het oog op corrosiepreventie. Het ontstaan en het voorkomen van corrosiemechanismen hangen dan ook nauw met elkaar samen. Onwetendheid heeft in de praktijk al tot zeer veel onnodige schade geleid. Feitelijk kan gesteld worden dat de meeste corrosie voorkomen had kunnen worden, mits er voldoende kennis aanwezig was geweest. De wens is dan ook dat dit artikel bij zal dragen om corrosie verder terug te dringen.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van autenitisch roestvast lasmetaal

  Austenitisch roestvast lasmetaal beschikt in het algemeen over een geringere corrosieweerstand in vergelijking met het basismetaal van hetzelfde type. Dit is het gevolg van het feit dat lasmetaal een stengelvormige en ongelijkmatige microstructuur bezit waarin uitscheidingen aanwezig zijn van hoofdlegeringselementen, zoals Cr, Mo en Ni alsmede nevenelementen zoals S en P.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van hoog gelegeerd RVS-lastoevoegmetaal, lassen en oplassingen in gestandaardiseerde corrosieproeven

  Dit artikel geeft een overzicht van de gestandaardiseerde proeven die voor praktijkgebruik voor typische materiaalsoorten gangbaar zijn. Verder worden er enige resultaten getoond van proeven met lassen en lastoevoegmetaal waaruit de invloed van de verschillende thermische cycli, legeringen, oppervlaktetoestanden en beschermgassen op het corrosiegedrag kan worden afgeleid.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van roestvast staal en met TiN bekleed Ti-6AI-4V-legeringen

  De titaanlegering Ti-6AI-4V, die zeer bestand is tegen plaatselijke aantasting en die gemakkelijk passiveerbaar is, is een ideale ondergrond voor TiN-deklagen. In dit artikel wordt het corrosiegedrag besproken van AISI 304 en Ti-6AI-4V-Iegeringen in chloride bevattende oplossingen voordat en nadat ze door middel van PVD van een deklaag zijn voorzien. Titaannitride (TiN) is zeer corrosiebestendig en wordt gebruikt als deklaag voor de bescherming van staal tegen corrosie. Onderzoek toont echter aan dat de bescherming die door TiN wordt geboden alleen bij passiveerbare metalen effectief is [1-3]. Deze beperking is het gevolg van de aanwezigheid van microbeschadigingen in de deklaag (kolomstructuren, microscopisch kleine gaatjes) waardoor vloeistof tot aan de ondergrond kan binnendringen, en een galvanisch koppel induceert. In dit artikel wordt ook het cor.rosiegedrag besproken in chloridebevattende oplossingen van TiN-deklagen die door PVD op AISI 304L en Ti-6AI-4V zijn afgezet.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van roestvast staal in organische zuren

  Organische zuren vormen een groep van de belangrijkste chemicaliën die in de industrie worden gebruikt. De zuren worden eerder geproduceerd als uitgangsstof voor andere chemicaliën dan als eindproduct op zichzelf. Azijnzuur is het bekendste lid van

  Lees verder

 • Corrosie in chemische milieus

  Bij warmte-overdrachtstoepassingen, zoals in het geval van warmtewisselaars, resulteert een hogere wandtemperatuur in hogere corrosiesnelheden dan zou worden verwacht aan de hand van de lagere temperatuur van de bulkoplossing. Deze en andere zaken vergen aandacht bij de keuze van een geschikt RVS-type.

  Lees verder

 • Corrosie in waterige milieus Deel 1

  In dit eerste deel komen de factoren aan de orde welke van invloed zijn op het corrosiegedrag van metalen en legeringen. Voorbeelden zijn: de pH-waarde, het chloridegehalte, de aanwezigheid van micro-organismen, de temperatuur, de stroomsnelheid, de legeringssamenstelling van het materiaal en de oppervlaktegesteldheid van het materiaal.

  Lees verder

 • Corrosie in waterige milieus Deel 2

  De aantasting van betonconstructies in de civiele gezondheidstechniek wordt nader beschouwd. Er wordt ingegaan op een aantal mechanismen, welke bij de biochemische aantasting een rol spelen. De (uiteraard ook mogelijke) fysische of mechanische aantasting wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten.

  Lees verder

 • Corrosie in waterige milieus Deel 3

  In dit laatste deel wordt vanuit meer praktische hoek verder ingegaan op de componenten welke van invloed zijn op corrosie in waterige milieus. Ditmaal wordt er uitgegaan van de verschillende watertypen als leidingwater, afvalwater, oppervlaktewater en zeewater.

  Lees verder

 • Corrosiemonitoring volgens het elektrische weerstand principe

  In de olie- en gasproductie wordt 'corrosiemonitoring middels het meten van de elektrische weerstand van het metaal" sind de zestiger jaren wijdverbreid toegepast. De markt voor deze meetsystemen loopt in de tientallen miljoenen euro's per jaar. Niet alleen corrosie wordt gemeten maar ook dikteafname t.g.v. erosie.

  Lees verder

 • Corrosie onder invloed van voedingswaren

  Voedingswaren zijn, net als alle andere chemische stoffen in alle fasen van bewerking, inclusief verpakking, verantwoordelijk voor corrosieve invloeden van uiteenlopende aard op de constructiematerialen. Deze invloeden worden op hun beurt weer beïnvloed door de procesomstandigheden, zoals bijvoorbeeld de heersende temperatuur, stromingssnelheid, zeker in geval van erosie onder invloed van hoge stromingssnelheden, en door wisselende spanningen die in een onderdeel van de procesapparatuur kunnen optreden; dit effect wordt aangeduid als spanningscorrosie. Het al of niet aanwezig zijn van zuurstof is in het algemeen van grote invloed op het corrosiegedrag van metalen en legeringen. Op de corrosieve inwerking van enkele voedingswaren zal in dit artikel wat dieper worden ingegaan.

  Lees verder

 • Corrosieonderzoek met electrochemische-ruisanalyse

  Gedurende de afgelopen dertig jaar zijn er nieuwe elektrochemische testmethodes ontwikkeld die meer en sneller informatie verschaffen over corrosiereacties. Analyse van het dynamische gedrag van een corrosiesysteem vereist speciale technieken, die essentieel afwijkend zijn van de conventionele gelijkstroomtechnieken, zoals het meten van de evenwichtspotentiaal, polarisatiekrommen, gewichtsverlies, of andere fysisch-chemische parameters. Elektrochemische-ruisanalyse is een van die nieuwe technieken.

  Lees verder

 • Corrosie overwegingen bij het ontwerpen van chemische en petrochemische fabrieken en installaties (deel 1: algemene corrosie)

  De chemische en petrochemische industrie zijn zeer kapitaalintensief en dat heeft twee belangrijke implicaties voor de ontwerper van een installatie. De kapitaal dat nodig is voor het financieren van een nieuwe fabriek is een alles bepalende factor bij het bepalen of een dergelijke investering levensvatbaar is of niet

  Lees verder

 • Corrosie overwegingen bij het ontwerpen van chemische en petrochemische fabrieken en installaties (deel 2: Lokale Corrosie)

  De diverse vormen van lokale corrosie zijn een grotere bron van zorg voor de ontwerper (en beheerder) van een installatie of fabriek omdat het doorgaans moeilijk is om een accurate penetratiesnelheid te voorspellen, moeilijk is te volgen en het kan als gevolg daarvan, met name in het geval van scheurvormende spanningscorrosie, onverwacht plaatsvinden.

  Lees verder

 • Corrosiepreventie door het juiste ontwerp

  Bij design van apparatuur is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met een optimale executieve lasbaarheid. Zoals eerder vermeld heeft lassen veelal de voorkeur boven bout- en klinknagelverbindingen, vooropgesteld dat de lasverbindingen correct zijn uitgevoerd. Indien het optreden van spleetcorrosie is te verwachten dient een spleetvrije ‘full-penetration’ las te worden uitgevoerd.

  Lees verder

 • Corrosieproeven als hulp procesapparatuur

  Het komt meer dan eens voor dat een apparaat wordt gebouwd of aangeschaft zonder dat er wordt stilgestaan bij het te verwerken medium. Het is ook lastig om van allerlei processtoffen gegevens te vinden aangaande de corrosiviteit voor bepaalde legeringen.

  Lees verder

 • Corrosietests in het laboratorium (deel 1)

  Er zijn verschillende redenen voor het uitvoeren van corrosietesten in het laboratorium of daarbuiten. Tests die worden uitgevoerd buiten het laboratorium zijn er meestal op gericht om in een bepaalde praktijksituatie een doelgerichte verbetering te bewerkstelligen. Laboratoriumtests zijn vaker (uitsluitend) bedoeld als kwaliteitsproef, hoewel in het laboratorium ook praktijksituaties kunnen worden nagebootst. In die gevallen blijft het echter vrijwel altijd een, meer of minder realistische, benadering van de werkelijkheid. Een aantal bij Schielab B.V. regelmatig op roestvast staal toegepaste laboratoriumtests wordt hieronder kort behandeld.

  Lees verder

 • Corrosie van austenitisch roestvast staal in chloorhoudende milieus

  Chroom-nikkelstaal dient alleen dan te worden gebruikt in chloorhoudende milieus, als de aanvaardbare mate van corrosie in geval van laaggelegeerd staal te hoog is. Onder dergelijke omstandigheden wordt nogal eens uitgegaan van de veronderstelling 'veel is goed, meer is beter' en er wordt dan een hooggelegeerd staaltype toegepast, dat het tot ieders verbazing na betrekkelijk korte tijd laat afweten. Soms is een gewoon standaardtype roestvast staal de beste keus.

  Lees verder

 • Corrosie van enkele nikkellegeringen in anorganische zuren

  Nikkellegeringen veel minder gevoelig dan roestvast staal voor scheurvormende spanningscorrosie, putcorrosie en spleetcorrosie in hete, chloridehoudende oplossingen.

  Lees verder

 • Corrosie van fluoriden

  Fluoriden, waarbij hier uitsluitend metaalzouten worden bedoeld van waterstoffluoride en ammoniumfluoride, worden in tal van chemische processen toegepast, als bestanddeel van beitsoplossingen en, in gesmolten toestand, als koelmiddel in kernreactoren. Talrijke technische materialen, zoals laaggelegeerd staal, zijn bestand tegen neutrale fluorideoplossingen, bijvoorbeeld NaF, KF, LiF. De zure fluoriden, bijvoorbeeld NH4HF2, NaHF2 en KHF2, zijn aanzienlijk agressiever, zodat alleen hoogwaardige materialen, zoals nikkellegeringen of kunststoffen, kunnen worden gebruikt. Onder bepaalde omstandigheden, als toevoegingen aan de oplossing geen invloed uitoefenen, kunnen er inhibitoren worden gebruikt.

  Lees verder

 • Corrosie van lassen (deel 1)

  Lassen vertonen kenmerkende microstructuurverschijnselen die dienen te worden onderkend en begrepen teneinde een voorspelling te kunnen doen aangaande hun corrosievastheid tijdens gebruik.

  Lees verder

 • Corrosie van lassen (deel 2)

  Lassen vertonen kenmerkende microstructuurverschijnselen die dienen te worden onderkend en begrepen teneinde een voorspelling te kunnen doen aangaande hun corrosievastheid tijdens gebruik

  Lees verder

 • Corrosie van lassen in ferritisch roestvast staal

  Ferritisch roestvast staal kan worden ingedeeld in drie groepen. Groep I omvat de standaard, eerste generatie legeringen. Groep II de tweede generatie legeringen, in feite zijn dit gemodificeerde eerste generatie legeringen. Groep III omvat legeringen die een laag gehalte interstitiële elementen bevatten, of stabiliserende elementen ter verhoging van de weerstand tegen corrosie en de lasbaarheid.

  Lees verder

 • Corrosie van nikkellegeringen

  Nikkel en nikkellegeringen zijn van vitaal belang voor de moderne industrie vanwege hun vermogen om weerstand te bieden tegen een grote verscheidenheid van bedrijfsomstandigheden, waaronder corrosieve milieus, hoge temperaturen, hoge mechanische spanningen en combinaties van deze factoren.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast staal Deel 1

  Roestvast staal roest, maar de manier waarop, wijkt dermate af van wat we gewend zijn bij koolstof staal, dat het niet altijd als zodanig wordt herkend.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast staal Deel 2

  Zoals de naam al doet vermoeden; putcorrosie is een vorm van lokale aantasting, welke het ontstaan van putjes in het oppervlak tot gevolg heeft. Deze corrosievorm is vooral gevaarlijk als de putten het metaal perforeren. Uit economisch oogpunt wordt vorming van brede ondiepe putten in sommige gevallen aanvaard.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast staal Deel 3

  Spleetcorrosie is een corrosievorm welke alleen voor kan komen in nauwe ruimten als spleten. Vele constructies bevatten spleten, hierbij kan b.v. aan spleten tussen flenzen in leidingsystemen of spleten welke t.g.v. overlappingsnaden ontstaan worden gedacht.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast staal Deel 4

  Interkristallijne corrosie van rvs komt meestal voor na een warmtebehandeling. Hierbij kan aan b.v. lassen worden gedacht. Vandaar dat bij het lassen van roestvast staal waakzaamheid m.b.t. interkristallijne corrosie is geboden.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast staal Deel 5

  Corrosievormen als put-, spleet- en interkristallijne corrosie zijn te verklaren aan de hand van galvanische corrosie. Spanningscorrosie wordt veroorzaakt door een combinatie van spanningen en een corrosief milieu.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast Staal door water, zout en anorganische zuren

  Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

  Lees verder

 • Corrosie van roestvast staal in alkaliën en hypochloriet

  Bijtende soda (NaOH), kaliloog (KOH) en gecalcineerde soda (Na2CO3) zijn ware alkalische chemicaliën. Technisch gesproken zijn hypochlorieten alkalische oxiderende zouten, maar ze vertonen een gedrag dat sterk verschilt van dat van alkaliën.

  Lees verder

 • Corrosie van RVS leidingen onder ongedefinieerde bedrijfsomstandigheden

  Bedrijfsomstandigheden kunnen afwijken van eerdere uitgangspunten tijdens de engineeringsfase en daardoor kunnen er grote afwijkingen van het verwachte corrosiegedrag optreden.

  Lees verder

 • Corrosieve watersystemen en de invloed van δ-ferriet

  De angst om ziek te worden is zo oud als de mensheid. Iedereen wil gezond zijn. De meeste medicijnen die elke dag duizenden mensenlevens redden zijn niet ouder dan 30 jaar. De medische wetenschap staat dus in de kinderschoenen en ontwikkelingen op dit gebied zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Met name de laatste jaren wordt de druk op producerende bedrijven in de bio-farmacie steeds groter. De kosten om nieuwe ontwikkelingen te kunnen produceren zijn zeer hoog, terwijl de terugverdientijd alleen maar korter wordt. Hierdoor draait alles om de vraag: hoe snel kan een medicijn op de markt worden geïntroduceerd? Dit artikel gaat in op een aantal belangrijke facetten in dit hele proces: de materiaalkwaliteit, de oppervlaktegesteldheid en de lasverbindingen die bij de ontwikkeling en productie van een medicijn worden toegepast.

  Lees verder

 • Corrosieweerstand van gesinterd roestvast staal

  Zowel poeder als verwerkingsvereisten voor het verbeteren van de corrosieweerstand zijn vandaag de dag goed gedefinieerd en er zijn roestvast-staalpoeders verkrijgbaar met uitstekende eigenschappen.

  Lees verder

 • Corrosiviteit van voedingsmiddelen

  Voedingsmiddelen zijn, net als andere chemische stoffen, verantwoordelijk in alle procesfazen (inclusief verpakken) voor corrosieve effecten van verscheidene aard op constructiemateriaal. Deze effecten worden bovendien beïnvloed door condities die heersen in het milieu zoals temperatuur, stromingssnelheden en wisselende spanningen die op kunnen treden in delen van de procesapparatuur. De aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof is in het algemeen van belang met betrekking tot de mate waarin corrosie zich voordoet.

  Lees verder

 • De doorlaszijde, vaak een vergeten gebied

  In de praktijk blijkt veelal dat men de kwaliteit van een lasverbinding in leidingsystemen beoordeelt aan wat men aan de buitenkant ziet. Het is echter maar zeer de vraag of een mooi uitziende buitenkant automatisch inhoudt dat de lasverbinding inderdaad van voldoende kwaliteit is.

  Lees verder

 • Deformatieharding in koudgestuikte en schroefgerolde schroeven van austenitisch roestvast staal

  Koudvervormen heeft over het algemeen een nadelige invloed op de corrosieweerstand van austenitisch roestvast staal en het kan inwendige trekspanningen introduceren die na verloop van tijd aanleiding kunnen geven tot scheurvorming.

  Lees verder

 • Diffusie-hardsolderen van roestvast staal en andere metalen

  Het is heel goed mogelijk om met behulp van diffusie-hard-solderen austenitisch roestvast staal te verbinden, maar ook austenitisch roestvast staal met andersoortig materiaal. Diffusie-solderen berust op het houden op de soldeertemperatuur gedurende een dermate lange tijd, dat soldeermetaal de gelegenheid krijgt om in het basismetaal te diffunderen en dat elementen uit het basismetaal op hun beurt in het soldeermetaal diffunderen.

  Lees verder

 • Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 2

  Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol. Te denken valt bijvoorbeeld aan installaties voor de behandeling van vervuild oppervlaktewater, proceswater, bluswaterleidingen, maar ook aan offshore installaties, chemische en petrochemische installaties.

  Lees verder

 • Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 3

  Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol.

  Lees verder

 • Droog ijsstralen van roestvaststaal

  Er zijn veel misverstanden over de corrosieprestaties van roestvast staal in zeewater maar zeker ook bij het gebruik in de buurt van de kust. In het algemeen wordt gesteld dat het RVS- type AISI 316 geschikt is in maritieme omgevingen maar daar kan het nodige over gezegd worden omdat het vaker mis loopt dan dat het goed gaat

  Lees verder

 • Dunne keramische lagen ter bescherming van Roestvast Staal

  Om slijtage aan machineonderdelen en gereedschappen te verminderen wordt al sinds geruime tijd gebruik gemaakt van dunne, harde keramische lagen, zoals titaannitride en titaancarbide. Deze lagen worden bij Philips CMTI aangebracht via Chemicl Vapour Deposition (CVD). Dergelijke lagen worden bij corrosie- en slijtageproblemen met roestvast staal nog weinig toegepast. In dit artikel worden twee toepassingen beschreven voor het beschermen van roestvast staal met CVD-Iagen.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal (2)

  Fusielassen is tot op heden verreweg de meest toegepaste lasmethode voor het verbinden van roestvast staal, vooral voor die toepassingen die corrosievastheid vragen. Het is daarom een eerste vereiste om de laskarakteristieken van een legering goed vast te leggen, teneinde te kunnen komen tot verbindingen die in de praktijk geen problemen veroorzaken en om de aandacht te vestigen op bepaalde probleemgebieden waar verder onderzoeks-en ontwikkelingswerk noodzakelijk zijn. Aangezien de bestaande lastechnieken zich voornamelijk hebben gericht op austenitisch rvs, is het wenselijk ze ook toe te passen voor duplex rvs. De afwijkende eigenschappen van het duplex rvs vergen echter bepaalde aanpassingen, zowel van het staal als van de lasparameters.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 1, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Dit artikel gaat over de historische ontwikkelingen van duplex RVS, Duplex roestvast staal.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 2, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Vervormen en verspanen. Koudvervormen, duplex roestvast staal bezit hogere mechanische sterkte en lagere ductiliteit in vergelijking met austenitisch roestvast staal.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 3, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Dit artikel gaat over de fysische en meganische eigenschappen van duplex RVS.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 4, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  De corrosie-eigenschappen van duplex roestvast staal en van roestvast staal in het algemeen, worden hoofdzakelijk bepaald door het vermogen om te passiveren en in de passieve toestand te blijven in het bedrijfsmilieu. Er bestaan echter fundamentele verschillen in het legeringsontwerp van duplex en van austenitisch roestvast staal, hetgeen leidt tot aanzienlijke variaties in hun corrosiegedrag, met name in milieus waar uniforme corrosie plaats vindt. Daar staat tegenover dat austenitisch en duplex roestvast staal met equivalente PREN vaak overeenkomstige kritische putcorrosie- en spleetcorrosietemperaturen vertonen in chloride milieus.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 5, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Een van de meest voorkomende breukmechanismen in roestvast staal is door chloride geïnduceerde scheurvormende spanningscorrosie (SSC). Vooral conventioneel austenitisch roestvast staal is gevoelig voor deze vorm van breuk.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 6, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Dit artikel gaat over het lassen van duplex RVS.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 7, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Eigenschappen van lassen, gesteld dat er gebruik is gemaakt van geschikt duplex lastoevoegmetaal, staat niets in de weg om te voldoen aan de treksterktewaarden zoals die zijn gespecificeerd voor het basismetaal binnen het temperatuurtraject dat normaal wordt gehanteerd voor duplex roestvast staal. Er is verder weinig verandering waar te nemen in de trekeigenschappen over een breed gebied aan ferrietniveaus in het lasmetaal

  Lees verder

 • Duplex roestvast staal voor chemische en petrochemische toepassingen

  Duplex roestvast staal wordt op ruime schaal toegepast in chemische en petrochemische installaties voor buisleidingen, vaten en vloeistofverwerkende apparatuur zoals pompen en afsluiters. Legeringen van deze soort bieden hogere corrosieweerstand, met name tegen scheurvormende spanningscorrosie, dan austenitisch roestvast staal. Bovendien gaat dit gepaard met hogere mechanische sterkte en erosieweerstand. De keuze van een geschikt duplextype kan de noodzaak van een duurder austenitisch type met hoog nikkelgehalte of een nikkellegering ongedaan maken.

  Lees verder

 • Een merkwaardig aantastingsbeeld van Roestvast Stalen pijpen

  Soms kan een aangetast voorwerp een wel heel afwijkend schadebeeld te zien geven, dat op geen enkele manier aansluit bij wat er zoals ter tafel komt. Voor degene die met het aangetaste object zit opgescheept betekent het toch al de nodige pijn in het hoofd, maar voor degene die de schadeanalyse uitvoert zijn dit soort gevallen de krenten in de pap.

  Lees verder

 • Een putcorrosie test in de praktijk

  Een grote variëteit aan producten wordt in tankwagens over de weg vervoerd. Om ongewenste verontreinigingen van deze producten (bijvoorbeeld met ijzer-ionen) te voorkomen worden de tanks die voor bulktransporten worden gebruikt meestal gemaakt van roestvast staal. Voor de meeste producten voldoet daarbij het type AISI 316 resp. AISI 316L. Om te voorkomen dat kleine restanten van het ene transport in de tanks achter kunnen blijven (en vervolgens nog aanwezig zijn bij het volgende transport),

  Lees verder

 • Een tweede generatie zeewaterbestand superaustenitisch roestvast staal

  De eerste generatie van superaustenitische 6Mo-staalsoor.ten zoals 254 SMO® zijn verder ontwikkeld tot een nieuw soort staal -654 SMO™ -waarin veel legeringselementen voorkomen die een zeer gunstige invloed hebben op de weerstand tegen lokale corrosie. 654 SMO werd vergeleken met andere roestvast-staaltypen en nikkellegeringen. Hiertoe werden proeven in verschillende soorten zeewater genomen. Uit alle onderzoeken bleek dat de nieuwe staal.soort superieur is aan het 6Mo-staal. In de meeste proeven kon het met de legering C-276 worden vergeleken. De meeste kans op corrosievorming in de onderzochte omstan.digheden bleek in een zeewatersysteem te zijn waarin aërobe en anaërobe gebieden naast elkaar voorkomen.

  Lees verder

 • Effect van chemische oppervlaktebehandelingen van duplex RVS op spleetcorrosie in zeewater

  Tot dusverre is er geen systematische studie ondernomen om het effect van beitsen en passiveren op het voortschrijden van spleetcorrosie in zeewater vast te stellen. Er bestaat echter behoefte om dit effect te begrijpen teneinde optimale corrosievastheid van roestvast staal te verzekeren.

  Lees verder

 • Effect van micropeenbehandeling

  Lees verder

 • Eigenschappen van enkele veelvoorkomende roestvaststaaltypen

  In dit artikel zal aandacht worden geschonken aan enkele veelvoorkomende austenitische en duplex roestvaststaaltypen. Er zal kort worden ingegaan op hun kenmerkende eigenschappen en karakteristieken. In volgende artikelen zullen een aantal ferritische en precipitatiehardende roestvaststaaltypen worden behandeld.

  Lees verder

 • Eigenschappen van RVS bij hoge temperaturen

  Austenitisch RVS staat bekend om zijn hoge sterkte en buitengewone taaiheid en vervormbaarheid. Als een klasse vertoont het aanzienlijk betere corrosieweerstand dan martensitisch en ferritisch RVS en het bezit ook uitstekende weerstand tegen oxidatie bij verhoogde temperaturen.

  Lees verder

 • Electrochemische studie betreffende het toepassen van duplex RVS in beton

  De austenitische roestvast-staaltypen AISI 304 en 316 die voor deze toepassing werden voorgesteld beschikken over lage rekgrenswaarden. Wapeningsstaal met hogere mechanische sterkte kan worden verkregen door koudtrekken of door een ander type roestvast staal te kiezen. Vanwege zijn hoge mechanische sterkte en goede corrosievastheid is duplex roestvast staal zeer interessant. Dit werk heeft betrekking op het corrosiegedrag van wapening gemaakt van duplex roestvast staal van het type 23Cr4Ni in met chloride verontreinigd beton. Het vormt tevens een revisie van eerder gepubliceerd werk [11] en doet verslag van de eindresultaten.

  Lees verder

 • Electrochemisch gedrag van austenitisch en duplex RVS in gesimuleerde 'sour' milieus

  Exploitatie van nieuwe olievelden of chemische veranderingen in het milieu van bestaande velden komt doorgaans neer op produktie onder agressieve omstandigheden. Dit is het gevolg van hogere temperaturen en drukken of van toegenomen hoeveelheden waterstofsulfide, kooldioxyde of chloriden. De veranderde omstandigheden houden ook in dat de onderhoudskosten en de corrosie-eisen met betrekking tot het constructiemateriaal hoger worden. Om aan de veranderde materiaaleisen tegemoet te komen en om het onderhoud te beperken, worden nieuwe materialen geïntroduceerd voor de offshore-industrie en worden er corrosievastere legeringen gebruikt voor offshore-constructies.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 1 en 2, uniforme aantasting: Uniforme corrosie in de passieve toestand.

  Zoals eerder gezegd veroorzaakt uniforme corrosie een gelijkmatige wanddikteafname. De corrosievorm is minder gevreesd omdat de corrosiesnelheid vaak uit ervaring of aan de hand van metingen goed kan worden voorspeld.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 3, uniforme aantasting: Uniforme corrosie in de actieve toestand.

  Een lage corrosiesnelheid is behalve in de passieve toestand ook mogelijk als het roestvast staal in de actieve toestand verkeert. Deze toestand komt overeen met corrosiepotentiaal 1 (Ecorr-1) op afbeelding 1 met bijbehorende netto-stroomdichtheid i1. Deze situatie doet zich voor bij roestvast staal dat in aanraking komt met verdund zwavelzuur. Het roestvast staal corrodeert actief.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 4, uniforme aantasting: Transpassief corrosiegedrag

  In salpeterzuur vertoont roestvast staal met 18% chroom doorgaans een passief corrosiegedrag in een wijd gebied van concentraties en temperaturen.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 5, uniforme aantasting: Uniforme corrosie van roestvast staal in diverse milieus

  Milieus waarin uniforme corrosie van roestvast staal optreedt zijn te verdelen in anorganische zuren, organische zuren en basen. Om inzicht te verkrijgen aangaande de toepassing van welke roestvaststaaltypen onder welke omstandigheden zal een reeks gangbare media nader worden besproken. I

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 6, uniforme aantasting: Natriumhydroxide

  Uit ervaring is bekend dat een hoger mechanisch spanningsniveau in het roestvast staal, bijvoorbeeld door koudvervorming, bij een hoge concentratie NaOH en hoge temperatuur een wat hogere aantastingssnelheid veroorzaakt ten opzichte van spanningsarm roestvast staal. Handelszuiver nikkel is bij uitstek geschikt voor toepassing in natriumhydroxide. De corrosiesnelheid ligt aanzienlijk lager dan die van austenitisch roestvast staal en bovendien is handelszuiver nikkel 200 en 201 vrijwel ongevoelig voor spanningscorrosie.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 7, uniforme aantasting: Atmosferische corrosie

  Atmosferische corrosie doet zich voor bij metalen die worden blootgesteld aan weersinvloeden. Atmosferische corrosie van koolstofstaal heeft een gelijkmatige wanddikteafname tot gevolg en is hiermee een voorbeeld van uniforme corrosie. De mate waarin corrosie optreedt wordt bepaald door twee belangrijke factoren: de vervuiling van de lucht (vaste en gasvormige verontreiniging) en het vochtgehalte van de lucht.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 8, uniforme aantasting: Duplex roestvast staal

  In de voorgaande verhandeling over de weerstand van diverse roestvaststaaltypen tegen uniforme corrosie in zuren en natriumhydroxide is duplex roestvast staal niet genoemd. De reden hiervoor is dat het corrosiegedrag van roestvast staal in diverse specifieke milieus al in een vroeg stadium zeer grondig is onderzocht. Veel corrosiegegevens waarvan nu gebruik wordt gemaakt zijn relatief lang geleden verzameld.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: fundamentele begrippen: Deel 1 en 2 Inleiding

  Roestvast staal dankt zijn nog steeds toenemende toepassingsbereik, evenals zijn naam aan het gunstige corrosiegedrag dat het materiaal onder vele omstandigheden vertoont. Het kiezen van een geschikt roestvaststaaltype voor een bepaalde toepassing vangt aan met het beoordelen van de corrosieweerstand van een aantal kandidaat-legeringen in het betreffende milieu.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: fundamentele begrippen: Deel 3 Corrosievormen

  Uniforme corrosie kenmerkt zich door een redelijk gelijkmatige wanddikteafname. Deze corrosievorm wordt doorgaans als minst gevaarlijk beschouwd omdat de corrosiesnelheid uit ervaring bekend is of door experimenten en metingen vrij nauwkeurig is vast te stellen. Hierdoor is de levensduur voorspelbaar en kunnen aan de hand van eenvoudige wanddiktemetingen controles

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: fundamentele begrippen: Deel 4, Corrosiepotentiaal

  de kathodische en anodische deelreacties, die verlopen aan een aan zichzelf overgelaten stuk metaal in een waterig milieu. Na verloop van tijd stelt zich een toestand in waarin de stroomsterkten die met deze deelreacties gepaard gaan gelijk zijn aan elkaar.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: fundamentele begrippen: Deel 5, Actief en passief corrosiegedrag

  Tot hiertoe zijn, om de bespreking wat te simplificeren de effecten van de reacties die volgen op de anodische metaaloplosreactie buiten beschouwing gelaten. De vorming van beschermende oppervlaktelagen en neerslagen van corrosieproducten kan de anodische metaaloplosreactie bemoeilijken waardoor het corrosiegedrag en de corrosiepotentiaal drastisch worden beïnvloed.

  Lees verder

 • Elektrochemische NDO-methode voor bepaling gevoeligheid van austenitisch roestvast staal voor ic

  Gevoeligheid voor interkristallijne corrosie van austenitisch roestvast staal kan zich voordoen na bepaalde behandelingen, bijvoorbeeld als gevolg van lasbewerkingen of gloeien.

  Lees verder

 • Enkele warmtebehandelingen van roestvast staal

  Warmtebehandelingen van metalen zijn vooral bekend bij de toepassing van ongelegeerd en laaggelegeerd staal. Voorbeelden zijn het voorwarmen of spanningsarmgloeien van lasconstructies met grote materiaaldikte of stijfheid, en het harden van gereedschapstalen in de gereedschapsfabricage en de machinebouw. Ook bij roestvast staal kunnen warmtebehandelingen een groot effect hebben op de geschiktheid voor gebruik van het betreffende roestvast staal. In dit artikel zal enig licht geworpen worden op het fenomeen warmtebehandeling bij roestvast staal, met name op het oplosgloeien en het spanningsverlagend gloeien.

  Lees verder

 • Enkele wetenswaardigheden over Zirkoon

  Veel metalen en metaallegeringen hebben een passief gedrag: zij reageren dus niet met hun omgeving. Deze passiviteit, die ontstaat door een goed sluitende oxidehuid, staat garant voor een zekere corrosiebestendigheid. Voor het ontstaan van de oxidefilm heeft men zuurstof nodig en de vorming wordt sterk bevorderd door oxiderende reagentia. Een zeer bekend zuur dat deze oxidehuid opbouwt, is salpeterzuur. Daarom wordt een dergelijk zuur ook gebruikt ten behoeve van het passiveren van gebeitst roestvast staal. Ook heeft men vastgesteld dat nitraationen een inhibiterende (corrosieremmende) uitwerking hebben op het metaaloppervlak in bepaalde chemische milieus. Een dergelijke corrosieremmer wordt ook wel een inhibitor genoemd. Ondanks al deze plezierige feiten blijkt in de praktijk dat er vele bekende passieve metalen totaal niet bestand zijn tegen salpeterzuur dat tot boven het kookpunt wordt verhit. Dit bewerkt dat er in de praktijk voor bijvoorbeeld de salpeterzuurbereiding veelal zware volumineuze apparatuur moet worden gemaakt die vanwege deze corrosie toch ook nog relatief veel onderhoudskosten met zich meebrengen. Ook zijn allerlei gevaren voor werknemers niet te onderschatten omdat deze corrosie zich ook plaatselijk kan manifesteren, met alle gevolgen van dien.

  Lees verder

 • Fabricage en karakteristieken van roestvast-staalpoeders

  Poedermetallurgische (PM) voorwerpen die zijn gemaakt van corrosievaste legeringen vormen een groeiend bestanddeel van PM toepassingen, waarvan roestvast staal PM legeringen in diverse takken van industrie worden aangetroffen, waaronder lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie, chemische procesindustrie, medische apparatuur.

  Lees verder

 • Factoren die van invloed zijn op de corrosie van lassen

  Er zijn tal van factoren die hun nadelige invloed kunnen doen gelden op de corrosieweerstand van lassen in roestvast staal. Hier wordt een aantal van de belangrijkste ervan nader beschreven.

  Lees verder

 • Ferritisch RVS in Grootkeukentoepassingen

  De belangrijkste eigenschap – de corrosiebestendigheid – wordt bekomen door tijdens het smeltproces minstens 10,5% chroom aan de reeds vanuit het koolstofstaal gekende legeringselementen ijzer en koolstof toe te voegen.

  Lees verder

 • FSM Inspection Tool’ (FSM-IT) systeem

  De FSM is een gevoelige monitoring techniek welke met name in de offshore en onshore olie- en gasproductie wordt toegepast sinds 1991 op meer dan 80 locaties wereldwijd, zowel ‘subsea’ als ‘topside’.

  Lees verder

 • Functie van legeringelementen in roestvast staal en nikkellegeringen

  Een legering is een metaalmengsel dat in vloeibare toestand tot stand is gekomen waarbij de structuur en eigenschappen afhangen van het oplossend vermogen van de metalen in elkaar. Door staal met andere elementen te legeren kan men de technologische en mechanische eigenschappen van het staal binnen ruime grenzen beinvloeden.

  Lees verder

 • Functie van legeringelementen in RVS en nikkellegeringen

  Een legering is een metaalmengsel dat in vloeibare toestand tot stand is gekomen waarbij de structuur en eigenschappen afhangen van het oplossend vermogen van de metalen in elkaar. Door staal met andere elementen te legeren kan men de technologische en mechanische eigenschappen van het staal binnen ruime grenzen beinvloeden.

  Lees verder

 • Gelaste roestvast stalen warmtewisselaar pijpen

  Gelaste roestvast stalen pijpen en buizen worden gebruikt in verscheidene toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid, sterkte en corrosie weerstand. De austenitische typen UNS S31254 en UNS N08904 en de ferritisch-austenitische typen UNS S32304, UNS S31803 en UNS S 32750 bezitten een hoge weerstand tegen corrosie. Sleutel tot het succes van deze staaltypen zijn de met behulp van de computer ontworpen chemische samenstellingen met nauwe grenzen voor elk legeringselement om niet alleen de eigenschappen te optimaliseren maar ook de fabricage en laswerk. Belangrijke factoren zijn lassen, warmtebehandeling en beitsen van de buisvormige producten.

  Lees verder

 • Gevaren bij het lassen van roestvast staal (2 en 3)

  Het lassen van roestvast staal vereist de nodige kennis om kwalitatief goede verbindingen te verkrijgen, zonder onverwachte calamiteiten. In dit artikel wordt ingegaan op de lasaspecten en de eventuele risico's die voortvloeien bij onoordeelkundig lassen van roestvast staal. Verder in dit artikel, warmscheuren als gevolg van het lassen en een samenvattend overzicht van bepaalde lasaspecten.

  Lees verder

 • Gietwerk in roestvast staal voor pompen en afsluiters en enkele andere toepassingen

  Roestvast staal is eigenlijk een wat achterhaald begrip. Beter is het om van corrosiebestendige staalsoorten te spreken, want op het gebied van corrosiebestendigheid liggen de vele toepassingen. Omstreeks 1910 werd al gevonden dat staal met een chroomgehalte boven 12% onder atmosferische condities niet roest. Sinds die tijd zijn corrosiebestendige staalsoorten enorm in betekenis toegenomen, mede door de ontwikkeling van industrieën, die zonder deze groep van materialen nauwelijks mogelijk was geweest. Het gaat hier met name om de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, de papierindustrie, de scheepsbouw en de elektriciteitsopwekking met turbines. In dit artikel wordt even ingegaan op de achterliggende principes van corrosiebestendigheid, de metallurgie van een aantal elementen die wezenlijk zijn voor de corrosiebestendigheid, waarna gegoten roestvast staal voor een aantal toepassingen wordt behandeld.

  Lees verder

 • Handleiding voor ontwerpers en gebruikers van titaan pijpsystemen

  De buitengewone en unieke prestaties van het metaal titaan in zeewater, pekeloplossingen, brak, verontreinigd en gewoon water hebben zich nu al vele decennia bewezen in allerlei toepassingen. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat titaan tegenwoordig steeds frequenter wordt gekozen bij het fabriceren van zeewatergekoelde warmtewisselaars en pijpsystemen; als condensormateriaal bij elektriciteitscentrales en allerlei apparatuur op schepen zoals bijvoorbeeld handlingsystemen. Tot nu toe is gebleken dat de toepassing van titaan een garantie is voor het afdoende oplossen van corrosieproblemen in specifieke milieus. Titaan dient in principe altijd overwogen te worden, zowel on-als offshore, zodra er chloridehoudende milieus of koolwaterstofverbindingen in de processtroom aanwezig zijn. Financiële voordelen en prestaties hebben zich in de praktijk reeds bewezen en de ontwerp-en verwerkingsparameters zijn afdoende vastgelegd.

  Lees verder

 • Hardfacing legeringen

  Hardfacing legeringen beslaan een groot aantal legeringen, carbiden en combinaties hiervan. Conventionele hardfacing legeringen worden gewoonlijk geclassificeerd als carbiden (WC-Co), nikkel legeringen, kobalt legeringen en ferro legeringen (hoog-chroom wit ijzer, laaggelegeerd staal, austenitisch mangaan staal en roestvast staal).

  Lees verder

 • Hechting van bacterien op RVS

  Adhesie van bacteriën is in de voedingsmiddelenindustrie niet alleen verantwoordelijk voor tal van hygiënische problemen maar ook voor economische problemen, omdat de productie regelmatig moet worden stopgezet om de apparatuur te reinigen.

  Lees verder

 • Het bestrijden van roestvorming op roestvast staal

  In de praktijk blijkt vaak hoezeer men er onterecht van uitgaat dat roestvast staal een onderhoudsvrij materiaal is omdat het immers een roestvrij materiaal zou betreffen.

  Lees verder

 • Het construeren in en het lassen van corrosievaste staalsoorten

  In de meeste gevallen wordt roestvaststaal toegepast vanwege de weerstand tegen verschillende vormen van corrosie in een bepaalde omgeving. Voor een aantal toepassingen is echter de sterkte van primair belang, hetzij om dunner te kunnen construeren of vanuit praktische overwegingen voor de specifieke toepassing.

  Lees verder

 • Het corrosieverloop van thermisch verzinkte deklagen in de atmosfeer

  De oxidelaag op staal is poreus; vocht en zuurstof dringen hier gemakkelijk doorheen en tasten het staal aan, waarbij volumineuze corrosieprodukten gevormd worden. Wanneer geen maatregelen worden genomen, gaat 1 dit proces gestaag door.

  Lees verder

 • Het falen van boutverbindingen

  Je ziet ze bijna in alle samengestelde constructies, boutverbindingen. In allerlei vormen, formaten, typen en materialen. Keuze genoeg om de goede te kiezen, maar als je niet exact weet wat je moet toepassen is de kans op een verkeerde keuze groot. En dan hebben we het alleen nog maar over het kiezen van de juiste boutverbinding. Als namelijk een goede keuze van de boutverbinding is gemaakt kan deze alsnog verkeerd toegepast worden, door foutieve montage of door andere boutbelastingen in de constructie dan waarvan uitgegaan is. Gelukkig gaat het in de praktijk vaak goed, niet zo zeer omdat de boutverbinding juist uitgelegd is, maar eerder omdat een boutverbinding vaak veel meer kan verdragen dan waar in beginsel vanuit gegaan wordt.

  Lees verder

 • Het gebruik van roestvast staal voor drinkwaterleidingen

  Overal ter wereld investeert de waterindustrie miljoenen om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar water. Roestvast staal kan hierin een rol van betekenis spelen omdat het beschikt over de volgende eigenschappen:

  Lees verder

 • Het gedrag van een aantal geselecteerde typen roestvast staal in tropisch en gematigd zeewater

  Er is onderzoek gedaan naar de spleetcorrosie van een aantal geselecteerde typen roestvast staal waarbij een vergelijking is gemaakt tussen het gedrag bij expositie in natuurlijk, gematigd zeewater en in tropisch zeewater. Ook potentiaal metingen, die uitgevoerd werden tijdens de expositie, gaven informatie over het optreden van spleetcorrosie. De potentialen gemeten in tropisch zeewater lagen hoger dan die gemeten in het koelere water, hetgeen duidt op een grotere kans op corrosie in het eerstgenoemde milieu. De onderzochte roestvast-staaltypen bleken gevoeliger voor spleetcorrosie te zijn in tropisch zeewater, terwijl ook de corrosiesnelheden aanzienlijk hoger waren. Bovendien kunnen in een tropisch milieu zoutafzettingen op het staaloppervlak worden gevormd tengevolge van verdamping en condensatie. Als dit eenmaal heeft plaatsgevonden, treedt er sterke plaatselijke corrosie op onder de zoutlaag. In dit artikel wordt aangetoond dat, hoewel een aantal specifieke typen roestvast staal zonder enig bezwaar in gematigd zeewater gebruikt kunnen worden, er toch de nodige voorzichtigheid in acht moet worden genomen bij gebruik van deze legeringen in de tropen.

  Lees verder

 • Het met band oplassen van corrosievaste lagen

  Roestvaststaal en andere corrosievaste legeringen worden alom en in ruime mate toegepast. In vele gevallen worden deze metalen over de volle wanddikte toegepast, doch bij grotere wanddikten kan uit sterkte- of kostenoverweging een on- of laaggelegeerd staal als dragend materiaal worden toegepast, waarop dan de corrosievaste laag is aangebracht. Naast het cladden d.m.v. walsenen/of explosief plateren, kunnen deze lagen ook worden aangebracht middels een booglasproces. Uit het grote assortiment booglasprocessen kan men dat proces kiezen, waarmee zo economisch mogelijk gewerkt kan worden.

  Lees verder

 • Het nut van corrosietesten voor bijvoorbeeld dubbelwandige verwarmingssystemen en leidingen

  Technisch artikel over corrosietesten van dubbelwandige RVS opslagvaten, RVS tanks en RVS leidingsystemen.

  Lees verder

 • Het onderschatte gevaar van biologische corrosie in brandblussystemen en leidingen - MIC

  Er zijn in de dagelijkse praktijk diverse corrosiemechanismen bekend waarvoor men terecht vreest; enige voorbeelden hiervan zijn put- en spleetcorrosie alsmede galvanische en spanningscorrosie. Indien de term biologische corrosie wordt genoemd dan wordt er veelal wat schouderophalend gereageerd onder het motto ‘het zal wel’. Toch is er een vorm van biologische aantasting die tot zeer ernstige gevolgen kan leiden en dat is microbieel geïnduceerde corrosie dat kortweg MIC wordt genoemd.

  Lees verder

 • Het optimaal beheersen van biofouling, corrosie en scalingvorming in warmtewisselaars

  Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

  Lees verder

 • Het tegengaan van corrosie in maritieme omgevingen die het gevolg is van biofilms

  Onderzoek naar invloed en eigenschappen van biofilms die zich afzetten op hooggelegeerd roestvast staal in Europese kustwateren. Als roestvast staal wordt blootgesteld aan zeewater, dan wordt er een verschuiving waargenomen van de vrije potentiaal naar edeler waarden. Deze verschuiving blijkt onafhankelijk te zijn van het seizoen waarin de expositie plaatsvindt en van de geografische ligging [1-4]. Dit verschijnsel kan grote gevolgen hebben

  Lees verder

 • Het toepassen en het verwerken van nikkellegeringen t.b.v. ontzwavelingssystemen (deel 2)

  In de industrie worden tegenwoordig diverse nikkellegeringen gebruikt in gasreinigingssystemen. Een goed voorbeeld zijn de ontzwavelingsinstallaties die in rookgaskanalen staan opgesteld. In dit artikel wordt ingegaan op de specifieke eigenschappen van diverse nikkellegeringen en dat vooral met betrekking tot de corrosiebestendigheid die nodig is in de zure chlorideoplossingen met lage pH-waarden die in afvalgasstromen kunnen voorkomen. Bovendien zal de verwerking en het verantwoord lassen van deze legeringen behandeld worden. Ook zal met het oog op een verantwoorde kostprijs ingegaan worden op ontwerpcritera en keuzen aangaande het materiaalsoort en uitvoering. Deel 1 van dit artikel verscheen in Roestvast Staal 10, 1996.

  Lees verder

 • Hoe om te gaan met corrosie op roestvast stalen gevelbeplating

  Hoe om te gaan met corrosie op roestvast stalen gevelbeplating. In de utiliteitsbouw wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van metalen gevelbeplating. Veel daarvan wordt voorzien van een deklaag die zowel metallisch als niet metallisch kan zijn.

  Lees verder

 • Hoe verwijdert en voorkomt men vliegroest op roestvast staal?

  Vliegroest, ook wel vlugroest genoemd, wordt o.a. veroorzaakt door kleine staaldeeltjes die op een roestvast staaloppervlak neerkomen c.q. neerdwarrelen. Met vocht gaan deze snel in oplossing vanwege het onedele karakter van de staaldeeltjes.

  Lees verder

 • Hoge-temperatuur corrosie van roestvast staal

  Metalen of legeringen zijn in het algemeen gevoelig voor opkoling als ze worden blootgesteld aan milieus die CO, CH4 of ander koolwaterstof gassen, zoals propaan (C3H8) bij hoge temperaturen. Opkoling leidt in het algemeen tot de vorming van inwendige carbiden, die vaak verbrossing van de legering tot gevolg hebben alsmede degradatie van andere mechanische eigenschappen.

  Lees verder

 • Hoge druk hoge snelheid opspuitsystemen (HP/HVOF) voor metaal- en carbidedeklagen

  Hitte, slijtage, corrosie en erosie zijn vier belangrijke schadeoorzaken die huishouden onder industriële installaties en apparaten. Oplossingen voor deze problemen werden gezocht in hoogvastere materialen zoals roestvast staal, titanium en keramiek. Aanbrengen van een beschermende laag via thermisch spuiten van hoogvast materiaal vormde een andere benadering van het probleem. Recente ontwikkelingen hebben inmiddels geleid tot toepassingen die tot voor kort niet mogelijk waren met een thermisch gespoten deklaag.

  Lees verder

 • Hoge temperatuur corrosie

  Hoge-temperatuur corrosie speelt een belangrijke rol bij de keuze van materiaal voor tal van industriële toepassingen variërend van gasturbines tot leidingwerk. Oxidatie is de belangrijkste corrosiereactie bij hoge temperatuur. Vaak zijn legeringen afhankelijk van de oxidatiereactie om een beschermende oxidelaag te kunnen vormen die hen beschermt tegen verdere aantasting in de vorm van bijvoorbeeld sulfadatie, opkoling en corrosie onder as/zout-neerslagen. Milieus worden in termen van

  Lees verder

 • Invloed van dieptrekken van roestvast staal op de corrosievastheid

  Bij diepgetrokken werkstukken in austenitisch roestvast staal ontstaan er als gevolg van de aanzienlijke deformatie die het materiaal hierbij ondergaat inwendige mechanische spanningen. Deze inwendige spanningen kunnen in daarvoor gevoelige roestvast staaltypen martensietvorming veroorzaken en ze kunnen in geval van blootstelling aan een corrosief milieu scheurvormende spanningscorrosie op gang brengen. Afgezien van nabehandelingen die de diepgetrokken werkstukken kunnen ondergaan om de corrosievastheid te verbeteren en die doorgaans prijsverhogend werken, kan ook een geschikte materiaalkeus in combinatie met optimale bewerkingsparameters een zo bestendig mogelijk produkt opleveren.

  Lees verder

 • Invloed van temperatuur op verloop spleetcorrosie van hooggelegeerd RVS in natuurlijk zeewater

  Gedurende de afgelopen 10 tot 15 jaar is er een nieuwe groep van roestvast staal met een hoger gehalte aan legeringselementen ontwikkeld. Vanwege de verbeterde corrosie-eigenschappen van deze legeringen worden ze vaak uitgekozen voor zeewaterverwerkende systemen. Studies naar de gevoeligheid van deze materialen voor spleetcorrosie hebben aangetoond dat de kritische putcorrosie-en spleetcorrosietemperaturen tamelijk hoog liggen. In natuurlijk zeewater ligt de gemiddelde kritische putcorrosietemperatuur rond de 53°C voor gewalst materiaal en rond de 50°C voor hoogwaardige lassen.1.2

  Lees verder

 • Juiste oppervlaktebehandeling vermindert kans op corrosie

  Er zijn verschillende redenen om na het vervaardigen van een RVS-constructie een oppervlaktebehandeling uit te voeren. Uit esthetisch oogpunt, om een egaal uiterlijk te verkrijgen, maar belangrijker ook uit kwaliteits- en productietechnische overwegingen. Het is van groot belang om de corrosieweerstand van roestvast staal na een bewerking te herstellen en zo een lange levensduur van het materiaal te kunnen garanderen.

  Lees verder

 • Kathodische bescherming (1)

  Kathodische bescherming is een proces, waarbij het (tegen corrosie) te beschermen metalen object geheel tot kathode wordt gemaakt.

  Lees verder

 • Kathodische en anodische bescherming van roestvast staal

  Kathodische bescherming kan veel kosten kan besparen, in gevallen waarbij een kans bestaat op het optreden van lokale corrosie (putcorrosie, spleetcorrosie of selectieve aantasting van lassen) in een zeewater omgeving.

  Lees verder

 • Kleine metaalvreter ontmaskerd als mogelijke veroorzaker van snel penetrerende putcorrosie, met name in koperen waterleidingpijp

  Velen van u zijn ze weleens tegengekomen: kleine speldenprikachtige gaatjes die zomaar plotseling en op moeilijk te verklaren wijze kunnen ontstaan, vooral in koperen pijp. Meestal betreft het dan ook nog vrijwel perfect ronde gaatjes, waaruit een dun, nauwelijks zichtbaar, straaltje water naar buiten spuit.

  Lees verder

 • Kruip: een fenomeen om rekening mee te houden

  Kruip is tijdsafhankelijke vervorming onder constante belasting en dan vooral bij hoge temperatuur. Na het aanbrengen van een spanning cr op werkstuk of proefstuk streeft de rek ε niet naar, zoals dat bij gewone plasticiteit het geval is, een totale rek εtot' die is samengesteld uit een elastisch gedeelte εel en een (irreversibel) plastisch gedeelte εpl.

  Lees verder

 • Kruip van Roestvast Staal

  Kruip is tijdsafhankelijke vervorming onder constante belasting en dan vooral bij hoge temperatuur. Na het aanbrengen van een spanning cr op werkstuk of proefstuk streeft de rek ε niet naar, zoals dat bij gewone plasticiteit het geval is, een totale rek εtot' die is samengesteld uit een elastisch gedeelte εel en een (irreversibel) plastisch gedeelte εpl.

  Lees verder

 • Kwaliteitszorg bij duplex roestvast staal?

  In het voorjaar 2009 kregen de operators van offshore installaties van een bevoegde instantie het bericht, dat een groot aantal duplex RVS-pijpfittingen van een Italiaanse fabrikant een ondeugdelijke kwaliteit zouden kunnen vertonen. Variaties in de uitvoering van de warmtebehandeling zouden hebben geleid tot een hoger risico op brosse breuk. De operators werd gevraagd te onderzoeken of in hun installaties pijpfittingen van die betreffende fabrikant waren verwerkt en indien dit het geval zou zijn om het risico op brosse breuk te bepalen. Er zouden direct passende maatregelen getroffen moeten worden rekening houdend met die risico-analyse.

  Lees verder

 • Kwantificering van de corrosie weerstand van roestvast staal aan de hand van uitvoerige, dertig jaar durende expositieproeven

  Roestvast staal bezit goede weerstand tegen weersinvloeden en tegen vervuilde lucht. Het roestvast stalen dak van het Chrysler Building te New York, dat al meer dan een halve eeuw oud is, glanst nog steeds, ondanks het feit dat het slechts éénmaal is schoongemaakt, in 1961.

  Lees verder

 • Lasbederf en knife-line attack in gelast austenitisch roestvast staal

  Bij temperaturen boven ongeveer 1035°C lossen chroomcarbiden volledig op in austenitisch roestvast staal. Als dit staal echter langzaam wordt afgekoeld van deze hoge temperatuur of opnieuw wordt verwarmd tot in het temperatuursgebied van 425 tot 815°C, dan treedt er uitscheiding op van chroomcarbiden op de korrelgrenzen. Deze carbiden bevatten meer chroom dan de matrix. Als gevolg van deze carbideuitscheiding raakt de aangrenzende matrix verarmd aan chroom.

  Lees verder

 • Lasprodukten voor het ureumsynthese proces

  Ureum is een hoog stikstofhoudende meststof die wordt gemaakt uitgaande van ammoniak en koolstofdioxide. Onder hoge druk (150 - 250 kg/ cm2) en hoge temperaturen (200 - 250°C) ondergaan NH3 en CO2 de volgende basisreacties: NH3 + CO2 → NH2 COONH4 (ammoniumcarbamaat) NH2 COONH4 → H2O + NH2 - CO - NH2 (ureum) Het complete proces bestaat in verscheidene varianten waarbij een ander produktieschema wordt gevolgd doch de basisreactie blijft dezelfde. Ammoniak en kooldioxide zijn niet erg corrosief doch het ammoniumcarbamaat dat bij hun reactie vrijkomt is zeer corrosief.

  Lees verder

 • Lassen en oplassen van hoog-molybdeenhoudende materialen, toegepast in de chemische industrie

  Verhoging van het procesrendement is momenteel het hoofddoel in de chemische, petrochemische, olie-, gas-, papier-en andere industrieën. Factoren zoals temperatuur, druk, concentraties, aanwezigheid van putcorrosie veroorzakende elementen zoals chloriden, toepassing van zout water als koelmedium, aanwezigheid van zwavel en andere factoren beïnvloeden de keuze van materialen voor een speciale toepassing. Vaak worden hoger gelegeerde materialen gekozen op grond van hun betere corrosieweerstand en hun betere mechanische eigenschappen. Dit artikel beschrijft een aantal lastoevoegmaterialen en technieken die zijn en worden toegepast voor het verbinden en oplassen van deze speciale legeringen zoals duplex en super-duplex roestvast-staal soorten, volledig austenitische roestvast-staalsoorten en legeringen op basis van nikkel.

  Lees verder

 • Lassen van duplex roestvast staal toegepast in chemicaliën tankers

  In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van een lasprocedure en de selectie van lastoevoegmetaal besproken voor de talrijke verbindingen tussen duplex roestvast staal onderling en met andersoortige metalen zoals die zich voordoen in een chemicaliën tanker. Uitgaande van de laspositie en materiaalcombinatie zijn die lasprocessen en lastoevoegmetalen gekozen en beproefd, die zo geschikt mogelijk zijn en een optimaal economisch rendement opleveren bij de constructie van het schip. Er is studie gemaakt van rendementsaspecten en er zijn lasmonsters geproduceerd en beproefd. Er zal een overzicht worden gegeven van de beproevingsresultaten, behaald met de diverse lasprocedures. De lasprocedures in kwestie zijn SAW, SMAW, GMAW en FCAW. Andere onderwerpen zoals hechtlassen, het lassen van trappen en andere inwendige onderdelen alsmede stiftlassen voor de diverse assemblage hulpmiddelen zullen eveneens worden besproken. Het werk zoals in dit artikel wordt besproken, berust op ervaring die is verkregen bij de bouw van de chemicaliën tanker 'Genève' op de YVC scheepswerf.

  Lees verder

 • Lastoevoegmateriaal voor het lassen van 6% Mo- en stikstofgelegeerde duplex-staalsoorten

  Dit artikel gaat over lastoevoegmaterialen voor duplex RVS soorten.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 1 en 2

  Lokale corrosiemechanismen die zich afspelen bij passiveerbare metalen, waarbij roestvast staal de eerste plaats inneemt, bepalen in hoge mate de grenzen waarbinnen ze kunnen worden gebruikt in milieus waar uniforme corrosie nihil is als gevolg van de beschermende passieve laag. Lokale corrosie gaat gepaard met een anodische oplosreactie die zich beperkt tot een klein deel van het metaaloppervlak, terwijl de rest van het metaaloppervlak beschermd blijft door een passieve laag.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 3: Invloed van de samenstelling van het milieu

  Putpotentiaal De putpotentiaal is de potentiaal waarbij de passiviteit van het roestvaststaaloppervlak plaatselijk wordt doorbroken. De putpotentiaal kan voor een bepaalde metaal-milieucombinatie worden afgelezen uit een polarisatiecurve die is bepaald in het betreffende milieu met een proefstrip van het betreffende roestvast staal.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 4: Invloed van de legeringssamenstelling

  De weerstand van roestvast staal tegen putcorrosie is in eerste instantie afhankelijk van de legeringssamenstelling. Om de weerstand tegen putcorrosie van verschillende roestvast - staaltypen met elkaar te kunnen vergelijken is het bepalen van de putpotentiaal een zeer geschikte en vooral snelle methode.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 5: Invloed van metallurgische variabelen

  Er is eerder gesteld dat putcorrosie wordt geïnitieerd door de adsorptie van agressieve ionen op zwakke plaatsen in het passieve oppervlak. In een ideale legering zullen roosterfouten zoals korrelgrenzen en dislocaties de belangrijkste verzwakkingen veroorzaken. In werkelijkheid blijkt dat de belangrijkste bron van zwakke plaatsen in het passieve oppervlak wordt gevormd door uitscheidingen en insluitsels die zich aan het metaaloppervlak bevinden.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 6: Invloed van oppervlakteafwerking

  Omdat de weerstand tegen putcorrosie in grote mate afhankelijk is van de kwaliteit van de passieve laag aan het metaaloppervlak en van potentiële initiatiepunten in de vorm van verzwakkingen die hierin aanwezig zijn, speelt de oppervlakteafwerking een belangrijke rol. Om te kunnen beslissen over een eventueel nog uit te voeren oppervlaktebehandeling moet er eerst bekendheid zijn met de manier waarop de oppervlaktebehandeling de corrosieweerstand verbetert. De uiteindelijke toepassing is ook van belang bij het kiezen van een geschikte oppervlaktebehandeling.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 7: Preventie

  Bescherming op materiaalniveau De keuze van een materiaal dat voor de heersende condities beschikt over een voldoende hoge putpotentiaal is van doorslaggevend belang. Er mag hierbij niet over het hoofd worden gezien dat de putpotentiaal geen materiaaleigenschap is. Deze potentiaal hangt in sterke mate af van de wijze waarop het oppervlak is bewerkt. Materialen waarvan bekend is dat ze putcorrosie vertonen in een gegeven milieu of neigen tot putcorrosie moeten niet worden toegepast voor het vervaardigen van een installatie die dienst moet doen in dat milieu.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: spleetcorrosie Deel 1: Het Mechanisme

  Sterke plaatselijke aantasting doet zich vaak voor in spleten en aan andere afgeschermde delen van metalen oppervlakken die zijn blootgesteld aan een corrosief milieu. Dit type aantasting wordt doorgaans gekenmerkt door een klein volume stilstaande oplossing veroorzaakt door holtes, aanliggende metaaloppervlakken, oppervlakken onder pakkingmateriaal, overlapnaden en spleten onder bouten en klinknagels. Om deze reden wordt er gespoken van spleetcorrosie en soms van ‘under deposit attack’ (corrosie onder afzettingen). Spleetcorrosie is een verschijnsel dat zich niet tot roestvast staal beperkt en zich ook voordoet bij titanium-, aluminium- en koperlegeringen. Met name in zeewater is spleetcorrosie een veelvoorkomend probleem.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: spleetcorrosie Deel 2: Chloride spanningscorrosie

  Spanningscorrosie is een corrosievorm waarbij de gelijktijdige aanwezigheid van mechanische spanningen en specifiek corrosief milieu resulteren in scheurvormige aantasting. Spanningscorrosie doet zich voor bij een aantal min of meer specifieke combinaties van legeringen en milieus. Als voorbeelden van voor spanningscorrosie gevoelige

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: spleetcorrosie Deel 3: Waterstofverbrossing

  Waterstofverbrossing is een probleem dat zich voordoet bij hoogsterke staaltypen. De informatie die is verzameld op dit gebied heeft niet specifiek betrekking op roestvast staal maar is zeker van toepassing op de hoog-vaste martensitische en precipitatiehardende roestvaststaaltypen.

  Lees verder

 • Materiaaleisen voor procesapparatuur in de voedingswarenindustrie

  Bij het verwerken van voedingswaren worden tal van processen gevolgd die tezamen met de verwerkte voedingswaren elk hun eigen eisen stellen aan apparatuur en het materiaal waarvan deze apparatuur is vervaardigd. In vogelvlucht volgt hier een overzicht van een aantal veelvoorkomende processen alsmede van de eigenschappen van een aantal voedingsmiddelen.

  Lees verder

 • Materiaalkeuze: roestvast staal als pompmateriaal

  De keuze van het materiaal van een pomp is afhankelijk van een groot aantal factoren. Een van de factoren is de corrosiebestendigheid tegen de te verpompen vloeistof. De keuze van het materiaal alleen laten afhangen van de corrosiebestendigheid op zich brengt de nodige risico's met zich mee. Men dient zich altijd af te vragen of de gekozen constructievorm geen aanleiding zal geven tot de plaatselijk optredende corrosievormen. Deze corrosievormen zijn veel verradelijker en dikwijls de oorzaak van het voortijdig falen van een pomp. In het navolgende zal het begrip corrosie nader worden toegelicht waarna een aantal plaatselijke corrosievormen wordt opgesomd.

  Lees verder

 • Materiaalkeuze van bevestigingsmiddelen en ophangconstructies in de atmosfeer van binnenzwembaden

  De atmosfeer in binnenzwembaden behoort tot de meest corrosieve milieus die zich in bouwwerken kunnen voordoen. Tot de factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn behoren het warme, vochtige milieu met een hoge concentratie aan chlooraminen.

  Lees verder

 • Materiaalkeuze voor pompen

  Het pomphuis van centrifugaalpompen voor algemene doeleinden, die water, oplosmiddelen en sterk basische oplossingen moeten verpompen zijn gewoonlijk gemaakt van gietijzer met waaiers van gietijzer of van brons. Voor het verpompen van zwak zure vloeistoffen wordt hiervoor doorgaans brons of roestvast staal genomen. Als het medium bestaat uit agressievere zuren dan kan gebruik worden gemaakt van zuurvast roestvast staal, silicium gietijzer of titaan.

  Lees verder

 • Mechanische eigenschappen van RVS bij temperaturen onder nul

  Alle constructiemetalen ondergaan verandering van hun eigenschappen als ze worden afgekoeld van kamertemperatuur tot temperaturen onder 0°C. De grootste verande ringen van hun eigenschappen treden op als het metaal wordt gekoeld tot zeer lage temperaturen in de buurt van de kookpunten van vloeibaar waterstof en van vloeibaar helium. Maar zelfs bij minder lage temperaturen onder het nulpunt, zoals worden aangetroffen in poolgebieden, waar de laagste gemeten temperatuur -71°C bedroeg, wordt koolstofstaal bros.

  Lees verder

 • Metaalbescherming met magnesium

  Een nieuwe coating op basis van magnesium, ontwikkeld voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, is veelbelovend als chromaatvrij, hoogwaardig corrosiebestrijdingssysteem.

  Lees verder

 • Metalen en legeringen in maritieme omgevingen

  Roestvast staal is een materiaal dat ook in ruime mate zijn weg heeft gevonden in maritieme toepassingen. Er is echter ook veel fout gegaan op het gebied van corrosie. De voornaamste reden is een onjuiste legeringskeuze, waardoor het gekozen materiaal te zwaar chemisch wordt belast. Daarnaast speelt ook de oppervlaktegesteldheid een belangrijke rol alsmede de condities van het zeewater.

  Lees verder

 • Micropeenbehandeling tegen scheurvormende spanningscorrosie

  Bij de micropeenbehandeling wordt het metaaloppervlak gehamerd met ronde glaspareltjes, waarvan de diameter ligt tussen 50 en 5000 mm. Daarbij is niet alleen de kwaliteit van het medium maar ook het vakmanschap van de uitvoerder en de bijbehorende apparatuur bepalend voor het resultaat.

  Lees verder

 • Naspeurbaarheid van samenstelling, essentieel voor de toepassing van metalen producten

  Verschillende materialen worden om steeds weer andere redenen toegepast, van esthetiek en constructief tot redenen vanwege corrosie- of oxidatiebestendigheid, of gewoon vanwege de kostprijs en verkrijgbaarheid. In het ontwerp- en constructieproces is de materiaalkeuze dus essentieel. Immers, de gebruiksomstandigheden zoals druk, temperatuur, en medium zijn bepalend voor de toepasbaarheid van een bepaald materiaal met haar specifieke eigenschappen.

  Lees verder

 • Nikkel en nikkellegeringen (deel 1 - archief 1988)

  Nikkel is een zeer geschikt constructiemateriaal voor vele technische toepassingen. Het bezit de FCC kristal structuur, waardoor het taai en goed vervormbaar is. Het bezit verder goede mechanische eigenschappen, zowel bij lage als bij hoge temperatuur. Nikkel is uitstekend bestand tegen hoge temperatuursoxidatie en heeft een hoge weerstand tegen corrosie in een veelheid aan milieus. Er zijn slechts weinig metalen, die kunnen tippen aan de aantrekkelijke eigenschappen van nikkel. Het grootste nadeel van nikkel dat een ruime toepassing ervan in de weg staat is de hoge prijs. Nikkel en nikkellegeringen worden dan ook alleen dan toegepast, als er echt geen goedkopere oplossing bestaat.

  Lees verder

 • Nikkel en nikkellegeringen Deel 2

  Nikkel is een zeer geschikt constructie materiaal voor vele technische toepassingen. Het bezit de FCC kristal structuur, waardoor het taai en vervormbaar is. Het bezit verder goede mechanische eigenschappen, zowel bij lage als hoge temperatuur.

  Lees verder

 • Nikkel en nikkellegeringen Deel 3

  Corrosie eigenschappen van een aantal nikkel legeringen in verschillende agressieve milieus.

  Lees verder

 • Niobium eigenschappen en toepassingen

  Als legeringelement is niobium bekend, doch niet als gebruiksmateriaal. Het materiaal heeft bijzondere eigenschappen die zeker aanleiding kunnen zijn om het meer te gaan toepassen. Niobium is een relatief zacht en duetiel metaal dat probleemloos koudvervormd kan worden tot een deformatie graad van maar liefst 90% voordat gloeien noodzakelijk is.

  Lees verder

 • Nitreren van Roestvast Staal

  Opkolen/Nitreren van roestvast staal zonder nadelige gevolgen voor de corrosievastheid. Een aangepaste vorm van het traditionele oppervlakte-hardingsproces, door middel van opkolen of nitreren, kan ook roestvast staal een harde oppervlaktelaag verschaffen, zonder dat dit gepaard gaat met nadelige gevolgen voor de corrosievastheid.

  Lees verder

 • Onderhoud en oppervlaktebehandeling bij constructie of installatie

  Wat is onderhoud en hoeveel onderhoud is nodig om een constructie of installatie bedrijfszeker en veilig te houden?

  Lees verder

 • Ontwikkelingen in RVS in de (Petro-)Chemie

  Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

  Lees verder

 • Ontwikkeling van toevoegmaterialen voor oxiderende chloridehoudende procesmilieus

  Het gebruik van hoog gelegeerd austenitisch en duplex roestvast staal is gestaag toegenomen in moderne procesapparatuur, als gevolg van nieuwe processen en agressievere milieus. Het lassen van dit staal stelt echter hogere eisen en dit vraagt om de ontwikkeling van nieuw, corrosievaster lastoevoegmateriaal, zeker voor chloridehoudende en oxiderende procesmilieus waarin lasmetaal transpassief in oplossing gaat.

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandelingen: Passiveren

  De weerstand van roestvast staal tegen allerlei vormen van corrosie ontleent het hoofdzakelijk aan de aanwezigheid van een passieve oppervlaktelaag.

  Lees verder

 • Oppervlaktetoestand en corrosie van RVS producten

  De toepassing van roestvast staal is gebaseerd op de aanwezigheid van een goed hechtende en goed afsluitende laag chroomoxiden op het oppervlak van betreffende producten. Deze oxidelaag is zeer dun en kan gemakkelijk worden beschadigd. Als dat gebeurt in onvoldoende zuurstofhoudende omgeving zal corrosie van het dan onbeschermde verse roestvast staal optreden.

  Lees verder

 • Optimale corrosiebestrijding met intelligente anodes

  Kathodische bescherming is een bekende wijze om corrosie van metalen te bestrijden. Het wordt al meer dan 100 jaar succesvol toegepast. Een voorwaarde is wel dat er een geleidende vloeistof zoals water aanwezig is. Dat noemt men een elektrolyt.

  Lees verder

 • Passiviteit van roestvaststalen tanks

  Roestvaststaal (RVS) in een elektrolyt (water met zout) gedraagt zich in het algemeen passief. Dat wil zeggen dat zich een uitermate dun beschermend laagje van chroomoxide op het oppervlak heeft gevormd. Roestvaststalen tanks in schepen, zeevaart en binnenvaart, bij het wegtransport en het railtransport worden met (grote) regelmaat geleegd en gereinigd. Tijdens het reinigen zal het oppervlak van het RVS zich weer herstellen en passief worden. De mate van passiviteit wordt gemeten met de Oxilyser3.

  Lees verder

 • Praktische aspekten van microbiologisch monitoring

  Micro-organismen veroorzaken neerslag en corrosie en verhinderen het vrij stromen van water. Het in de hand houden van deze organismen is absoluut noodzakelijk. Dit artikel behandelt de praktische problemen van microbiologische analyse.

  Lees verder

 • Praktische toepassingen van electrachemisch corrosieonderzoek

  De keuze voor roestvast staal is dankzij het brede pakket voordelen die de eigenschap 'roestvast ' met zich meebrengt snel gemaakt. Nu rest nog de lastige keuze voor één van de vele verschillende roestvast-staaltypen. Het is noodzakelijk een type te selecteren dat aan de 'roestvaste' verwachting voldoet en bovendien geen nare bijverschijnselen zal vertonen.

  Lees verder

 • Problematiek rond het gebruik van roestvast staal in warmtewisselaars

  Warmtewisselaars worden voor zeer uiteenlopende industriële processen toegepast en ze komen in aanraking met een veelheid aan milieus, die niet zelden corrosief blijken te zijn. Nog afgezien van de teruggang in warmteoverdragend vermogen, dat kan worden veroorzaakt door neerslagvorming van corrosieprodukten op het verwarmde oppervlak zal voortdurende corrosie tenslotte leiden tot algehele ineenstorting van het betreffende apparaat. Materialen voor warmtewisselaars dienen niet alleen op hun warmteoverdragend vermogen te worden geselecteerd, maar in geval van een corrosief milieu ook op hun corrosievastheid.

  Lees verder

 • Putcorrosie en spleetcorrosie in lassen

  Plaatselijke aantasting van het lasmetaal en de warmte­beïnvloede zone (WBZ) treden op in de vorm van putcorrosie en spleetcorrosie, in het bijzonder in waterige, chloorhoudende milieus.

  Lees verder

 • Reactiviteit van met stikstof gesputterde austenitisch roestvast stalen deklagen in zwavelzuur

  De kosten van titaan-stikstof deklagen zijn buitensporig hoog. Vandaar dat er een begin is gemaakt met de ontwikkeling van roestvast staal-stikstof deklagen die beschikken over geschikte tribologische en hardheidseigenschappen. Een logisch gevolg is de keuze voor analyse van het electrochemische gedrag van deze deklagen, met name wat betreft het behoud van de roestvastheid van het staal.

  Lees verder

 • Reiniging van RVS warmtewisselaars, behoud en rendement

  De goede corrosieweerstand van roestvast staal is vaak een doorslaggevende reden bij de keuze om een warmtewisselaar en andere procesapparatuur uit dit materiaal te construeren.

  Lees verder

 • Roestvast-staal-van-gewoon-tot gewoon-bijzonder

  Het materiaal roestvast staal is gewoon, zoals de naam zegt, volgens velen roestvast. En als een materiaal roestvast is, dan kan je het overal voor gebruiken, onder alle omstandigheden. Was dat maar waar!

  Lees verder

 • Roestvast Staal & corrosiebeproeving (deel 1)

  De fysieke en financiële risico’s waarmee de keuze van roestvast staal voor bepaalde doeleinden gepaard gaat, kan worden gereduceerd door het uitvoeren van corrosieproeven. Er moet echter goed worden nagedacht alvorens een corrosieproef te kiezen. De proef moet zijn gerelateerd aan het bij gebruik te verwachten type corrosie.

  Lees verder

 • Roestvast Staal & corrosiebeproeving (Deel 2)

  De fysieke en financiële risico’s waarmee de keuze van roestvast staal voor bepaalde doeleinden gepaard gaat, kan worden gereduceerd door het uitvoeren van corrosieproeven. Er moet echter goed worden nagedacht alvorens een corrosieproef te kiezen. De proef moet zijn gerelateerd aan het bij gebruik te verwachten type corrosie.

  Lees verder

 • Roestvast staal 316 met gevulde draad* MIG lassen

  Door gebruik te maken van een roestvast staal gevulde draad kan men de produktiviteit verbeteren. TG Davey, TG Gooch en JL Robinson (Welding lnstitute Engeland) hebben hiernaar een gedetailleerd onderzoek gedaan. In dit artikel wordt het onderzoek programma beschreven en vervolgens worden enige resultaten nader belicht. Tenslotte enkele praktijkervaringen uit Nederland.

  Lees verder

 • Roestvast staal en zeewater: een haat-liefdeverhouding

  Op zich is dit wellicht een wat vreemde titel voor een artikel van de redactie dat doorgaans positieve ontwikkelingen en geslaagde toepassingen van roestvast staal publiceert. Anders wordt het wanneer men de oorsprong van dit artikel beschouwt: bij het uitvoeren van schadeonderzoeken komen de, om wat voor reden dan ook, minder geslaagde toepassingen aan het licht. Overigens is dat geen reden om de combinatie roestvast staal en zeewater te vermijden. Naast de enkele mislukkingen staan vele succesvolle toepassingen. Door juist de mislukkingen te analyseren en daaruit lering te trekken, zal het aantal geslaagde toepas.singen alleen maar kunnen toenemen.

  Lees verder

 • Roestvast staal en zuurstof

  Dit artikel gaat dieper in op de rol van zuurstof, en op de passieve chroomoxidelaag op roestvast staal. Een onzichtbare transparante chroomoxidelaag bepaalt de corrosieweerstand van roestvast staal. Dankzij deze laag gedraagt RVS zich als een passieve legering in vele omgevingen zoals de meeste watertypes, salpeterzuur, loog, en vele chemicaliën, dranken en voedingsmiddelen

  Lees verder

 • Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 1)

  Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen.

  Lees verder

 • Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 2)

  Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen.

  Lees verder

 • Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 3)

  Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen. Door de vorming van galvanische elementen kan een versnelde corrosie van het minder edele materiaal voorkomen. Dit kan gepaard gaan met een veel hogere corrosiesnelheid dan wat men kan verwachten als er geen contact is met het edelere metaal.

  Lees verder

 • Roestvast staal onderhoudsvrij ?

  Roestvast staal is een ijzerlegering met chroom en vaak ook nikkel dat een zekere vastheid geniet tegen corrosie, mits men aan de voorwaarden voldoet. Daarom mag men dergelijke legeringen ook geen roestvrij staal noemen, want dat is in principe alleen voorbehouden aan edele metalen zoals goud, zilver en platina.

  Lees verder

 • Roestvast staal voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie - kies het juiste materiaal

  Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast

  Lees verder

 • Roestvast stalen leidingwerken

  Technisch artikel over correcte keuze van ontwerp en materiaal (RVS) zorgen voor een lange levensduur van fabriek en/of installatie.

  Lees verder

 • RVS voor proceswaterinstallaties

  Voor de constructie van apparaten en leidingwerk voor de drinkwatervoorziening kan gebruik worden gemaakt van roestvast staal van de typen AISI 304L (1.4306)en 316L (1.4404). De voornaamste reden om roestvast staal te gebruiken is gelegen in het feit dat ze het proceswater vrijwel niet verontreinigen door het afstaan van metaalionen.

  Lees verder

 • Sandvik SAF 2304- een roestvast staal met hoge mechanische sterkte voor machine- en constructiebouw

  Er zijn tal van toepassingen in de machine-en constructiebouw, waar koolstofstaal niet voldoet aan de corrosiebestendigheidseisen. In de meeste gevallen worden verschillende coatingsmethoden gebruikt, zoals galvaniseren of schilderen, ter verhoging van de corrosiebestendigheid. Toch geven deze methoden vaak onvoldoende bescherming. Bovendien is coaten in vele toepassingen onbruikbaar om technische-of economische redenen. Tot nog toe, wanneer ongelegeerd staal ontoereikend is, is het in de praktijk gebruikelijk te kiezen voor de standaard austenitische roestvast staalsoorten AISI 304 en 316 of de laag koolstofvarianten 304L en 316L. Deze staalsoorten worden wijd en zijd gebruikt om de corrosie problemen op te lossen en nemen vandaag de dag ongeveer 75% van het roestvast staal gebruik voor hun rekening. De sterkte van austenitisch roestvast staal komt overeen met die van ongelegeerd staal. Daaruit volgt dat afgezien van de verhoogde corrosiebestendigheid de roestvaste typen geen grote verbetering bieden. Daarentegen veroorzaakt austenistisch roestvast staal ontwerpproblemen ten gevolge van zijn hogere thermische uitzettingscoëfficiënt. Door recente Sandvik ontwikkelingen zijn de nadelen voor het ontwerpen met conventionele roestvast staalsoorten geëlimineerd. Het nieuwe duplex roestvast staal Sandvik SAF 2304tm is ongeveer tweemaal zo sterk en beter bestendig tegen corrosie dan AISI 304L en 316L. De thermische uitzetting ligt dichtbij die van koolstofstaal. Bovendien is de kostprijs van SAF 2304 lager dan die van 316L. Dit artikel presenteert de eigenschappen van SAF 2304 en hoe deze kunnen worden benut om een beter economisch ontwerp te maken.

  Lees verder

 • Schade analyse -galvanische corrosie

  Bij vorige schade-analyses werden onder meer putcorrosie, interkristallijne corrosie en spanningscorrosie behandeld. Deze aflevering behandelt galvanische corrosie. Als gevolg van galvanische celvorming tussen lasmetaal/geoxideerd basismetaal en de rest van het basimetaal ontstonden lekkages in de reactieketels.

  Lees verder

 • Schadeanalyse spanningscorrosie

  Een veel voorkomende vorm van schade bij apparaten en constructies vervaardigd van austenitisch roestvast staal is spanningscorrosie. Ook nu is deze vorm van corrosie opgetreden. De reden dat in de kolommen van dit blad hiervan melding wordt gemaakt is geen andere dan om ontwerpers en gebruikers van dit gevaar, dat altijd op de loer ligt, ten volle te doordringen.

  Lees verder

 • Schade voorkomen pijpenwarmtewisselaar

  Bij de productie van diverse levensmiddelen worden warmtewisselaars toegepast. Er zijn qua ontwerp verschillende type warmtewisselaars, zoals pijp in pijpwisselaars, platen warmtewisselaars, zogenaamde kussenplaten en de veel toegepaste warmtewisselaars met een pijpenbundel. Selectiecriteria voor de toepassing van de verschillende typen warmtewisselaars zijn kostprijs, warmteoverdracht vermogen (koelend/verwarmend oppervlak), viscositeit van het te verwarmen/ koelen medium, inspecteerbaarheid en repareerbaarheid, mogelijkheden tot reiniging en voor de warmtewisselaar beschikbare plaats in een productieplant.

  Lees verder

 • Scheurvormende spanningscorrosie en een schadegeval

  Lassen in austenitisch roestvast staal zijn vaak onderhevig aan corrosieve aantasting. De aard van deze aantasting is een functie van thermische voorgeschiedenis van de las, de bedrijfstemperatuur en milieu, alsmede het spanningsniveau van zowel aangelegde spanningen als inwendige restspanningen. Hier zal de aandacht worden gericht op scheurvormende spanningscorrosie.

  Lees verder

 • Scheurvormende spanningscorrosie van lassen in KWR bedrijf (1/2)

  Gedurende meer dan dertig jaar hebben KWR leidingsystemen, gefabriceerd van austenitisch roestvast staal, te lijden gehad van scheurvormende spanningscorrosie, afgekort SSC. Dit heeft geresulteerd in verlies aan capaciteit, hogere elektriciteitskosten en meer blootstelling aan straling van personeel dat inspecties en reparaties moest uitvoeren.

  Lees verder

 • Scheurvormende spanningscorrosie van lassen in KWR bedrijf (2/2)

  Er staan verscheidene technieken ter beschikking om IKSSC in KWRs tegen te gaan. Ze kunnen worden onderverdeeld in algemene categorieën waarin wordt ingegrepen in materiaal, spanning en milieu. Enkele van de remedies werken in op twee van de drie factoren die tegelijkertijd werkzaam moeten zijn wil er IKSSC optreden.

  Lees verder

 • Simulatie van WBZ 1n ZERON 100

  Superduplex roestvast staal met een PRE groter dan 40 wordt op steeds grotere schaal toegepast in de olie-industrie. Het biedt een goed compromis tussen mechanische eigenschappen en corrosievormen als put-, spleet-en spanningscarrosie alsmede weerstand tegen erosie. Het wordt niet alleen gebruikt voor dunwandige gelaste buizen maar ook steeds meer voor procesapparaten en dikwandige (tot 75 mm) drukvaten.

  Lees verder

 • Soorten roestvast staal en hun eigenschappen

  Compleet overzicht van de verschillende soorten Roestvast Staal en hun Eigenschappen. Gratis beschikbaar op ALURVS.nl! Teneinde de vele roestvast-staaltypen te onderscheiden zijn diverse classificatiesystemen in gebruik. Een van de bekendste is het door het Amerikaanse Iron and Steel Institute (AISI) opgestelde classificatiesysteem, dat gebruik maakt van een driecijferige code, eventueel aangevuld met een letter voor bijzondere chemische eigenschappen.

  Lees verder

 • Spanningscorrosie in warmtewisselaars (deel 1)

  Warmtewisselaars worden gebruikt voor het uitwisselen van warmte tussen twee stromen, meestal door te koelen met water of lucht of te verhitten met stoom. Er zijn echter andere varianten. De ontwerper krijgt meestal te maken met pijpenwarmtewisselaars, die een veelheid van buizen bevatten in een systeem van één tot vier passages door de romp. Pijpenbundels kunnen U-vormig zijn, met een enkele pijpenplaat, ze kunnen ook recht zijn met hetzij vaste hetzij bewegende pijpenplaten. Andere wisselaartypen omvatten plaat-en-frame- (dit zijn meervoudige secties, die aan elkaar zijn geschroefd) en spiraalvormige wisselaars. Ten slotte zijn er nog de platenwisselaars. Een probleem met alle wisselaars is de mogelijkheid van scheurvormende spanningscorrosie (in het vervolg afgekort tot SSC) veroorzaakt aan de stoom-of waterzijde tengevolge van de procesomstandigheden, of door stoffen die zijn voortgebracht door verontreiniging van het proces met stoom of water.

  Lees verder

 • Spanningscorrosieschade in een warmtewisselaar

  Chloridespanningscorrosie in roestvast staal is een veel voorkomend probleem. Ter voorkoming van de schade is het vaak voldoende één van de vier voor het ontstaan noodzakelijke voorwaarden uit te sluiten.

  Lees verder

 • Standaard corrosietests voor roestvast staal

  Bij standaard corrosietests wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testprocedures. De diverse testmilieus en testomstandigheden zijn erop afgestemd elk een bepaalde onvolkomenheid in roestvast staal aan te tonen. De aanwezigheid van de onvolkomenheden waarop het materiaal wordt beproefd kunnen de oorzaak zijn van een sterk afwijkend corrosiegedrag. Standaard corrosietests zijn dan ook bijzonder geschikt om als kwaliteitscontrole te worden ingezet. Er kan worden aangetoond of het aangeleverde roestvast staal daadwerkelijk over voldoende weerstand tegen een specifieke vorm van corrosie beschikt.

  Lees verder

 • Sulfidatie van Roestvast Staal

  Zwavel is een van de meest voorkomende corrosieve verontreinigingen in industriële omgevingen waar hoge temperaturen heersen en komt direct op de tweede plaats na oxidatie in frequentie van optreden.

  Lees verder

 • Sulfide spanningscorrosie Deel1

  Er is aangetoond dat gereduceerd waterstof het anodisch in oplossing gaan van tal van overgangsmetalen, waaronder ijzer en nikkel, bevordert. Omdat de oplossnelheid van de edeler bestanddelen (voornamelijk nikkel en molybdeen) waarschijnlijk de kinetiek bepalen van actieve oplossing van roestvast staal, kan de invloed van zwavelhoudende stoffen kritiek blijken te zijn bij de stabilisering van plaatselijke corrosieprocessen.

  Lees verder

 • Sulfide spanningscorrosie Deel2

  Er is aangetoond dat gereduceerd waterstof het anodisch in oplossing gaan van tal van overgangsmetalen, waaronder ijzer en nikkel, bevordert. Omdat de oplossnelheid van de edeler bestanddelen (voornamelijk nikkel en molybdeen) waarschijnlijk de kinetiek bepalen van actieve oplossing van roestvast staal, kan de invloed van zwavelhoudende stoffen kritiek blijken te zijn bij de stabilisering van plaatselijke corrosieprocessen. Invloed van waterstofsulfide bij het ontstaan van scheuren en de rol die een aantal belangrijke parameters daarbij spelen.

  Lees verder

 • Super duplex roestvast staal voor warmtewisselaars

  Duplex roestvast staal heeft in de loop der jaren de nodige verbeteringen ondergaan, met name op het gebied van de verwerkbaarheid en verdere verhoging van de weerstand tegen corrosie, en heeft inmiddels de status van super duplex roestvast staal verkregen.

  Lees verder

 • Te weinig kennis over corrosie rvs

  'Er is nog altijd te weinig kennis bij het ontwerp, het lassen en het gebruik van rvs-leidingwerk in de (voedingsmiddelen)industrie." Dat zegt Peter van Houten, metaalkundige/schadeonderzoeker bij het Schielab BV in Breda, een metaalkundig laboratorium dat mechanische testen en chemische analyses doet, en schadeonderzoek. Bij dat laatste moet je met name denken aan breuken en corrosie. Er wordt in dit kader ook onderzoek gedaan aan roestvaststaal, waarbij volgens hem toch nog veel corrosie voorkomt. Regelmatig komen ook problemen binnen vanuit de voedingsmiddelenindustrie, waar veel rvs leidingwerk wordt toegepast.

  Lees verder

 • Theevlekvormige aantasting van RVS-oppervlakken

  Het uiterlijk van roestvast staal kan worden aangetast door de vorming van bruingele vlekken. Deze vlekken hebben geen nadelige invloed op het constructieve gedrag van het roestvast staal, maar ze kunnen de esthetiek ervan danig bederven. De vlekken waarvan hier sprake is, staan bekend als theevlekken.

  Lees verder

 • Toepassingen en gebruik van duplex ferritisch/austenitische roestvaste stalen

  Duplex roestvaste stalen bieden een combinatie van sterkte en corrosieweerstand, die ze geschikt maakt voor een veelheid van toepassingen. Op het ogenblik worden ze voornamelijk gebruikt in gas en olie transportleidingen. In dit artikel worden hun constructie-eigenschappen besproken met nadruk op de toepassingen in de chemische en petrochemische industrieën, milieubeheersing, pulp en papier-industrie, voedselproduktie en transport van chemicaliën.

  Lees verder

 • Toepassing van breukmechanica op de uitbreiding vermoeiingsscheuren in austenitisch roestvast staal

  Beschikbare breukmechanische gegevens voor austenitisch roestvast staal beperken zich hoofdzakelijk tot groei van vermoeiingsscheuren in lucht en in verscheidene andere milieus en bij hoge en cryogene temperaturen.

  Lees verder

 • Toepassing van CuNi 90/10 legeringen voor zeewater condensors en koelers (deel 1)

  Gedurende tientallen jaren worden de koperlegeringen 90/10 (90% koper en 10% nikkel) succesvol toegepast als piping materiaal, maar ook als pijpen voor koelers, in de scheepvaart en offshore industrie. Deze legeringen blijken goed bestand te zijn tegen zeewater, zelfs tegen gechloreerd zeewater. Ook blijkt de weerstand tegen MIC (microbiological influenced corrosion) hoog te zijn, koperionen fungeren immers als biocide. Dit impliceert alsmede dat Cu/Ni legeringen biofouling (gedeeltelijk) tegengaan.

  Lees verder

 • Toepassing van CuNi 90/10 legeringen voor zeewater condensors en koelers (deel 2)

  Gedurende tientallen jaren worden de koperlegeringen 90/10 (90% koper en 10% nikkel) succesvol toegepast als piping materiaal, maar ook als pijpen voor koelers, in de scheepvaart en offshore industrie. Deze legeringen blijken goed bestand te zijn tegen zeewater, zelfs tegen gechloreerd zeewater. Ook blijkt de weerstand tegen MIC (microbiological influenced corrosion) hoog te zijn, koperionen fungeren immers als biocide. Dit impliceert alsmede dat Cu/Ni legeringen biofouling (gedeeltelijk) tegengaan. Deel 1 ging over de invloed van legeringselementen en over algemene corrosie. Dit deel, het laatste deel, gaat over Putcorrosie, MIC, Effecten van vervuild water, Effecten van ijzerverbindingen, Erosie-corrosie, Effecten van chloreren, Galvanische corrosie en Invloeden van kathodische bescherming.

  Lees verder

 • Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel1

  Roestvast staal wordt primair gebruikt om corrosieve aantasting het hoofd te bieden in milieus die vrij gematigd zijn, zoals gootsteenbakken in keukens of juist heel zwaar zoals bij leidingwerk in de chemische procesindustrie. Door het chroomgehalte te verhogen en door toevoeging van andere elementen, zoals nikkel of molybdeen, kan er een heel traject van toenemende corrosievastheid worden gerealiseerd.

  Lees verder

 • Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel 2

  soorten slijtage die kunnen optreden tijdens bewegend contact van twee gelijksoortige of ongelijksoortige metalen. In dit deel zal een overzicht worden geschetst van de factoren die van invloed zijn op zowel slijtage- als vreeteigenschappen, alsmede een overzicht van de proeven die ter beschikking staan om de weerstand van metalen en legeringen tegen deze vormen van aantasting te bepalen.

  Lees verder

 • Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel 3, Slijtagegegevens

  In dit artikel worden resultaten getoond die zijn behaald voor een groot aantal RVS-typen en speciaal voor slijtagewerende toepassing ontwikkelde legeringen.

  Lees verder

 • Tweeslachtigheid in falen van een warmtewisselaar

  Warmtewisselaars zijn er in vele maten en soorten, en kunnen worden gemaakt van diverse materialen, voornamelijk metalen. Zo zijn er platenwisselaars of warmtewisselaars met bundels bestaande uit rechte, spiraalvormige pijpen of gevinde pijpen. Ieder type warmtewisselaar heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen en ook een eigen theoretisch maximaal vermogen van warmteoverdracht.

  Lees verder

 • Verbetering vermoeiingslevensduur van austenitisch roestvast staal door borstelen

  Een eenvoudige behandeling zoals borstelen van een oppervlak van austenitisch roestvast staal kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de weerstand tegen vermoeiing.

  Lees verder

 • Verbindingen in roestvaststalen buisleidingen en hun corrosiegevoeligheid

  Buizen van roestvast staal kunnen op verscheidene manieren met elkaar worden verbonden. Lassen is de vaakst voorkomende verbindingswijze, maar ook hardsolderen en het gebruik van fittingen behoort tot de mogelijkheden.

  Lees verder

 • Verbrossing van roestvast staal (deel 1)

  Roestvast kan gevoelig zijn voor verbrossing, dat wil zeggen het ernstig verlies van taaiheid of sterkte of beide, tijdens warmtebehandeling of gebruik op hoge temperatuur. De vormen van verbrossing die roestvast staal het meest treffen zijn sensitisering, 475°-verbrossing en sigmafase verbrossing.

  Lees verder

 • Verbrossing van roestvast staal (deel 2)

  Roestvast kan gevoelig zijn voor verbrossing, dat wil zeggen het ernstig verlies van taaiheid of sterkte of beide, tijdens warmtebehandeling of gebruik op hoge temperatuur. De vormen van verbrossing die roestvast staal het meest treffen zijn sensitisering, 475°-verbrossing en sigmafase verbrossing.

  Lees verder

 • Vermoeiingsscheurinitiatie

  Tests voor de initiatie van vermoeiingsscheuren zijn procedures waarbij proefstukken of onderdelen wordt onderworpen aan cyclische belasting tot er breuk optreedt. Een groot deel van het totale aantal wisselingen bij deze tests zijn nodig voor het initiëren van de scheur

  Lees verder

 • Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(1/3)

  Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten en legeringen op nikkelbasis (Ni-basis) vormen belangrijke groepen van hoogwaardige materialen voor zuurbestendige en hittevaste constructies.

  Lees verder

 • Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(2/3)

  Voorbeelden van eigenschappen van de lasmaterialen en hun toepassingen Tabel 4 toont een overzicht van mechanische eigenschappen en corrosie-beproevingsresultaten van lasmaterialen voor natchemische toepassingen. Verder zijn van elk van de lasmateriaaltypen de karakteristieken kort omschreven.

  Lees verder

 • Voorkom corrosie van metalen

  Ik begin dit artikel met het aanhalen van Steve Jobs die zijn I-phone presenteerde, één apparaat wat alles kon, iets waar de wereld geen weet van had en hij wist dat de wereld dit nodig ging hebben en waar mensen voor in de rij zullen gaan staan. Helaas is er zoiets nog niet op materiaalkundig gebied. Met zo’n 3000 staalsoorten en ca 300 aluminiumlegeringen wordt er nog al eens een foute keuze gemaakt en is er niet één materiaal wat overal voor geschikt is. Zaak dus om hier bij stil te staan.

  Lees verder

 • Waarom roestvast staal in de voedingswarenindustrie?

  Roestvast staal heeft zich sedert zijn ontdekking rond 1912 volledig gevestigd als het materiaal bij uitstek voor gebruik met voedingswaren van allerhande aard. Er bestaat geen twijfel over het gemak waarmee dit materiaal kan worden gereinigd en dat van zichzelf vrijwel geen stoffen afscheidt die ingrediënten en voedingsmiddelen kunnen besmetten [1, 2]. Het metaal heeft zich bewezen als een belangrijk gereedschap ter vermijding van risico's met betrekking tot voedselvergiftiging, voedselbereiding en voedseldistributie.

  Lees verder

 • Warmtebehandeling van roestvast staal

  Alle austenitische RVS-typen kunnen worden blank-gegloeid in, of zuivere waterstof of gedissocieerde ammoniak, op voorwaarde dat het dauwpunt van de atmosfeer lager ligt dan -50°C. En de werkstukken bij het binnengaan van de oven, droog en angstvallig schoon zijn. De ovens die worden gebruikt voor blankgloeien dienen ook schoon te zijn, vochtvrij en dicht, wil men lage dauwpunten kunnen handhaven. Als er geen laag dauwpunt wordt gehandhaafd, dan vormt zich een dun groenachtig oxide op het werkstuk.

  Lees verder

 • Warmtebeïnvloede zones in roestvast staal

  De structuurveranderingen die optreden in de warmtebeïnvloede zone (WBZ) van lassen in roestvast staal zijn in staat om de sterkte, taaiheid en corrosieweerstand te verlagen. Het is daarom van belang om te begrijpen welke RVS-typen gevoelig zijn en welke soorten degradatie kunnen optreden.

  Lees verder

 • Waterstofverbrossing in roestvast staal

  Waterstof treedt staal binnen als dat in aanraking komt met een neutrale natriumchloride oplossing bij zowel anodische als kathodische potentialen. Er wordt aangenomen dat bij hoogvast roestvast staal waterstofverbrossing de drijvende kracht is achter de scheurvoortplanting onder zowel anodische als kathodische condities.

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden over diverse begrippen in de corrosieleer

  Uit onderzoek van een aantal praktijkgevallen van lekkages in RVS-leidingen komt naar voren dat in neutrale waterige milieus aantasting van het roestvast staal op kan treden onafhankelijk van het lasuiterlijk. De oorzaak van de aantastingen moet zeer waarschijnlijk gezocht worden in de activiteiten van vooral ijzer- en mangaanoxiderende bacteriën

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden over diverse begrippen in de corrosieleer

  In de praktijk worden allerlei begrippen en feiten gebruikt die gerelateerd zijn aan de corrosieleer. Om wat meer inzicht te geven in termen die veelal gebezigd worden bij het gebruik van roestvast staal zijn onderstaand enige opsommingen gegeven van zaken die in de praktijk regelmatig voorkomen en waar ook regelmatig verwarring over bestaat.

  Lees verder

 • Zeewatersystemen ontworpen met roestvast staal en RCP-anodes

  Inwendige kathodische bescherming met behulp van door weerstanden gecontroleerde anodes - Resistor controlled Cathodic Proteetion (RCP) - is ingevoerd als alternatieve methode voor de preventie van plaatselijke corrosie van zeewatertransportsystemen.

  Lees verder

 • Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 1

  Roestvast staal wordt om verschillende redenen toegepast. Dit kan zijn vanwege het uiterlijk (kunstwerken en straatmeubilair), vanwege de hygiënische eisen (voedingsmiddelenindustrie) of, zoals in de olie en gas producerende en verwerkende industrie, vanwege de corrosiebestendigheid.

  Lees verder

 • Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 2

  Twee belangrijke stadia, waarin men zich bewust moet zijn hoe het optreden van putcorrosie van roestvast staal tijdens het afpersen kan worden beperkt. Het eerste stadium is dat van de inkoop van 'betrouwbaar' materiaal en de fabricage, waarbij men moet streven naar optimalisatie van de kwaliteit van de lassen en minimalisatie van de afname van de kwaliteit van de oxidefilm. Het tweede stadium is dat van de afname (het afpersen), waarin de agressiviteit van het persmedium moet worden geminimaliseerd.

  Lees verder