Go to top

Innomet Consultancy BV - Metaalkundig adviesbureau

Innomet Consultancy BV is een metaalkundig adviesbureau in Utrecht dat zich door de jaren heen ook heeft ontwikkeld als handelsonderneming van hoogwaardige metalen. Innomet is gestart in de jaren negentig mede op aanraden van Chriet Titulaer die toen volop bezig was met zijn innovatieve projecten ‘Huis en Kantoor van de Toekomst’. 


De oprichter van Innomet Consultancy is Ko Buijs en hij werkte vele jaren nauw samen met deze futuroloog. Ook heeft Ko bepaalde activiteiten verricht met vormgeheugenmetaal voor deze ambitieuze projecten van Titulaer. Deze uitvindingen hebben toen zowel nationaal als internationaal de nodige bekendheid opgeleverd. Dat heeft toen geleid dat Innomet ‘The Future Award’ heeft gewonnen i.v.m. het baanbrekende werk op gebied van innovatie. Daarom is de naam Innomet een samensmelting van de woorden ‘innovatie’ en ‘metalen’. 
Door de jaren heen zijn er vele bedrijven van metaalkundig advies voorzien en het hoofddoel was meestal altijd het voorkomen en bestrijden van corrosie. Daarvoor werden er vele metaalselectierapporten geschreven. De strekking van de rapporten was allereerst een inventarisatie van de chemische en thermische belastingen die op een metaal werden blootgesteld waarna een advies gegeven werd welk metaal of legering het beste geschikt zou zijn. Dat heeft voor verschillende bedrijven ertoe geleid dat er veel corrosieschade is voorkomen. Ook is vaak gebleken dat ‘de macht der gewoonte’ regeert in bedrijven en dat men door een bepaalde bedrijfsblindheid niet ‘out of the box’ kan denken. Zo blijven goede oplossingen buiten beeld en Innomet probeert dan altijd in zo’n bedrijf een frisse wind te laten waaien teneinde nieuwe inzichten te creëren. Dat heeft regelmatig geleid tot andere materiaalkeuzes maar ook tot wijziging in de constructie.  Voorts heeft Innomet Consultancy veel van doen gehad met schadeonderzoek en dat vooral schades die ontstaan zijn door corrosie. Gesteld kan worden dat veel van deze schade voorkomen had kunnen worden indien men de juiste materiaalkeuze had gedaan en/of aanpassingen in het proces had doorgevoerd.Het bundelen van expertise


Het algemene advies van Innomet Consultancy is om alle beschikbare expertise te bundelen om optimaal te kunnen opereren in bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten. Daarbij wordt vooral gedacht aan de expertise van de ontwerper, de constructeur, de metaalkundige en van de procestechnoloog. De ervaring van Innomet is dat er op dit gebied van samenwerking nog veel voordeel te behalen is. Daarom volgt hieronder een methodiek die op een juiste samenwerking gericht is. Daarnaast moet er voldoende overleg zijn met de contractors en zal er ook de nodige inspecties moeten worden gedaan tijdens de bouw van een installatie of alles conform de regels is gebouwd.  De ontwerper dient o.a. na te denken of er wel voldoende afschot is om het systeem verantwoord te reinigen. Zijn er eventueel dode hoeken in de leidingen en zijn de systemen en apparaten goed te ledigen zodra er een bedrijfsstop t.b.v. onderhoud komt? Wordt er voldoende laminaire stroming nagestreefd want turbulentie kan erosie veroorzaken. Ook kan men zich afvragen of er voordelen te behalen zijn met leidingen die grotere diameters hebben. De metaalkundige denkt voornamelijk aan de juiste metaalkeuze teneinde corrosie/erosie zoveel mogelijk te voorkomen. Ook aspecten zoals mogelijke galvanische werking van verschillende metalen op elkaar en het eventueel toepassen van kathodische bescherming behoort tot zijn of haar taak. Daarnaast vraagt de metaalkundige zich af of er eventueel coatings of andere deklagen gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt gedacht aan zowel organische/anorganische als metallische beschermingslagen.  Het aandachtsveld van de procestechnoloog is vooral op gericht of er corrosieremmers (inhibitors) toegepast mogen worden of andere additieven die nodig zijn om de zuurgraad aan te passen. Ook aspecten zoals beluchting en/of een lagere bedrijfstemperatuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Tenslotte moet er aandacht zijn of er praktisch goede mogelijkheden zijn om tussentijds te spoelen en te passiveren. De contractor heeft als taak om kennis te vergaren over de metalen en het lassen daarvan. Hierbij wordt ook gedacht aan het nemen van maatregelen t.a.v. het juist formeren en de beheersing van het optimaal doorlassen. Wat in de praktijk ook nog wel eens te wensen overlaat is de bedenkelijke opslag van goederen en het verantwoord verwerken van metalen. Hierbij kan vooral gedacht worden aan een afdoende scheiding tussen koolstofstaal en roestvast staal. Tenslotte dient de contractor rekening te houden met de verschillende fysische eigenschappen van de materialen. Omdat de symbiose van al deze aspecten nog wel eens ontbreekt in de praktijk kan Innomet Consultancy daar een begeleidende rol in spelen want het is juist die optimale samenwerking die veel problemen en corrosieschade achteraf kan voorkomen. 
Keuze uit vele metalen en metaallegeringen


Het zal duidelijk zijn dat Innomet Consultancy zich primair richt op de materiaalkeuze en dat is op zich een enorm gebied van variabelen die zich dan aandient. Er zijn enige edele metalen die vanwege hun aanschafprijs relatief weinig worden toegepast in tegenstelling tot de onedele c.q. actieve metalen. Om van deze laatste groep optimaal nut te hebben zullen er beschermingstechnieken moeten worden toegepast om uiteindelijk corrosie te voorkomen. Ook zijn er metalen die onedel zijn maar die een gesloten passieve oxidehuid hebben waardoor zij zichzelf passiveren. Voorbeelden daarvan zijn roestvast staal, aluminium, titaan e.d. Deze oxidehuid is edel van aard maar de ene huid presteert veel beter dan de andere. Zo biedt de aluminiumoxidehuid weinig weerstand tegen allerlei corrosieve belastingen en titaanoxide heeft juist een extreem hoge bestendigheid.  Ieder metaal en metaallegering heeft zijn specifieke eigenschappen en naast de verschillende corrosiebestendigheid heeft men ook van doen met verschillen in fysische en mechanische eigenschappen. Daarom moet er een inventarisatie komen van alle kengetallen en grootheden alsmede van de chemische en thermische belastingen. Dan gaat de metaalkundige aan de gang terwijl er ook rekening wordt gehouden met de aanschafprijs van het benodigde metaal. Dit is door de jaren heen het specifieke werk van Innomet geweest en zijn er kleine maar ook zeer grote bedrijven geholpen om tot een optimale materiaalkeuze te komen.Een praktijkvoorbeeld


Er is een bekende term dat bedrijfsblindheid heet en dat kan men vrijmoedig vertalen met de uitdrukking ‘de macht der gewoonte regeert’. Dan hoort men ook wel eens ‘we hebben het altijd zo gedaan en waarom zouden we het nu anders moeten gaan doen?”. Dan zal de metaalkundige moeten argumenteren waarom hij of zij het zich anders voorstelt.  Een goed voorbeeld is een fabrikant van roestvast stalen water boilers die geplaagd werd door ernstige putcorrosie waardoor de ene na de andere lekkageklacht kwam. Na alle feiten gewikt en gewogen te hebben heeft Innomet geadviseerd te stoppen met roestvast staal en over te gaan op het materiaal titaan grade 2. De eerste reacties van het managementteam was dat dit niet reëel was vanwege de beduidend hogere prijs. Vol ongeloof dreigde dit idee van tafel te worden geveegd totdat de directeur Innomet het voordeel van de twijfel gaf. Innomet kreeg de opdracht om een selectierapport te schrijven met als doel om aan te tonen dat titaan toch een interessant alternatief zou kunnen zijn. Toen alle kosten en feiten op een rij werden gezet bleek dat de kostprijs van een titaanboiler nauwelijks hoger was dan die van roestvast staal. Dat kwam doordat de kosten voor het uitbesteden weg waren gevallen. Zoals het hoog temperatuur solderen in het buitenland, het beitsen bij een beitsbedrijf, de transportkosten e.d. Ook het niet verstoren van de interne logistiek was een interessant feit alsmede het beduidend lagere soortelijke gewicht. M.a.w. men kon de gehele productie onder eigen dak houden waardoor de kosten veel beter te beheersen waren. Tegenwoordig worden al deze boilers van titaan gemaakt en alle corrosieproblemen zijn verleden tijd. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om geregeld een frisse wind te laten waaien zodra men vast dreigt te lopen met een bepaald product.  Zo zijn er enorm veel voorbeelden waar Innomet Consultancy zijn diensten met succes heeft kunnen toepassen.  


Metaalkundige trainingen


Een andere activiteit van Innomet is het geven van metaalkundige trainingen die algemeen zijn of speciaal toe worden gesneden naar de behoefte van een bedrijf. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen die gaan over hoogwaardige metalen en explosieve metaalbewerking. De algemene trainingen worden gegeven aan leerlingen van Technische Hogescholen en aan Kennisinstituten. Daarnaast heeft ook het medium Internet zijn entree gedaan en worden er in samenwerking met ALURVS.nl online trainingen gegeven over roestvast staal, titanium en 3D-printen. Deze cursussen zijn door Innomet geschreven en ingesproken en het is modulair opgebouwd. Op deze wijze kunnen cursisten op hun gewenste tijd de gekozen training volgen en na het invullen van vragenlijsten kan men zichzelf toetsen of het segment met succes is gevolgd. Zo kan men deelcertificaten halen en uiteindelijk een compleet certificaat. Alle cursussen staan op www.leama.nl


Publicaties en leerboeken


Door de jaren heen zijn er door Innomet meer dan 200 publicaties geschreven voor Nederlandstalige en Engelstalige vaktijdschriften. Ook is er meegewerkt aan technische leerboeken van Ten Hagen en Stam in samenwerking met de TU Delft.

 

Voor meer informatie klikt u hier

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht