Groeiambities mkb-metaal beter verzilveren door Techniekpact

Het vandaag door werkgevers, overheid, onderwijs en werknemersorganisaties ondertekende Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. “Met dit pact kunnen de groeiambities die het mkb-metaal heeft, nog beter verzilverd worden. Het tekort aan technici is een bedreiging voor die groeiambities. Het zet de groei van het mkb-metaal en daarmee van de hele Nederlandse economie onder druk. Het Techniekpact moet leiden tot meer structurele instroom op kwalitatief hoog niveau, dat hebben we in de toekomst hard nodig”, zegt Michaël van Straalen, voorzitter Koninklijke Metaalunie.


Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid leveren ieder een bijdrage aan het Techniekpact. Doel is dat meer goed opgeleide vakkrachten voor techniek kiezen of voor de technische sector behouden blijven. In het Techniekpact worden afspraken gemaakt over de concentratie van techniekopleidingen in regio’s, in combinatie met een grotere betrokkenheid van bedrijven. Bijvoorbeeld door meer en betere stageplekken, goede informatie (transparantie) over loopbaanperspectieven, stimuleren van de zij-instroom van docenten uit het bedrijfsleven, het beschikbaar stellen van moderne apparatuur en een actieve rol voor bedrijven bij techniekpromotie in het funderend onderwijs (4 tot 18 jaar). De overheid stimuleert publiek-private samenwerking rond (techniek) onderwijs door obstakels weg te nemen (o.a. wet- en regelgeving) en verstrekt geld.


Er liggen veel kansen voor goedgeschoolde technische vakmensen in het mkb-metaal. Deze sterk innovatieve sector staat te springen om personeel die de enorme kansen die er liggen waar te kunnen maken. Op alle opleidingsniveaus komen er te weinig jongeren op de arbeidsmarkt om aan die behoefte te voldoen. “Er zijn al veel plannen en ideeën om het tekort aan te pakken. In het Techniekpact worden deze plannen vertaald naar concrete afspraken”, zegt Van Straalen.


Het Techniekpact bestaat uit een bestuurlijk akkoord op hoofdlijnen, met vijf hoofddoelen, van basisonderwijs tot arbeidsmarkt en een bredere actieagenda met de uitgewerkte inzet van de regionale en sectorale stakeholders. Het Techniekpact moet een ‘doe-pact’ zijn. Bestaande landelijke, regionale en sectorale techniekinitiatieven krijgen een plek in het Techniekpact en worden verder uitgebouwd. Metaalunie heeft door deelname in het Techniekpact-team het Techniekpact inhoudelijk tot een noodzakelijke focus bewogen. Daarbij is getracht het simpel te houden. Er zijn drie thema’s: kiezen voor de techniek, leren in de techniek en werken in de techniek, kortweg: kiezen – leren – werken. Deze input is overgenomen.